11 ôn tập lượng tử ánh sáng đề 2

7 16 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:27

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 11 - Ôn tập Lượng tử ánh sáng - Đề Câu Chọn phát biểu sai nói thuyết lượng tử ánh sáng: A Năng lượng phôtôn ánh sáng nhau,không phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng B Những nguyên tử hay phân tử vật chất không hấp thụ hay xạ ánh sáng cách liên tục mà thành phần riêng biệt,đứt quãng C Khi ánh sáng truyền đi,các lượng tử ánh sáng không bị thay đổi,không phụ thuộc vào khoảng cách tới nguồn sáng D Chùm ánh sáng dòng hạt,mỗi hạt gọi phôtôn Câu Các vạch quang phổ nằm vùng hồng ngoại nguyên tử hiđrô thuộc dãy: A Dãy Lyman B Dãy Balmer C Dãy Paschen D Dãy Balmer Paschen Câu Quang electron bị bứt khỏi bề mặt kim loại bị chiếu ánh sáng, nếu: A Cường độ chùm ánh sáng lớn B Bước sóng ánh sáng lớn C Tần số ánh sáng nhỏ D Bước sóng nhỏ hay giới hạn định Câu Điều sau nói pin quang điện? A Pin quang điện nguồn điện nhiệt biến thành điện B Pin quang điện nguồn điện quang biến đổi trực tiếp thành điện C Pin quang điện hoạt động dựa tượng cảm ứng điện từ D A, B C Câu Ống Rơnghen phát xạ có bước sóng ngắn 2,65.10-11 m Bỏ qua động ban đầu electron thoát khỏi bề mặt catôt.Hiệu điện cực ống là: A 4687.5 V B 46875 V C 15266 V D 15262 V Câu Phơtơn có nằng lượng lớn có: A Bước sóng lớn B Tần số lớn C Biên độ lớn D Vận tốc lớn Câu Điều sau sai nói quang trở? A Bộ phận quan trọng quang trở lớp chất bán dẫn có gắn hai điện cực B Quang trở thực chất điện trở mà giá trị thay đổi nhiệt độ C Quang trở dùng thay cho tế bào quang điện D Quang trở hoạt động ánh sáng chiếu vào có bước sóng ngắn giới hạn quang dẫn quang trở Câu Phát biểu sau sai nói tượng quang dẫn? A Hiện tượng giảm mạnh điện trở chất bán dẫn bị chiếu sáng gọi tượng quang dẫn B Trong tượng quang dẫn, êlectrơn giải phóng trở thành êlectrôn tự chuyển động khối chất bán dẫn C Một ứng dụng quan trọng tượng quang dẫn việc chế tạo quang trở (LDR) D Trong tượng quang dẫn, lượng cần thiết để giải phóng êlectrơn liên kết thành êlectrôn dẫn lớn Câu Hiện tượng tượng quang điện: A Electron bứt khỏi kim loại bị tác dụng nhiệt B Electron bứt khỏi kim loại có Ion đập vào C Electron bị bật khỏi kim loại kim loại có điện lớn Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D Electron bật khỏi mặt kim loại chiếu tia tử ngoại vào kim loại Câu 10 Người ta chiếu ánh sáng có bước sóng 3500 Ǻ lên mặt kim loại Các electron bứt với động ban đầu cực đại chuyển động theo quỹ đạo tròn bán kính 9,1 cm từ trường có B = 1,5.10-5 T Cơng kim loại có giá trị bao nhiêu? Biết khối lượng electron me = 9,1.10-31 kg A 1,50 eV B 4,00 eV C 3,38 eV D 2,90 eV Câu 11 Giới hạn quang điện tuỳ thuộc vào: A chất kim loại B điện áp anôt cà catôt tế bào quang điện C bước sóng anh sáng chiếu vào catơt D điện trường anôt cà catôt Câu 12 Chọn câu sai A Sự phát quang dạng phát ánh sáng phổ biến tự nhiên B Khi vật hấp thụ lượng dạng phát ánh sáng, phát quang C Các vật phát quang cho quang phổ D Sau ngừng kích thích, phát quang số chất kéo dài thời gian Câu 13 Phát biểu sau đúng? A Quang trở linh kiện bán dẫn hoạt động dựa tượng quang điện B Quang trở linh kiện bán dẫn hoạt động dựa tượng quang điện C Điện trở quang trở tăng nhanh quang trở chiếu sáng D Điện trở quang trở không đổi quang trở chiếu sáng ánh sáng có bước sóng ngắn Câu 14 Bước sóng ứng với hai vạch dãy Lai-man quang phổ hiđrô λL1= 0,122 μm λL2= 103 nm Bước sóng vạch Hα quang phổ nhìn thấy ngun tử hiđrơ là: A λ32 = 0,661 μm B λ32 = 0,451 μm C λ32 = 0,561 μm D λ32 = 0, 356 μm Câu 15 Chiếu xạ có bước sóng λ=0,533 μm lên kim loại có cơng A=3.10-19 J êlectron quang điện cho bay vào từ trường theo hướng vng góc với đường cảm ứng từ B từ trường Biết electron chuyển động theo quĩ đạo tròn bán kính R=22,75 mm Độ lớn cảm ứng từ B từ trường là: A 10-4 T B 4.10-5 T C 10-5 T D 2.10-4 T Câu 16 Cơng electron kim loại Na 2,1 eV Giới hạn quang điện Na là: A 0,59 μm B 0,55 μm C 0,65 μm D 0,49 μm Câu 17 Pin quang điện hệ thống biến đổi: A Hóa điện B Cơ điện C Nhiệt điện D Quang điện Câu 18 Theo thuyết lượng từ ánh sáng lượng A phơtơn lượng nghỉ êlectrôn (êlectron) B phôtôn phụ thuộc vào khoảng cách từ phơtơn tới nguồn phát C phơtơn chùm sáng đơn sắc Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D phôtôn tỉ lệ thuận với bước sóng ánh sáng tương ứng với phơtơn Câu 19 Giới hạn quang điện kẽm (Zn) λ0 = 0,35 μm Biết số Plăng h = 6,625.10-34 J.s vận tốc truyền ánh sáng chân không c = 3.108 m/s Cơng êlectrơn khỏi bề mặt kẽm là: A 5,679.10-19 J B 6,625.10-19 J C 8,678.10-19 J D 6,587.10-19 J Câu 20 Pin quang điện hoạt động dựa trên: A Hiện tượng quang điện B Hiện tượng quang điện C Hiện tượng quang dẫn D Hiện tượng phát quang Câu 21 Cho bước sóng ánh đỏ 760 nm bước sóng ánh sáng tím 380 nm Tỉ số lượng phôton ánh sáng đỏ lượng phôton ánh sáng tím là: A B 0,05 C 20 D 1/2 Câu 22 chất lượng tử (hạt) ánh sáng chứng tỏ bởi: A tượng giao thoa B tượng phát electron nung nóng C tượng tán sắc D hiệu ứng quang điện Câu 23 Cơng electron khỏi kim loại A = 6,625.10-19 J, số Plăng h = 6,625.10-34 J.s, vận tốc ánh sáng chân không c = 3.108 m/s Giới hạn quang điện kim loại là: A 0,3 μm B 0,295 μm C 0,375 μm D 0,25 μm Câu 24 Giới hạn quang điện Natri Xêdi nằm vùng nào: A Vùng hồng ngoại B Vùng ánh sáng nhìn thấy C Vùng tử ngoại D Vùng tia X Câu 25 Vạch quang phổ dãy Laiman, Banme Pasen quang phổ ngun tử hiđrơ có tần số 24,5902.1014 Hz; 4,5711.1014 Hz 1,5999.1014 Hz Năng lượng phôtôn ứng với vạch thứ dãy Laiman là: A 20,379 J B 20,379 eV C 12,737 eV D Đáp án khác Câu 26 Người ta chiếu xạ vào bề mặt kim loại có cơng 2.0 eV Năng lượng phơtơn xạ 2.5 eV 3,5 eV tương ứng.Tỉ số động cực đại electron quang điện lần chiếu là: A 1:3 B 1:4 C 1:5 D 1:6 Câu 27 Cho mức lượng H: En=-E0\n2 với E0=13,6 eV Có khối khí H nguyên tử trạng thái Người ta kích thích khối khí chùm electron có động khác Trong electron sau,hạt bị hấp thụ A 15 eV Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B 6,8 eV C 10 eV D 9,2 eV Câu 28 Cho eV=1,6.10-19 J; h=6,625.10-34 J.s; c=3.108 m/s Khi electron nguyên tử hiđrơ chuyển từ quĩ đạo dừng có lượng Em=-0,85 eV sang quĩ đạo dừng có lượng En=-13,6 eV ngun tử phát xạ điện từ có bước sóng: A 0,0974 μm B 0,434 μm C 0,486 μm D 0,6563 μm Câu 29 Các mức lượng nguyên tử hiđrô xác định công thức En = -13,6/n2 eV n số nhiên 1,2,3 Một nguyên tử hiđrô trạng thái ( n = 1) hấp thụ phôtôn có lượng: A 5,45 eV B eV C 7,5 eV D 12,75 eV Câu 30 Chon ý sai.Laze ứng dụng trong: A Màn hình dao động kí điện tử B Các đầu đọc đĩa CD C Khoan cắt vật liệu D Phẫu thuật mắt Câu 31 Xét mức lượng EK, EL EM nguyên tử hyđro Một photon có lượng hiệu EM – EK bay đến gặp nguyên tử Khi đó, ngun tử A khơng hấp thụ photon B hấp thụ photon không chuyển trạng thái C hấp thụ photon chuyển từ K lên L lên M D Đáp án khác Câu 32 Nguyên tử Hiđrô nhận lượng kích thích êlectron chuyển từ quỹ đạo K lên quỹ đạo M Khi chuyển trạng thái bản, ngun tử hiđrơ phát phôtôn thuộc A Một vạch dãy Ban-me vạch dãy Lai-man B Hai vạch dãy Ban-me C Một vạch dãy Ban-me hai vạch dãy Lai-man D Hai vạch dãy Lai-man Câu 33 Để đo khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng, người ta dùng loại laze phát xung ánh sáng có bước sóng 0,52 μm chiếu phía mặt trăng đo khoảng thời gian ngăn cách thời điểm xung phát thời điểm máy thu đặt trái đất nhận xung phản xạ Thời gian kéo dài xung τ = 100 ns Khoảng thời gian ngăn cách thời điểm phát nhận xung 2,667 s, lượng xung ánh sáng W0=10 kJ Khoảng cách trái đất mặt trăng là: A 200.000 km B 400.000 km C 300.000 km D 500.000 km Câu 34 chiếu xạ có λ = 0,3 μm vào kim loại có giới hạn quang điện λ0 = 0,4 μm.giả sử tách thành chùm electron hẹp quang điện cho bay vào từ trường (vectơ vận tốc vng góc với vectơ cảm ứng từ) B = 0,5.10-2 (T).tính bán kính lớn electron từ trường A 6,9.10-4 (m) B 0.69 (m) C 0,53 (m) D 4,8.10-4 (m) Câu 35 Hiện tượng quang điện ngồi ? Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A Hiện tượng chiếu chùm sáng thích hợp vào kim loại có nguyên tử lượng lớn Tấm kim loại nóng lên B Hiện tượng chiếu chùm sáng thích hợp vào kim loại tích điện âm Tấm kim loại dần điện tích âm C Hiện tượng chiếu chùm sáng thích hợp vào chất bán dẫn Điện trở chất bán dẫn giảm mạnh D Hiện tượng chiếu chùm sáng thích hợp vào kim loại mang điện tích dương Tấm kim loại phát quang phổ liên tục ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: A nên lượng phôtôn ánh sáng khác nhau, phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng A sai Câu 2: C Các vạch quang phổ nằm vùng hồng ngoại nguyên tử hiđrô thuộc dãy Pasen Câu 3: D Hiện tượng quang điện xảy chiếu ánh sáng thích hợp vào bề mặt kim loại làm quang electron bị bứt cho bước sóng chiếu vào nhỏ hay giới hạn định Câu 4: B Pin quang điện nguồn điện quang biến đổi trực tiếp thành điện Câu 5: B Câu 6: B Phơtơn có nằng lượng lớn có tần số lớn bước sóng nhỏ Câu 7: B Quang trở cấu tạo lớp chất bán dẫn có hai điện cực gắn hai đầu Khi ta chiếu ánh sáng có bước sóng thích hợp quang trở xảy tượng electron dẫn thoát khỏi lực liên kết phân tử, hình thành lỗ trống electron tự khiến độ dẫn điện tăng, điện trở chất bán dẫn giảm mạnh Giá trị quang trở phụ thuộc vào bước sóng ánh kích thích chất chất bán dẫn, khơng phụ thuộc vào nhiệt độ Câu 8: D Năng lượng cần để bứt electrron khỏi bán dẫn thường nhỏ so với cơng e khỏi kim loại (nên giới hạn quang điện o tượng quang dẫn (giới hạn quang dẫn) nằm vùng hồng ngoại, tức lớn giới hạn quang điện tượng quang điện ngoài) Câu 9: D Hiện tượng quang điện tượng electron bật khỏi mặt kim loại chiếu tia tử ngoại vào kim loại Câu 10: C Mặt khác: Câu 11: A Giới hạn quang điện phụ thuộc vào chất kim loại khơng phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng chiếu vào catot Câu 12: C Các vật phát quang khác có đặc trưng quang phổ khác Câu 13: B Quang trở linh kiện bán dẫn hoạt động dựa tượng quang điện Câu 14: A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Bước sóng vạch Hα quang phổ nhìn thấy ngun tử hiđrơ là: Câu 15: A Vận tốc electron bay từ trường Câu 16: A Câu 17: D Pin quang điện hệ thống biến đổi quang điện Câu 18: C Theo thuyết lượng từ ánh sáng lượng phôtôn chùm sáng đơn sắc Câu 19: A Cơng electron Câu 20: B Pin quang điện hoạt động dựa tượng quang điện Câu 21: D Câu 22: D Hiện tượng quang điện chứng tỏ ánh sáng có tính lượng tử Câu 23: A Giới hạn quang điện kim loại là: Câu 24: B Giới hạn quang điện Natri Xêdi nằm vùng ánh sáng nhìn thấy Câu 25: C Tần số phôtôn ứng với vạch thứ dãy Laiman là: Năng lượng ứng với photon Câu 26: A Tỉ số động cực đại electron quang điện lần chiếu là: Câu 27: A Mức lượng thấp n=2 Các hạt bị hấp thụ có lượng tối thiểu 10,2eV Câu 28: A Câu 29: D Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Khi electron từ mức n=1 tới mức n=4 Câu 30: A Laze khơng ứng dụng dao động kí điện tử Câu 31: D Nguyên tử hấp thụ chuyển thẳng từ K đến M Câu 32: C Khi từ trạng thái M chuyển trạng thái nguyên tử hiđrô phát phơtơn thuộc dãy Laiman dãy Banme Câu 33: B Khoảng cách trái đất mặt trăng là: Câu 34: A Vận tốc electron bay từ trường: Câu 35: B Hiện tượng quang điện tượng chiếu chùm sáng thích hợp vào kim loại tích điện âm Tấm kim loại dần điện tích âm ... quang Câu 21 Cho bước sóng ánh đỏ 760 nm bước sóng ánh sáng tím 380 nm Tỉ số lượng phôton ánh sáng đỏ lượng phơton ánh sáng tím là: A B 0,05 C 20 D 1 /2 Câu 22 chất lượng tử (hạt) ánh sáng chứng... eV D 9 ,2 eV Câu 28 Cho eV=1,6.1 0-1 9 J; h=6, 625 .1 0-3 4 J.s; c=3.108 m/s Khi electron nguyên tử hiđrô chuyển từ quĩ đạo dừng có lượng Em =-0 ,85 eV sang quĩ đạo dừng có lượng En =-1 3,6 eV ngun tử phát... quang phổ ngun tử hiđrơ có tần số 24 ,59 02. 1014 Hz; 4,5 711. 1014 Hz 1,5999.1014 Hz Năng lượng phôtôn ứng với vạch thứ dãy Laiman là: A 20 ,379 J B 20 ,379 eV C 12, 737 eV D Đáp án khác Câu 26 Người ta
- Xem thêm -

Xem thêm: 11 ôn tập lượng tử ánh sáng đề 2 , 11 ôn tập lượng tử ánh sáng đề 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay