9 – giao thoa ánh sáng trắng

6 14 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:27

Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 Giao thoa ánh sáng Trắng Câu Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe a = 0,3mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát D = m Hai khe chiếu ánh sáng trắng Khoảng cách từ vân sáng bậc màu đỏ (λđ = 0,76 μm) đến vân sáng bậc màu tím (λt = 0,4 μm) phía vân trung tâm là: A 1,8 mm B 2,7 mm C 1,5 mm D 2,4 mm Câu Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y-âng, khoảng cách hai khe sáng a = mm Khoảng cách từ hai khe đến quan sát D = 1,2 m Nguồn phát ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38 μm đến 0,76 μm Số xạ cho vân sáng điểm M cách vân trung tâm khoảng x = 1,95 mm A B C D Câu Chiếu ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38 μm đến 0,76 μm vào khe hẹp S thí nghiệm Y-âng Biết khoảng cách hai khe mm, khoảng cách từ hai khe tới m Số xạ cho vân sáng vị trí cách vân trung tâm cm : A xạ B xạ C xạ D xạ Câu Trong thí nghiệm giao thoa Iâng, khoảng cách hai khe mm, khoảng cách hai khe đến m Nguồn sáng phát ánh sáng trắng có bước sóng nằm khoảng từ 0,38 μm đến 0,76 μm Tại điểm M cách vân trung tâm mm có xạ cho vân sáng đó: A B C D Câu Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe a = 1,2 mm; khoảng cách từ chứa hai khe đến quan sát D = m Chiếu ánh sáng trắng (0,38 μm ≤ λ ≤ 0,76 μm) vào hai khe Tại điểm M quan sát cách vân sáng trung tâm mm có xạ đơn sắc cho vân sáng trùng A 0,60 μm; 0,48 μm 0,40 μm B 0,60 μm; 0,38 μm 0,50 μm C 0,76 μm; 0,48 μm 0,64 μm D 0,60 μm; 0,48 μm 0,76 μm Câu Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Hai khe Iâng cách mm, hình ảnh giao thoa hứng ảnh cách hai khe m Sử dụng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,40 µm đến 0,75 µm Trên quan sát thu dải quang phổ Bề rộng dải quang phổ sát vạch sáng trắng trung tâm là: A 0,45 mm B 0,55 mm C 0,50 mm D 0,35 mm Câu Trong thí nghiệm giao thoa Young khoảng cách hai khe sáng mm, khoảng cách từ hai khe đến m Chiếu vào hai khe sáng ánh sáng trắng có bước sóng từ 380 nm đến 760 nm có loại ánh sáng đơn sắc cho vân sáng điểm M cách vân trung tâm mm? A B C Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 D Câu Trong thí nghiệm Iâng, khe chiếu sáng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38 μm đến 0,76 μm Khoảng cách hai khe 0,5 mm, khoảng cách hai khe đến m Độ rộng quang phổ bậc quan sát là: A 1,52 mm B 3,04 mm C 4,56 mm D 6,08 mm Câu Trong thí nghiệm giao thoa sáng khe Iâng khoảng cách hai khe a = mm Khoảng cách từ hai khe đến D = m Nguồn S phát ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38 μm đến 0,76 μm Vùng trùng quang phổ bậc hai quang phổ bậc ba có bề rộng : A 2,28 mm B 1,52 mm C 1,14 mm D 0,38 mm Câu 10 Chiếu ánh sáng trắng có bước sóng khoảng (0,38 ÷ 0,76) μm vào hai khe thí nghiệm Y-âng Tại vị trí ứng với vân sáng bậc bốn ánh sáng vàng có bước sóng 0,6 μm có vân sáng xạ có bước sóng sau đây? A 0,4 μm; 0,48 μm B 0,4 μm; 0,54 μm C 0,48 μm; 0,64μm D 0,42 μm; 0,64 μm Câu 11 Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe hẹp mm khoảng cách từ hai khe đến m Chiếu sáng hai khe ành sáng trắng có bước sóng từ 0,38 μm đến 0,76 μm, điểm M quan sát cách vân sáng trung tâm 7,2 mm có tia sáng đơn sắc cho vân tối? A B C D Câu 12 Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng, khoảng cách khe mm, khoảng cách từ khe đến m Nguồn S phát ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38 µm đến 0,76 µm Vùng phủ quang phổ bậc bậc có bề rộng là: A 0,76 mm B 0,38 mm C 1,14 mm D 1,52 mm Câu 13 Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe mm, khoảng cách từ hai khe đến 1,2 m Nguồn S phát ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,4 µm đến 0,76 µm Tần số lớn xạ cho vân sáng điểm M cách vân trung tâm khoảng 2,5 mm là: A 7,6.1015 Hz B 6,7.1014 Hz C 7,8.1014 Hz D 7,2.1014 Hz Câu 14 Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với ánh sáng trắng (0,38 μm ≤ λ ≤ 0,76 μm), hai khe cach 0,8 mm Khoảng cách từ hai khe đến m Tại vị trí cách vân sáng trung tâm mm có vân sáng xạ : A λ1 = 0,48 μm; λ2 = 0,56 μm B λ1 = 0,40 μm; λ2 = 0,60 μm C λ1 = 0,45 μm; λ2 = 0,62 μm D λ1 = 0,47 μm; λ2 = 0,64 μm Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 Câu 15 Trong thí nghiệm giao thoa với khe Y-âng, khe S chiếu sáng chùm sáng trắng (0,40 μm ≤ λ ≤ 0,76 μm) Bề rộng quang phổ bậc lúc đầu đo 0,72 mm Khi dịch chuyển xa hai khe thêm 60 cm bề rộng quang phổ bậc 0,90 mm Khoảng cách hai khe S1, S2 A mm B 1,2 mm C 1,5 mm D mm Câu 16 Trong giao thoa với ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,40 μm đến 0,76 μm Tìm bước sóng xạ khác cho vân sáng trùng với vân sáng bậc ánh sáng màu đỏ có λd = 0,75 μm A 0,60 μm, 0,50 μm 0,43 μm B 0,62 μm, 0,50 μm 0,45 μm C 0,60 μm, 0,55 μm 0,45 μm D 0,65 μm, 0,55 μm 0,42 μm Câu 17 Trong thí nghiệm Y-âng sáng trắng có bước sóng từ 0,38 μm đến 0,76 μm, khoảng cách từ hai nguồn đến m, khoảng cách hai nguồn mm Số xạ cho vân sáng M cách vân trung tâm 3,5 mm là: A B C D Câu 18 Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng: khoảng cách khe mm, khoảng cách từ hai khe đến 1,5 m Nguồn S phát ánh sáng trắng có bước sóng từ 380 nm đến 760 nm Vùng chồng lên quang phổ ánh sáng trắng bậc hai bậc ba có bề rộng là: A 0,760 mm B 0,285 mm C 0,380 mm D 0,250 mm Câu 19 Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe mm, khoảng cách từ hai khe đến quan sát 1,2 m Nguồn S phát ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,4 μm đến 0,76 μm Bước sóng lớn xạ cho vân sáng điểm M cách vân trung tâm khỏang 1,95 mm : A 0,56 μm B 0,65 μm C 0,48 μm D 0,72 μm Câu 20 Trong thí nghiệm Y âng giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu ánh sáng trắng có bước sóng 0,4 μm ≤ λ ≤ 0,75 μm Khoảng cách hai khe 0,3 mm; khoảng cách từ hai khe đến quan sát m Khoảng cách vân sáng bậc màu đỏ vân sáng bậc màu tím bên so với vân trung tâm là: A 11 mm B mm C mm D 13 mm ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: D Câu 2: B Câu 3: C Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 Vậy có giá trị k thỏa mãn Câu 4: C Vậy có giá trị k thỏa mãn Câu 5: A Câu 6: D Bề rộng dải quang phổ: Vì quang phổ sát vạch sáng trung tâm nên k=1 Câu 7: D Tại điểm M cách vân trung tâm 5mm thì: Vì Vậy k=4,5,6 Có tất loại ánh sáng đơn sắc cho vân sáng điểm M cách vân trung tâm 5mm Câu 8: B Độ rộng quang phổ bậc quan sát là: Câu 9: D Phần trùng vùng quang phổ bậc bậc Câu 10: A Tại vị trí vân sáng bậc bước sóng: Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 Câu 11: D Số vân sáng cho vân tại điểm M cách vân sáng trung tâm 7,2 mm là: Mặc khác Có giá trị k thỏa mãn đề Câu 12: A Vùng xen phủ quang phổ bậc bậc có bề rộng Câu 13: D Câu 14: B Câu 15: B Quang phổ bậc sau dịch chuyển thêm 60 cm =0,6 m,quang phổ bậc lúc Câu 16: A Tại vị trí vân sáng bậc bước sóng đỏ: Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 Câu 17: D Vậy có giá trị k thỏa mãn Câu 18: B Bề rộng quang phổ bậc bậc bề rộng tính từ vân sáng tím bậc đến vân sáng đỏ bậc Câu 19: B Bước sóng lớn k nhỏ Câu 20: B Khoảng cách vân sáng bậc màu đỏ vân sáng bậc màu tím ... nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng: khoảng cách khe mm, khoảng cách từ hai khe đến 1,5 m Nguồn S phát ánh sáng trắng có bước sóng từ 380 nm đến 760 nm Vùng chồng lên quang phổ ánh sáng trắng bậc hai... 1,2 mm C 1,5 mm D mm Câu 16 Trong giao thoa với ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,40 μm đến 0,76 μm Tìm bước sóng xạ khác cho vân sáng trùng với vân sáng bậc ánh sáng màu đỏ có λd = 0,75 μm A 0,60... Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với ánh sáng trắng (0,38 μm ≤ λ ≤ 0,76 μm), hai khe cach 0,8 mm Khoảng cách từ hai khe đến m Tại vị trí cách vân sáng trung tâm mm có vân sáng xạ : A λ1 =
- Xem thêm -

Xem thêm: 9 – giao thoa ánh sáng trắng , 9 – giao thoa ánh sáng trắng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay