31 ôn tập sóng cơ học đề 9

8 38 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:27

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu Một sợi dây đàn hồi AB căng theo phương nằm ngang, đầu A dây gắn cố định, đầu B nối với cần rung Khi tần số dao động cần rung 100Hz người ta đo khoảng cách nút sóng liên tiếp (m) vận tốc truyền sóng dây nhận giá trị sau đây? A 75m/s B 25m/s C 50m/s D 100m/s Câu Hai nguồn kết hợp A, B cách 16cm dao động pha, phương vng góc với mặt nước C điểm mặt nước thuộc đường cực tiểu, đường cực tiểu qua C trung trực AB đường cực đại Biết AC = 17,2cm; BC = 13,6cm Số đường cực đại qua cạnh AC là: A 16 đường B đường C đường D đường Câu Một nguồn O dao động với tần số f = 50Hz tạo sóng mặt nước biên độ 3cm (coi khơng đổi sóng truyền đi) Biết khoảng cách gợn lồi liên tiếp 9cm Điểm M nằm mặt nước cách nguồn O đoạn 5cm Chọn t = lúc phần tử nước O qua vị trí cân theo chiều dương Tại thời điểm t1 ly độ dao động M 2cm Ly độ dao động M vào thời điểm t2 = (t1 + 2,01s) ? A 2cm B -2cm C 0cm D -1,5cm Câu Nguồn sóng phương trình u = 2cos(2πt+π/4 ) cm Biết sóng truyền với bước sóng 0,4m Coi biên độ sóng khơng đổi phương trình dao động sóng điểm nằm phương truyền sóng cách nguồn sóng 10cm là: A u = 2cos(2πt+π/2 ) cm B u = 2cos(2πt-π/2 ) cm C u = 2cos(2πt+π/4 ) cm D u = 2cos(2πt-π/4 ) cm Câu Một người quan sát phao mặt biển thấy nhơ lên cao 10 lần 18s, khỏang cách hai sóng kề 2m Vận tốc truyền sóng mặt biển là: A v = m/s B v = m/s C v = m/s D v = m/s Câu Một dây đàn hồi AB căng ngang, đầu A cố định, đầu B rung nhờ dụng cụ để tạo sóng dừng, biết tần số rung 50Hz khoảng cách năm nút sóng liên tiếp 1m Tính vận tốc truyền sóng dây: A 25m/s B 20m/s C 40m/s D 50m/s t d   ) cm Câu Một sóng học lan truyền mơi trường với phương trình u = 3cos(  24 Trong d tính mét(m), t tính giây(s) Vận tốc truyền sóng là: A m/s B cm/s C cm/s D 400 cm/s Câu Cho sóng dừng phương trình u(t,x) = cos(20πt).sin(5πx)mm Trong x đo m t đo giây Vận tốc truyền sóng là: Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A 2m/s B 3m/s C 8m/s D 4m/s Câu Hai sóng dạng sin bước sóng biên độ truyền ngược chiều sợi dây đàn với tốc độ 10 cm/s tạo sóng dừng Biết khoảng thời gian thời điểm gần mà dây duỗi thẳng 0,5 s Bước sóng sóng này: A 5cm B 10cm C 20cm D 25cm Câu 10 Một sóng học biên độ A, bước sóng λ Vận tốc dao động cực đại phần tử môi trường lần tốc độ truyền sóng khi: A λ = 2πA/3 B λ = 3πA/4 C λ = 2πA D λ = 3πA/2 Câu 11 Hai điểm A B cách 10 cm mặt chất lỏng dao động với phương trình : uA = uB = 2cos 100πt (cm), vận tốc truyền sóng mặt nước 100 cm/s Phương trình sóng điểm M đường trung trực AB là: A uM = 4cos (100πt - πd) cm B uM = 4cos (100πt + πd) cm C uM = 2cos(100πt - πd)cm D uM = 4cos(100πt - 2πd)cm Câu 12 Trong thí nghiệm tạo vân giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp a, B dao động với tần số f = 13Hz Tại điểm M cách A B khoảng d1 = 19cm; d2 = 21cm, sóng biên độ cực đại Giữa M đường trung trực khơng dãy cực đại khác Vận tốc truyền sóng mặt nước bao nhiêu? A v = 26 m/s B v = 26 cm/s C v = 52 m/s D v = 52cm/s Câu 13 Một sóng học phát từ nguồn O lan truyền mặt nước vận tốc 2m/s Người ta thấy hai điểm M, N gần mặt nước nằm đường thẳng qua O cách 40cm dao động ngược pha Tần số sóng là: A 0,4Hz B 1,5Hz C 2Hz D 2,5Hz Câu 14 Cho nguồn phát sóng điểm O mặt nước f = 50Hz, v =150 cm/s điểm M, N nằm phương truyền sóng phía với O biết OM = cm, ON = cm coi mặt nước khơng hấp thụ lượng sóng, thời điểm t, điểm M li độ 4mm điểm N li độ là: A mm B - mm C mm D mm Câu 15 Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, khoảng cách nguồn sóng kết hợp O1, O2 36 cm, tần số dao động hai nguồn 5Hz, vận tốc truyền sóng mặt nước 40cm/s Xem biên độ sóng khơng giảm q trình truyền từ nguồn.Số điểm cực đại đoạn O1O2 là: A 21 B 11 C 17 D Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 16 Chọn câu đúng? A Dao động điểm phương truyền sóng biên độ cực đại pha dao động với nguồn B Biên độ sóng điểm biên độ dao động phần tử vật chất điểm sóng truyền qua C tần số dao động phần tử vật chất sóng truyền qua giảm dần theo thời gian ma sát D Sự truyền sóng truyền pha dao động phần tử vật chất sóng truyền qua dao động pha với nguồn Câu 17 Hai nguồn sóng kết hợp từ A B dao động với tần số 120Hz pha Tại điểm M cách hai nguồn d1 = 16cm d2 = 22cm biên độ cực đại Điểm M đường trung trực AB dãy cực đại Vận tốc truyền sóng mơi trường là: A 360 cm/s B 240 cm/s C 720 cm/s D 120 cm/s Câu 18 Phát biểu sau đúng? A Khi sóng dừng dây đàn hồi nguồn phát sóng ngừng dao động điểm dây dao động B Khi sóng dừng dây đàn hồi dây điểm dao động mạnh xen kẽ với điểm đứng yên C Khi sóng dừng dây đàn hồi dây sóng phản xạ, sóng tới bị triệt tiêu D Khi sóng dừng dây đàn hồi tất điểm dây dừng lại không dao động Câu 19 Một sóng học truyền mơi trường;đại lượng độc lập với đại lượng khác? A Vận tốc truyền B Bước sóng C Tần số D Tất phụ thuộc Câu 20 Cho hai nguồn sóng âm điều hồ kết hợp hai loa S1 S2 hứơng đặt cách 7dm với bứơc sóng lamda = 20 cm.Trên đoạn S1S2 cực đại giao thoa Biết âm phát hai màng loa S1 S2 dao động chiều A cực đại B cực đại C cực đại D cực đại Câu 21 Ở mặt chất lỏng hai nguồn sóng kết hợp A B cách 19 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA=uB=acos(20pi.t) (t tính s).Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 40 cm/s Gọi M điểm mặt chất lỏng gần a cho phần tử chất lỏng m dao động với biên độ cực đại pha với nguồn A Khoảng cách AM là: A cm B cm C cm D cm Câu 22 Cột khí ống thuỷ tinh độ cao l thay đổi nhờ điều chỉnh mực nước ống Đặt âm thoa miệng ống thuỷ tinh Khi âm thoa dao động, phát âm bản, ta thấy cột khí sóng dừng ổn định Khi độ cao cột khí nhỏ l0= 13cm ta nghe âm to nhất, biết đầu A hở bụng sóng, đầu B nút, tốc độ truyền âm 340m/s Tần số âm âm thoa phát là: A 563,8Hz B 658Hz C 653,8Hz D 365,8Hz Câu 23 Trên mặt nước hai nguồn phát sóng kết hợp S1 S2, dao động theo phương trình là: u1 = a1cos(50πt + π/2) u2 = a2cos(50πt) Tốc độ truyền sóng nguồn mặt nước (m/s) Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Hai điểm P, Q thuộc hệ vân giao thoa hiệu khoảng cách đến hai nguồn PS1 - PS2 = cm, QS1-QS2 = cm Hỏi điểm P, Q nằm đường dao động cực đại hay cực tiểu? A P, Q thuộc cực đại B P, Q thuộc cực tiểu C P cực đại, Q cực tiểu D P cực tiểu, Q cực đại Câu 24 Phương trình dao động nguồn phát sóng dạng u = U0cos(20πt) Trong khoảng thời gian 0,225 s, sóng truyền quãng đường bao nhiêu? A 20 lần bước sóng B 2,25 lần bước sóng C 5,5 lần bước sóng D 0,22 lần bước sóng Câu 25 Sóng truyền sợi dây hai đầu cố định bước sóng Muốn sóng dừng dây chiều dài l ngắn dây phải thoả mãn điều kiện nào? A l =  /4 B l =  /2 C l =  D l =  Câu 26 Một sợi dây sắt mảnh, đàn hồi hai đầu cố định cách m Sợi dây đặt gần nam châm điện dòng điện xoay chiều 50 Hz chạy qua dây sóng dừng ổn định Biết tốc độ sóng dây 20 m/s Số bụng số nút dây ( kể đầu dây) là: A bụng, nút B bụng, nút C bụng, 10 nút D 10 bụng, 11 nút Câu 27 mặt thống chất lỏng nguồn sóng kết hợp A B cách 20cm, tần số 20Hz, dao động ngược pha Biết tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 30cm/s Xét hình vng AMNB thuộc mặt thống chất lỏng Số điểm dao động với biên độ cực đại hình vng AMNB A 26 B 52 C 37 D 50 Câu 28 Khi sóng truyền mơi trường, lượng sóng bị giảm nhanh đối với: A Sóng âm sóng mặt nước B Sóng mặt nước C Sóng dây thẳng D Sóng âm Câu 29 Trên bề mặt chất lỏng hai nguồn phát sóng kết hợp S1 S2 cách 20cm Hai nguồn dao động theo phương thẳng đứng phương trình u1 = 5cos40 πt(mm;s) u2 = 5cos(40 πt + π)(mm;s) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng là: 80cm/s Số điểm dao động với biên độ cực đại đoạn thẳng S1S2 là: A B 10 C D 11 ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 nút sóng liên tiếp => bụng sóng hai đầu nút nên ta => (trong k = số bó sóng = số bụng sóng) Câu đáp án sai Nên hiểu khoảng cách nút khoảng cách bụng liên tiếp Tức 4lamda= 1m => lamda= 0,25 ko hiểu khoảng cách chiều dài dây dc Câu 2: D Vì C đường cực tiểu nên ta có: image022.gif Do C trung trực AB đường cực đại nên k = => λ = 2,4cm Gọi M giao điểm đường dao động cực tiểu qua C đường AB ta có: Gọi I giao điểm đường dao động cực đại ứng với đoạn AB Gọi d1 d2 tương ứng khoảng cách từ I đến hai nguồn A, B Ta : Những điểm dao động cực đại nằm AM Do k nguyên nên k = -1; 0; 1; 2; 3; 4; 5; giá trị k, đường dao động cực đại qua đoạn AM (cũng qua AC) + Vì C đường cực tiểu nên : + Do C đường Cực Đại => k = => + Xét đoạn AO ( O trung điểm AB ) số đường Cực Đại : /k/.2,4 < => k = -3,-2,-1,0,1,2,3 => đường Cực Đại đoạn AO Giữa O C đường Cực Đại Vậy tất đường Cực Đại Câu 3: B Ta thời điểm t li độ dao động M cm Đến thời điểm góc mà M quét thêm là: Câu 4: D Ta có: Câu 5: A phao nhô lên cao 10 lần 18s=> T= =2s khỏang cách hai sóng kề 2m=> =2m Vận tốc truyền sóng mặt biển là: v= =1m/s phao nhô lên 10 lần nên dao động tồn phần =>T=18:2=9(s) =>vận tốc truyền sóng v=λ:T=2:2=1(m/s) Câu 6: A Khoảng cách nút sóng liên tiếp là: Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 7: D Phương trình sóng tổng qt: Câu 8: D xét đối vân tối: 5πx=kπ =>x= (m)xét vân liền kề=> = - = (m) => v=λ f= (m/s) Câu 9: B khoảng thời gian ngắn mà dây duỗi thẳng 0.5s mà chu kì dây duỗi thẳng lần chu kì =1=>lamda = v.T=10chọn BKhoảng thời gian thời điểm gần mà đay duỗi thẳng = =0,5s -> T = 1s > λ = v T= 10cm Câu 10: A Vận tốc cực đại phần tử mơi trường: Tốc độ truyền sóng: Ta có: Câu 11: A Xét I với AI=BI=d Ta có: Câu 12: B Ta điểm dao động với biên độ cực đại khi: Giữa M trung trực khơng điểm dao động với biên độ cực đại khác nên ta M thuộc vân cực đại bậc Như ta Câu 13: D Ta hai điểm M, N gần mặt nước nằm đường thẳng qua O cách 40cm dao động ngược pha nên Câu 14: A Bước sóng: Độ lệch pha hai điểm MN là: độ N li độ cm M N pha M li Câu 15: D Ta bước sóng: Số điểm dao động với biên độ cực đại O1O2 ứng với k thỏa mãn: Như đoạn O1O2 cực đại giao thoa Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 16: B A Sai phương truyền sóng biên độ điểm (trong hầu hết tập) Và biên độ cực đại với pha dao động nguồn khơng liên quan đến ! B Đúng (SGK) C Sai :Tần số dao động phần tử vật chất LUÔN KHÔNG ĐỔI D Sai : Sự truyền sóng truyền pha dao động KHƠNG PHẢI phần tử vật chất sóng truyền qua CÙNG PHA dao động với nguồn xem lại lí thuyết, phương trình sóng phần sóng SGK Câu 17: A Ta M cực đại dao thoa với hai nguồn pha nên ta có: Mặt khác ta M trung trực AB dãy cực đại nên M thuộc vân cực đại bậc đó: Câu 18: B Câu 19: C Tần số đại lượng đặc trưng sóng học khơng đổi q trình truyền Câu 20: A Câu 21: C M dao động cực đại pha với nguồn khi: với k1 k2 số nguyên Câu 22: C Sóng dừng đầu cố định đầu hở chiều dài sợi dây thoả mãn: Như chiều dài nhỏ tạo sóng dừng dây là: → Câu 23: D Quá trình giao thoa sóng tạo sóng phương trình tổng sóng kia, giống tổng hợp dao động phần dao động mà em dùng vector để cộng Để ý Nếu sóng tới pha (Hiệu pha ) vector phương, hướng, tổng vector độ dài lớn Ngược lại sóng tới ngược pha (Hiệu pha vector phương, ngược chiều, tổng vector độ dài nhỏ Pha sóng tới từ Pha sóng tới từ Hiệu pha sóng tới Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 24: B Ta chu kì: Qng đường sóng 2,25 bước sóng Bước sóng qng đường sóng truyền chu kì Câu 25: B Sóng dừng hai đầu cố định: Câu 26: D Vì dòng điện chạy qua nam châm dòng xoay chiều biến thiên điều hòa nên từ trường mà sinh tuần hồn Trong chu kì dòng điện xoay chiều dây thực dao động toàn phần Txc=2Td => fd=2fxc= 100Hz Sồ nút dây n= (2nfd) : v = 10 Suy 10 bụng, 11 nút Câu 27: B Trên AB : hình vng  Vậy AB 26 điểm  điểm Câu 28: D -) Sóng mặt nước truyền phía mặt phẳng nước -) Sóng dây thẳng truyền theo hướng dây -) Sóng âm truyền phía khơng gian =>Năng lượng sóng âm giảm nhanh Câu 29: B Hai nguồn dao động ngược pha nên điểm dao động với biên độ cực đại khi: Số điểm dao động với biên độ cực đại S1S2 ứng với k thỏa mãn: Như S1S2 10 điểm doa động với biên độ cực đại ... điểm đứng yên C Khi có sóng dừng dây đàn hồi dây sóng phản xạ, sóng tới bị triệt tiêu D Khi có sóng dừng dây đàn hồi tất điểm dây dừng lại không dao động Câu 19 Một sóng học truyền mơi trường;đại... Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096 . 79. 79. 3 69 nút sóng liên tiếp => có bụng sóng hai đầu nút nên ta có => (trong k = số bó sóng = số bụng sóng) Câu đáp án sai Nên hiểu khoảng cách nút... website http://dethithpt.com – Hotline : 096 . 79. 79. 3 69 Câu 24: B Ta có chu kì: Qng đường sóng 2,25 bước sóng Bước sóng qng đường sóng truyền chu kì Câu 25: B Sóng dừng hai đầu cố định: Câu 26: D Vì
- Xem thêm -

Xem thêm: 31 ôn tập sóng cơ học đề 9 , 31 ôn tập sóng cơ học đề 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay