15 ôn tập dao động và sóng điện từ đề 3

7 22 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:27

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 15 - Ơn tập Dao động sóng điện từ - Đề Câu Một mạch chọn sóng gồm cuộn cảm có độ tự cảm 4µF tụ điệnđiện dung biến đổi từ 10pF đến 360pF Lấy π2 = 10 Dải sóng vơ tuyến thu với mạch có bước sóng khoảng: A Từ 120m đến 720m B Từ 48m đến 192m C Từ 4,7m đến 19,2m D Từ 12m đến 72m Câu Mạch dao động gồm tụ C cuộn cảm L = 10-4 H Biểu thức dòng điện qua mạch có dạng: i = 4.102 cos(2.107t) A Biểu thức hiệu điện hai tụ có dạng: A u = 80cos(2.107t) (V) B u = 80cos(2.107t - π/2) (V) C u = 10-8cos(2.107t) (V) D u = 10-8cos(2.107t + π/2) (V) Câu Mạch chọn sóng máy thu vơ tuyến điện gồm cuộn dây có hệ số tự cảm L = µH tụ C = 20π nF Để mạch bắt sóng có bước sóng từ 60m đến 120m phải mắc nối tiếp với tụ C tụ CV có giá trị khoảng A 0,3.10-10F ―> 1.10-10F B 0,278.10-9F ―> 1,053.10-9F C 0,2.10-9F ―> 1,2.10-9F D 0,5.10-10F ―> 1.10-10F Câu Mạch dao động điện từ điều hoà LC gồm tụ điện C = 30nF cuộn cảm L =25mH Nạp điện cho tụ điện đến hiệu điện 4,8V cho tụ phóng điện qua cuộn cảm, cường độ dòng điện hiệu dụng mạch là: A I = 3,72mA B I = 4,28mA C I = 5,20mA D I = 6,34mA Câu Khi mắc tụ điệnđiện dung C1 với cuộn cảm L tần số dao động mạch f1 = 6kHz; mắc tụ điệnđiện dung C2 với cuộn L tần số dao động mạch f2 = 8kHz Khi mắc nối tiếp C1 C2 với cuộn L tần số dao động mạch bao nhiêu? A f = 4,8kHz B f = 7kHz C f = 10kHz D f = 14kHz Câu Mạch chọn sóng radio gồm L = 2.10-6 (H) tụ điệnđiện dung C biến thiên Người ta muốn bắt sóng điện từ có bước sóng từ 18π (m) đến 240π (m) điện dung C phải nằm giới hạn A 4,5.10-12 (F) ≤ C ≤ 8.10-10 (F) B 9.10-10 (F) ≤ C ≤ 16.10-8 (F) C 4,5.10-10 (F) ≤ C ≤ 8.10-8 (F) D Tất sai Câu Mạch dao động lý tưởng LC, dùng tụ C1 tần số f1=30 kHz, dùng tụ C2 tần số riêng f2=40kHz Khi dùng tụ C1 C2 ghép song song tần số dao động riêng là: A 24 kHz B 38 kHz C 50 kHz D Kết khác Câu Một mạch dao động điện từ LC gồm cuộn dây cảm có độ tự cảm L khơng đổi tụ điệnđiện dung C thay đổi Biết điện trở dây dẫn không đáng kể mạch có dao động điện từ riêng Khi điện dung có giá trị C1 tần số dao động riêng mạch f1 Khi điện dung có giá trị C2 = 4C1 tần số dao động điện từ riêng mạch là: A 2f1 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B 4f1 C f1/4 D f1/2 Câu Một mạch dao động điện từ LC có điện dung tụ C = 6μF Trong trình dao động, điện áp cực đại hai tụ 14V Khi điện áp hai tụ 8V lượng từ trường mạch là: A 588μJ B 58,8μJ C 396μJ D 39,6μJ Câu 10 Một mạch dao động gồm tụ điện 350 pF, cuộn cảm 30μH điện trở 1,5Ω Phải cung cấp cho mạch công suất để trì dao động nó, điện áp cực đại tụ điện 15V A 1,97.10-3 W B 1,69.10-3 W C 2,17.10-3 W D 1,79.10-3 W Câu 11 Mạch chọn sóng máy thu vơ tuyến có cuộn cảm L = 5.10-6 H tụ điện xoay có điện dung biến thiên từ C1= 20 pF đến C2= 200 pF Xác định dải sóng mà máy thu được: A Δλ = 18,8 m – 59,6 m B Δλ =13,3 m – 66,6 m C Δλ = 11 m – 75 m D Δλ = 15,6 m – 41 m Câu 12 Một mạch dao động điện từ, tụ điệnđiện dung 400 nF nạp điện hiệu điện 20 V Năng lượng từ cực đại cuộn dây là: A 80 mJ B 160 μJ C 80 μJ D 160mJ Câu 13 Mạch dao động bắt tín hiệu máy thu sóng vơ tuyến điện có cuộn cảm L=2μH Hỏi phải điều chỉnh tụ C để bắt sóng có bước sóng 100m? A 1,41nF B 11,3pF C 113pF D 55,6pF Câu 14 Trong mạch dao động điện từ, dùng tụ điệnđiện dung C1 tần số riêng mạch f1 = 30 kHz, dùng tụ điện C2 tần số riêng mạch f2 = 40kHz Nếu mạch dùng hai tụ C1 C2 nối tiếp tần số tiêng mạch bao nhiêu? A 50 kHz B 70 kHz C 10kHz D 24kHz Câu 15 Mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm L tụ C Khi tăng độ tự cảm lên lần giảm điện dung tụ lần tần số mạch dao động sẽ: A Tăng lần B giảm lần C Không đổi D Tăng lần Câu 16 Biết khoảng thời gian lần liên tiếp lượng điện trường lượng từ trường mạch dao động điện từ tự LC 10-7s Tần số dao động riêng mạch là: A MHz B MHz C 2,5 MHz Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D 10 MHz Câu 17 Tốc độ lan truyền sóng điện từ: A Khơng phụ thuộc vào mơi trường truyền sóng phụ thuộc vào tần số sóng B Khơng phụ thuộc vào mơi trường truyền sóng tần số sóng C Phụ thuộc vào mơi trường truyền sóng tần số sóng D Phụ thuộc vào mơi trường truyền sóng khơng phụ thuộc tần số sóng Câu 18 Trong sơ đồ máy phát sóng vơ tuyến điện, khơng có mạch (tầng) A biến điệu B khuếch đại C tách sóng D phát dao động cao tần Câu 19 Một tụ điệnđiện dung 8nF nạp điện tới điện áp 6V mắc vào cuộn cảm có L = mH Cường độ dòng điện cực đại cuộn cảm là: A 12 (mA) B 1,2 (A) C 0,12 (A) D 1,2 (mA) Câu 20 Khi mạch dao động LC có dao động tự Hiệu điện cực đại tụ Uo = V Tại thời điểm mà lượng điện trường lần lượng từ trường hiệu điện tụ A 0,5 V B 2/3 V C V D 1,63 V Câu 21 Một mạch dao động điện từ gồm tụ điệnđiện dung 0,125 µF cuộn cảm có độ tự cảm 50 µH Điện trở mạch không đáng kể Điện áp cực đại hai tụ V Cường độ dòng điện cực đại mạch là: A 7,5 mA B 15 mA C 7,5 A D 0,15 A Câu 22 Mạch dao động máy thu vơ tuyến điện có cuộn cảm L=25mH Để thu sóng vơ tuyến có bước sóng 100m điện dung tụ điện phải có giá trị : A 0,1126pF B 1,126nF C 1,126.10-10F D 1,126pF Câu 23 Một mạch dao động gồm tụ điệnđiện dung 4200 pF cuộn cảm có độ tự cảm cảm 275 μ H, điện trở 0,5 Ω Để trì dao động mạch với hiệu điện cực đại tụ V phải cung cấp cho mạch công suất A 549,8 μ W B 274,9 μ W C 137,45 μ W D 2,15 mW Câu 24 Mạch dao động (L, C1) thu sóng có bước sóng λ1 = 60 m mạch dao động (L, C2) thu sóng có bước sóng λ2 = 80 m Mạch mắc L với C1 ghép nối tiếp C2 thu sóng có có bước sóng ? A λ = 70 m B λ = 48 m C λ = 100 m D λ = 140 m Câu 25 Một mạch dao động LC có ω = 10 rad/s, điện tích cực đại tụ q0 = 4.10-12 C Khi điện tích tụ q = 2.10-12 C dòng điện mạch có giá trị: Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A 10-5 A B 10-11 A C 2.10-5 A D 2 10-5 A Câu 26 Trong trình lan truyền sóng điện từ, véctơ cảm ứng từ véctơ điện trường luôn A dao động vuông pha B phương vng góc với phương truyền sóng C dao động pha D dao động phương với phương truyền sóng Câu 27 Cường độ dòng điện tức thời mạch dao động LC lí tưởng i = 0,08cos(2000t) A Cuộn dây có độ tự cảm L = 50 mH Độ lớn hiệu điện hai tụ thời điểm cường độ dòng điện tức thời mạch cường độ dòng điện hiệu dụng A 32 V B V C V D 2 V Câu 28 Năng lượng mạch dao động điện từ gồm: A Năng lượng điện trường tập trung tụ điện cuộn dây B Năng lượng từ trường tập trung tụ điện lượng điện trường cuộn dây C Năng lượng điện trường tập trung tụ điện, lượng từ trường tập trung cuộn dây chúng biến thiên tuần hoàn theo hai tần số khác D Năng lượng điện trường tập trung tụ điện, lượng từ trường tập trung cuộn dây biến thiên tuần hoàn theo tần số chung Câu 29 Một mạch dao động LC có điện trở khơng gồm cuộn dây cảm (cảm thuần) tụ điệnđiện dung μF Trong mạch có dao động điện từ tự (riêng) với hiệu điện cực đại hai tụ điện 10 V Năng lượng dao động điện từ mạch bằng: A 2,5.10-2 J B 2,5.10-1 J C 2,5.10-3 J D 2,5.10-4 J Câu 30 Mạch dao động điện từ LC gồm cuộn dây có độ tự cảm 25 mH tụ điệnđiện dung 10 μF Do mạch có điện trở nội nên dao động điện từ mạch dao động tắt dần Để trì dao động điện từ mạch với hiệu điện cực đại hai tụ điện V phải cung cấp cho mạch cơng suất trung bình 60 μW Xác định điện trở nội mạch dao động A 2.10-3 Ω B 6.10-3 Ω C 12.10-3 Ω D 18.10-3 Ω ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: D Ta có Câu 2: B Ta có chậm pha i góc Câu 3: B Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Muốn sóng thu 60m ta phải có Tương tự nối tiếp Câu 4: A Khi nạp tụ nhận hiệu điện cực đại: Câu 5: C Câu 6: C Câu 7: A Ta có Câu 8: D ta có f= => = =2 Câu 9: C nối tiếp Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Khi điện áp hai tụ 8V lượng từ trường Câu 10: A Ta có P cung cấp = P tỏa nhiệt Ta có P tỏa nhiệt = Câu 11: A Ta có Từ điều kiện ta xác định Câu 12: C Năng lượng cực đại cuộn dây cức đại tụ điện E= C U^2 / = 8.10^-5 (J) = 80 μJHiệu điện nạp vào ban đầu hiệu điện cực đại tụ "tích điện" => Uo= 20V WCmax = WLmax= CUo2=80.10-6J Câu 13: A Ta có Câu 14: A Ta có Câu 15: C Ta có Vậy tần số khơng đổi với điều kiện toán Câu 16: C Khoảng thời gian lần liên tiếp lượng điện trường lượng từ trường Câu 17: C C Tốc độ phụ thuộc vào môi trường truyền sóng tần số sóng (mỗi tần số riêng vào mơi trường khác có chiết suất riêng ) Câu 18: C Máy tách sóng có máy thu sóng vơ tuyến điện Câu 19: A Ta có Câu 20: D Tại thời điểm lượng điện trường 1/3 lượng điện trường cực đại Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 21: D Ta có Câu 22: A Câu 23: C Câu 24: B Câu 25: B Ta có Câu 26: C Trong q trình lan truyền sóng điện từ, véctơ cảm ứng từ véctơ điện trường luôn dao động pha Câu 27: B Khi cường độ dòng điện cường độ dòng điện hiệu dụng =>Độ lớn hiệu điện hai tụ Câu 28: D Năng lượng dao động điện từ gồm lượng điện trường tập trung tụ điện, lượng từ trường tập trung cuộn dây, chúng biến thiên tuần hoàn theo tần số chung Câu 29: D Năng lượng dao động điện từ : Câu 30: C ... 2,5.1 0-2 J B 2,5.1 0-1 J C 2,5.1 0 -3 J D 2,5.1 0-4 J Câu 30 Mạch dao động điện từ LC gồm cuộn dây có độ tự cảm 25 mH tụ điện có điện dung 10 μF Do mạch có điện trở nội nên dao động điện từ mạch dao động. .. trì dao động điện từ mạch với hiệu điện cực đại hai tụ điện V phải cung cấp cho mạch cơng suất trung bình 60 μW Xác định điện trở nội mạch dao động A 2.1 0 -3 Ω B 6.1 0 -3 Ω C 12.1 0 -3 Ω D 18.1 0 -3 Ω... mạch dao động LC có điện trở không gồm cuộn dây cảm (cảm thuần) tụ điện có điện dung μF Trong mạch có dao động điện từ tự (riêng) với hiệu điện cực đại hai tụ điện 10 V Năng lượng dao động điện từ
- Xem thêm -

Xem thêm: 15 ôn tập dao động và sóng điện từ đề 3 , 15 ôn tập dao động và sóng điện từ đề 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay