Giải toán vật lý bằng máy tính cầm tay 6 đạo hàm vi phân và tích phân

10 34 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:27

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 §6 ĐẠO HÀM, VI PHÂN TÍCH PHÂN Những điểm cần lưu ý Các phép tính đạo hàm bậc nhất, vi phân bậc tích phân lớp dùng máy tính cầm tay để tính tốn cách dễ dàng Việc dùng máy tính cầm tay đưa đến kết số cuối không đưa công thức tổng quát, nên toán cần lấy đạo hàm từ bậc hai trở lên, tốn có sử dụng tích phân nhiều lớp ta phải dùng cơng thức tốn học để đưa cơng thức tổng qt sau thay số kết Dạng tổng quát cách bấm máy tính đạo hàm tích phân sau (VN 570MS): - Đạo hàm: Shift d / dx , = viết dạng biến X, ta dùng phép tính máy phím Anpha X để lập hàm số CÁC DỤ MINH HỌA Bài 1: Một chất điểm chuyển động theo phương trình x = (x đo m, t đo s) Hãy tính vận tốc chất điểm thời điểm t = 12s Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải Vận tốc đạo hàm bậc tọa độ theo thời gian: v = xˊ Shift ( Anpha X + X 12 Anpha ) = ) , Kết quả: 89 Bài 2: Một vật chuyển động với gia tốc phụ thuộc vào thời gian theo công thức a = 0,2t + ( Cách giải Hãy tính vận tốc vật thời điểm t = 16s Hướng dẫn bấm máy kết Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Gia tốc đạo hàm bậc vận tốc theo thời gian nên ∫ dx , ( 0.2 Anpha 16 , X ) + ) = Kết quả: 41.6 Bài 3: Vật m = 2,5kg chịu tác dụng lực biến đổi theo công thức F = +0,25t (F đo N, t đo s) Hãy tính vận tốc vật sau tác dụng lực 12s Cách giải Hướng dẫn bấm máy kết Theo định luật II Niutơn ta có ∫ dx Nên ( ( ) + 0.25 2.5 ) , Anpha , 12 X ) = Kết quả: 40.8 Bài 4: Một vật ném ngang với tốc độ ban đầu: m/s Hãy tính quãng đường mà vật chuyển động sau ném 3,5s Lấy g = Cách giải Hướng dẫn bấm máy kết Vật ném ngang có ∫ dx ( 14 + 9.81 Nên Anpha X Quãng đường vật là: 3.5 ) = Kết quả: 81.167025 ) , , Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Bài 5: Một mol khí lí tưởng giãn đẳng nhiệt từ thể tích 2,5 lít đến thể tích lít Hãy tính cơng mà khí thực Biết nhiệt độ khí 20 Cho R = 0,082atm.lít/mol.K Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải Khi thể tích thay đổi lượng nhỏ, ta coi áp suất không đổi nên công nguyên tố: Const ∫ dx Suy , ( 273 + ( 27 Anpha 2.5 , ) ) 20 X ) (2) (3) = Kết quả: 2,508.297352 Bài 6: Một mol khí lí tưởng đơn nguyên tử biến đổi theo chu trình (1) (1) Biết thông số trạng thái sau: (1): (2): (3): Quá trình (1) (2) đẳng nhiệt; (2) (3) trình đẳng áp; (3) (1) trình đẳng tích Hãy tính cơng mà khí thực tồn chu trình hiệu suất chu trình Cho R = 0,082atm.lít/mol.K Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải Quá trình (1) đến (2) trình đẳng nhiệt: 2.5 0.082 = Kết quả: 243.902439 Quá trình (2) đến (3) trình đẳng áp: STO Shift 2.5 ab / c A 1.2 = ( Kết quả: 16.666666667 0.082 Anpha A ∫ dx X ) , Anpha , Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 ) Q trình (3) đến (1) q trình đẳng tích: 50 = Kết quả: 14.6793835 Ans 1.2 ( + ) 50 = Kết quả: 25.0793835 Bài 7: Điện tích tụ điện biến thiên theo quy luật (q đo , t đo s) Hãy tính cường độ dòng điện qua tụ điện thời điểm t = 0,55s Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải Cường độ dòng điện i = qˊ với Shift Ta tính cường đọ dòng điện thời Anpha điểm t = 0,55s là: , (A) ( X X Shift 55 ) Anpha ) = Kết quả: 5.637500001 Bài 8: Cường độ dòng điện qua dây dẫn biến đổi theo công thức i = 0,4 +0,5t (i đo A, t đo s) Hãy tính điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng dây dẫn khoảng thời gian từ 4,5s đến 5,5s Cách giải Hướng dẫn bấm máy kết Điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng dây dẫn thời gian từ 4,5s đên 5,5s là: ∫ dx ) ( 0.4 , Kết quả: 2.9 4.5 0.5 Anpha + , 5.5 ) X = Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Bài 9: Điện trở R = 100Ω, đặt vào hiệu điện thay đổi theo công thức u = 100 + 0,5t (u đo V, t đo s) Hãy tính nhiệt lượng tỏa điện trở khoảng thời gian từ 4,5s đến 12,3s Cách giải Hướng dẫn bấm máy kết Cường độ dòng điện tức thời qua điện trở là: ∫ dx ( , ) 0.5 Anpha + 100 4.5 , X 12.3 ) Xét thời gian điện tích, nhiệt lượng tỏa 100 điện trở là: = Kết quả: 846.994785 Nhiệt lượng tỏa điện trở toàn khoảng thời gian t Q = 846,9948 (J) Bài 10: Điện trở R = 560Ω, đặt vào hiệu điện thay đổi theo công thức u = 15 + 22t (u đo V, t đo s) Hãy tính cơng suất trung bình dòng điện khoảng thời gian phút kể từ thời điểm 24s Cách giải Hướng dẫn bấm máy kết Cường độ dòng điện tức thời qua điện trở là: ∫ dx ( 15 + 22 , 24 ) Anpha , Nhiệt lượng tỏa thời gian điện tích là: 560 60 Kết quả: 2,843.5875 = 84 X ) Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Cơng suất trung bình phút kể từ thời điểm 24s là: = 2843,5875 (W) Bài 11: Từ thơng qua mạch điện kín biến đổi theo công thức Φ = (Φ đo Wb, t đo s) Hãy tính suất điện động cảm ứng mạch thời điểm t = 2,3s Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải Suất điện động cảm ứng xuất mạch Shift 0.5 X Ta tính (V) 2.3 ( ) Anpha Anpha , X = Kết quả: 3.7 Bài 12: Cường độ dòng điện qua cuộn cảm biến đổi theo quy luật (i đo A, t đo bắng s) Hãy tính suất điện động tự cảm xuất cuộn cảm thời điểm t = 13,5s Biết độ tự cảm cuộn dây L = 0,92H Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải Suất điện động tự cảm ống dây Shift Khi t = 13,5s ta tính ( 4.7 2.1 Anpha Anpha X X ) (V) , 13.5 ) 0.92 = Kết quả: 47.84 Bài 13: Vật m dao động điều hòa theo phương trình x = 6cos(0,5πt – 0,25) (cm) Hãy tính vận tốc vật thời điểm t = 3,55s Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Cách giải Hướng dẫn bấm máy kết Vận tốc vật thời điểm t = 3,55s là: Mode v = 7,7037 (m/s) (4 lần) Shift ( π Shift ) , ) 0.5 0.25 X Anpha 3.55 ( Cos = Kết quả: 7.703678993 Bài 14: Một vật bắt đầu chuyển động với gia tốc biến đổi theo quy luật a = 2cos(0,1πt + 0,12) (cm/ ) Hãy tính vận tốc vật thời điểm t = 15s Cách giải Hướng dẫn bấm máy kết Vận tốc vật thời điểm t = 3,55s là: Mode v = 7,7037 (m/s) (4 lần) ( π Shift ) Cos , Kết quả: ( 0.1 , 15 0.12 X Anpha ) = 7.082527659 Bài 15: Một sóng lan truyền dọc theo trục Ox với phương trình u = 2cos(0,1πt + 0,5x) (x u đo cm, t đo s) Hãy tính vận tốc dao động điểm nằm cách tâm sóng đoạn x = 20cm thời điểm t = 12,5s Cách giải Hướng dẫn bấm máy kết Vận tốc điểm có tọa độ x = 20cm thời điểm t = 12,5s là: Mode Shift (4 lần) ( Cos ( Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 v 0,1711 (cm/s) Shift 20 0.1 π Anpha X ) , ) 12.5 0.5 = Kết quả: 0.1710702728 BÀI TẬP VẬN DỤNG 6.1 Một chất điểm chuyển động theo phương trình (x đo m, t đo s) Hãy tính vận tốc chất điểm thời điểm t = 2s Đáp số: 7m/s 6.2 Một vật chuyển động với gia tốc phụ thuộc vào thời gian theo công thức a = 2t + (m/ ) Hãy tính vận tốc vật thời điểm t = 5s Đáp số: 30m/s 6.3 Vật m = 2kg chịu tác dụng lực biến đổi theo công thức F = + 2t (F đo N, t đo s) Hãy tính vận tốc vật sau tác dụng lực 10N Đáp số: 75m/s 6.4 Một vật ném ngang với tốc độ ban đầu chuyển động sau ném 3s Lấy g = 20m/s Hãy tính quãng đường mà vật Đáp số: 77,408m 6.5 Một mol khí lí tưởng giãn đẳng nhiệt từ thể tích lít đến thể tích lít Hãy tính cơng mà khí thực Biết nhiệt độ khí 20 , cho R = 0,082atm.lít/mol.K Đáp số: 26,3953J 6.6 Một mol khí lí tưởng đơn nguyên tử giãn từ thể tích 10 lít đến thể tích 15 lít, có áp suất liên hệ với thể tích Hãy tính nhiệt lượng mà khí nhận trình biến đổi Biết nhiệt độ áp suất khí tích 10 lít 20 1,5atm Cho R = 0,082atm.lít/mol.K Đáp số: 4,18J Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 6.7 Một mol khí lí tưởng đơn nguyên tử biến đổi theo chu trình (1) (2) (3) (1) Biết thông số trạng thái sau: (1): (2): (3): Quá trình (1) (2) đẳng nhiệt; (2) (3) trình đẳng áp; (3) (1) trình đẳng tích Hãy tính cơng mà khí thực tồn chu trình hiệu suất chu trình Cho R = 0,082atm.lít/mol.K Đáp số: 2,9194J; 14,9449% 6.8 Điện tích tụ điện biến thiên theo quy luật (q đo , t đo s) Hãy tính cường độ dòng điện qua tụ điện thời điểm t = 0,15s Đáp số: 6.9 A Cường độ dòng điện qua dây dẫn biến đổi theo công thức i = 0,5 +0,2t (i đo A, t đo s) Hãy tính điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng dây dẫn khoảng thời gian từ 3s đến 5,5s Đáp số: 3,375C 6.10 Điện trở R = 20Ω, đặt vào hiệu điện thay đổi theo công thức u = 100 + 0,5t (u đo V, t đo s) Hãy tính nhiệt lượng tỏa điện trở khoảng thời gian từ 3s đến 12s Đáp số: 4844,5875J 6.11 Điện trở R = 470Ω, đặt vào hiệu điện thay đổi theo công thức u = 20 + 1,5t (u đo V, t đo s) Hãy tính cơng suất trung bình dòng điện khoảng thời gian phút kể từ thời điểm 20s? Đáp số: 20,6383W 6.12 Từ thơng qua mạch điện kín biến đổi theo công thức Φ = (Φ đo Wb, t đo s) Hãy tính suất điện động cảm ứng mạch thời điểm t = 2s Đáp số: 1,2V Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 6.13 Cường độ dòng điện qua cuộn cảm biến đổi theo quy luật (i đo A, t đo bắng s) Hãy tính suất điện động tự cảm xuất cuộn cảm thời điểm t = 15s Biết độ tự cảm cuộn dây L = 0,15H Đáp số: 2,55V 6.14 Vật m dao động điều hòa theo phương trình x = 4cos(0,5πt + 0,15) (cm) Hãy tính vận tốc vật thời điểm t = 5,25s Đáp số: - 0,9175cm/s 6.15 Một vật chuyển động với gia tốc biến đổi theo quy luật a = 4cos(0,15πt - 0,31) (cm/ ) Hãy tính vận tốc vật thời điểm t = 15s Đáp số: 59,8670cm/s 6.16 Một sóng lan truyền dọc theo trục Ox với phương trình u = 10cos(0,2πt - 0,31x) (x u đo cm, t đo s) Hãy tính vận tốc dao động điểm nằm cách tâm sóng đoạn x = 20cm thời điểm t = 15s Đáp số: - 0,3535cm/s 6.17 Cho mạch điện xoay chiều gồm điện trở 100Ω, cuộn cảm 1,5H tụ điện 200 F mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu mạch điện hiệu điện xoay chiều u = 100cos(πt + 0,5) (V) Hãy tính nhiệt lượng tỏa điện trở khoảng thời gian 5,5s kể từ thời điểm t = 1,2s Đáp số: 1,0878J ... đo s) Hãy tính vận tốc vật sau tác dụng lực 10N Đáp số: 75m/s 6.4 Một vật ném ngang với tốc độ ban đầu chuyển động sau ném 3s Lấy g = 20m/s Hãy tính quãng đường mà vật Đáp số: 77,408m 6.5 Một... điểm t = 2s Đáp số: 7m/s 6.2 Một vật chuyển động với gia tốc phụ thuộc vào thời gian theo công thức a = 2t + (m/ ) Hãy tính vận tốc vật thời điểm t = 5s Đáp số: 30m/s 6.3 Vật m = 2kg chịu tác dụng... tốc độ ban đầu: m/s Hãy tính quãng đường mà vật chuyển động sau ném 3,5s Lấy g = Cách giải Hướng dẫn bấm máy kết Vật ném ngang có ∫ dx ( 14 + 9.81 Nên Anpha X Quãng đường vật là: 3.5 ) = Kết quả:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải toán vật lý bằng máy tính cầm tay 6 đạo hàm vi phân và tích phân , Giải toán vật lý bằng máy tính cầm tay 6 đạo hàm vi phân và tích phân

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay