9 mạch RLC chứa vônkế và ampekế

10 49 1
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:28

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 1: Cho mạch hình vẽ , điện trở R, cuộn dây cảm L tụ C mắc nối tiếp Các vơn kế có điện trở lớn , V1 Chỉ UR=5(V), V2 UL=9(V), V U=13(V) Hãy tìm số V3 biết mạch có tính dung kháng ? A 12(V) B 21(V) C 15 (V) D 51(V) Câu 2: Cho đoạn mạch hình vẽ, L cảm, uAB=200cos(100  t+   )(V) i=I0cos(100  t+ )(A) Tìm số vôn kế V1 V2 A 200V B 100V C 200V 100V D 100V 200V Câu 3: Cho mạch điện hình vẽ với UAB = 300(V), UNB = 140(V), dòng điện i trễ pha so với uAB góc φ (cosφ = 0,8), cuộn dây cảm Vôn kế V giá trị: A 100V B 200V C 320V D 400V Câu 4: Cho đoạn mạch điện gồm điện trở R , cảm L ,tụ điện C nối tiếp , đặt vào đầu đoạn mạch điện áp hiệu dụng 100 , Vôn kế nhiệt đo điện áp đoạn: đầu R 100V; Đầu tụ C 60V số vôn kế mắc đầu cuộn cảm L A 40V B 120V C 160V D 80V Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 5: Cho mạch hình vẽ Cuộn dây có r =100 Ω, L=  H; tụ điện có điện dung C= 104 F Điện áp xoay 2 chiều hai đầu mạch uAB=100 cos100  t(V) Tính độ lệch pha điện áp uAB uAM? giá trị uC? A -π/2; 50 Ω B π/2; 50 Ω C -π/2; 50Ω D π/2; 50Ω Câu 6: Cho mạch điện hình vẽ uAB = 200√2cos100pt (V) R =100; L=1/ π (H); C tụ điện biến đổi ;RV → ∞ Tìm C để vơn kế V có số lớn Tính Vmax? A 100 V, 1072,4 μF B 200 V ; 10-4/π F C 100 V ; 10-4/ π F D 200 V ; 10-4/ π μF Câu 7: Cho mạch điện xoay chiều hình vẽ Biết R = 200W, L=2/ π H,C = 10-4/π F Đặt vào hai đầu mạch điện điện áp xoay chiều u = 100cos100πt (V) Tính số ampe kế A 0,64A B 0,32A C 1A D 1,2A Câu 8: Cho mạch điện xoay chiều hình vẽ Biết R = 200W, L=2/π H, C = 10-4/π F Đặt vào hai đầu mạch điện điện áp xoay chiều u = 100cos100πt (V) Tính số ampe kế.Khi R, L, C không đổi để số ampe kế lớn nhất, tần số dòng điện phải bao nhiêu? Tính số ampe kế lúc (Biết dây nối dụng cụ đo không làm ảnh hưởng đến mạch điện) A 0,35A B 0,32A C 1A D 1,2A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 9: Cho đoạn mạch hình vẽ UAB= 63 cosωt (V) RA = 0, RV = ∞ Cuộn dây cảm có cảm kháng ZL = 200Ω , thay đổi C Vôn kế V cực đại 105V Số Ampe kế : A 0,25A B 0,3A C 0,42A D 0,35A Câu 10: Cho mạch điện R, L, C mắc nối tiếp với UAB= 200 cos100 πt (V) Số hai vôn kế giá trị tức thời chúng lệch pha 2π/3 Các vôn kế giá trị sau đây? (uRLlệch pha π/6 so với i) A 100V B 200V C 300V D 400V Câu 11: Cho mạch điện xoay chiều hình vẽ UAB=const; f=50(Hz) , điện trở khóa K ampe kế không đáng kể C = 10-4/π F Khi khóa K chuyển từ vị trí sang số ampe kế khơng thay đổi Tính độ tự cảm L cuộn dây ? A 10-2/π (H) B 10-1/π (H) C 1/π (H) D 10/π (H) Câu 12: Một đoạn mạch xoay chiều gồm R,L,C mắc nối tiếp Biết cảm kháng gấp đôi dung kháng Dùng vơn kế xoay chiều (có điện trở lớn) đo điện áp hai đầu tụ điện hai đầu điện trở số vơn kế Độ lệch pha giũa hai đầu đoạn mạch so cường độ dòng điện mạch là: A π/6 B π/3 C - π/3 D π/4 Câu 13: Cho mạch điện hình vẽ Điện áp hai đầu AB có biểu thức u= 200cos100πt (V) Cuộn dây cảm có L thay đổi được, điện trở R = 100 Ω, tụ điện có điện dung C = 10-4/π (F) Xác định L cho điện áp hiệu dụng hai điểm M B đạt giá trị cực đại Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A 2/π B 1/π C 2/3π D 1/2π Câu 14: Cho mạch điện hình vẽ Cuộn dây có độ tự cảm L = /π H, điện trở r = 100 Ω Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp uAB= 100 cos100πt (V) Tính giá trị C để vơn kế có giá trị lớn tìm giá trị lớn vôn kế A C = 10-4/ π F UC max = 120V B C = 10-4/ 4π F UC max = 180V C C = 10-4/4π F UC max = 200V D C = 10-4/π F UC max = 220V Câu 15: Cho mạch điện xoay chiều hình vẽ Điện dung C có giá trị thay đổi cuộn dây cảm Điều chỉnh giá trị C ghi lại số lớn vôn kế thấy UCmax = 3ULmax Khi UCmax gấp lần URmax? A 3/ B /3 C 8/3 D 3/ Câu 16: Cho mạch điện xoay chiều hình vẽ Điện dung C có giá trị thay đổi cuộn dây cảm Điều chỉnh giá trị C thấy: thời điểm số, V1 cực đại số V1 gấp đôi số V2 Hỏi số V2 cực đại số V2 gấp lần số V1? A lần B 1,5 lần C 2,5 lần Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D 2 lần Câu 17: Cho mạch R, L, C mắc nối tiếp uAB = 170cos100pt(V) Hệ số cơng suất tồn mạch cosφ1 = 0,6 hệ số công suất đoạn mạch AN cosφ2 = 0,8; cuộn dây cảm Chọn câu đúng? A UAN = 96(V) B UAN = 72(V) C UAN =90(V) D UAN = 150(V) Câu 18: Đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở, cuộn dây cảm tụ điện mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp có dạng u = 200 cos (100 πt)(V) Măc Vôn kế vào dụng cụ theo thứ tự V1 ,V2 , V3 Biết V1 V3 200Vvà dòng điện tức thời qua mạch pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch Số V2 : A 400V B 400 V C 200 V D 200V Câu 19: Đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở, cuộn dây cảm tụ điện mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp có dạng u = 200 cos (100 πt)(V) Măc Vôn kế vào dụng cụ theo thứ tự V1 ,V2 , V3 Biết V1 V3 200Vvà dòng điện tức thời qua mạch pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch trên.Biểu thức u2 : A 400cos(100πt +π/4)V B 400 cos(100πt –π/4)V C 400 cos(100πt)V D 200 cos(100πt +π/2)V Câu 20: Đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở, cuộn dây cảm tụ điện mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp có dạng u = 200 cos (100 πt)(V) Măc Vôn kế vào dụng cụ theo thứ tự V1 ,V2 , V3 Biết V1 V3 200Vvà dòng điện tức thời qua mạch pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch Biểu thức u3 : A 200 cos (100πt -π/2)V B 200 cos (100πt -π/2)V C 200 cos(100πt )V D 200 cos (100πt+ π/2)V Câu 21: Cho mạch điện xoay chiều hình vẽ: Hiệu điện ln trì hai đầu đoạn mạch là: UAB = 200cos(100πt)V) Cuộn dây cảm, có L = 1/π (H); điện trở có R = 100Ω; tụ điện có điện dung C thay đổi được.Vơn kế có điện trở lớn Với giá trị C số vơn kế V lớn nhất, giá trị là: Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A 100V B 120V C 200V D 180V Câu 22: Cho mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh ampe kế đo cường độ dòng điện mạch Cuộn dây có r = 10Ω ;L = 1/10π H Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp dao động điều hồ có giá trị hiệu dụng U = 50 V tần số f = 50 Hz Khi điện dung tụ điện có giá trị C1 số ampe kế cực đại 1A Giá trị R C1 A R= 40 Ω C1 = 10-3 /π F B R= 50 Ω C1 = 2.10-3 /π F C R= 40 Ω C1 = 2.10-3 /π F D R= 50 Ω C1 = 10-3 /π F ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: B Mạch có tính dung kháng nên UC – UL = 12 => UC = UL + 12 = 21V => Đáp án B Câu 2: B => Đáp án B Câu 3: D => Đáp án D Câu 4: C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 UL = 160V => Đáp án C Câu 5: A ZL =100 Ω , ZC = 200Ω ,r =100 Ω Suy u chậm pha π/2 so với uAM => Đáp án A Câu 6: B Câu 7: B ZL =200 Ω , ZC = 100Ω R =200 Ω => => Đáp án B Câu 8: A Để số ampe kế lớn mạch cộng hưởng ZL= ZC Câu 9: C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Nên UV cực đại ZL= ZC Khi => R = 150Ω => => Đáp án C Câu 10: B Câu 11: C => Đáp án C Câu 12: D ZL= 2ZC , R= ZC => => Đáp án D Câu 13: A R= ZC = 100 Ω UMB cực đại => Đáp án A Câu 14: C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 15: A Câu 16: C Câu 17: C => Đáp án C Câu 18: D Vì u i pha nên mạch có cộng hưởng điện => UL = UC = 200V Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 => Đáp án D Câu 19: D Vì u, i pha => i = I0cos(ωt) UL sớm pha i góc π/2 UL = 200 √2cos( 100 πt + π/2 ) => Đáp án D Câu 20: B Vì u, i pha => i = I0cos(ωt) UC trễ pha i góc π/2 UC = 200√2cos( 100 πt - π/2 ) => Đáp án B Câu 21: C Vì … UAM max teong mạch xảy tượng cộng hưởng điện Với U = U0/ √2 =100 √2 V ZL = 100 Ω R= 100 Ω => UAM = 200V => Đáp án C Câu 22: A Vì Imax mà C thay đổi => mạch xảy tượng cộng hưởng Imax = U/( R + r ) => R + r = U / Imax = 50V => R = 40 Ω Vì ZL = ZC => => C1 = 10-3 /π F => Đáp án A ... A 100 V, 1072,4 μF B 200 V ; 1 0-4 /π F C 100 V ; 1 0-4 / π F D 200 V ; 1 0-4 / π μF Câu 7: Cho mạch điện xoay chiều hình vẽ Biết R = 200W, L=2/ π H,C = 1 0-4 /π F Đặt vào hai đầu mạch điện điện áp xoay... Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp uAB= 100 cos100πt (V) Tính giá trị C để vơn kế có giá trị lớn tìm giá trị lớn vơn kế A C = 1 0-4 / π F UC max = 120V B C = 1 0-4 / 4π F UC max = 180V C C = 1 0-4 /4π... trị C1 số ampe kế cực đại 1A Giá trị R C1 A R= 40 Ω C1 = 1 0-3 /π F B R= 50 Ω C1 = 2.1 0-3 /π F C R= 40 Ω C1 = 2.1 0-3 /π F D R= 50 Ω C1 = 1 0-3 /π F ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: B Mạch có tính
- Xem thêm -

Xem thêm: 9 mạch RLC chứa vônkế và ampekế , 9 mạch RLC chứa vônkế và ampekế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay