15 điều kiện hình thành sóng dừng

8 17 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:27

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 15 - Điều kiện hình thành sóng dừng Câu Trong thí nghiệm sóng dừng, sợi dây đàn hồi dài 1,2 m với hai đầu cố định, người ta quan sát thấy hai đầu dây cố định có hai điểm khác dây khơng dao động Biết khoảng thời gian hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng 0,05 s Vận tốc truyền sóng dây A 12 m/s B 16 m/s C m/s D m/s Câu Trên sợi dây dài m có sóng dừng với tần số 100 Hz, người ta thấy đầu dây cố định có điểm khác ln đứng yên Vận tốc truyền sóng dây là: A 60 m/s B 80 m/s C 40 m/s D 100 m/s Câu Một sợi dây chiều dài l căng ngang, hai đầu cố định Trên dây có sóng dừng với n bụng sóng , tốc độ truyền sóng dây v Khoảng thời gian hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng là: v A n nv B C D 2nv nv Câu Khi có sóng dừng dây AB hai đầu cố định với tần số 42 Hz thấy dây có nút Muốn dây AB có nút tần số phải là: A 28 Hz B 63 Hz C 30 Hz D 58,8 Hz Câu Một sợi dây căng hai điểm cố định cách 80 cm Hai sóng có tần số gần liên tiếp tạo sóng dừng dây f1 = 70 Hz f2 = 84 Hz Tìm tốc độ truyền sóng dây Biết tốc độ truyền sóng dây không đổi A 11,2 m/s B 22,4 m/s C 26,9 m/s D 18,7 m/s Câu Để có sóng dừng xảy sợi dây đàn hồi với hai đầu dây có đầu cố định đầu tự chiều dài dây phải bằng: A Một số nguyên lần bước sóng B Một số nguyên lần phần tư bước sóng C Một số nguyên lần nửa bước sóng D Một số lẻ lần phần tư bước sóng Câu Dây AB = 40 cm căng ngang, đầu cố định, có sóng dừng M bụng thứ (kể từ B), biết BM=14 cm Tổng số bụng dây AB là: A 14 B 10 C 12 D Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu Dây AB = 40 cm căng ngang, hai đầu cố định, có sóng dừng M bụng thứ (kể từ B), biết BM = 14 cm Tổng số bụng nút sóng dây AB là: A 10 B 21 C 20 D 19 Câu Sóng dừng xẩy sợi dây đàn hồi căng ngang có hai đầu cố định dài m với tần số 100 Hz Để lại có sóng dừng dây phải thay đổi chiều dài sợi dây lượng tối thiểu 20 cm Tốc độ truyền sóng dây bằng: A 40 m/s B 20 m/s C 50 m/s D 100 m/s Câu 10 Khi có sóng dừng dây AB thấy dây có nút (A B nút) Tần số sóng 42 Hz Với dây AB vận tốc truyền sóng trên, muốn dây có nút (A B nút ) tần số phải là: A 58,8 Hz B 28 Hz C 30 Hz D 63 Hz Câu 11 Một sợi dây dài l = m, hai đầu cố định Người ta kích thích để có sóng dừng xuất dây Bước sóng dài bằng: A m B m C m D Không đủ điều kiện để định Câu 12 Một sợi dây căng điểm cố định cách 60 cm Hai sóng có tần số gần liên tiếp tạo sóng dừng dây 84 Hz 98 Hz Biết tốc độ truyền sóng dây Tốc độ truyền sóng dây là: A 1,44 m/s B 1,68 m/s C 16,8 m/s D 14,4 m/s Câu 13 Một sợi dây thép dài 75 cm, hai đầu gắn cố định Sợi dây kích thích cho dao động nam châm điện ni dòng điện xoay chiều tần số 50 Hz Trên dây có sóng dừng với bụng sóng Tốc độ truyền sóng dây là: A 60 m/s B 20 m/s C 15 m/s D 30 m/s Câu 14 Trong thí nghiệm tạo sóng dừng dây dài 0,4 m, đầu dây dao động với tần số 60 Hz dây rung với múi Để dây rung với múi tốc độ truyền sóng dây khơng đổi tần số phải: A Tăng lần B Giảm lần C Giảm lần D Tăng lần Câu 15 Trong thí nghiệm sóng dừng sợi dây có chiều dài L với hai đầu cố định Trên dây có sóng dừng với ba bụng sóng Biết tốc độ truyền sóng dây v Thời gian hai lần sợi dây duỗi thẳng liên tiếp A L/3v B 2L/3v C v/3L Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D 2v/3L Câu 16 Quan sát sóng dừng sợi dây dài L có đầu cố định đầu tự ta thấy dây có nút sóng khơng kể đầu cố định Bước sóng dây bằng: A 2L/3 B 3L/4 C L/4 D Lớn chiều dài sợi dây Câu 17 Một sợi dây đàn hồi, hai đầu cố định có sóng dừng Khi số sóng dây 30 Hz dây có bụng sóng Muốn dây có bụng sóng phải : A tăng tần số thêm 10 Hz B tăng tần số thêm 30 Hz C giảm tần số 10 Hz D giảm tần 20/3 Hz Câu 18 Trên sợi dây đàn hồi dài 1,8m, hai đầu cố định, có sóng dừng với bụng sóng Biết sóng truyền dây có tần số 100 Hz Tốc độ truyền sóng dây là: A 60 m/s B 600 m/s C 10 m/s D 20 m/s Câu 19 Trên sợi dây đầu cố định có sóng dừng với tần số 100 Hz Người ta thấy có điểm dao động với biên độ cực đại tổng chiều dài sợi dây chứa phẩn tử dao động đồng pha 0,5 m Tốc độ truyền sóng dây là: A 50 m/s B 100 m/s C 25 m/s D 200 m/s Câu 20 Một sợi dây đàn hồi dài 1,2 m treo lơ lửng lên cần rung Cần rung theo phương ngang với tần số thay đổi từ 100 Hz đến 125 Hz Tốc độ truyền sóng dây m/s Trong trình thay đổi tần số rung cần, tạo lần sóng dừng dây? (Biết có sóng dừng, đầu nối với cần rung nút sóng) A 10 lần B lần C lần D 12 lần Câu 21 Sóng dừng dây AB có chiều dài 1,8 m với A nút B bụng, A B có nút khác Điểm M trung điểm AB Biên độ dao động M so với biên độ dao dộng điểm thuộc vị trí bụng sóng nhận tỉ số là: A 0,71 B 0,87 C 0,50 D 2,00 Câu 22 Một sợi dây đàn hồi dài m treo lơ lửng lên cần rung Cần rung theo phương ngang với tần số thay đổi từ 100 Hz đến 120 Hz Vận tốc truyền sóng dây m/s Mỗi hình thành sóng dừng đầu dây gắn với cần rung coi nút sóng Hỏi q trình thay đổi tần số rung cần, số lần có sóng dừng dây : A 10 lần B lần C lần D 12 lần Câu 23 Quan sát sóng dừng đoạn dây đàn hồi AB Đầu A giữ cố định Với đầu B tự tần số sóng 22 Hz dây có nút (tính nút sóng hai đầu dây) Nếu đầu B cố định coi tốc độ truyền sóng dây cũ, để có nút tần số sóng phải bằng: Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A 20 Hz B 18 Hz C 25 Hz D 23 Hz Câu 24 Người ta tạo sóng dừng dây AB dài 0,8 m Đầu B cố định, đầu A gắn với cần rung với tần số f (35 Hz ≤ f ) Biết tốc độ truyền sóng dây m/s Tần số sóng bao nhiêu? A 38 Hz B 40 Hz C 42 Hz D 36 Hz Câu 25 Một sợi dây đàn hồi dài 1,2 m hai đầu cố định rung với tần số f Tốc độ truyền sóng dây v = 60 m/s Trên dây có sóng dừng Tần số f số nút (không kể hai dầu dây) là: A 100 Hz; nút B Hz; nút C 75 Hz; nút D 100 Hz; nút Câu 26 Một sợi dây đàn hồi dài 60 cm, tốc độ truyền sóng dây m/s, treo lơ lửng cần rung Cần dao động theo phương ngang với tần số f thay đổi từ 80 Hz đến 120 Hz Trong trình thay đổi tần số, có giá trị tần số tạo sóng dừng dây? A B C 15 D Câu 27 Một sợi dây đàn hồi treo thẳng đứng vào điểm cố định, đầu để tự do.Người ta tạo sóng dừng dây với tần số bé f1 Để lại có sóng dừng, phải tăng tần số tối thiểu đến giá trị f2 Tỷ số f2/f1 : A B C D Câu 28 Tìm phát biểu tượng sóng dừng: A Khoảng cách hai bụng sóng λ/2 B Khi có sóng dừng dây có đầu giới hạn tự do, điểm nguồn bụng sóng C Để có sóng dừng sợi dây đàn hồi với hai đầu nút sóng chiều dài dây phải nguyên lần nửa bước sóng D Khi có sóng dừng sợi dâu, hai điểm cách λ/4 dao động vuông pha với Câu 29 Trên dây căng ngang AB với hai đầu A,B cố định có sóng dừng tạo nhờ nguồn S cách điểm B đoạn SB=1,75λ Tại điểm M gần B nhất, sóng dừng có biên độ gấp √2 lần biên độ dao động nguồn S phát ra, dao động pha với dao động phát từ S cách B đoạn: A 5λ/8 B λ/12 C 7λ/8 D λ/6 Câu 30 Trên sợi dây đàn hồi AB dài 25 cm có sóng dừng, người ta thấy có điểm nút kể hai đầu A B Hỏi điểm dây dao động biên độ, pha với điểm M cách A cm? A 10 B C D ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 1: C Có điểm nút =>có bó sóng Câu 2: D Sóng dừng với hai đầu cố đinh, ngồi điểm đứng yên hai đầu nối nên đoạn dây có bụng sóng ta có Câu 3: D Khoảng thời gian liên tiếp hai lần sợi dây duỗi thẳng là: Câu 4: A Khi dây có nút => có bụng => k=6 => (1) Khi dây có nút => có bụng => k=4 => (2) Từ (1) (2) ta có : Câu 5: B Điều kiện sóng dừng hai đầu cố định: Hai tần số gần tạo sóng dừng dây số bó sóng nên ta có Câu 6: D Để có sóng dừng xảy sợi dây đàn hồi với hai đầu dây có đầu cố định đầu tự Câu 7: B Sóng dừng hai đầu cố đinh, M bụng thứ ta có: Trên AB có 10 bụng Câu 8: B M bụng thứ kể thứ A,B bụng Có 10 bó sóng =>có 11 nút Tổng 21 có 10 bó sóng =>có 10 bụng Câu 9: A Ban đầu Ở thay đổi chiều dài sợi dây để có sóng dừng Lần có sóng dừng ứng với k1=k+1 chiều dài l1=l+0,2 Câu 10: B Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 nút tương ứng với bụng nút tương ứng với bụng Câu 11: C Bước sóng dài Câu 12: C => Fo = 84/6 hoac 98/7 (ung voi bo song giong am chuan ay') = 14 Hz Khi l = lamda/2 => lamdao = 2l = 1,2m => v = lo x Fo = 16,8 m/s Câu 13: D Câu 14: A Lực căng dây không đổi vận tốc truyền sóng dây khơng đổi Để dây rung với múi bước sóng giảm lần =>f tăng lần Câu 15: A => =>Thời gian lần sợi dây duỗi thẳng liên tiếp : Câu 16: D Trên dây có nút sóng khơng kể đầu cố định Câu 17: A Vậy phải tăng tần số thêm 10Hz Câu 18: A Trong tượng sóng dừng với k=6 Câu 19: A Ta có sóng dừng có điểm dao động với biên độ cực đại, hai đầu cố định nên có bó sóng, hai bó sóng liên tiếp dao động ngược pha nên tổng chiều dài phần tử dao động pha hai bó sóng Câu 20: A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 =>Có 10 giá trị k thỏa mãn Câu 21: A Ta có AB nút khác, AB nút nên Xét nút I gần M phía A ta có Biên độ sóng M : Câu 22: C Ta có dây đàn hồi treo lơ lửng cần rung ứng với sóng dừng đầu cố định đầu tự Có giá trị k thoả mãn Như tạo lần sóng dừng dây thay đổi tần số rung cần Câu 23: A Trên dây có nút, với đầu tự Khi đầu B cố định, có nút Câu 24: B Ta có AB Ta thấy K=8 f=40Hz Câu 25: D Song dừng với hai đàu cố định Với k số bụng k+1 số nút k-1 số nút không kể hai đầu dây Với k=4 Câu 26: B Do sợi dây treo lơ lửng cần dung, nên coi tượng sóng dừng đầu cố định, đầu tự Ta có Với giá trị K = 13,14,15,16,17,18 cho giá trị f thỏa mãn f thay đổi từ 80Hz đến 120 Hzvậy có giá trị tần số tạo sóng dừng Câu 27: D Ta có sóng dừng với đầu cố định đầu tự chiều dài dây thoả mãn ta có ứng với giá trị k=0 tần số ứng với giá trị k=1 → Câu 28: C Đáp án C xảy sóng dừng đầu cố định Đáp án A sai "thiếu từ gần nhất", khoảng cách bụng Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Đáp án B sai nguồn phải nút sóng Đáp án D sai sóng dừng có pha ngược pha Câu 29: A Biên độ sóng: Đến biểu diễn hình vẽ ta có M nằm bó sóng liền kề với bó sóng B, M khơng thuộc đoạn SB, Câu 30: D Ta có sóng dừng với hai đầu cố định có nút tính hai đầu AB nên sợi dây AB hình thành sóng dừng với số bụng M nằm nút A với điểm bụng C gần A bó sóng Ta có phần tử biên độ chúng đối xứng qua bụng qua nút,các phần tử bụng dao dộng pha,hai phần tử hai nút liền kề biên độ dao động ngược pha AB có ba bó sóng mà phần tử đao dộng pha Một bóng sóng ta ln tìm hai điểm biên độ đối xứng qua bụng từ ba bó sóng ta tìm điểm dao động pha với →Trên AB có điểm dao động biên độ pha với điểm M cách A đoạn cm ... B Điều kiện sóng dừng hai đầu cố định: Hai tần số gần tạo sóng dừng dây số bó sóng nên ta có Câu 6: D Để có sóng dừng xảy sợi dây đàn hồi với hai đầu dây có đầu cố định đầu tự Câu 7: B Sóng dừng. .. phát biểu tượng sóng dừng: A Khoảng cách hai bụng sóng λ/2 B Khi có sóng dừng dây có đầu giới hạn tự do, điểm nguồn bụng sóng C Để có sóng dừng sợi dây đàn hồi với hai đầu nút sóng chiều dài dây... m/s Mỗi hình thành sóng dừng đầu dây gắn với cần rung coi nút sóng Hỏi q trình thay đổi tần số rung cần, số lần có sóng dừng dây : A 10 lần B lần C lần D 12 lần Câu 23 Quan sát sóng dừng đoạn
- Xem thêm -

Xem thêm: 15 điều kiện hình thành sóng dừng , 15 điều kiện hình thành sóng dừng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay