Giải toán vật lý bằng máy tính cầm tay 7 hằng số vật lý đổi đơn vị vật lý

15 34 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:27

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 §7 HẰNG SỐ VẬT LÍ – ĐỔI ĐƠN VỊ VẬT LÍ Những điểm cần lưu ý Với máy tính cầm tay, ngồi tiện ích tính tốn thuận lợi, thực phép tính nhanh, đơn giản xác phải kể tới tiện ích tra cứu số vậtđổi số đơn vị vật lí Các số vật lí ghi nhớ máy với đơn vị hệ đơn vị SI Muốn lấy số vật lí ta cần bấm (VN 570MS): Mode Cụ thể số thường dùng là: Hằng số vật lí Mã số Cách bấm máy Khối lượng prơton 01 Const 01 Khối lượng nơtron 02 Const 02 Khối lượng êletron 03 Const 03 Bán kính Bo 05 Const 05 Hằng số Plăng (h) 06 Const 06 Khối lượng 1u (u) 17 Const 17 Hằng số Farađây (F) 22 Const 22 Điện tích êletron € 23 Const 23 Số Avôgađrô 24 Const 24 Hằng số Bônzơman (k) 25 Const 25 Const 26 27 Const 27 28 Const 28 Thể tích mol khí điều kiện tiêu chuẩn Hằng số khí lí tưởng (R) Tốc độ ánh sáng chân không 26 Giá trị 96485,3415 (mol/C) 8,314472 (J/mol.K) 299792458 (m.s) Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Hằng số điện môi chân 32 không Hằng số từ môi chân 33 không Gia tốc trọng trường 35 mặt đất (g) Const 32 Const 33 Const 35 9,80665 (m/ ) Nhiệt độ tuyệt đối (t) 38 Const 38 273,15 (K) Hằng số hấp dẫn (G) 39 Const 39 6,673 Đổi đơn vị vật lí ta bấm Conv ) Với mã số tra bảng nằm nắp sau máy CÁC DỤ MINH HỌA Bài 1: Một vật rơi tự khơng vận tốc ban đầu nơi có gia tốc trọng trường g Hãy xác định vận tốc quãng đường vật rơi sau thời gian t = 2,5s Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải Sau 2,5s vật đạt vận tốc v = gt Const 24,5166 (m/s) Quãng đường 35 2.5 = Kết quả: 24.516625 Const 35 2.5 = Kết quả: 30.64578125 Bài 2: Một vật ném thẳng đứng lên với vận tốc ban đầu = 15m/s nơi có gia tốc trọng trường g Hãy xác đinh a) Thời gian từ lúc ném đến lúc vật quay trở lại chỗ ném b) Vận tốc, độ cao vật so với vị trí ném sau thời gian 2s Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải a) Thời gian từ lúc ném đến lúc vật trở lại là: 15 Const 35 = Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Kết quả: 3.059148639 b) Vận tốc vật sau 2s là: 15 – Const 35 = Kết quả: – 4.6122 Độ cao vật là: 15 – Const 35 = Kết quả: 10.3867 Bài 3: Một vật ném theo phương ngang với vận tốc = 10m/s độ cao h = 20m so với mặt đất Hãy tính tầm xa vật Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải Tầm xa vật ( 10 35 Const ) 20 = Kết quả: 20.19619977 Bài 4: Trái Đất Mặt Trăng có khối lượng trung bình Trái Đất Mặt Trăng 384 kg 7,4 kg Khoảng cách km Tính lực hút chúng Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải Áp dụng định luật vạn vật hấp dẫn, ta có lực hút Trái Đất Mặt Trăng Const 39 22 Exp Exp 384 Exp 7.4 = Kết quả: 2.009285482 Bài 5: Hãy tính độ cao h mà có gia tốc trọng trường = 3,5m/ Biết gia tốc trọng trường mặt đất g, bán kính Trái Đất 6375km Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải Gia tốc trọng trường mặt đất: ( ) ( – Const ) 35 6375 3.5 Exp Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Gia tốc trọng trường độ cao h: = Suy ra: Kết quả: 4296034.026 Bài 6: Trái Đất có khối lượng bán kính trọng trường độ cao h = 36 kg 6375km Hãy tính gia tốc km Hướng dẫn bấm máy kết qủa Cách giải Gia tốc trọng trường độ cao h Const 36 35 Exp Exp 6375 + ( 24 Exp ) = Kết quả: 0.2229733469 Bài 7: Một hòm gỗ khối lượng m = 20kg kéo mặt phẳng ngang lực kéo F = 100N hướng lên hợp với phương ngang góc hệ số ma sát trượt hòm mặt ngang Hãy tính gia tốc hòm Biết , gia tốc trọng trường g Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải Gia tốc vật ( 100 Const ) cos 35 20 – 20 – 100 0.35 ( 20 sin 20 ) = Kết quả: 1.864670855 Bài 8: Một bán cầu trơn nhẵn bán kính R = 2m đặt mặt phẳng ngang (mặt phẳng bán cầu dưới) Một vật nhỏ thả không vận tốc ban đầu từ đỉnh bán cầu trượt tự xuống Hãy xác định tốc độ vật bắt đầu rời khỏi mặt bán cầu Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải Khi vật rời khỏi khối cầu góc hợp bán kính đường thẳng đứng (hình vẽ), áp lực lên bán cầu khơng Ta có ( 35 m ab / c ) Const = Kết quả: 3.616010693 R h Áp dụng định luật bảo toàn Suy Bài 9: Một lớp bạc dày 12 m mạ diện tích 20 bạc nói Biết khối lượng riêng bạc 10,5g/ Hãy tính số ngun tử có lớp Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải Khối lượng mol Ag 108g/mol Số nguyên tử chứa lớp bạc là: 10.5 12 108 Exp Const Kết quả: 1.638986164 (–) 24 20 = Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Bài 10: Trong bình kín, dung tích 10 lít, có chứa 2,5g khí hiđrơ nhiệt độ 35 Hãy tính áp suất khí bình Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải Áp dụng phương trình Clapâyron-Menđêlêep: Const 2.5 + 38 Exp 27 ) 35 (–) ( ) ( Const 10 = Kết quả: 320263.0684 Shift Ans Conv 26 = Kết quả: 3.160750736 Bài 11: Một mol khí lí tưởng đơn nguyên tử đun đẳng áp từ nhiệt độ 20 đến 110 Hãy tính cơng mà khí thực nhiệt lượng mà khối khí nhận Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải Độ tăng nội khối khí nhiệt độ tăng từ 20 đến 110 27 Const 20 Cơng mà khí thực là: Bài 12: Hai điện tích điểm ) 110 ( = Kết quả: 748.30248 Ans Theo nguyên lí thứ nhiệt động lực học: × × ÷ = Kết quả: 1870.7562 đặt hai đỉnh B, C tam giác vuông cân ABC (vuông A, cạnh a = 10cm) chất điện mơi đồng tính ( = 2) Hãy tính lực điện tác dụng lên điện tích đặt A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải Lực điện tác dụng lên lực hút có độ lớn Lực điện tác dụng lên Do Exp ) ữ ì Shift ì Const ì ì 0.1 × √ ( x² + ) = ( 32 lực hút có độ lớn Lực điện tác dụng lên ) x² Exp Exp ) ) x² Kết quả: vuông góc với nên Bài 13: Hai điểm tích điểm đặt chân không hai điểm A, B (AB = 30cm) Hãy tính cường độ điện trường điện trung điểm M đoạn AB Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải Cường độ điện trường M (đặt A) gây hướng từ A sang B, độ lớn ( M (đặt B) gây hướng từ A sang B, độ lớn × ) ) Shift ì Const 0.3 ữ Exp Cng in trường Exp × ( ) = ) + ÷ ( 32 x² ) ) Cường độ điện trường tổng hợp M Kết quả: 2796.127223 hướng ( Exp ) nên Exp ) ) ÷ ( Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Điện điểm M điện tích Điện điểm M điện tích × Shift × 0.3 π × Const ) 32 gây gây Kết quả: ÷ = 510358 Điện điểm m hai điện tích gây là: Bài 14: Một êletron dịch chuyển điện trường đều, dọc theo đường sức điện từ điểm M đến điểm N Hãy tính cơng điện trường êlectron dịch chuyển hai điểm Biết hiệu điện NM U = –20V Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải Cơng điện trường điện tích dịch chuyển hai điểm điện trường Đối với êlectron ta có ) 23 Const 20 × = 23 Kết quả: Bài 15: Tụ điện phẳng gồm hai cực hình tròn bán kính R = 1cm đặt cách 2mm khơng khí Tụ điện tích điện đến hiệu điện U = 15V Hãy tính điện dung, điện tích nưng lượng tụ điện Biết số điện mơi khơng khí = 1,0006 Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải Điện dung tụ điện phẳng tính theo cơng thức 1.0006 Shift × Const π 0.01 × 15 ÷ = Điện tích tụ điện: Kết quả: Ans 32 = × 0.002 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Năng lượng tụ điện: Kt qu: Ans 15 ì ữ = Kt qu: Bài 16: Trong dây dẫn có dòng điện khơng dổi 1,25A chạy qua Hãy tính số êlectron chạy qua tiết diện thẳng dây dẫn thời gian 3,15s Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải Số êlectron chuyển qua tiết diện thẳng 1.25 dây dẫn thời gian t = 2,5s là: 23 ÷ 3.15 × Const = Kết quả: Bài 17: Bình điện phân hai điện cực đồng, có chứa dung dịch CuS mắc vào hai cực acquy Biết acquy có suất điện động 24V, điện trở 1,5Ω; điện trở bình điện phân 10Ω Hãy tính khối lượng Cu bám vào catốt sau thời gian 20 phút Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải Cường độ dòng điện qua bình điện phân là: 24 Khối lượng Cu giải phóng catốt là: 10 ( ÷ + ) 1.5 = Kết quả: 2.086956522 ÷ 60 = 64 × 22 Const × Ans Kết quả: 0.5969818742 × 20 × ) Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Bài 18: Ba dây dẫn đặt mặt phẳng song song cách khoảng a = 10cm, chân không theo thứ tự 1, 2, Trong ba dây dẫn có dòng điện chạy qua, định lực hai dòng điện ngược chiều với chiều với Hãy xác tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện có độ dài l = 20cm Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải Lực từ dòng điện tác dụng lên là: 33 Const Lực từ dòng điện tác dụng lên Shift ÷ × 0.2 0.1 ) × ( ) = ÷ π × ( × × là: Kết quả: Bài 19: Một khung dây tròn gồm 100 vòng tâm O bán kính R = 10cm, có dòng điện cường độ I = 20A chạy qua Hãy tính độ lớn cảm ứng từ tâm O Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải Cảm ứng từ có độ lớn Const × 33 100 ÷ ÷ 0.1 × 20 = Kết quả: 0.125667061 Bài 20: Con lắc đơn chiều dài l = 2m dao động điều hòa nơi có gia tốc trọng trường g Hãy tính chu kì dao động lắc Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải Chu kì lắc ÷ Shift π Const 35 ( ) = Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Kết quả: 2.837491233 Bài 21: Mạch chọn sóng máy thu vơ tuyến điện gồm tụ điện C = 120pF cuộn cảm L = H Hãy tính bước sóng sóng điện từ mà mạch thu Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải Bước sóng sóng điện từ mà mạch thu Shift π Const ( 120 Exp ) Exp ) 28 12 ) × = Kết quả: 50.54367541 Bài 22: Chiếu xạ điện từ có bước sóng λ = 0,3 m vào catốt tế bào quang điện làm kim loại có cơng 3,2eV Hãy xác định: a) Giới hạn quang điện kim loại làm catốt b) Vận tốc ban đầu cực đại êletron quang điện Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải a) Giới hạn quang điện kim loại làm catốt có 06 Const 28 b) Áp dụng cơng thức Anhxtanh ÷ 3.2 ( 23 Const Shift × Const Shift × = ) Kết quả: ( ì 28 ) Const ( ữ Exp ( 3.2 ì = Const ữ 03 ì Const Const 23 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Kết quả: 572824.2919 BÀI TẬP VẬN DỤNG 7.1 Một vật rơi tự không vận tốc ban đầu nơi có gia tốc trọng trường g Hãy xác định vận tốc quãng đường vật rơi sau thời gian t = 3,5s Đáp số: s 7.2 Một vật ném thẳng đứng lên với vận tốc ban đầu 60,0657m = 20m/s nơi có gia tốc trọng trường g Hãy xác định: a) Thời gian từ lúc ném đến lúc vật quay trở lại chỗ ném b) Vận tốc, độ cao vật so với vị trí ném sau thời gian 1,2s Đáp số: a) t b) v 7.3 Một vật ném theo phương ngang với vận tốc 8,2320m/s; h 4,0789s 16,9392m = 5m/s độ cao h = 15m so với mặt đất Hãy tính tầm xa vật Đáp số: s 7.4 Trái Đất Mặt Trời có khối lượng 5,96 trung bình Trái Đất Mặt Trời 150 kg 1.97 8,7452m/s kg Khoảng cách km Tính lực hút chúng Đáp số: F 7.5 Hãy tính độ cao h mà có gia tốc trọng trường 3,4822 N = 6,25m/ Biết gia tốc trọng trường mặt đất g, bán kính Trái Đất 6375km Đáp số: h 1610470,658m Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 7.6 Trái Đất có khối lượng bán kính trường độ cao h = 25 kg 6375km Hãy tính gia tốc trọng km? Đáp số: g 0,4067m/ 7.7 Một hòm gỗ khối lượng m = 32kg kéo mặt phẳng ngang lực kéo F = 150N hướng lên hợp với phương ngang góc Hãy tính gia tốc hòm Biết hệ số ma sát trượt hòm mặt ngang , gia tốc trọng trường g Đáp số: a 1,6078m/ 7.8 Một bán cầu trơn nhẵn bán kính r = 3,5m đặt mặt phẳng ngang (mặt ohẳng bán cầu dưới) Một vật nhỏ thả không vận tốc ban đầu từ đỉnh bán cầu trượt tự xuống Hãy xác định tốc độ vật bắt đầu rơi khỏi mặt bán cầu Đáp số: v 7.9 Một lớp bạc dày 20 m mà diện tích 30 nói Biết khối lượng riêng bạc 10,5g/ 4,7835m/s Hãy tính số nguyên tử lớp bạc Đáp số: N ngun tử 7.10 Trong bình kín, dung tích 15 lít, có chứa 1, 5g khí hiđrơ nhiệt độ 50 Hãy tính áp suất khí bình Đáp số: p 7.11 Một mol khí lí tưởng đơn nguyên tử đun đẳng áp từ nhiệt độ 40 1,5461atm đến 160 Hãy tính cơng mà khí thực nhiệt lượng mà khối khí nhận Đáp số: A 7.12 Hai điện tích điểm 997,7366J; Q đặt hai đỉnh B, C tam giác vuông cân ABC (vuông A, cạnh a = 20cm) chất điện mơi đồng tính ( điện tác dụng lên điện tích 2494,3416J ) Hãy tính lực = –2nC đặt A Đáp số: F 3,8886 N Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 7.13 Hai điện tích điểm đặt chân khơng hai điểm A, B (AB = 50cm) Hãy tính cường độ điện trường điện trung điểm M đoạn AB Đáp số: 35,9502V 7.14 Một êletron dịch chuyển điện trường đều, dọc theo đường sức điện từ điểm M đến điểm N Hãy tính cơng điện trường êlectron dịch chuyển hai điểm Biết hiệu điện NM U = 50V Đáp số: A –8,0109 J 7.15 Tụ điện phẳng gồm hai cực hình tròn bán kính R = 2cm đặt cách 3mm dầu Tụ điện tích điện đến hiệu điện U = 20V Hãy tính điện dung, điện tích lượng tụ điện Biết số điện môi dầu = Đáp số: C F Q C W J 7.16 Trong dây dẫn có dòng điện khơng đổi 2,5A chạy qua Hãy tính số êlectron chạy qua tiết diện thẳng dây dẫn thời gian 1,5s Đáp số: N 7.17 Bình điện phân hai điện cực đồng, có chứa dung dịch CuS êlectron mắc vào hai cực acquy Biết acquy có suất điện động 20V, điện trở 0,5Ω; điện trở bình điện phân 10Ω Hãy tính khối lượng Cu bám vào catốt sau thời gian 15 phút Đáp số: m 0,5686g 7.18 Ba dây dẫn đặt mặt phẳng, song song cách khoảng a = 25cm, chân không theo thứ tự 1, 2, Trong ba dây dẫn có dòng điện chạy qua, định lực hai dòng điện dài l = 36cm ngược chiều với chiều với Hãy xác tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện có độ Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Đáp số: F N 7.19 Một khung dây tròn gồm 200 vòng tâm O bán kính R = 15cm, có dòng điện cường độ I = 15A chạy qua Hãy tính độ lớn cảm ứng từ tâm O Đáp số: B 0,0126T ... 273,15 (K) Hằng số hấp dẫn (G) 39 Const 39 6,673 Đổi đơn vị vật lí ta bấm Conv ) Với mã số tra bảng nằm nắp sau máy CÁC VÍ DỤ MINH HỌA Bài 1: Một vật rơi tự khơng vận tốc ban đầu nơi có gia... mặt đất Hãy tính tầm xa vật Đáp số: s 7.4 Trái Đất Mặt Trời có khối lượng 5,96 trung bình Trái Đất Mặt Trời 150 kg 1.97 8,7452m/s kg Khoảng cách km Tính lực hút chúng Đáp số: F 7.5 Hãy tính độ cao... cao vật là: 15 – Const 35 = Kết quả: 10.3867 Bài 3: Một vật ném theo phương ngang với vận tốc = 10m/s độ cao h = 20m so với mặt đất Hãy tính tầm xa vật Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải Tầm xa vật
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải toán vật lý bằng máy tính cầm tay 7 hằng số vật lý đổi đơn vị vật lý , Giải toán vật lý bằng máy tính cầm tay 7 hằng số vật lý đổi đơn vị vật lý

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay