11 mạch RLC có r thay đổi đề 2

11 29 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:27

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 11 Câu 1: Một mạch điện xoay chiều gồm linh kiện lý tưởng R, L, C mắc nối tiếp Tần số góc riêng mạch ωo, điện trở R thay đổi Hỏi cần phải đặt vào mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng khơng đổi, có tần số góc w để điện áp hiệu dụng URL không phụ thuộc vào R? A ω = ωo/ B ω = ωo C ω = ωo D ω = 2ωo Câu 2: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R mắc nối tiếp với tụ điện Dung kháng tụ điện 100 Ω Khi điều chỉnh R hai giá trị R1 R2 cơng suất tiêu thụ đoạn mạch Biết điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện R = R1 hai lần điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện R = R2 Các giá trị R1 R2 là: A R1 = 50 Ω, R2 = 100 Ω B R1 = 40 Ω, R2 = 250 Ω C R1 = 50 Ω, R2 = 200 Ω D R1 = 25 Ω, R2 = 100 Câu 3: Đặt điện áp u = U cos ωt vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AN NB mắc nối tiếp Đoạn AN gồm biến trở R mắc nối tiếp với cuộn cảm có độ tự cảm L, đoạn NB có tụ điện với điện dung C.Đặt ω1 = Để điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch AN khơng phụ thuộc R tần số góc LC ω  A 2 B ω1  C D 2ω1 Câu 4: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C Gọi điện áp hiệu dụng hai đầu tu điện, hai đầu biến trở hệ số cơng suất đoạn mạch biến trở có giá trị R1 UC1-, UR1 cosφ1; biến trở có giá trị R2 giá trị tương ứng nói UC2, UR2 cosφ2 Biết UC1 = 2UC2, UR2 = 2UR1 Giá trị cosφ1 cosφ2 là: A cosφ1 = , cosφ2 = 1 B cosφ1 = , cosφ2 = C cosφ1 = , cosφ2 = 5 1 D cosφ1 = , cosφ2 = 2 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 5: Đoạn mạch RLCR thay đổi mắc vào mạng điện xoay chiều có hiệu điện khơng đổi Xác định R để hiệu điện hai đầu cuộn cảm đạt cực đại? A R tiến ∞ B R tiến C R = |ZL – ZC| D R = ZL – ZC Câu 6: Đoạn mạch RLCR thay đổi mắc vào mạng điện xoay chiều có hiệu điện không đổi Xác định R để hiệu điện hai đầu điện trở đạt giá trị cực đại? A R tiến ∞ B R tiến C R = |ZL – ZC| D R = ZL – ZC Câu 7: Mạch RLC mắc nối tiếp, có R C điều chỉnh $Trong L = 1/ 2πH mắc vào mạng điện 150 V - 50 Hz Ta phải điểu chỉnh ZC đến giá trị để điểu chỉnh R giá trị UR không thay đổi? A 200 Ω B 50 Ω C 100 Ω D 150 Ω 104 F Mạch điện mắc vào 2 mạng điện 150V - 50 Hz Ta phải điểu chỉnh ZL đến giá trị để điểu chỉnh R giá trị UR không thay đổi? A 200 Ω B 50 Ω C 100 Ω D 150 Ω Câu 9: Cho mạch điện không phân nhánh AMB gồm điện trở R thay đổi giá trị, cuộn dây có độ tự cảm L, điện trở r tụ điện có điện dung C mắc nối thứ tự trên, M nằm cuộn dây tụ điện Điện áp hai đầu mạch có giá trị hiệu dụng ổn định có dạng u = U √2cos(200πt)V Thay đổi giá trị R người ta thấy điện áp hiệu dụng AM khơng đổi Tìm nhận xét sai Rr A Hệ số công suất mạch ( Rr )2  ZC2 Câu 8: Mạch RLC mắc nối tiếp, có R L điều chỉnh được, C = B Mạch cộng hưởng với tần số 100√2Hz C UAM = U D Mạch có tính dung kháng Câu 10: Mạch AB gồm hai đoạn, AM cuộn dây cảm có L = H, biến trở R, tần số f= 50Hz,  đoạn MB gồm tụ điện có điện dung thay đổi Điều chỉnh C = C1 sau điều chỉnh R thấy UAM khơng đổi Xác định giá trị C1? Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A 104 F  104 B F 2 2.10 4 C F  104 D F 3 Câu 11: Mạch AB gồm hai đoạn, AM cuộn dây cảm có L = H, biến trở R, đoạn MB gồm tụ điện có điện dung thay đổi Mạch điện mắc vào mạng điện xoay chiều có giá trị hiệu dụng khơng đổi, tần số f = 50 Hz Sau điều chỉnh C để C = F sau điều chỉnh R Khi R = R1 = 50 W UAM = U1; R= R2 = 60 W UAM = U2 Hãy chọn đáp án A U1 = U2 B U1 < U2 C U1 > U2 D Khơng có 104 Câu 12: Mạch AB gồm hai đoạn, AM tụ điện có C = F biến trở R, đoạn MB gồm cuộn dây cảm 2 có độ tự cảm thay đổi Mạch điện mắc vào mạng điện xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số f = 50 Hz Sau điều chỉnh L để L = H sau điều chỉnh R Khi R=R1 =50 W UAM = U1;  R= R2 = 60 W UAM = U2 Hãy chọn đáp án A U1 = U2 B U1 < U2 C U1 > U2 D Khơng có Câu 13: Mạch RLC nối tiếp, cuộn dây cảm, R biến trở, mắc vào mạng điện xoay chiều có hiệu điện hiệu dụng tần số không đổi Khi R = Ro, ω ≠ ; cơng suất mạch đạt cực đại Tìm LC phát biểu sai? A Mạch có tượng cộng hưởng B UR < U U C UR = D Mạch có tính cảm kháng dung kháng Câu 14: Mạch RLCR thay đổi được mắc vào mạng điện xoay chiều có tần số khơng thay đổi, R mạch đạt cơng suất cực đại? (Khơng có tượng cộng hưởng xảy ra) A R =|ZL - ZC| B ZL = 2ZC C ZL = R D ZC = R Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 15: Mạch RLC mắc nối tiếp, cuộn dây có điện trở r Khi R thay đổi giá trị R để công suất mạch đạt cực đại? (Không có tương cộng hưởng xảy ra) A R = |ZL - ZC| B R + r = |ZL - ZC| C R - r = |ZL - ZC| D R = 2|ZL - ZC| Câu 16: Mạch điện RLC nối tiếp, cuộn dây cảm, R thay đổi $ZL = 100 Ω, ZC = 60 Ω mắc vào mạch điện xoay chiều 50V - 50Hz Tìm R để công suất mạch đạt giá trị cực đại? A 30 Ω B 40 Ω C 50 Ω D 60 Ω Câu 17: Mạch điện RLC nối tiếp, cuộn dây cảm, R thay đổi $ZL = 100 Ω, ZC = 60 Ω mắc vào mạch điện xoay chiều 50V - 50Hz R thay đổi để mạch điện có cơng suất cực đại, Tính giá trị hệ số cơng suất đó? A cos φ = B cos φ = 1/2 C cos φ = Câu 18: Mạch điện RLC nối tiếp, cuộn dây cảm, R thay đổi $ZL = 100 Ω, ZC = 60 Ω mắc vào mạch điện xoay chiều 50V - 50Hz Tính cơng suất tiêu thụ mạch đó? A 30 W B 31,25W C 32W D 21,35W Câu 19: Mạch điện RLC mắc nối tiếp có R thay đổi $Được đặt vào mạch điện 200V - 50Hz Thấy công suất mạch đạt cực đại 100 W( Khơng có tượng cộng hưởng), biết C = 10-3/2π F, tính giá trị R? A R = 50 Ω B 100 Ω C 200 Ω D 400 Ω Câu 20: Mạch RLCR thay đổi được, C = 31,8 μF, L = 2/π H, mắc vào mạng điện 200V - 50Hz Điều chỉnh R để công suất mạch đạt cực đại Tính cơng suất cực đại đó? A 100W B 400W C 200W D 250 W Câu 21: Mạch RLCR thay đổi, R = 20 Ω R = 40 Ω cơng suất mạch Tìm R để cơng suất mạch đạt cực đại? D cos φ = Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A R = 30 Ω B 20 Ω C 40 Ω D 69 Ω Câu 22: Mạch RLCR thay đổi, ta thấy R = 10 Ω R = 20 Ω cơng suất mạch Tìm giá trị R để cơng suất mạch đạt cực đại? A 10 Ω B 15 Ω C 12,4 Ω D 10 Ω Câu 23: Mạch RLCR thay đổi được, Biết L = 1/π H mạch điện gắn vào mạng điện 220V 50Hz Khi điều chỉnh R = 40 Ω R = 160 Ω cơng suất mạch Tìm giá trị dung kháng? A ZC = 200 Ω B ZC = 100 Ω C ZC = 20 Ω D 50 Ω Câu 24: Mạch RLC nối tiếp: L = 159(mH); C = 15,9 μF, R thay đổi $Hđt đặt vào hai đầu đoạn mạch u = 120 cos100 πt (V) Khi R thay đổi cơng suất tiêu thụ cực đại đoạn mạch là: A 240W B 48W C 96W D 192W Câu 25: Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, có R biến trở Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện xoay chiều có biểu thức u = 120 cos120 πt (V) Biết ứng với hai giá trị biến trở: R1=38 Ω, R2=22 Ω cơng suất tiêu thụ P đoạn mach Công suất đoạn mạch nhận giá trị sau đây: A 120 W B 484 W C 240 W D 282 W Câu 26: Đặt điện áp u =U cos ωt (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm mắc nối tiếp với biến trở R Ứng với hai giá trị R1 = 20 Ω R2 = 80 Ω biến trở cơng suất tiêu thụ đoạn mạch 400 W Giá trị U A 400 V B 200 V C 100 V D 100 V Câu 27: Cho mạch điện gồm cuộn dây không cảm mắc nối tiếp với biến trở R Đặt vào đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định u = Uocos ωt Khi R = Ro thấy điện áp hiệu dụng biến trở cuộn dây Sau tăng R từ giá trị Ro Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A cơng suất tồn mạch tăng giảm B công suất biến trở tăng giảm C công suất biến trở giảm D cường độ dòng điện tăng giảm Câu 28: Cho mạch điện xoay chiều hình vẽ Biết ZL = 20 Ω; ZC = 125 Ω Đặt vào hai đầu mạch điện điện áp xoay chiều u = 200 cos100πt(V) Điều chỉnh R để uAN uMB vng pha, điện trở có giá trị A 100 Ω B 200 Ω C 50 Ω D 130 Ω Câu 29: Cho đoạn mạch hình vẽ Hộp đen X chứa ba phần tử R0, L0 C0; R biến trở Đặt vào hai đầu mạch điện điện áp xoay chiều có dạng u = 200√2cos100 πt (V) Điều chỉnh R để Pmax cường độ dòng điện hiệu dụng mạch √2 A, biết cường độ dòng điện mạch sớm pha so với điện áp hai đầu mạch Xác định phần tử hộp X tính giá trị phần tử đó? A Cuộn cảm, L0 = (H)  104 B Tụ điện, C0 = (μF)  10 C Tụ điện, C0 = (μF)  10 D Tụ điện, C0 = (μF)  Câu 30: Mạch điện xoay chiều gồm biến trở,cuộn dây tụ điện ghép nối tiếp.Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp có biểu thức: u = U cos ωt (Với U, ω khơng đổi).Khi biến trở có giá trị R = 75 (Ω) cơng suất tiêu thụ biến trở đạt giá trị lớn Xác định điện trở cuộn dây tổng trở mạch AB (Biết chúng có giá trị nguyên) A r = 15Ω ; ZAB = 100 Ω B r = 21Ω ; ZAB = 120 Ω C r = 12 Ω ; ZAB = 157 Ω D r = 35Ω ; ZAB = 150 Ω ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: A ωo= 1/√LC Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 URL= U.√( R²+ ZL2)/√( R² + (ZL- ZC)²)= U/√( 1+ ( Z²c- ZL ZC)/( R² + ZL2)) => URL không phụ thuộc vào R có ZC= 2ZL => ω = 1/√2.LC = ωo/√2 => Đáp án A Câu 2: C điều chỉnh R có gia trị R1, R2 mạch có cơng suất tiêu thụ =>R1.R2= ZC2 = 100² (1) UC1= 2UC2 =>I1=2I2 =>U/ √R1²+Zc² =2U/ √R2² +Zc² => R2²- 4R1² =3 Zc² Từ (1), (2) => R1=50Ω ,R2=200Ω => Đáp án C (2) Câu 3: B UAN = URL= U.√(R²+ ZL2)/ √(R²+ ( ZL Zc)²) = U/ √(1+ (ZC2 - 2Zc.ZL)/(R²+ ZL2)) Khi điện áp hiệu dụng đầu đoạn mạch AN khôn gphuj thuộc vào R ó Zc= 2ZL => ω = 1/√(2LC) = √2 ɷ1 => Đáp án B Câu 4: C Ta có U= U²R1 +U²C1 = U²R2 +U²C2 =>U²R1+U²C1 = 4U²R1 +U²C1/4 =>UC1= 2UR1 Khi :U= √U²R1 +U²C1 = UR1√5 =>cosφ1 = UR1/U = 1/√5 Vì UR2 = 2UR1 =>cosφ2 = 2/√5 Đáp án C Câu 5: B hiệu điện đầu cuộn cảm: Uᴌ = U.ZL/ √(R²+ (ZL- Zc)²) Khi UL Max (R²+ (ZL- Zc)²) Min ó R tiến => Đáp án B Câu 6: A hiệu điện đầu điện trở: UR= U.R/√(R²+ (ZL- Zc)²) = U/√(1+ (ZL- Zc)²/R²) Khi UR Max (1 + ( ZL- Zc)²/R²) Min R tiến vô Đáp án A Câu 7: B ZL= 50Ω UR= U.R/√( R²+ ( ZL- Zc)²)= U/√(1+ (ZL- Zc)²/R²) Để UR khơng phụ thuộc vào R Zl= Zc= 50Ω Đáp án B Câu 8: A Zc= 200Ω UR= U/√(1 + (ZL - Zc)²/R²) URkhông phụ thuộc vào R ZL = Zc= 200Ω Đáp án A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 9: A Uᴀᴍ = U.√((R+r)²+ ZL2)/ √((R+ r)²+ (ZL - Zc)²) = U/√(1+ (Z²c- ZL.Zc)/(R+ r)²+ ZL2)) Uᴀᴍ không đổi ZC = 2ZL => mạch có tính dung kháng => Uᴀᴍ = U => mạch cộng hưởng với tần số 100√2 Hz => cos φ = ( R+ r)/√(( R+ r)² + (ZL- Zc)²) = (R+ r)/√(( R+ r)²+ ZL2) ( ZC = 2ZL ) => đáp án A Câu 10: B f = 50 Hz=> ZL = 100Ω làm tương tự ta đc: Uᴀᴍ không đổi Zc= 2ZL = 200Ω => C1= 1/ɷ.Zc => Đáp án B Câu 11: A Ta có :ZL =100Ω ,Zc =200 Ω Khi R=R1 =50Ω UAM = U1= I1.Zʀ1ʟ = MÀ Khi R = R2 = 60Ω thìUAM = = = =>U1 = U2 =>đáp án A Câu 12: C Ta có Zʟ=Zc =200Ω=Z1 =R1 ,Z2=R2 Khi R=R1=50Ω =>U1 =I1.Zʀ1C = U/R1.√R1² +Zc² =4,1U Khi R= R2 = 60 Ω=>U2 = I2.Zʀ2C=U/R2.√R2²+Zc² =3,5U Từ (1) (2) =>U1>U2 =>đáp án C (1) (2) Câu 13: A công suất mach: P= I².R = U²R/( R²+ ( Zl- Zc)²) = U/( R+ ( Zl- Zc)²/R) Khi Pᴍᴀx ó R= | Zl- Zc| => Uʀ = U/√2 => Uʀ < U => Mạch có tính cảm kháng dung kháng Vì có tượng cộng hưởng Zl= Zc => R= ( vô lý ) => Đáp án A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 14: A => R= | Zʟ - Zc | => Đáp án A Câu 15: B làm tương tự bai 13 => R+r = |Zʟ – Zc | Đáp án B Câu 16: B công suất mạch Max R= | Zʟ- Zc |= 40Ω Đáp án B Câu 17: C công suất mạch : P= U²R/ ( R²+ ( Zʟ- Zc)²) = U/( R+ ( Zʟ- Zc)²/R) Pᴍᴀx R = | Zʟ- Zc |= 40Ω Cos φ = R/ Z= R/√( R²+ ( Zʟ- Zc)²) = 1/√2 Đáp án C Câu 18: B cơng suất mạch : P = U²/2R = 50²/2.40= 31,25W Đáp án B Câu 19: C Zc= 20Ω, Pᴍᴀx = U²/ 2R => R = U²/2.Pᴍᴀx = 200²/ 2.100 = 200 Ω Đáp án C Câu 20: C Zc= 100Ω, Zʟ= 200Ω Công suất mạch : P= U².R/ ( R²+ ( Zʟ- Zc)²) = U²/ ( R+ ( Zʟ- Zc)²/R) => Pᴍᴀx R= | Zʟ- Zc | = 100Ω => Pᴍᴀx = U²/ 2R = 200²/ 2.100= 200W => Đáp án C Câu 21: B có giá trị R cơng suất mạch => Cơng suất mạch cực đại R= √( 20.40) = 20√2 Ω Đáp án B Câu 22: D có giá trị R mạch có cơng suất tiêu thụ => Công suất mạch cực đại R= √( 10.20) = 10√2 Ω Đáp án D Câu 23: C Zʟ= 100Ω công suất tiêu thụ mạch : P= U²R/ ( R²+ ( Zʟ- Zc)²) => PR²- U²R+ P(Zʟ - Zc)² = Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 => Vì có gia trị R cho P giống => Theo vi- et: R1.R2 = ( Zʟ- Zc)² => |Zʟ- Zc| = √(R1.R2) => Zc= 20Ω Zc= 180Ω => Đáp án C Câu 24: B Zʟ= 50Ω, Zc= 200Ω Công suất tiêu thụ P = U².R/ ( R²+ ( Zʟ- Zc)²) =U²/ ( R+ ( Zʟ- Zc)²/R) Pᴍᴀx R= | Zʟ- Zc| = 150Ω => Pᴍᴀx = U²/2R = 48W Đáp án B Câu 25: C có gia trị R lm công suất tiêu thụ giống => R1+ R2 = U²/P => P= U²/ ( R1+ R2) = 120²/ ( 38+ 22) = 240 => Đáp án C Câu 26: B có giá trị R công suất tiêu thụ => R1+ R2 = U²/ P => U²= (R1+ R2)/ P = 40000 => U= 200 V => Đáp án B Câu 27: A Khi R = Ro => Uʀ = Ucd =>R² = r² +Zʟ² (1) Pʀᴍax Để Pᴍax Ro + r = Zʟ Ro² =Zʟ² + r² -2Zʟ.r (2) Thay (1) vào (2) ta Ro² =R² -2Zʟ.r =>R² =Ro² +2Zʟ.r =>R > Ro => Đáp án A Câu 28: C Vì Uᴀɴ vng pha với Uᴍʙ => tan φ ᴀɴ tan φ ᴍʙ= -1 => Zʟ/R Zc/R = => R= √(Zʟ.Zc) = 50Ω => Đáp án C Câu 29: C cường độ dòng điện mạch sớm pha so với điện áp đầu đoạn mạch => Hộp đen X chứa Co => Z= U/I = 100√2 Ω (1) => Có Pᴍᴀx R = Zc (2) => Từ (1) , (2) => R= Zc = 100Ω => Co = 1/ ω.Zc = 10²/ π (µF) => Đáp án C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 30: B Ta có PR= R.U²/((R+r)² + (ZL -ZC)²) =>PRmax R = √r² + (ZL – ZC )² Vì chúng có giá trị nguyên nên (ZL – ZC) phải nguyên => r = 21 ,Z = 120 => Đáp án B ... 27 : A Khi R = Ro => Uʀ = Ucd = >R = r +Zʟ² (1) Pʀᴍax Để Pᴍax Ro + r = Zʟ Ro² =Zʟ² + r -2 Zʟ .r (2) Thay (1) vào (2) ta Ro² =R -2 Zʟ .r = >R =Ro² +2Zʟ .r = >R > Ro => Đáp án A Câu 28 : C Vì Uᴀɴ... ωo/ 2 => Đáp án A Câu 2: C điều chỉnh R có gia trị R1 , R2 mạch có cơng suất tiêu thụ = >R1 .R2 = ZC2 = 100² (1) UC1= 2UC2 =>I1=2I2 =>U/ R1 ²+Zc² =2U/ R2 ² +Zc² => R2 - 4R1 ² =3 Zc² Từ (1), (2) => R1 =50Ω... =>Z1 =R1 ,Z2 =R2 Khi R= R1=50Ω =>U1 =I1.Zʀ1C = U /R1 . R1 ² +Zc² =4,1U Khi R= R2 = 60 Ω=>U2 = I2.Zʀ2C=U /R2 . R2 ²+Zc² =3,5U Từ (1) (2) =>U1>U2 =>đáp án C (1) (2) Câu 13: A công suất mach: P= I² .R = U R/ (
- Xem thêm -

Xem thêm: 11 mạch RLC có r thay đổi đề 2 , 11 mạch RLC có r thay đổi đề 2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay