31 – con lắc đơn dao động điều hòa trong trường trọng lực

5 35 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:27

Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 31 Con lắc đơn dao động điều hòa trường trọng lực Câu Trong khoảng thời gian, lắc thứ thực 10 chu kì dao động, lắc thứ hai thực chu kì dao động Biết hiệu số chiều dài dây treo chúng 48 cm Chiều dài dây treo lắc là: A l1 = 79 cm; l2 = 31 cm B l1 = 9,1 cm; l2 = 57,1 cm C l1 = 42 cm; l2 = 90 cm D l1 = 27 cm; l2 = 75 cm Câu Tại nơi có hai lắc đơn dao động với biên độ nhỏ Trong khoảng thời gian, người ta thấy lắc thứ thực dao động, lắc thứ hai thực dao động Tổng chiều dài hai lắc 164 cm Chiều dài lắc là: A l1= 100 m, l2 = 6,4 m B l1= 64 cm, l2 = 100 cm C l1= 1,00 m, l2 = 64 cm D l1= 6,4 cm, l2 = 100 cm Câu Tại nơi, chu kì dao động điều hồ lắc đơn 2,0 s Sau tăng chiều dài lắc thêm 21 cm chu kì dao động điều hồ 2,2 s Chiều dài ban đầu lắc là: A 100 cm B 101 cm C 98 cm D 99 cm Câu Con lắc đơn có độ dài l1, dao động với tần số f1=1/3 Hz lắc đơn có độ dài l2, dao động với tần số f2=1/4 Hz Tần số dao động lắc đơn có độ dài hiệu hai độ dài là: A 0,29 Hz B 0,38 Hz C Hz D 0,31 Hz Câu Hai lắc đơn có chiều dài l1 l2 Tại nơi lắc có chiều dài l1 + l2 l1 - l2 dao động với chu kỳ 2,7 (s) 0,9 (s) Chu kỳ dao động hai lắc có chiều dài l1 l2 là: A (s); 1,8 (s) B 2,1 (s); 0,7 (s) C 0,6 (s); 1,8 (s) D 5,4 (s); 1,8 (s) Câu Một lắc đơn dao động điều hòa mặt đất với chu kỳ T Nếu đưa lắc lên Mặt Trăng có gia tốc trọng trường 1/6 gia tốc trọng trường mặt đất, coi độ dài dây treo lắc không thay đổi, chu kỳ dao động điều hòa lắc Mặt Trăng là: A 6T B T√6 C T/√6 D π/2 Câu Một đồng hồ lắc đếm giây có chu kì s, ngày chạy chậm 100 s, phải điều chỉnh chiều dài lắc để đồng hồ chạy đúng? A Tăng 0,20% B Tăng 0,23% C Giảm 0,20% D Giảm 0,23% Câu Con lắc đơn có độ dài L1 dao động với chu kì T1 = 0,9 s, lắc đơn khác có độ dài L2 dao động với chu kì T2 Chu kì lắc đơn có độ dài L1 + L2 1,5 s Tính chu kì dao động lắc đơn có độ dài L2? A 0,6 s Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 B 1,2 s C 2,4 s D 1,8 s Câu Người ta cho hai đồng hồ lắc bắt đầu hoạt động nơi, vào thời điểm với số ban đầu Con lắc đồng hồ coi lắc đơn với đồng hồ chạy có chiều dài L0, với đồng hồ chạy sai có chiều dài L ≠ L0 Các đồng hồ có cấu tạo hoàn toàn giống nhau, khác chiều dài lắc Nhận xét sau đúng: A Nếu L0 > L số đồng hồ chạy sai nhỏ số đồng hồ chạy đúng; B Đến đồng hồ chạy 24 đồng hồ chạy sai 24√(L0/L) giờ; C Đến đồng hồ chạy 24 đồng hồ chạy sai 24√(L/L0) giờ; D Nếu L0 < L đồng hồ chạy sai ln chạy nhanh đồng hồ chạy Câu 10 Một lắc đơn có độ dài ℓ Trong khoảng thời gian Δt thực 12 dao động Khi giảm độ dài bớt 16 cm, khoảng thời gian Δt trên, lắc thực 20 dao động Cho biết g = 9,8 m/s2 Tính độ dài ban đầu lắc A 60 cm B 50 cm C 40 cm D 25 cm Câu 11 Một lắc đơn có chiều dài ℓ, dao dộng điểm A với chu kì s Đem lắc tới vị trí B, ta thấy lắc thực 100 dao động hết 199 s Gia tốc trọng trường B so với gia tốc trọng trường A đã: A Tăng 1% B Tăng 0,5 % C Giảm 1% D Đáp số khác Câu 12 Có hai lắc đơn mà chiều dài chúng 22 cm Trong khoảng thời gian lắc làm 30 dao động lắc làm 36 dao động Chiều dài lắc là: A 31 cm cm B 72 cm 94 cm C 72 cm 50 cm D 31 cm 53 cm Câu 13 Hai lắc đơn treo cạnh có chu kỳ dao động nhỏ s 4,8 s Kéo hai lắc lệch góc nhỏ đồng thời bng nhẹ hai lắc đồng thời trở lại vị trí sau thời gian ngắn A 8,8 s B 12/11 s C 6,248 s D 24 s Câu 14 Hai đồng hồ lắc bắt đầu chạy lúc, đồng hồ chạy có chu kì T = s đồng hồ chạy sai có chu kì T’ = 2,002 s Nếu đồng hồ chạy 24 h đồng hồ chạy sai chỉ: A 23 48 phút 26,4 giây B 23 49 phút 26,4 giây C 23 47 phút 19,4 giây D 23 58 phút 33,7 giây Câu 15 Trong khoảng thời gian Δt, lắc đơn có chiều dài l1 dao động 40 dao động thành phần Nếu tăng chiều dài thêm 7,9 cm, khoảng thời gian thực 39 dao động toàn phần Chiều dài lắc sau tăng thêm là: A 152,1 cm B 144,1 cm C 160 cm D 167,9 cm Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 Câu 16 Một lắc đơn có chu kì s vị trí A có gia tốc trọng trường gA = 9.76 m/s2 Đem lắc đến vị trí B có gB = 9.86 m/s2 Muốn chu kì lắc s phải: A Tăng chiều dài cm B Giảm chièu dài cm C Giảm gia tốc trọng trường g lượng 0,1 m/s2 D Giảm chiều dài 10 cm Câu 17 Tại vị trí địa lý, hai lắc đơn có chu kỳ dao động riêng T1 = 2,0 s T2 = 1,5 s, chu kỳ dao động riêng lắc thứ ba có chiều dài tổng chiều dài hai lắc nói A 2,5 s B 3,5 s C 4,0 s D 5,0 s Câu 18 Con lắc đơn có độ dài l1, dao động với chu kì T1 = s Con lắc có độ dài l2, dao động với chu kì T2 = s Giá trị chu kì lắc đơn có độ dài (l1 + l2) (l2 - l1).T3, T4 lắc dao động địa điểm: A T3 = s; T4=1 s B T3 = 4,5 s; T4 = 0.5 s C T3 = s; T4 = 2,64 s D T3 = s; T4 = s Câu 19 Một lắc đơn có chiều dài dây treo dao động điều hồ với chu kì T Nếu cắt bớt chiều dài dây treo đoạn l1 = 0,75 m chu kì dao động T1 = s Nếu cắt tiếp dây treo đoạn l2 = 1,25 m chu kì dao động bây giò T2 = s Chiều dài l lắc ban đầu chu kì T : A l = m, T = 3√3 s B l = m, T = 2√3 s C l = m, T = 3√3 s D l = m, T = 2√3 s Câu 20 Tại nơi mặt đất, lắc đơn dao động điều hòa Trong khoảng thời gian Δt, lắc thực 30 dao động toàn phần Sau thay đổi chiều dài dây treo lắc lượng 28 cm khoảng thời gian Δt ấy, lắc thực 40 dao động toàn phần Chiều dài ban đầu lắc : A 48 cm B 82 cm C 64 cm D 72 cm ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: D Ta có Câu 2: C Số dao động thực tỉ lệ thuận với  Vậy Giải hệ suy Câu 3: A Ta có Câu 4: B Ta có Suy (k số) Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 Vậy f ứng với thỏa mãn (phải hiểu nhé) Suy f = 0,38 Hz Câu 5: A Câu 6: B Câu 7: D Mỗi ngày chạy chậm 100s Chu kì lớn cần thiết \Rightarrow Cần giảm chu kì Ta lại có Câu 8: B Câu 9: B % Trong khoảng thời gian t -> Con lắc chạy thực No dao động 24 h Con lắc chạy sai thực N dao động t h Câu 10: D Câu 11: A Câu 12: C Gọi Δt khoảng thời gian mà hai lắc dao động Ta có : = 2π = 2π (1) (2) Lấy (1) chia cho (2) ta : = =  = Giải ta : l = 0,72 m hay 72 cm chiều dài lắc 50 cm Câu 13: D Câu 14: D Giả sử sau x dao động đồng hồ T 24h hay số dao độngđồng hồ T' thực Vậy ta có đồng hồ : Câu 15: C Chu kì Gọi chiều dài ban đầu lắc l1 ta có Chiều dài lắc sau tăng thêm 152,1+7,9=160 cm Câu 16: A Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 Ta có Vậy cần tăng cm Câu 17: A Câu 18: C Câu 19: D Câu 20: C ... hai lắc đơn mà chiều dài chúng 22 cm Trong khoảng thời gian lắc làm 30 dao động lắc làm 36 dao động Chiều dài lắc là: A 31 cm cm B 72 cm 94 cm C 72 cm 50 cm D 31 cm 53 cm Câu 13 Hai lắc đơn treo... mặt đất, lắc đơn dao động điều hòa Trong khoảng thời gian Δt, lắc thực 30 dao động toàn phần Sau thay đổi chiều dài dây treo lắc lượng 28 cm khoảng thời gian Δt ấy, lắc thực 40 dao động toàn... chiều dài hai lắc nói A 2,5 s B 3,5 s C 4,0 s D 5,0 s Câu 18 Con lắc đơn có độ dài l1, dao động với chu kì T1 = s Con lắc có độ dài l2, dao động với chu kì T2 = s Giá trị chu kì lắc đơn có độ dài
- Xem thêm -

Xem thêm: 31 – con lắc đơn dao động điều hòa trong trường trọng lực , 31 – con lắc đơn dao động điều hòa trong trường trọng lực

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay