22 các dạng bài tập máy biến áp đề 1

8 46 1
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:27

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 22 - Các dạng tập máy biến áp - Đề Câu 1: Máy biến thiết bị biến đổi: A hđt nguồn điện xoay chiều B hđt nguồn điện xoay chiều hay nguồn điện không đổi C hđt nguồn điện không đổi D công suất nguồn điện không đổi Câu 2: Cơ sở hoạt động máy biến dựa tượng: A Hiện tượng từ trễ B Cảm ứng từ C Cảm ứng điện từ D Cộng hưởng điện từ Câu 3: Máy biến dùng để: A Giữ cho hđt ổn định, không đổi B Giữ cho cường độ dòng điện ln ổn định, khơng đổi C Làm tăng hay giảm cường độ dòng điện D Làm tăng hay giảm hiệu điện Câu 4: Chọn trả lời SAI Đối với máy biến thế: A e’/e = N’/N B e’ = N’|∆Φ/∆t| C U’/U = N’/N D U’/U = I’/I Câu 5: Nhận xét sau máy biến không đúng? A Máy biến tăng hiệu điện B Máy biến thay đổi tần số dòng điện xoay chiều C Máy biến giảm hiệu điện D Máy biến có tác dụng biến đổi cường độ dòng điện Câu 6: Phương pháp làm giảm hao phí điện máy biến A để máy biến nơi khơ thống B lõi máy biến cấu tạo khối thép đặc C lõi máy biến cấu tạo thép mỏng ghép cách điện với D tăng độ cách điện máy biến Câu 7: Một máy biến áp, quận sơ cấp có 200 vòng, cuộn thứ cấp có 100 vòng Nếu cuộn thứ cấp có hiệu điện 200V cuộn sơ cấp có hiệu điện đầu vào bao nhiêu? A 100V B 200V C 400V D 500V Câu 8: Máy biến áp cuộn thứ cấp có 1000 vòng, từ thơng cực đại biến thiên lõi thép 0,5m Wb tần số dòng điện biến thiên với f = 50Hz Hỏi Máy biến áp có hiệu điện hiệu dụng đầu bao nhiêu? A 110V B 111V C 112V Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D 113V Câu 9: Hiệu điện nhà máy phát 10 KV, Nếu truyền tải hao phí truyền tải 5KW, Nhưng trước truyền tải hiệu điện nâng lên 40KV hao phí đường truyền tải bao nhiêu? A 1,25 KW B 0,3125KW C 25 KW D kW Câu 10: Điện áp cường độ dòng điện cuộn sơ cấp 220V 0,5A, cuộn thứ cấp 20 V 6,2A Biết hệ số công suất cuộn sơ cấp 1, cuộn thứ cấp 0,8 Hiệu suất máy biến áp tỉ số công suất cuộn thứ cấp cuộn sơ cấp là? A 80% B 40% C 90,18% D 95% Câu 11: Một máy biến áp có tỉ số vòng dây sơ cấp thứ cấp 1/10 Điện áp hiệu dụng cường độ hiệu dụng cuộn sơ cấp 100V 5A Bỏ qua hao phí máy biến áp Dòng điện từ máy biến áp truyền đến nơi tiêu thụ dây dẫn có điện trở 100 Ω Cảm kháng dung kháng dây dẫn không đáng kể Hiệu suất truyền tải điện là? A 90% B 5% C 10% D 95% Câu 12: Một máy tăng áp có số vòng cuộn sơ cấp thứ cấp 150 vòng 1500 vòng Điện áp cường độ dòng điện cuộn sơ cấp 250V 100A Bỏ qua hao phí lượng máy Điện áp từ máy tăng áp dẫn đến nơi tiêu thụ dây dẫn có điện trở 30 Ω Điện áp nơi tiêu thụ là? A 220V B 2200V C 22V D 22KV Câu 13: Một máy biến áp có tỉ số vòng dây cuộn sơ cấp vào thứ cấp 1/5 Điện trở vòng dây mát lượng máy không đáng kể Cuộn thứ cấp nối với bóng đèn(220V - 100W) đèn sáng bình thường Điện áp cường độ hiệu dụng cuộn sơ cấp bao nhiêu? A 44 V - 5A B 44V - 2,15A C 4,4V - 2,273A D 44V - 2,273A Câu 14: Một máy biến có số vòng dây cuộn sơ cấp 800 vòng, cuộn thứ cấp 40 vòng Hiệu điện cường độ hiệu dụng mạch thứ cấp 40V 6A Hiệu điện cường độ hiệu dụng mạch sơ cấp là: A 2V; 0,6A B 800V; 12A C 800V; 120A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D 800V; 0,3A Câu 15: Một máy biến áp có tỉ số vòng dây sơ cấp thứ cấp 10 Máy mắc vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220V, tần số 50Hz Hai đầu cuộn thứ cấp nối với tải điện trở R, dòng điện chạy qua cuộn thứ cấp có cường độ 5(A) Coi hệ số cơng suất mạch thứ cấp sơ cấp máy 1, máy có hiệu suất 95% cường độ dòng điện chạy qua cuộn sơ cấp xấp xỉ A 0,53(A) B 0,35(A) C 0,95(A) D 0,50(A) Câu 16: Một máy tăng áp có tỷ lệ số vòng cuộn dây 0,5 Nếu ta đặt vào đầu cuộn sơ cấp điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 130V điện áp đo đầu cuộn thứ cấp để hở 240V Hãy lập tỷ lệ điện trở r cuộn sơ cấp cảm kháng ZL cuộn sơ cấp A 12 B 12 C 168 13 D 24 Câu 17: Cuộn sơ cấp máy biến có N1= 1000 vòng, cuộn thứ cấp có N2=2000 vòng Hiệu điện hiệu dụng cuộn sơ cấp U1= 110 V cuộn thứ cấp để hở U2= 216 V Tỷ số điện trở cảm kháng cuộn sơ cấp là: A 0,19 B 0,15 C 0,1 D 1,2 Câu 18: Một máy biến áp lý tưởng gồm cuộn sơ cấp hai cuộn thứ cấp Cuộn sơ cấp có n1 = 1320 vòng , điện áp U1 = 220V Cuộn thứ cấp thứ có U2 = 10V, I2 = 0,5A; Cuộn thứ cấp thứ có n3 = 25 vòng, I3 = 1,2A Cường độ dòng điện qua cuộn sơ cấp là: A I1 = 0,035A B I1 = 0,045A C I1 = 0,023A D I1 = 0,055A Câu 19: Một máy biến có số vòng cuộn sơ cấp 5000 thứ cấp 1000 Bỏ qua hao phí máy biến Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp hiệu điện xoay chiều có giá trị hiệu dụng 100 V hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở có giá trị A 20 V B 40 V C 10 V D 500 V Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 20: Một máy biến dùng làm máy giảm (hạ thế) gồm cuộn dây 100 vòng cuộn dây 500 vòng Bỏ qua hao phí máy biến Khi nối hai đầu cuộn sơ cấp với hiệu điện u = 100 sin100πt (V) hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp A 10 V B 20 V C 50 V D 500 V Câu 21: Một máy biến áp lí tưởng có cuộn sơ cấp gồm 2400 vòng dây, cuộn thứ cấp gồm 800 vòng dây Nối hai đầu cuộn sơ cấp với điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 210 V Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp biến áp hoạt động không tải A B 105 V C 630 V D 70 V Câu 22: Một học sinh quấn máy biến áp với dự định số vòng dây cuộn sơ cấp gấp hai lần số vòng dây cuộn thứ cấp Do sơ suất nên cuộn thứ cấp bị thiếu số vòng dây Muốn xác định số vòng dây thiếu để quấn tiếp thêm vào cuộn thứ cấp cho đủ, học sinh đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng khơng đổi, dùng vôn kế xác định tỉ số điện áp cuộn thứ cấp để hở cuộn sơ cấp Lúc đầu tỉ số điện áp 0,43 Sau quấn thêm vào cuộn thứ cấp 24 vòng dây tỉ số điện áp 0,45 Bỏ qua hao phí máy biến áp Để máy biến áp dự định, học sinh phải tiếp tục quấn thêm vào cuộn thứ cấp A 100 vòng dây B 84 vòng dây C 60 vòng dây D 40 vòng dây Câu 23: Máy biến dùng để biến đổi hiệu điện các: A Pin B Acqui C nguồn điện xoay chiều D nguồn điện chiều Câu 24: Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp máy biến hđt xoay chiều, hđt xuất hai đầu cuộn thứ cấp hđt: A khơng đổi B xoay chiều C chiều có độ lớn không đổi D B C Câu 25: Nguyên nhân chủ yếu gây hao phí lượng máy biến do: A toả nhiệt cuộn sơ cấp thứ cấp B có thất lượng dạng xạ sóng điện từ C toả nhiệt lõi sắt có dòng Fucơ D tất ngun nhân nêu A, B, C Câu 26: Vai trò máy biến việc truyền tải điện xa: Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A Giảm điện trở dây dẫn đường truyền tải để giảm hao phí đường truyền tải B Tăng hiệu điện truyền tải để giảm hao phí đường truyền tải C Giảm hiệu điện truyền tải để giảm hao phí đường truyền tải D Giảm thất thoát lượng dạng xạ điện từ ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: A Máy biến thiết bị có khả biến đổi điện áp (xoay chiều) khơng làm thay đổi tần số Câu 2: C Đặt điện áp xoay chiều tần số f hai đầu cuộn sơ cấp Nó gây biến thiên từ thông hai cuộn Gọi từ thông là: φ = φ0cosωt - Từ thông qua cuộn sơ cấp thứ cấp : φ1 = N1φ0cosωt φ2 = N2φ0cosωt - Trong cuộn thứ cấp xuất suất điện động cảm ứng e2 có biểu thức thấy nguyên tắc hoạt động máy biến áp dựa vào tượng cảm ứng điện từ Từ ta Câu 3: D Vì máy biến thiết bị có khả biến đổi điện áp (xoay chiều) khơng làm thay đổi tần số Câu 4: D Vì hao phí máy biến áp nhỏ, coi công suất đầu cuộn thứ cấp sơ cấp Câu 5: B Vì máy biến thiết bị có khả biến đổi điện áp (xoay chiều) không làm thay đổi tần số Câu 6: C Lõi biến áp gồm nhiều sắt mỏng ghép cách điện với để tránh dòng Fu-cơ tăng cường từ thông qua mạch Câu 7: C Áp dụng công thức: => U' = 400 V Câu 8: B Ta có: từ thông cực đại biến thiên lõi thép là: Φ = 0,5.10-3 Wb suất điện động cảm ứng cực đại khung dây : E0 = NBS.ω = N.Φ.ω = 2πf.N.Φ => U = E = Câu 9: B = 111 V Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Áp dụng công thức: Câu 10: C Ta có hiệu suất máy biến áp tỉ số công suất cuộn thứ cấp cuộn sơ cấp nên: = 90,18 % Câu 11: D Áp dụng công thức: => U2 = 1000V ; I2 = 0,5A Lại có: => H = 0,,95 mà P = P2 ; I2 = I Câu 12: B gọi điện áp tiêu thụ U áp dụng ct : => U2 = 2500V ; I2 = 10A I2 = I ; P = P2 = 25000 Ta có Pci = P - ∆P = UI => U = 2200 V Câu 13: D Do đèn sáng bình thường nên ta có điện áp cuộn thứ cấp : U2 = 220V cường độ dòng điện cuộn thứ cấp : I2 = Áp dụng ct : => U1 = 44V ; I1≈ 2,273 A Câu 14: D Áp dụng ct : => U1 = Câu 15: A ; I1 = = 0,3A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Áp dụng công thức: => U2 = 22 V => I1 = 0,53 Câu 16: A Ta có tổng trở: Lại có cơng thức: mà U2 = E2 đầu cuộn thứ cấp để hở => Do ZL cuộn sơ cấp gây suất điện động tự cảm e => E1 = I1.ZL = Câu 17: A Ta có tổng trở: Lại có cơng thức: mà U2 = E2 đầu cuộn thứ cấp để hở => Do ZL cuộn sơ cấp gây suất điện động tự cảm e => E1 = I1.ZL = Câu 18: B Từ ct máy biến : => U3 = 25/6 V Vì máy biến áp lí tưởng nên cơng suất mạch sơ cấp mạch thứ cấp : Psc = Ptc => U1 I1 = U2 I2 + U3 I3 => I1 = = 0,045 A Câu 19: A Từ ct máy biến : Câu 20: B => U2 = 20V Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Áp dụng ct : => U2 = = 20V Câu 21: D Áp dụng công thức : => U2 = 70 V Câu 22: C Gọi số vòng dây cuộn sơ cấp N1 , cuộn thứ cấp ban đầu N2 Gọi số vòng dây cần tìm là: x Áp dụng ct : => N1 = => 0,45 N2 = 0,43 N2 + 10,32 (1) 0,5 N2 = 0,43 N2 + 10,32 + 0,43x (2) Từ (1) (2) => N2 = 516 ; x = 60 vòng Câu 23: C Máy biến thiết bị có khả biến đổi điện áp (xoay chiều) khơng làm thay đổi tần số Câu 24: B Máy biến thiết bị có khả biến đổi điện áp (xoay chiều) không làm thay đổi tần số Câu 25: D Cả nguyên nhân Câu 26: B Ta có : Vậy cách sử dụng máy biến áp, tăng điện áp U trước truyền tải công suất tỏa nhiệt đường dây hạn chế ... 40% C 90 ,18 % D 95% Câu 11 : Một máy biến áp có tỉ số vòng dây sơ cấp thứ cấp 1/ 10 Điện áp hiệu dụng cường độ hiệu dụng cuộn sơ cấp 10 0V 5A Bỏ qua hao phí máy biến áp Dòng điện từ máy biến áp truyền... cấp 250V 10 0A Bỏ qua hao phí lượng máy Điện áp từ máy tăng áp dẫn đến nơi tiêu thụ dây dẫn có điện trở 30 Ω Điện áp nơi tiêu thụ là? A 220 V B 220 0V C 22V D 22KV Câu 13 : Một máy biến áp có tỉ... sơ cấp là: A 0 ,19 B 0 ,15 C 0 ,1 D 1, 2 Câu 18 : Một máy biến áp lý tưởng gồm cuộn sơ cấp hai cuộn thứ cấp Cuộn sơ cấp có n1 = 13 20 vòng , điện áp U1 = 220 V Cuộn thứ cấp thứ có U2 = 10 V, I2 = 0,5A;
- Xem thêm -

Xem thêm: 22 các dạng bài tập máy biến áp đề 1 , 22 các dạng bài tập máy biến áp đề 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay