9 hiện tượng phát quang

5 19 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:28

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 - Hiện tượng phát quang Câu Một đặc điểm phát quang là: A quang phổ vật phát quang quang phổ liên tục B vật kích thích đến nhiệt độ thích hợp phát quang C xạ phát quang xạ riêng vật D quang phổ vật phát quang phụ thuộc vào ánh sáng kích thích Câu Chọn phát biểu sai: A Sự phát sáng chất bị kích thích ánh sáng thích hợp gọi tương quang phát quang B Thời gian phát quang chất khác có giá trị khác C Tần số ánh sáng phát quang lớn tần số ánh sáng mà chất phát quang hấp thụ D Sự phát quang chất xảy có ánh sáng thích hợp chiếu vào Câu Tần số lớn chùm xạ phát từ ống Culitzơ 4.1018 Hz Cho số bản: h = 6,625.10-34 Js, e = -1,6.10-19 C Hiệu điện hai cực ống bằng: A 16,4 kV B 16,5 kV C 16,6 kV D 16,7 V Câu Dung dịch Fluorexein hấp thụ ánh sáng có bước sóng 0,49 μm phát ánh sáng có bước sóng 0,52 μm Người ta gọi hiệu suất phát quang tỷ số lượng ánh sáng phát quang lượng ánh sáng hấp thụ Biết hiệu suất cuả phat quang dung dịch 75% Hỏi tỷ số (tính phần trăm) phơtơn phát quang số phôtôn chiếu đến dung dịch là: A 75,0% B 82,7% C 66,8% D 79,6% Câu Một ống Rơnghen phát xạ có bước sóng nhỏ 5.10-10m Động electron đập vào đối cực là: A 3,31.10-24 J B 3,31.10-19 J C 3,98.10-12 J D 3,98.10-16 J Câu Chọn câu đúng: A Nguyên tắc phát quang laze dựa việc ứng dụng tượng phát xạ cảm ứng B Tia laze có lượng lớn bước sóng tia laze nhỏ C Tia laze có cường độ lớn có tính đơn sắc cao D Tia laze có tính định hướng cao khơng kết hợp (không pha) Câu Một dung dịch hấp thụ xạ có bước sóng 0,3 μm phát xạ có bước sóng 0,52μm Người ta gọi hiệu suất phát quang tỉ số lượng ánh sáng phát quang lượng ánh sáng hấp thụ Số photon bị hấp thụ dẫn đến phát quang chiếm tỉ lệ 1/5 tổng số photon chiếu tới dung dịch Hiệu suất phát quang dung dịch : A 15,70 % B 11,54 % C 7,50 % D 26,82 % Câu chọn câu sai nói đặc điểm tượng huỳnh quang : A Thường chất lỏng , chất khí phát B Xảy nhiệt độ thường C Sau ngừng khích thích kéo dài khoảng thời gian dài D Hấp thụ lượng phơ tơn kích thích Câu Một chất phát quang có khả phát ánh sáng màu lục kích thích phát sáng Khi chiếu vào chất ánh sáng đơn sắc phát quang? Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A lục B vàng C lam D da cam 75 kV Biết độ lớn điện tích êlectrôn , vận tốc ánh sáng chân không số Plăng 1,6.10-19 C, 3.108 m/s 6,625.10-34 J.s Bỏ qua động ban đầu êlectrơn Bước sóng nhỏ tia X ống phát A 0,4625.10-9 m B 0,6625.10-10 m C 0,937.10-10 m D 0,5625.10-10 m Câu 11 Ống tia X có hiệu điện anốt catốt 12000V cường độ dòng điện qua ống 0,2A Bỏ qua động e bứt khỏi catốt Cho biết : h = 6,625.10-34J.s; c = 3.108m/s ; e = -1,6.10-19 C Bước sóng ngắn tia X ống phát : A λmin = 2,225.10-10m B λmin = 10-10m C λmin = 1,35.10-10m D λmin = 1,035.10-10m Câu 12 Hiệu điện anôt katôt ống rơnghen 12kV, cường độ qua ống 20mA Có 90% động êlectron biến thành nhiệt làm nóng anơt Bỏ qua động êlectron bứt khỏi katôt Lấy e = 1,6.10-16 C Nhiệt lượng mà anôt nhận thời gian 20 phút bằng: A 12,96KJ B 259,2KJ C 265,1KJ D 314,6KJ Câu 13 Kết luận sau tượng phát quang chất kích thích xạ điện từ A Các chất rắn phát quang cách chiếu xạ điện từ B Các chất khí phát quang thời gian dài sau tắt nguồn kích thích C Chất khí phát ánh sáng huỳnh quang, bước sóng dài ánh sáng kích thích D Chất rắn phát ánh sáng có tần số lớn tần số ánh sáng kích thích Câu 14 Để đo khoảng cách từ Trái Đất lên Mặt Trăng người ta dùng tia laze phát xung ánh sáng có bước sóng 0,52 μm, chiếu phía Mặt Trăng.Thời gian kéo dài xung 10-7 (s) công suất chùm laze 100000 MW Số phôtôn chứa xung A 2,62.1022 hạt B 2,62.1015 hạt C 2,62.1029 hạt D 5,2.1020 hạt Câu 15 Ống Rơnghen phát tia X có bước sóng nhỏ min = 5A0 hiệu điện đặt vào hai cực ống U = 2KV Để tăng “độ cứng” tia Rơnghen, người ta cho hiệu điện hai cực thay đổi lượng = 500V Bước sóng nhỏ tia X lúc A 10 A0 B A0 C A0 D A0 Câu 16 Một chất phát quang kích thích ánh sáng có bước sóng 0,26 μm phát ánh sáng có bước sóng 0,52 μm Giả sử cơng suất chùm sáng phát quang 20% công suất chùm sáng kích thích Tỉ số số phơtơn ánh sáng phát quang số phơtơn ánh sáng kích thích khoảng thời gian : A 4/5 B 1/10 Câu 10 Hiệu điện hiệu dụng anốt catốt ống Cu-lít-Giơ Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C 1/5 D 2/5 Câu 17 Ánh sang huỳnh quang ánh sáng: A phát chiếu ánh sáng thích hợp vào chất lỏng chất khí B tồn thời gian dài sau tắt ánh sáng kích thích C có bước sóng ngắn bước sóng ánh sáng kích thích D phát chất lỏng khí nung nóng áp suất thấp Câu 18 Phát biểu sai nói tượng quang phát quang Laze A Tia laze dùng để khoan, cắt, tơi,…chính xác vật liệu công nghiệp B Ánh sáng huỳnh quang có bước sóng nhỏ bước sóng ánh sáng kích thích C Nguyên tắc cấu tạo hoạt động laze dựa vào phát xạ cảm ứng D Lân quang phát quang có thời gian phát quang dài, thường sảy với chất rắn Câu 19 Hiệu điện Anot Katot ống Culitgio 12kV Cho e = 1,6.10-19(C) Động cực đại electron đập vào Anot là: A 3,45.10-15 J B 2,72.10-15 J C 1,92.10-15 J D 1,92.10-16 J Câu 20 Ánh sáng lân quang : A phát chất rắn, lỏng khí B tồn thời gian dài 10-8s sau tắt ánh sáng kích thích C có tần số lớn tần số ánh sáng kích thích D tắt sau tắt ánh sáng kích thích Câu 21 Một ống Cu – lít – giơ có điện áp Anốt Katốt 10kV, cường độ dòng điện ống I = 1mA Biết có 1% số êlectron đập vào đối âm cực tạo tia X Khối lượng đối âm cực m = 100g, nhiệt dung riêng chất làm đối âm cực 120J/kg.độ Coi động êlectron bứt khỏi Katốt khơng Sau phút hoạt động đối âm cực nóng thêm: A ∆t ≈ 49,50C B ∆t ≈ 99,20C C ∆t ≈ 10,80C D ∆t ≈ 12,60C Câu 22 Trong ống Cu-lit-giơ, tốc độ electron tới anôt 50000km/s Để giảm tốc độ xuống 10000 km/s phải giảm điện áp hai đầu ống bao nhiêu? A 5567V B 6825V C 7,8kV D 6kV Câu 23 Tìm phát biểu sai laze A Nhờ có tính định hướng cao, tia laze truyền xa cường độ thay đổi B Phơtơn tia laze có lượng lớn phơtơn (cùng tần số) tia sáng thường C laze dùng thí nghiệm giao thoa có tính kết hợp D Laze (LAZER) có nghĩa khuếch đại ánh sáng phát xạ cảm ứng Câu 24 Một ống Rơnghen hoạt động hiệu điện 15kV Chiếu tia X ống phát vào kim loại có cơng 4,84eV Quang êlectron có vận tốc ban đầu cực đại là: A 1,890.107m.s-1 B 7,262.107m.s-1 C 1,890.106m.s-1 D 7,262.106m.s-1 Câu 25 Một dung dịch hấp thụ ánh sáng có bước sóng 0,49 μm phát ánh sáng có bước sóng 0,52 μm Số photon bị hấp thụ dẫn đến phát quang 79,6% Hiệu suất phát quang (tỷ số lượng ánh sáng phát quang lượng ánh sáng hấp thụ) A 85% Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B 75% C 73% D 80% ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: C Bức xạ phát quang xạ riêng vật phát Câu 2: C Bước sóng ánh sáng phát quang lớn bước sóng ánh sáng mà chất phát quang hấp thụ nên tần số ngược lại Câu 3: C Ta có : Hiệu điện cực đại: Câu 4: D (n số photon phát chiếu đến ) % Câu 5: D Câu 6: A Nguyên tắc phát quang laze dựa việc ứng dụng tượng phát xạ cảm ứng Câu 7: B Hiệu suất phát quang là: Câu 8: C Hiện tượng huỳnh quang không kéo dài sau bị kích thích Câu 9: C Ánh sáng phát quang chiếu ánh sáng kích thích với bước sóng nhỏ nên ánh sáng lam làm phát quang ánh sáng lục Câu 10: B Hiệu điện cực đại: Câu 11: D Câu 12: B Động n hạt e đến anot Nhiệt lượng mà anot nhận 20 phút Câu 13: C Bước sóng ánh sáng phát quang lớn bước sóng ánh sáng bị hấp thụ Câu 14: A Mỗi giây có số photon bắn đến : Vậy số photon xung : hạt Câu 15: B Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 16: D Câu 17: A Ánh sang huỳnh quang ánh sáng phát chiếu ánh sáng thích hợp vào chất lỏng chất khí Câu 18: B Bất kì tượng phát quang phát ánh sáng huỳnh quang lân quang có điểm chung ánh sáng phát có bước sóng lớn ánh sáng kích thích Vậy B sai Câu 19: C Câu 20: B Ánh sáng lân quang tồn thời gian dài 10-8s sau tắt ánh sáng kích thích Câu 21: A Động 1e đến anot là: Số electron đến anot làm tỏa nhiệt 1s là: Nhiệt lượng electron cung cấp cho anot phút là: Mặt khác Câu 22: B Câu 23: B Câu 24: B Ta có Câu 25: B Hiệu suất phát quang % ... Nguyên tắc phát quang laze dựa việc ứng dụng tượng phát xạ cảm ứng Câu 7: B Hiệu suất phát quang là: Câu 8: C Hiện tượng huỳnh quang khơng kéo dài sau bị kích thích Câu 9: C Ánh sáng phát quang chiếu... Ánh sang huỳnh quang ánh sáng phát chiếu ánh sáng thích hợp vào chất lỏng chất khí Câu 18: B Bất kì tượng phát quang phát ánh sáng huỳnh quang lân quang có điểm chung ánh sáng phát có bước sóng... Cho biết : h = 6,625.1 0-3 4J.s; c = 3.108m/s ; e = -1 ,6.1 0-1 9 C Bước sóng ngắn tia X ống phát : A λmin = 2,225.1 0-1 0m B λmin = 1 0-1 0m C λmin = 1,35.1 0-1 0m D λmin = 1,035.1 0-1 0m Câu 12 Hiệu điện
- Xem thêm -

Xem thêm: 9 hiện tượng phát quang , 9 hiện tượng phát quang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay