11 ôn tập lượng tử ánh sáng đề 3

10 22 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:28

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 11 - Ôn tập Lượng tử ánh sáng - Đề Câu 1: Giới hạn quang điện đồng (Cu) λ0 = 0,30 μm Biết số h = 6,625.10-34 J.s vận tốc truyền ánh sáng chân khơng c = 3.108 m/s Cơng êlectrơn khỏi bề mặt đồng A 6,625.10-19 J B 6,265.10-19 J C 8,526.10-19 J D 8,625.10-19 J Câu 2: Giới hạn quang điện Ge λo = 1,88 μm Tính lượng kích họat (năng lượng cần thiết để giải phóng êlectron liên kết thành êlectron dẫn) Ge? A 1,705.10-19 J B 1,057.10-19 J C 2,057.10-19 J D 2,657.10-19 J Câu 3: Một kim loại có cơng 2,5eV Tính giới hạn quang điện kim loại : A 0,4969 μm B 0,649 μm C 0,325 μm D 0,229 μm Câu 4: Chất lỏng fluorexein hấp thụ ánh sáng kích thích có bước sóng λ = 0,48μm phát ánh có bước sóng λ’ = 0,64μm Biết hiệu suất phát quang 90% (hiệu suất phát quang tỉ số lượng ánh sáng phát quang lượng ánh sáng kích thích đơn vị thời gian), số phơtơn ánh sáng kích thích chiếu đến 1s 2012.1010 hạt Số phôtôn chùm sáng phát quang phát 1s A 2,6827.1012 B 2,4144.1013 C 1,3581.1013 D 2,9807.1011 Câu 5: Nguồn sáng thứ có cơng suất P1 phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 450 nm Nguồn sáng thứ hai có cơng suất P2 phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ2 = 0,60 μm Trong khoảng thời gian, tỉ số số photon mà nguồn thứ phát so với số photon mà nguồn thứ hai phát 3:1 Tỉ số P1 P2 là: A B 9/4 C 4/3 D Câu 6: Chiếu xạ có bước sóng λ vào catot tế bào quang điện.dòng quang điện bị triệt tiêu UAk ≤ 4,1V Khi UAK =5V vận tốc cực đại electron đập vào anot là: A 1,789.106m/s B 1,789.105m/s C 1,789.105 km/s D 1,789.104 km/s Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 7: Hiệu điện hãm tế bào quang điện 1,5 V Đặt vào hai đầu anot (A) catot (K) tế bào quang điện điện áp xoay chiều: uAK = cos (100πt + π/3) (V) Khoảng thời gian dòng điện chạy tế bào phút là: A 60s B 70s C 80s D 90s Câu 8: Chiếu xạ đơn sắc có bước sóng theo tỉ lệ λ1 : λ2 : λ3 = : : 1,5 vào catôt tế bao quang điện nhận electron quang điện có vận tốc ban đầu cực đại tương ứng có tỉ lệ v1 : v2 :v3 = : : k, với k bằng: A √3 B 1/√3 C √2 D 1/√2 Câu 9: Chiếu xạ có bước sóng λ = 0.6 μm vào catot tế bào quang điện có cơng A= 1.8eV Dùng chắn tách chùm hẹp electron quang điện cho chúng bay vào điện trường từ A đến B cho UAB = -10V Vận tốc nhỏ lớn electron tới B là: A 18,75.105 m/s 18,87.105 m/s B 18,87.105m/s 18,75.105m/s C 16,75.105m/s 18.87.105m/s D 18,75.105m/s 19,00.105m/s Câu 10: Chiếu xạ có tần số f1vào cầu kim loại đặt cô lập xãy tượng quang điện với điện cực đại cầu V-1 động ban đầu cực đại e quang điện nửa cơng kim loại Chiếu tiếp xạ có tần số f2 = f1 + f vào cầu điện cực đại cầu 5V-1 Hỏi chiếu riêng xạ có tần số f vào cầu (đang trung hòa điện) điện cực đại cầu là: A V-1 B 2,5V-1 C 4V-1 D 3V-1 Câu 11: Katốt tế bào quang điện có cơng 1,5eV, chiếu xạ đơn sắc λ Lần lượt đặt vào tế bào, điện áp UAK = 3V U’AK = 15V, thấy vận tốc cực đại elêctrôn đập vào anốt tăng gấp đôi Giá trị λ là: A 0,259 μm B 0,795 μm C 0,497 μm D 0,211 μm Câu 12: Chiếu lên bề mặt kim loại có cơng electrơn A = 2,1 eV chùm ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,485 μm Người ta tách chùm hẹp electrơn quang điện có vận tốc ban đầu cực đại hướng vào không gian có điện trường E từ trường B Ba véc tơ v , E , B vng góc với đơi Cho B = 5.10-4 T Để electrôn tiếp tục chuyển động thẳng cường độ điện trường E có giá trị sau đây? A 201,4 V/m Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B 80544,2 V/m C 40.28 V/m D 402,8 V/m Câu 13: Ánh sáng đỏ ánh sáng vàng có bước sóng λD = 0,768 μm λ = 0,589 μm.Năng lượng photon tương ứng hai ánh sáng A εD = 2,588.10-19 J; εV = 3,374.10-19 J B εD = 1,986.10-19 J; εV=2,318.10-19 J C εD = 2,001`.10-19 J; εV = 2,918.10-19 J D đáp số khác Câu 14: Cho h = 6,625.10-34Js, c = 3.108m/s Tính lượng phơtơn có bước sóng 500nm? A 4.10-16J B 3,9.10-17J C 2,5eV D 24,8eV Câu 15: Một đèn phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,3975μm với cơng suất phát xạ 10 W Số phooton đèn phát giây A 3.1019 hạt B 2.1019 hạt C 1019 hạt D 4.1019 hạt Câu 16: Một kim loại có giới hạn quang điện 0,3μm Biết h = 6,625.10-34Js ; c = 3.108m/s Cơng êlectron khỏi kim loại A 6,625.10-19J B 6,625.10-25J C 6,625.10-49J D 5,9625.10-32J Câu 17: Giới hạn quang điện Cs 6600A0 Cho số Planck h = 6,625.10-34Js , vận tốc ánh sáng chân không c = 3.108 m/s Cơng Cs ? A 1,88 eV B 1,52 eV C 2,14 eV D 3,74 eV Câu 18: Cơng electrơn khỏi kim loại A = 1,88 eV Giới hạn quang điện kim loại : A 0,66.10-19μm B 0,33μm C 0,22μm D 0,66μm Câu 19: Biết công cần thiết để bứt electrôn khỏi tế bào quang điện A = 4,14eV Giới hạn quang điện tế bào là: A λ0 = 0,3μm B λ0 = 0,4μm C λ0 = 0,5μm Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D λ0 = 0,6μm Câu 20: Cơng electrơn kim loại 2,36eV Cho h = 6,625.10 -34Js ; c = 3.108m/s; 1eV = 1,6.10 19 J Giới hạn quang điện kim loại : A 0,53 μm B 8,42 10– 26m C 2,93 μm D 1,24 μm Câu 21: Trong tượng quang điện, biết cơng electrôn quang điện kim loại A = 2eV Cho h = 6,625.10-34Js , c = 3.108m/s Bước sóng giới hạn kim loại có giá trị sau ? A 0,621 μm B 0,525 μm C 0,675 μm D 0,585 μm Câu 22: Giới hạn quang điện natri 0,5 μm Cơng kẽm lớn natri 1,4 lần Giới hạn quang điện kẽm : A 0,7 μm B 0,36 μm C 0,9 μm D 0,36 10 -6μm Câu 23: Catod tế bào quang điện có cơng A = 3,5eV Cho h = Js ; m = kg ; e = C Tính giới hạn quang điện kim loại dùng làm catod A 355 μm B 35,5 μm C 3,55 μm D 0,355 μm Câu 24: Một xạ điện từ có bước sóng λ = 0,2.10-6m Tính lượng tử (năng lượng phơtơn) xạ A ε = 99,375.10-20J B ε = 99,375.10-19J C ε = 9,9375.10-20J D ε = 99,375.10-19J Câu 25: Năng lượng phôtôn 2,8.10-19J Cho số Planck h = 6,625.10-34J.s ; vận tốc ánh sáng chân không c = 3.108m/s Bước sóng ánh sáng : A 0,45 μm B 0,58 μm C 0,66 μm D 0,71 μm Câu 26: Một kim loại làm catốt tế bào quang điện có cơng A = 3,5eV Chiếu vào catơt xạ có bước sóng sau gây tượng quang điện Cho h = 6,625.10-34Js ; c = 3.108m/s A λ = 3,35 μm B λ = 0,355.10- 7m C λ = 35,5 μm D λ = 0,355 μm Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 27: Kim loại làm catốt tế bào quang điện có cơng A= 3,45eV Khi chiếu vào xạ điện từ có λ1= 0,25 µm, λ2= 0,4 µm, λ3= 0,56 µm, λ4= 0,2 µm xạ xảy tượng quang điện A λ3, λ2 B λ1, λ4 C λ1, λ2, λ4 D xạ Câu 28: Bước sóng dài để bứt electrôn khỏi kim loại a b 3nm 4,5nm Cơng tương ứng A1 A2 : A A2 = A1 B A1 = 1,5 A2 C A2 = 1,5 A1 D A1 = 2A2 Câu 29: Giới hạn quang điện kim loại λ0 Chiếu vào catôt tế bào quang điện hai xạ có bước sóng λ1= 0 λ2 = 0 Gọi U1 U2 điện áp hãm tương ứng để triệt tiêu dòng quang điện A U1- = 1,5U2- B U2- = 1,5U1- C U1- = 0,5U2D U1- = 2U2- Câu 30: Cơng electron kim loại A0, giới hạn quang điện l0 Khi chiếu vào bề mặt kim loại chùm xạ có bước sóng   0 động ban đầu cực đại electron quang điện bằng: A 2A0 B A0 C 3A0 D A0/3 ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: A Cơng êlectrôn khỏi bề mặt đồng : Câu 2: B lượng kích họat cua Ge là: Câu 3: A giới hạn quang điện kim loại là: Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 4: B Câu 5: A Câu 6: A Câu 7: C Ta có: T = = 0,02s Dòng điện chạy qua tế bào khí UAK > -1,5V => thời gian dòng điện chạy tế bào chu kì là: t = 2T/3 = 0,04/3s Lại có: phút = 6000T => Thời gian dòng điện chạy tế bào tròng phút là: t' = 6000.0,04/3 = 80s Câu 8: C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 9: D Câu 10: A Câu 11: C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 12: A Câu 13: A Câu 14: C lượng phơtơn có bước sóng 500nm là: Câu 15: B Câu 16: A Cơng êlectron khỏi kim loại : Câu 17: A Cơng Cs : Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 18: D Giới hạn quang điện kim loại : Câu 19: A Giới hạn quang điện tế bào : Câu 20: A Giới hạn quang điện kim loại : Câu 21: A Bước sóng giới hạn kim loại có giá trị : Câu 22: B Câu 23: D giới hạn quang điện kim loại dùng làm catot là: Câu 24: A Năng lượng photon là: Câu 25: D Bước sóng ánh sáng Câu 26: B Giới hạn quang điện kim loại : Câu 27: B Giới hạn quang điện kim loại : Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 => xạ có bước sóng gây tượng quang điện :λ1, λ4 Câu 28: B Câu 29: C Câu 30: A Động ban đầu cực đại electron là: Wđ = ... Câu 13: Ánh sáng đỏ ánh sáng vàng có bước sóng λD = 0,768 μm λ = 0,589 μm.Năng lượng photon tương ứng hai ánh sáng A εD = 2,588.1 0-1 9 J; εV = 3, 374.1 0-1 9 J B εD = 1,986.1 0-1 9 J; εV=2 ,31 8.1 0-1 9... 0 ,35 5 μm Câu 24: Một xạ điện từ có bước sóng λ = 0,2.1 0-6 m Tính lượng tử (năng lượng phơtơn) xạ A ε = 99 ,37 5.1 0-2 0J B ε = 99 ,37 5.1 0-1 9J C ε = 9, 937 5.1 0-2 0J D ε = 99 ,37 5.1 0-1 9J Câu 25: Năng lượng. .. loại A 6,625.1 0-1 9J B 6,625.1 0-2 5J C 6,625.1 0-4 9J D 5,9625.1 0 -3 2J Câu 17: Giới hạn quang điện Cs 6600A0 Cho số Planck h = 6,625.1 0 -3 4Js , vận tốc ánh sáng chân không c = 3. 108 m/s Công thoát Cs
- Xem thêm -

Xem thêm: 11 ôn tập lượng tử ánh sáng đề 3 , 11 ôn tập lượng tử ánh sáng đề 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay