15 mạch RLC có c thay đổi đề 2

10 35 1
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:27

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 15 Câu 1: Trong đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở R, tụ điện có điện dung C biên đổi cuộn dây có độ tự cảm L mắc nối tiếp với Điện áp tức thời mạch u = U0cos100πt (V) Ban đầu độ lệch pha u i 600 cơng suất tiêu thụ mạch 50W Thay đổi tụ C để uAB pha với i mạch tiêu thụ công suất: A 200W B 50W C 100W D 120W Câu 2: Cho đoạn mạch RLC mắc nối tiếp: R=200 Ω, cuộn dây cảm kháng có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung C thay đổi Đặt điện áp xoay chiều ổn định hai đầu đoạn mạch AB có biểu thức: uAB=200cos100πt (V) Điều chỉnh C để mạch tiêu thụ công suất cực đại Tính cơng suất mạch lúc này? A 100W B 50W C 200W D 150W Câu 3: Cho đoạn mạch RLC mắc nối tiếp: R không đổi, cuộn dây cảm kháng có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung C thay đổi Đặt điện áp xoay chiều ổn định hai đầu đoạn mạch AB có biểu thức: uAB=U0cosωt Điều chỉnh C để mạch tiêu thụ công suất cực đại Xác định hệ số công suất mạch lúc này? A B π/4 C D /2 Câu 4: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp Điện dung C tụ điện thay đổi Với hai giá trị điện dung C1 = 3μF C2 = 4μF mạch có cơng suất Tìm C để mạch có cơng suất cực đại Pmax A 7μF B 1μF C 5μF D 3,43μF Câu 5: Mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện Cuộn dây có điện trở r = 30Ω, độ tự cảm L = 0,4/π H, tụ điện có điện dung C Biểu thức điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch u=120cos100πt (V) Với giá trị C cơng suất tiêu thụ mạch có giá trị cực đại giá trị công suất cực đại bao nhiêu? A C = 10-4/2π F Pmax = 120W B C = 10-4/π F Pmax = 120√2W C C = 10-3/4π F Pmax = 240W D C = 10-3/π F Pmax = 240√2W Câu 6: Đặt điện áp xoay chiều u = 200 cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn dây khơng cảm tụ điện (có điện dung thay đổi được) mắc nối tiếp Điều chỉnh điện dung tụ điện 2.10-4/(π ) F mạch xảy cộng hưởng điện Biết điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây điện Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 áp hiệu dụng hai đầu mạch gấp đôi điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở R Công suất nhiệt cuộn dây A 50 W B 100 W C 200 W D 250W Câu 7: Mạch điện RCL nối tiếp có C thay đổi Điện áp hai đầu đoạn mạch u=150 cos100πt (V) Khi C =C1 = 62,5/π μF mạch tiêu thụ công suất cực đại Pmax = 93,75 W Khi C =C2 = 1/9π (mF) điện áp hai đầu đoạn mạch RC cuộn dây vuông pha với nhau, điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là: A 90 V B 120V C 75V D 75√2 V Câu 8: Mạch điện xoay chiều RLC ghép nối tiếp, đặt vào hai đầu mạch điện áp u = U0cosωt (V) Điều chỉnh C = C1 cơng suất mạch đạt giá trị cực đại Pmax = 400W Điều chỉnh C = C2 hệ số cơng suất mạch A 200W /2 Công suất mạch B 200 W C 300W D 150 Câu 9: Đoạn mạch gồm cuộn dây có điện trở R độ tự cảm L nối tiếp với tụ điện biến đổi có điện dung C thay đổi Điện áp xoay chiều hai đầu mạch u = U cos(ωt + π/6)(V) Khi C = C1 cơng suất mạch P cường độ đòng điện qua mạch là: i = I cos(ωt + π/3) (A) Khi C = C2 cơng suất mạch cực đại P0 Tính công suất cực đại P0 theo P A P0 = 4P/3 B P0 =2P/ C P0 = 4P D P0 = 2P Câu 10: Cho mạch điện không phân nhánh gồm R = 40Ω ,cuộn dây có r = 20Ω L = 0,0636H, tụ điện có điện dung thay đổi Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có f = 50Hz U = 120V Điều chỉnh C để điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây đạt giá trị cực đại, giá trị bằng: A 40V B 80V C 46,57V D 40 V Câu 11: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 120V, tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở 30 Ω, cuộn cảm có độ tự cảm 0,4/ π (H) tụ điện có điện dung thay đổi Điều chỉnh điện dung tụ điện điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại A 150 V B 160 V Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C 100 V D 250 V Câu 12: Một mạch điện xoay chiều RLC khơng phân nhánh có R=100, L=2/π H, tụ điện có điện dung C thay đổi Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều uAB = 200 cos(100πt + π/4) Giá trị C công suất tiêu thụ mạch điện áp hai đầu R pha với điện áp hai đầu đoạn mạch nhận cặp giá trị sau đây: A C=10-4/2π F , P=400W B C=10-4/π F , P=300W C C=10-3/π F , P=400W D C=10-4/2π F , P=200W Câu 13: Cho đoạn mạch hình vẽ: UAB= 63 cosωt (V) , RV= ∞ Cuộn dây cảm có cảm khángZL=200 Ω , thay đổi C Vôn kế V cực đại 105V Số Ampe kế : A 0,25A B 0,3A C 0,42A D 0,35A Câu 14: Một mạch điện RLC không phân nhánh gồm điện trở R= 100 Ω, cuộn dây cảm có L= 1/ π (H) tụ có điện dung C thay đổi Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp u= 200 cos100πt(V) Thay đổi điện dung C điện áp hai đầu cuộn dây đạt cực đại Giá trị cực đại bằng: A 200V B 100 V C 50 V D 50V Câu 15: Cho mạch điện xoay chiều gồm R, cuộn dây cảm L = 0,159H C0 = 100/π(μF) Đặt vào hai đầu mạch điện áp u = U0cos100πt(V) Cần mắc thêm tụ C có giá trị để mạch có cộng hưởng điện? A Mắc nối tiếp thêm tụ C = 100/π(μF) B Mắc nối tiếp thêm tụ C = 2.10-4/π(F) C Mắc song song thêm tụ C = 100/π(μF) D Mắc nối tiếp thêm tụ C = 2.10-3/π(F) Câu 16: Cho mạch RLC mắc nối tiếp có R=100 Ω L=1/π H, C=5.10-4/π F Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp u= 120 cos100πt Để dòng điện mạch pha với điện áp hai đầu đoạn mạch ta phải ghép nối tiếp hay song song với tụ C tụ C1 có điện dung ? A Ghép song song ; C1=5.10-4/π F Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B Ghép nối tiếp ; C1=5.10-4/π F C Ghép song song ; C1=5.10-4/4π F D Ghép nối tiếp ; C1=5.10-4/4π F Câu 17: Cho đoạn mạch xoay chiều RLC1- mắc nối tiếp ( cuộn dây cảm ) Biết tần số dòng điện 50 Hz, R = 40 (Ω), L=1/5π , C1 = 10-3/5π F Muốn dòng điện mạch cực đại phải ghép thêm với tụ điện C1 tụ điện có điện dung C2 ghép nào? A Ghép song song ; C2=3.10-4/π F B Ghép nối tiếp C2=3.10-4/π F C Ghép song song ; C2=5.10-4/π F D Ghép nối tiếp C2=5.10-4/π F Câu 18: Cho mạch điện xoay chiều hình vẽ bên Cuộn dây có r= 10 Ω, L=1/10π (H) Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 50V tần số 50Hz Khi điện dung tụ có giá trị C1 số ampe kế cực đại 1A Giá trị R C1 A R = 40 Ω C1 = 2.10-3/π F B R = 50 Ω C1 = 10-3/π F C R = 40 Ω C1 = 10-3/π F D R = 50 Ω C1 = 2.10-3/π F Câu 19: Cho đoạn mạch RLC nối tiếp Biết L = 1/π H C = 25/π μF, điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu mạch ổn định có biểu thức u = U0cos100 πt Ghép thêm tụ C’ vào đoạn chứa tụ C Để điện áp hai đầu đoạn mạch lệch pha π/2 so với điện áp hai đầu tụ phải ghép giá trị C’ bao nhiêu? A ghép C’//C, C’ = 75/π μF B ghép C’ntC, C’ = 75/π μF C ghép C’//C, C’ = 25 μF D ghép C’ntC, C’ = 100 μF Câu 20: Đoạn mạch xoay chiều có RLC mắc nối tiếp với uAB = 30 cos (ωt + φ) ; C biến thiên Khi điện áp hiệu dụng hai đầu tụ C cực đại điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây ( cảm ) 32 V Điện áp cực đại UCmax : A 50V B 40V C 60V D 52V Câu 21: Cho đoạn mạch RLC nối tiếp, giá trị R biết, L cố định Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào hai đầu đoạn mạch, ta thấy cường độ dòng điện qua mạch chậm pha π/3 so với điện áp đoạn RL Để mạch có cộng hưởng dung kháng ZC tụ phải có giá trị A R/ B R C R Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D 3R Câu 22: Đoạn mạch xoay chiều hình vẽ: Tụ C có điện dung biến đổi được, điện áp hai đầu mạch: uAB=120 cos100 πt(V) Điện dung C nhận giá trị sau cường độ dòng điện chậm pha uAB góc π/4 ? Tính cường độ dòng điện qua mạch A C=10-4/π F ;I = 0,6 A B C=10-4/4π F ;I = A C C=2.10-4/π F ;I = 0,6 A D C=3.10-4/2π F ;I = A Câu 23: Mạch xoay chiều nối tiếp f = 50Hz Gồm cuộn dây cảm L, điện trở R =100Ω tụ điện C Thay đổi điện dung ta thấy C = C1 C = C1/2 mạch có cơng suất, cường độ dòng điện vng pha với Tính L? A L=3/πH B L=1/3πH C L=1/2πH D L=2/π H Câu 24: Mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có L = 0,4/ π (H) mắc nối tiếp với tụ điện C Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp u = U cosωt(V) Khi C = C1 = C=2.10-4/π F UCmax = 100 (V) Khi C = 2,5 C1 cường độ dòng điện trễ pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch Giá trị U A 50V B 100V C 100 V D 50 V Câu 25: Cho mạch điện hình vẽ uAB= 200 cosπt (V) R =100 Ω; L=1/π H; C tụ điện biến đổi ; RV = ∞ Tìm C để vơn kế V có số lớn Tính Vmax? A 100 V, 1072,4 μF B 200 V ; 10-4/π F C 100 V ; 10-4/π μF D 200 V ; 10-4/π μF Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: A Giải :ta có P=U2.cosφ/Z = (U2/R).(R/Z).cosφ = U2/R.cos2φ=Pᴍax.cos2φ Để u pha với I Pᴍax =>Pᴍax =P/cos2φ =200 W Câu 2: A điều chỉnh C để Pᴍax mạch cộng hưởng Khi Pᴍax=U2/R =(100√2)2/200 =100 W Câu 3: A điều chỉnh C để Pᴍax mạch xảy tượng cộng hưởng =>Zʟ =Zc =>hệ số công suất cosφ =R/Z =1 Câu 4: D C thay đổi cho I => Zʟ =(ZC1 + ZC2 )/2 hay ω2ʟ = (1/C1 + 1/C2 )/2 (1) Mạch có cơng suất cực đại Zʟ =Zc => ω2ʟ =1/C (2) Từ (1) (2) =>C = 2C1.C2/(C1+C2) =3.43μF Câu 5: C Ta có Zʟ=40 Ω ,r=30Ω để Pᴍax mạch có cộng hưởng =>Zʟ =Zc =40 Ω =>C=1/( ω 2ʟ )= 10-3/4π F Pᴍax=U2/r =240 W Câu 6: C xảy ht cộng hưởng Zʟ= Zc = 50√3 Ω Khi =>r2 + Z2L= (R+r)2 + ( Zʟ- Zc)2 = (R+ r)2 ( Vì Zʟ= Zc ) (1) Lại có Ud= 2Uʀ => Zd= 2R => r2+ Z2L= 4R2 (2) Thế (2) vào (1) ta đc : R= r Khi vào (2) => Z2ʟ= 3R2 => R= r= 50 Ω Pd = I2.r = U2.r / ( R+r)2= U2/4r = 200 W Câu 7: B ZC1= 160 Ω, ZC2 = 90 Ω Khi C= C1, P Max => Zʟ= Z C1 = 160 Ω => P max = U2/R => R= 240 Ω Khi C= C2, điện áp hai đầu đoạn mạch RC cuộn dây vuông pha với =>ZL / r Z C2 / R = => r = 60 Ω = 120 V Câu 8: C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 P=U2.cosφ/Z=U2/R.R/Z.cosφ=U2/R.cos2φ=Pᴍax.cos2φ =>P=400.3/4=300W Câu 9: A ta có P=Pᴍax cos2φ Trong cosφ =√3/2 =>Pᴍax=P0=P/cos2φ =4P/3 Câu 10: D Điện áp hai đầu cuộn dây : =>Ud Max Zʟ = Zc = 20 Ω Khi Ud Max = Câu 11: B R= 30Ω, Zʟ= 40Ω Điện áp đầu cuộn cảm: Uʟ= I.Zʟ = Ta thấy: Uʟ Max Zʟ= Zc = 40Ω => Uʟ Max = U.Zʟ/R = 120.40/30 = 160 ( V) Câu 12: A theo đề mạch cộng hưởng điện =>Zʟ=Zc =>C =1/ωZc =10-4/2π F (Zʟ =200Ω) P=U2/R =2002/100=400 W Câu 13: C số vôn kế = Uʀʟ = I.Zʀʟ= =>Uʀʟ Max Zc = Zʟ= 200 Ω Uʀʟ max = => 105R = 63 =>R= 150 Ω => Z = R= 150 Ω => I= U/Z = 63/150 = 0,42 (A) Câu 14: A Zʟ = 100 Ω C thay đổi để điện áp đầu dây cực đại => Zc = Zʟ = 100 Ω =>Ud Max = U.Zʟ / R = 200 V Câu 15: C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Zʟ= 50 Ω, ZC0= 100 Ω Mạch cộng hưởng Zʟ= Zc = 50 Ω => C = 200/π (μF) > C0= 100/π (μF) Khi ta phải mắc song song them tụ C’ = 100/π (μF) Câu 16: D Zʟ= 100 Ω, Zc= 20 Ω, R= 100 Ω Dòng điện pha với điện áp hai đầu đoạn mạch óxảy rượng cộng hưởng điện Zc’ = Zʟ = 100 Ω => C’ = 100/π (µF) < C= 500/π (µ) =>Ta phải ghép nối tiếp thêm tụ C1 = C.C’/( C- C’) = 125/π (µF) Câu 17: A Zʟ = 20Ω, ZC1 = 50Ω Cường độ dòng điện mạch : I= U/Z = =>Iᴍax ( R2+ ( Zʟ - Zc)2) Min => Zʟ = Zc = 20Ω =>khi ta phải mắc song song C2 với C1 => C = C1+ C2 => 1/Zc = 1/ZC1 + 1/ ZC2 => 1/ZC2 = 1/20 – 1/50= 3/100 => ZC2 = 100/3 => C2 = 3.10-4/ π ( F) Câu 18: C Zʟ= 10 Ω, r= 10 Ω I= U/Z = =>I Max Zc= Zʟ = 10 Ω => C= 10-3/π (F) => I Max = U/( R+ r) = =>R= 40 Ω Câu 19: A Zʟ = 100 Ω, Zc= 400 Ω Khi ghép thêm C vào đoạn chứa tụ C, để điện áp hai đầu đoạn mạch lệch pha π/2 so với điện áp hai đầu tụ Zc” = Zʟ ( xảy cộng hưởng ) = 100 Ω =>C”= 100/π (µF) > C= 25/ π (µF) => phải ghép song song C’ với C => C” = C’ + C => C’ = 75/π (µF) Câu 20: A Uc= I.Zc = Khi C thay đổi để Uc Max Uc Max = Zc= (R2+ Z2ʟ)/Zʟ (2) (1) Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 = 32 (3) Thế (2) vào (3) ta đc Quy đồng bình phương phương trình ta đc : 322.(R2.Z2ʟ + R4 ) = 302.Z4ʟ => Zʟ= 4R/3 (4) Thế (4) vào (1) ta đc Uc Max = 5U/3 = 50 V Câu 21: C cương độ dòng điện chầm pha π /3 so với điện áp đoạn RL => Zʟ= R√3 ( vẽ giản đồ nhìn thấy ) => Để mạch có cộng hưởng Zc = Zʟ= R√3 Câu 22: C độ lệch pha u i φ= π /4 =>tanφ =1 =>Zʟ -Zc =R =>Zʟ = R-Zc >0 (1) Khi Z= =>I=U/Z =60√2 /R (2) Từ (1) (2) thay đáp án Câu 23: A C= C1 C= C2 P1= P2 =>I1 = I2 => Z1 = Z2 =>Zʟ- ZC1 = ZC2 - Zʟ => Zʟ= (ZC1 + ZC2 )/2 = ZC1 / ( Vì ZC2 = ZC1 ) => ZC1 = 2Zʟ/3 (1) Khi cương độ dòng điện trường hợp vuông pha => tanφ1 tanφ2 = -1 =>(Zʟ- ZC1) (ZC2 - Zʟ) = R2 (2) 2 Thế (1) vào (2) ta đc : Z ʟ= 9R => Zʟ= 3R= 300 Ω => L= 3/π (H) Câu 24: B C= C1 Uc max ZC1 = ( R2+ Z2ʟ)/Zʟ (1) Và Uc Max = (2) Khi C= C2 = 2,5 C1 => ZC2= ZC1 / (3) Cường độ dòng điện trễ pha π /4 so với điện áp đầu mạch => R= Zʟ- ZC2 (4) Thế (1), (3) vào (4) ta đc: R= Zʟ- 2(R2+ Z2ʟ)/5Zʟ => Zʟ= 2R Thế vào (2) ta đc : Uc Max = U√5 = 100√5 => U= 100 V Câu 25: B Zʟ= 100 Ω Uʀʟ= I.Zʀʟ = Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Vơn kế có số lớn UʀʟMax Zʟ = Zc = 100 Ω =>C= 10-4/ π (F) =>Uʀʟ Max = = 200√2 (V) ... =Zc =>hệ số c ng suất cosφ =R/Z =1 C u 4: D C thay đổi cho I => Zʟ =(ZC1 + ZC2 ) /2 hay 2 = (1 /C1 + 1 /C2 ) /2 (1) Mạch c c ng suất c c đại Zʟ =Zc => 2 =1 /C (2) Từ (1) (2) = >C = 2C1 .C2 / (C1 +C2 )... -Zc =R =>Zʟ = R-Zc >0 (1) Khi Z= =>I=U/Z =60 2 /R (2) Từ (1) (2) thay đáp án C u 23 : A C= C1 C= C2 P1= P2 =>I1 = I2 => Z1 = Z2 =>Z - ZC1 = ZC2 - Zʟ => Zʟ= (ZC1 + ZC2 ) /2 = ZC1 / ( Vì ZC2 = ZC1... C / /C, C = 75/π μF B ghép C ntC, C = 75/π μF C ghép C / /C, C = 25 μF D ghép C ntC, C = 100 μF C u 20 : Đoạn mạch xoay chiều c RLC m c nối tiếp với uAB = 30 cos (ωt + φ) ; C biến thiên Khi điện
- Xem thêm -

Xem thêm: 15 mạch RLC có c thay đổi đề 2 , 15 mạch RLC có c thay đổi đề 2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay