9 hiện tượng phân rã phóng xạ và định luật phóng xạ đề 3

6 23 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:27

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 - Hiện tượng phân phóng xạ Định luật phóng xạ - Đề Câu Một chất phóng xạ có chu kì bán T Sau thời gian t = 2T lượng chất phóng xạ giảm 75g Khối lượng ban đầu chất là: A 300g B 150g C 100g D 75g Câu Tại thời điểm cho, mẫu 25% hạt nhân phóng xạ chưa bị phân Sau 10 giây số hạt nhân chưa bị phân giảm 12,5% Chu kì bán hạt nhân phóng xạ là: A 6,93(s) B 10(s) C 13,96(s) D 15,24(s) Câu Khi hạt nhân nguyên tử phóng xạ tia α tia β- số proton notron hạt nhân nguyên tử giảm A B C D Câu Phóng xạ β- A phản ứng hạt nhân thu lượng B phản ứng hạt nhân không thu khơng toả lượng C giải phóng êlectrơn từ lớp êlectrơn ngồi ngun tử D phản ứng hạt nhân toả lượng 234 Câu Hạt nhân 92 U phóng xạ α Ngay sau sinh hạt α bay vào từ trường có cảm ứng từ B = 0,5T theo phương vng góc với đường sức từ Biết khối lượng hạt mU  233,9904u mTh  229,9737u m  4, 0015u 1u = 1,66055.10-27kg = 931,5MeV/c2 Phát biểu nói chuyển động hạt α từ trường: A Hạt α chuyển động thẳng với tốc độ v = 2,593.107m/s B Hạt α chuyển động tròn với bán kính quỹ đạo R = 1,077 m C Hạt α chuyển động tròn với bán kính quỹ đạo R = 0,54 m D Hạt α chuyển động nhanh dần với tốc độ ban đầu v = 2,593.107m/s Câu Một chất phóng xạ có chu kỳ bán 360 Khi lấy sử dụng khối lượng 1/32 khối lượng lúc nhận Thời gian từ lúc nhận đến lúc sử dụng là: A 50 ngày B 60 ngày C 75 ngày D 85 ngày Câu Sắp xếp sau tăng dần quãng đường hạt khơng khí? A γ, β, α B α, γ, β C α, β, γ D β, γ, α Câu Ban đầu mẫu chất phóng xạ ngun chất có khối lượng m0, chu kì bán chất 3,8 ngày Sau 15,2 ngày khối lượng chất phóng xạ lại 2,24 g Khối lượng m0 là: A 5,60 g B 35,84 g Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C 17,92 g D 8,96 g Câu 10 Cho chu kì bán T1 = 4,5.109 năm, T2 = 7,13.108 năm Hiên quặng thiên nhiên có lẫn 238U 235U theo tỉ lệ số nguyên tử 140: Giả thiết thời điểm tạo thành Trái Đất tỉ lệ 1:1 Tuổi Trái Đất là: A 2.109 năm B 6.108 năm C 5.109 năm D 6.109 năm Câu 11 Một mẫu chất phóng xạ vào thời điểm t có độ phóng xạ 548(Bq) Sau thời gian 48(phút), độ phóng xạ giảm xuống 213(Bq) Chu kỳ bán chất phóng xạ : A 50,84(phút) B 73,28(phút) C 35,21(phút) D 31,44(phút) Câu 12 Phát biểu sau khơng đúng? Tia α A ion hóa khơng khí mạnh B có khả đâm xun mạnh nên sử dụng để chữa bệnh ung thư C qua điện trường hai tụ điện bị lệch phía âm D dòng hạt nhân nguyên tử Hêli 42 He Câu 13 Một lượng chất phóng xạ 222 Rn có khối lượng ban đầu mg Sau 15,2 ngày khối lượng lại 6,25% Độ phóng xạ chất phóng xạ thời điểm là: A H = 3,58.1011 Bq B H= 0,97 Ci C H = 3,58.1010 Bq D H = 35,8 Ci Câu 14 Sau thời gian 280 ngày, số hạt nhân nguyên tử chất phóng xạ lại 1/3 số hạt nhân nguyên tử phân khoảng thời gian Chu kỳ bán chất phóng xạ là: A 160 ngày B 140 ngày C 70 ngày D 280 ngày Câu 15 Tại thời điểm cho, số hạt nhân chưa bị phân nửa số hạt nhân lúc đầu Sau phút, số hạt nhân chưa bị phân 12,5% số hạt nhân lúc đầu Chu kì bán chất phóng xạ : A 30 giây B 60 giây C ≈ 14 giây D 27,9 giây Câu 16 Khi qua điện trường hai tụ điện, A tia α tia β lệch phía B tia α tia γ lệch phía C tia α tia β- lệch phía D tia α tia β+ lệch phía Câu 17 Một đồng vị phóng xạ có chu kì bán T Cứ sau khoảng thời gian số hạt nhân bị phân khoảng thời gian lần số hạt nhân lại đồng vị ấy? A 0,5T B 3T Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C 2T D T 210 Câu 18 84 Po chất phóng xạ α Ban đầu mẫu chất Po tinh khiết có khối lượng 2mg Sau 414 ngày tỉ lệ số hạt nhân P0 Pb mẫu 1:7 Chu kỳ bán P0 : A 13,8 ngày B 69 ngày C 138 ngày D 276 ngày Câu 19 Trong phóng xạ   hạt nhân ZA X biến đổi thành hạt nhân ZA '' Y A Z '  ( Z  1) ;A’=(A+1) B Z '  ( Z  1) ;A’=A C Z '  ( Z  1) ’A’ =(A-1) D Z '  ( Z  1) A’=A Câu 20 Chọn câu Chu kỳ bán chất phóng xạ A thời gian sau số hạt nhân phóng xạ lại hạt nhân phóng xạ B thời gian ngắn độ phóng xạ có giá trị ban đầu C thời gian sau số hạt nhân phóng xạ lại số hạt nhân bị phân D thời gian ngắn mà trạng thái phóng xạ lặp lại ban đầu Câu 21 Xesi 134 55 Cs chất phóng xạ β , có chu kì bán T = năm Thời gian để 99% lượng chất phóng xạ bị biến : A 5,3 năm B 11,92 năm C 13,29 năm D 15,2 năm 238 206 Câu 22 92 U sau nhiều lần phóng xạ α β- biến thành 82 Pb Cho biết chu kì bán trình biến đổi T Giả sử ban đầu có mẫu urani khơng có chì Ở thời điểm tại, 10 ngun tử urani mẫu có ngun tử chì Tuổi mẫu chất urani : A 0,514T B 0,585T C 1,58T D 0,482T 226 Câu 23 Hạt nhân 88 Ra đứng yên phân hạt α biến đổi thành hạt nhân X Biết động hạt α phân 4,8 MeV coi khối lượng hạt nhân tính theo u xấp xỉ số khối chúng Năng lượng tỏa phân : A 4,886 MeV B 5,216 MeV C 5,867 MeV D 7,812 MeV Câu 24 Tia β- A dòng êlectron chuyển động với tốc độ lớn, xấp xỉ tốc độ ánh sáng B dòng pơzitron chuyển động với tốc độ lớn, xấp xỉ tốc độ ánh sáng C dòng prơtơn chuyển động với tốc độ lớn, xấp xỉ tốc độ ánh sáng D dòng nơtron chuyển động với tốc độ lớn, xấp xỉ tốc độ ánh sáng Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 25 Hạt nhân A1 Z1 X phân trở thành hạt nhân chúng tính theo đơn vị u Lúc đầu mẫu A1 Z1 A2 Z2 Y bền Coi khối lượng hai hạt nhân số khối X ngun chất Biết chu kì phóng xạ A1 Z1 X T (ngày) Ở thời điểm T + 14 (ngày) tỉ số khối lượng X Y A1/7A2, đến thời điểm T + 28 (ngày) tỉ số khối lượng là: A A1/14A2 B 7A1/8A2 C A1/31A2 D A1/32A2 Câu 26 Chỉ phát biểu tượng phóng xạ? A Chỉ tuân theo định luật phóng xạ B Chỉ có nguyên tố phóng xạ tự nhiên, khơng có ngun tố phóng xạ nhân tạo C Hạt nhân phóng xạ ln đứng n q trình phóng xạ D Ngồi định luật phóng xạ, tượng phóng xạ tn theo tất định luật phản ứng hạt nhân 210 206 210 Câu 27 Biết 84 Po phóng xạ α tạo nên 82 Pb với chu kì bán 138 ngày Ban đầu có 100gam 84 Po rắn tinh khiết, sau khoảng thời gian ∆T cân lại thấy khối lượng chất rắn 99.5 g Tính ∆T A 73 ngày B 57 ngày C 50 ngày D 61 ngày 230 206 230 Câu 28 Chất phóng xạ 90 Th phát tia α biến đổi thành 88 Ra với chu kì bán 90 Th T Ban đầu (t=0) có mẫu Thori nguyên chất Tại thời điểm t = 6T, tỉ số hạt nhân Thori số hạt nhân Rađi mẫu là: A B 56 C 16 D 63 Câu 29 Trong phân β - A nơtrơn hạt nhân phân phát electrôn B phần lượng liên kết chuyển thành electrôn C electrôn hạt nhân bị phóng tương tác D electrơn ngun tử phóng 210 Câu 30 Poloni 84 Po chất phóng xạ phát hạt α chuyển thành hạt nhân chì Pb Chu kỳ bán Po 138 ngày Ban đầu có 1g Po nguyên chất, sau năm (365 ngày) lượng khí Hêli giải phóng tích điều kiện tiêu chuẩn là: A 89,6 cm3 B 68,9 cm3 C 22,4 cm3 D 48,6 cm3 A1 Z1 ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: C Câu 2: C Câu 3: B Câu 4: B Câu 5: D A2 Z2 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 6: B Hạt  mang điện tích 2+ nên chuyển động vào từ trường có Vecto cảm ứng từ vng góc với đường sức từ nên hạt  chuyển động tròn với bán kinh R Ta có Câu 7: C Câu 8: C Câu 9: B Câu 10: D Câu 11: C Câu 12: B Câu 13: A Câu 14: B Câu 15: A Câu 16: D Câu 17: B Câu 18: C Câu 19: B Câu 20: C Câu 21: C Câu 22: B Câu 23: A Ta có Câu 24: A Câu 25: C Ta có tỉ lệ Câu 26: D Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 27: D m sau=mPb tạo thành + mPo lại nên m giảm = mPo bị phóng xạ ngày Câu 28: D Câu 29: A Phóng xạ Bản chất phóng xạ ( phản hạt notrino ) Câu 30: A ... 7A1/8A2 C A1 /31 A2 D A1 /32 A2 Câu 26 Chỉ phát biểu tượng phóng xạ? A Chỉ tuân theo định luật phóng xạ B Chỉ có nguyên tố phóng xạ tự nhiên, khơng có ngun tố phóng xạ nhân tạo C Hạt nhân phóng xạ ln đứng... đứng n q trình phóng xạ D Ngồi định luật phóng xạ, tượng phóng xạ tn theo tất định luật phản ứng hạt nhân 210 206 210 Câu 27 Biết 84 Po phóng xạ α tạo nên 82 Pb với chu kì bán rã 138 ngày Ban đầu... mẫu chất phóng xạ vào thời điểm t có độ phóng xạ 548(Bq) Sau thời gian 48(phút), độ phóng xạ giảm xuống 2 13( Bq) Chu kỳ bán rã chất phóng xạ : A 50,84(phút) B 73, 28(phút) C 35 ,21(phút) D 31 ,44(phút)
- Xem thêm -

Xem thêm: 9 hiện tượng phân rã phóng xạ và định luật phóng xạ đề 3 , 9 hiện tượng phân rã phóng xạ và định luật phóng xạ đề 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay