15 hạt nhân nguyên tử đề 3

8 18 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:27

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 15 - Hạt nhân nguyên tử - Đề Câu Chọn kết luận nói tia bêta? A Trong phóng xạ,các hạt bêta phóng với vận tốc lớn,gần vận tốc ánh sáng B Lệch điện trường từ trường C Có hai loại tia bêta tia bêta trừ tia bêta cộng D Cả A,B C Câu Chọn phát biểu nói phản ứng hạt nhân toả lượng? A Năng lượng toả phản ứng tồn dạng nhiệt B Phản ứng hạt nhân toả lượng tổng khối lượng hạt trước phản ứng nhỏ tổng khối lượng hạt sau phản ứng C Phản ứng hạt nhân toả lượng tổng khối lượng hạt trước phản ứng lớn tổng khối lượng hạt sau phản ứng D Cả ba phương án Câu Phóng xạ sau có hạt nhân tiến so với hạt nhân mẹ: A Phóng xạ α B Phóng xạ β- C Phóng xạ β+ D Phóng xạ γ 210 206 Câu Cho hạt 84 Po phát tia phóng xạ chuyển thành hạt chì 82 Pb Tia phóng xạ là: A tia α B Tia βC Tia β+ D Tia γ Câu Hạt α có động Wđα = MeV bắn vào hạt nhân nhôm đứng yên gây phản ứng: 30  1327 Al 15 pn Cho mAl = 26,9743u; mα = 4,0026u; mp = 29,9711u; mn = 1,0087u; 1u = 1,66.10-27 kg = 931 MeV/c2 Phản ứng thu (hay toả) lượng bao nhiêu? A Toả lượng 2,7 MeV B Toả lượng 2,7 eV C Thu lượng 2,7 MeV D Thu lượng 2,7 eV Câu Chất đồng vị 224Ra phân rã phóng tia α, với chu kì bán rã 1622 năm Giá trị số phân rã là: 224Ra  α  220Po A 4,27.10-1s-1 B 1,36.10-11s-1 C 6,16.10-1s-1 D 1,95.10-11s-1 Câu Khi bắn hạt vào hạt nhân N 14 đứng yên ta có phản ứng:  7 N 14 8 O17  p Biết khối lượng theo 931MeV đơn vị u : mα = 4.0015 u; mN = 13.9992 u; mo = 16.9947 u; mp = 1.0073u 1u  Phản ứng c2 thu (hoặc tỏa) lượng lượng : A Thu 1,21MeV B Tỏa 1,21 MeV C Thu 1,21KeV D Tỏa 1,21KeV Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu Hạt nhân đơteri D có khối lượng 2,0136u Năng lượng liên kết ? Biết Mn = 1,0087u ; Mp = 1,0073u ; 1u = 931MeV/c2 A 2,23 MeV B 4,86 MeV C 3,23 MeV D 1,69 MeV Câu Gọi Δt khoảng thời gian để chất phóng xạ giảm khối lượng e lần, biết Δt=1000h chu kỳ phóng xạ T là: A 369h B 693h C 936h D 396h Câu 10 Đồng vị nguyên tử cho khác với nguyên tử A số prôtôn B số electron C số nơtrôn D số nơtrơn số electron Câu 11 Hiện tượng phóng xạ khơng có đặc điểm đây? A Do nguyên nhân bên hạt nhân gây B Tuân theo định luật phóng xạ C Phụ thuộc vào tác động bên D Là trường hợp riêng phản ứng hạt nhân Câu 12 Khi nói tính chất tia phóng xạ β tính chất sau đúng? A Tia β- qua điện trường bị lệch phía dương tụ điện bị lệch so với tia α B Tia β có khả ion hố mơi trường mạnh tia so với tia α C Trong khơng khí tia β có tầm bay dài so với tia α D Tia β phóng với vận tốc bé 209 Câu 13 Chất 84 Po phóng xạ tia α Chất tạo thành sau phóng xạ Pb Phương trình phóng xạ q trình : 209 205 A 84 Po → 42 He + 82 Pb B 209 84 207 Po → 42 He + 82 Pb C 209 84 209 84 Po → 42 He + 82 205 Pb D 205 Po + 42 He → 82 Pb Câu 14 Cho phản ứng hạt nhân 23 11 20 Na  p  X 10 Ne : , hạt nhân X là: A 42 He B 13 H C 32 He D 11 H Câu 15 Cho phản ứng: 11 H + 13 H → 24 He + 11 n +17,6MeV Hỏi lượng tỏa tổng hợp 1g Heli bao nhiêu? Cho NA = 6,02.1023/mol A 25,488.1023 MeV B 26,488.1023 MeV C 26,488.1024 MeV D Một kết khác Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 37 37 Câu 16 Cho phản ứng hạt nhân: 17 Cl  X  n 18 Ar Hạt nhân X là: A 11 H B βC 11 H D β+ Câu 17 Hạt proton có động Kp = 2MeV, bắn vào hạt nhân 37 Li đứng yên, sinh hai hạt nhân X có động Cho biết mp = 1,0073u; mLi = 7,0144u; mX = 4,0015u; 1u = 931MeV/c2; NA = 6,02.1023mol-1 Động hạt X là: A 9,705MeV B 19,41MeV C 0,00935MeV D 5,00124MeV Câu 18 Hiện tượng phóng xạ … gây và… vào tác động bên A nguyên nhân bên trong/ hồn tồn khơng phụ thuộc B khơng ngun nhân bên trong/ phụ thuộc hoàn toàn C người/ phụ thuộc hoàn toàn D tự nhiên/ hoàn tồn khơng phụ thuộc Câu 19 Phóng xạ tượng A hạt nhân tự động kết hợp với tạo thành hạt nhân khác B hạt nhân hấp thụ nơtrôn để biến đổi thành hạt nhân khác C hạt nhân tự động phát tia phóng xạ biến đổi thành hạt nhân khác D hạt nhân tự động phóng hạt nhân nhỏ biến đổi thành hạt nhân khác Câu 20 Phát biểu sau đúng? Phóng xạ γ kèm phóng xạ A α B C β- D α, β+, β- Câu 21 Một nguồn phóng xạ nhân tạo vừa tạo thành có chu kì bán rã T = 2h, có độ phóng xạ lớn mức cho phép 64 lần Thời gian tối thiểu để ta làm việc an tồn với nguồn phóng xạ là: A 12h B 24h C 36h D 6h 210 Câu 22 Đồng vị Pơlơni 84 Po chất phóng xạ α, chu kì bán rã 138 ngày Cho NA = 6,02.1023mol-1 Độ phóng xạ ban đầu 2mg Po là: A 2,879.1016 Bq B 2,879.1019 Bq C 3,33.1011 Bq D 3,33.1014 Bq Câu 23 Hạt nhân 60 27 CO có khối lượng 55,940 u Biết khối lượng prôton 1,0073u nơtron 1,0087u Năng lượng liên kết riêng hạt nhân A 70,4MeV B 48,9MeV C 70,5MeV D 54,4MeV 60 27 CO là: Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 24 Tính lượng liên kết hạt nhân Đơtêri ? Cho mP = 1,0073u, mn = 1,0087u, mD = 2,0136u; 1u = 931 MeV/c2 A 2,431 MeV B 1,122 MeV C 1,243 MeV D 2,234MeV Câu 25 Số nguyên tử N0 có m0=200g chất Iốt phóng xạ 131 53 I là: 21 A N0=9,19.10 ; B N0=9,19.1023; C N0=9,19.1024; D N0=9,19.1022 Câu 26 Hạt nhân Bêri ( 10 Be ) có khối lượng 10,0113u, khối lượng nơtron: mn= 1,0087u, mp=1,0073u, 1u = 931 MeV/c Năng lượng liên kết là: A 0,65 MeV B 6,52 MeV C 65,26 MeV D 625,6 MeV Câu 27 Q trình phóng xạ hạt nhân trình A phân huỷ tự phát hạt nhân không bền B hai hạt nhân nhẹ kết hợp để tạo thành hạt nhân nặng C thu lượng D Các câu 222 Câu 28 Radon 86 Rn chất phóng xạ có chu kỳ bán rã T=3,6 ngày Độ phóng xạ ban đầu 1,2g Radon bao nhiêu? A 1,234.1012Bq B 7,255.1015Bq C 2,134.1016Bq D 8,352.1019Bq Câu 29 Chất phóng xạ 131 53 I có chu kì bán rã ngày đêm Ban đầu có 1g chất sau ngày đêm lại bao nhiêu? A 0,87g B 0,69g C 0,78g D 0,92g 25 22 Câu 30 Xác định hạt nhân x phản ứng hạt nhân sau: 12 Mg  x 11 Na   A 94 Be B 37 Li C 42 He D 11 H Câu 31 Nếu chất phóng xạ có số phóng xạ λ chu kì bán rã là: A T   ln ln  B T  C T   ln Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D T  ln  Câu 32 Trong phóng xạ α, vị trí hạt nhân bảng phân loại tuần hồn A lùi B tiến C lùi ô D tiến ô Câu 33 Cho phản ứng hạt nhân: 13 T 12 D 10 n   Biết độ hụt khối hạt nhân Triti Δm1= 0,0087(u),  MeV  Đơtơri Δm2 = 0,0024(u), hạt α Δm3 = 0,0305(u) Cho 1u  931  lượng tỏa từ phản ứng :  c  A 18,06(MeV) B 38,72(MeV) C 16,08(MeV) D 20,6 (MeV) Câu 34 Cho phản ứng hạt nhân: 0n1 + 3Li6 -> T + α + 4,8MeV, cho biết số Avôgađrô NA = 6,02.1023 (1/mol) Khi phân tích hồn tồn 1g 3Li6 lượng toả là: A 4,784.1023 MeV B 4,816.1023 MeV C 16,724.1023 MeV D 28,896.1023 MeV Câu 35 Hai hạt nhân D tác dụng với tạo thành hạt nhân hêli nơtron Biết lượng liên kết riêng D 1,09MeV He 2,54 MeV Phản ứng tỏa lượng là: A 0,33 MeV B 1,45 MeV C 3,26 MeV D 5,44 MeV 238 Câu 36 Hạt nhân 92 U đứng yên , phóng xạ anpha , biết động tổng cộng hạt tạo thành T Động hạt anpha A nhỏ T/2 B T/2 C nhỏ T D lớn T Câu 37 Dùng prôtôn bắn vào hạt nhân 94 Be đứng yên để gây phản ứng: p + 94 Be → X+ 36 Li Biết động hạt p, X, 36 Li 5,45MeV, 4,0MeV 3,575MeV Coi khối lượng hạt tính theo u gần số khối Góc hợp hướng chuyển động hạt p X gần bằng: A 450; B 1200; C 600; D 900 Câu 38 Tìm độ phóng xạ m0 = 200g chất iốt phóng xạ 131 53 I Biết sau 16 ngày khối lượng phần khối lượng ban đầu: A 92,2.1016 Bq B 23,0.1017 Bq C 3,20.1018 Bq D 4,12 1019 Bq Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 39 Trong tự nhiên phóng xạ A -> B + α mối quan hệ tỉ số động K, khối lượng m, tốc độ v hạt sau phản ứng xác định hệ thức: K v m A      K v m B C K K K K v  v m  v m v  m m v m  K v m Câu 40 Một chất phóng xạ sau thời gian t1 = 4,83 giờ có n1 nguyên tử bị phân rã, sau thời gian t2 = 2t1 có n2 nguyên tử bị phân rã, với n2 = 1,8n1 Xác định chu kì bán rã chất phóng xạ A ≈8,7 B ≈9,7 C ≈15 D ≈18 210 Câu 41 Chất phóng xạ pơlơni 84 Po có chu kỳ bán rã T = 138 ngày Một lượng pôlôni ban đầu m0, sau 276 ngày lại 12(mg) Tìm lượng pôlôni ban đầu m0: A 36(mg) B 24(mg) C 60(mg) D 48(mg) Câu 42 Một mẫu chất phóng xạ, sau thời gian t(s) 20% số hạt nhân chưa bị phân rã Đến thời điểm t + 60(s) số hạt nhân bị phân rã 95% số hạt nhân ban đầu Chu kỳ bán rã đồng vị phóng xạ là: A 60(s) B 120(s) C 30(s) D 15(s) Câu 43 Khi nói phản ứng hạt nhân, phát biểu sai? A Hai hạt nhân nhẹ hiđrô, hêli kết hợp lại với nhau, thu lượng phản ứng nhiệt hạch B Phản ứng hạt nhânhạt sinh mà có tổng khối lượng bé khối lượng hạt ban đầu phản ứng tỏa lượng C Urani thường dùng phản ứng phân hạch D Phản ứng nhiệt hạch tỏa lượng lớn phản ứng phân hạch dùng khối lượng nhiên liệu Câu 44 Cho proton có động Kp= 1,46 MeV bắn vào hạt nhân 73Li đứng yên sinh hai hạt α có động Biết khối lượng hạt nhân mp = 1,0073 u; mLi = 7,0142 u; mα = 4,0015 u 1u = 931 MeV/c2 Góc hợp vectơ vận tốc hai hạt nhân α sau phản ứng A φ ≈ 11o29' B φ ≈ 78o31' C φ ≈ 102o29' D φ ≈ 168o31' Câu 45 Độ phóng xạ chất sau 16 ngày giảm 256 lần Chu kì bán rã chất A T=8 ngày B T=6 ngày C T=4 ngày D K   Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D T=2 ngày Câu 46 Hạt nhân Pơlơni (Po) phóng xạ alpha biến thành hạt nhân chì (Pb) Ban đầu mẫu Po nguyên chất Biết chu kì bán rã Po 138.38 ngày.Lấy ln2=0.693, để tỉ lệ khối lượng chì khối lượng Po lại mẫu n=0.7 thời gian t phân rã mẫu Po là: A 107 ngày B 105 ngày C 175 ngày D kết khác Câu 47 Một hạt nhân có khối lượng m = 5,0675.10-27 kg chuyển động với động 4,78 MeV Động lượng hạt nhân : A 2,4.10-20 kg.m/s B 3,875.10-20 kg.m/s C 8,8.10-20 kg.m/s D 7,75.10-20 kg.m/s Câu 48 Khi nói hạt nhân nguyên tử, phát biểu đúng? A Các nguyên tửhạt nhân có số nơtron khác số proton gọi đồng vị B Lực hạt nhân lực liên kết nuclon, có tác dụng khoảng cách ngắn vào cỡ 10-10 m C Độ hụt khối hạt nhân độ chênh lệch tổng khối lượng nuclon tạo thành hạt nhân khối lượng hạt nhân D Năng lượng liên kết hạt nhân lượng tối thiểu cần cung cấp để nuclon (đang đứng riêng rẽ) liên kết với tạo thành hạt nhân Câu 49 Phản ứnh nhiệt hạch 12 D + 32 D→ 32 He + 10 n + 3,25 (MeV) Biết độ hụt khối 12 D mD= 0,0024 u 1u = 931 (MeV).Năng lượng liên kết hạt 32 He A 5,22 (MeV) B 7.72(MeV) C 8,52(MeV) D 9,24 (MeV) Câu 50 Khi nói phản ứng hạt nhân tỏa lượng, điều sau sai? A Tổng khối lượng hạt tương tác nhỏ tổng khối lượng hạt sản phẩm B Tổng độ hụt hạt tương tác nhỏ tổng độ hụt khối hạt sản phẩm C Các hạt nhân sản phẩm bền hạt nhân tương tác D Tổng lượng liên kết hạt sản phẩm lớn tổng lượng liên kết hạt tương tác ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: D Câu 2: C Câu 3: B Câu 4: A Câu 5: C Câu 6: B Câu 7: A Câu 8: A Câu 9: B Câu 10: C Câu 11: C Câu 12: C Câu 13: A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 14: A Câu 15: B Câu 16: A Câu 17: A Câu 18: A Câu 19: C Câu 20: D Câu 21: A Câu 22: C Câu 23: C Câu 24: D Câu 25: B Câu 26: C Câu 27: A Câu 28: B Câu 29: D Câu 30: D Câu 31: D Câu 32: C Câu 33: A Câu 34: B Câu 35: C Câu 36: C Câu 37: D Câu 38: A Câu 39: A Câu 40: C Câu 41: D Câu 42: C Câu 43: A Câu 44: D Câu 45: D Câu 46: A Câu 47: C Câu 48: C Câu 49: B Câu 50: A ... thụ nơtrôn để biến đổi thành hạt nhân khác C hạt nhân tự động phát tia phóng xạ biến đổi thành hạt nhân khác D hạt nhân tự động phóng hạt nhân nhỏ biến đổi thành hạt nhân khác Câu 20 Phát biểu... 27: A Câu 28: B Câu 29: D Câu 30 : D Câu 31 : D Câu 32 : C Câu 33 : A Câu 34 : B Câu 35 : C Câu 36 : C Câu 37 : D Câu 38 : A Câu 39 : A Câu 40: C Câu 41: D Câu 42: C Câu 43: A Câu 44: D Câu 45: D Câu 46:... 096.79.79 .36 9 D T  ln  Câu 32 Trong phóng xạ α, vị trí hạt nhân bảng phân loại tuần hoàn A lùi ô B tiến ô C lùi ô D tiến ô Câu 33 Cho phản ứng hạt nhân: 13 T 12 D 10 n   Biết độ hụt khối hạt nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: 15 hạt nhân nguyên tử đề 3 , 15 hạt nhân nguyên tử đề 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay