21 máy biến áp đề 1

10 23 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:27

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 21 - Máy biến áp - Đề Câu Máy biến dùng để biến đổi hiệu điện nguồn điện ? A Pin B Ăcqui C Nguồn điện xoay chiều AC D Nguồn điện chiều DC Câu Máy biến thiết bị A biến đổi hiệu điện dòng điện xoay chiều B biến đổi hiệu điện dòng điện khơng đổi C biến đổi hiệu điện dòng điện xoay chiều hay dòng điện khơng đổi D biến đổi cơng suất dòng điện khơng đổi Câu Nguyên nhân chủ yếu gây hao phí lượng máy biến do: A Hao phí lượng dạng nhiệt toả cuộn sơ cấp thứ cấp máy biến B Lõi sắt có từ trở gây dòng Fucơ C Có thất lượng dạng xạ sóng điện từ D Cả A, B, C Câu Một máy biến có số vòng dây cuộn sơ cấp 1000 vòng, cuộn thứ cấp 100 vòng Hiệu điện cường độ hiệu dụng mạch thứ cấp 24 V 10 A Hiệu điện cường độ hiệu dụng mạch sơ cấp là: A 240 V; 100 A B 240 V; A C 2,4 V; 100 A D 2,4 V; A Câu Một máy biến có cuộn sơ cấp 1000 vòng mắc vào mạng điện xoay chiều có hiệu điện hiệu dụng 220 V Khi hiệu điện hiệu dụng đặt hai đầu cuộn thứ cấp để hở 484 V Bỏ qua hao phí máy biến Số vòng dây cuộn thứ cấp là: A 2200 B 1000 C 2000 D 2500 Câu Một máy biến có số vòng dây cuộn sơ cấp 3000 vòng, cuộn thứ cấp 500 vòng , máy biến mắc vào mạng điện xoay chiều có tần số 50 Hz, cường độ dòng điện hiệu dụng chạy qua cuộn thứ cấp 12 A cường độ dòng điện hiệu dụng chạy qua cuộn sơ cấp là: A 20 A B 7,2 A C 72 A D A Câu Cho máy biến có cuộn sơ cấp có 150 vòng, cuộn thứ cấp có 300 vòng Hai đầu cuộn thứ cấp nối với cuộn dây có điện trở hoạt động 100Ω, độ tự cảm 1/π H Hai đầu cuộn sơ cấp đặt hiệu điện xoay chiều có U1 = 100 V có tần số 50 Hz Công suất mạch thứ cấp là: Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A 200 W B 150 W C 250 W D 142,4 W Câu Cho máy biến có cuộn sơ cấp có 150 vòng, cuộn thứ cấp có 300 vòng Hai đầu cuộn thứ cấp nối với cuộn dây có điện trở hoạt động 100 Ω, độ tự cảm 0,318 H.Hai đầu cuộn sơ cấp đặt hiệu điện xoay chiều có U1 = 100 V tần số dòng điện 50 Hz Cường độ hiệu dụng mạch sơ cấp là: A 0,71 A B 1,5 A C 2,83 A D 2,8 A Câu Cuộn sơ cấp máy biến có 1023 vòng, cuộn thứ cấp có 75 vòng Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp hiệu điện xoay chiều giá trị hiệu dụng 3000 V Người ta nối hai đầu cuộn thứ cấp vào động điện có cơng suất 2,5 kW hệ số cơng suất cosφ = 0,8 cường độ hiệu dụng mạch thứ cấp bao nhiêu? A 11 A B 22 A C 14,2 A D 19,4 A Câu 10 Cuộn sơ cấp máy biến có 2046 vòng, cuộn thứ cấp có 150 vòng Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp hiệu điện xoay chiều có giá trị hiệu dụng 3000 V Nối hai đầu cuộn thứ cấp điện trở R = 10 Ω Cường độ hiệu dụng dòng điện mạch thứ cấp có giá trị là? A 21 A B 11 A C 22 A D 14,2 A Câu 11 Hoạt động biến áp dựa A tượng tự cảm B tượng cảm ứng điện từ C từ trường quay D tác dụng lực từ Câu 12 Một máy biến có số vòng cuộn dây sơ cấp lớn số vòng cuộn dây thứ cấp Biến có tác dụng tác dụng sau? A Tăng cường độ dòng điện, tăng hiệu điện B Giảm cường độ dòng điện, giảm hiệu điện C Giảm cường độ dòng điện, tăng hiệu điện D Tăng cường độ dòng điện, giảm hiệu điện Câu 13 Cuộn sơ cấp máy biến có 1000 vòng dây mắc vào điện áp U = 200 V Cuộn thứ cấp có điện áp hiệu dụng 10 V Bỏ qua mát lượng máy biến Số vòng dây cuộn thứ cấp A 100 vòng Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B 50 vòng C 200 vòng D 28 vòng Câu 14 Một máy biến có tỉ số vòng n1/n2 = 5, hiệu suất 100% nhận công suất 10 (kW) cuộn sơ cấp hiệu hai đầu sơ cấp (kV), cường độ dòng điện chạy cuộn thứ cấp là: A (A) B 40 (A) C 50 (A) D 60 (A) Câu 15 Một máy biến áp lý tưởng có tỉ số vòng dây cuộn sơ cấp thứ cấp : Cuộn thứ cấp nối với tải tiêu thụ mạch điện RLC khơng phân nhánh có R = 60 Ω ,L = 0,6 /π H; C = 10-3/(12π ) F cuộn sơ cấp nối với điện áp xoay chiều có trị hiệu dụng 120 V tần số 50 Hz Công suất toả nhiệt tải tiêu thụ là: A 180 W B 90 W C 26,7 W D 135 W Câu 16 Một máy biến áp gồm cuộn sơ cấp hai cuộn thứ cấp Cuộn sơ cấp có n1 = 1320 vòng, điện áp U1 = 220 V Cuộn thứ cấp thứ có U2 = 10 V, I2 = 0,5 A; cuộn thứ cấp thứ hai có n3 = 25 vòng, I3 = 1,2 A Cường độ dòng điện cuộn sơ cấp là: A 0,035 A B 0,045 A C 0,055 A D 0,023 A Câu 17 Một máy biến lõi đối xứng gồm ba nhánh có tiết diện nhau, hai nhánh hai cuộn dây Khi mắc hiệu điện xoay chiều vào cuộn đường sức sinh khơng bị ngồi chia cho hai nhánh lại Khi mắc cuộn vào hiệu điện xoay chiều có giá trị hiệu dụng 240 V cuộn để hở có hiệu điện U2 Hỏi mắc vào cuộn hiệu điện U2 cuộn để hở có hiệu điện bao nhiêu? Biết điện trở cuộn dây không đáng kể A 60 V B 30 V C 40 V D 120 V Câu 18 Máy biến áp gồm cuộn sơ cấp có N1 = 1000 vòng, điện trở r1 = Ω; cuộn thứ cấp với N2 = 200 vòng, r2 = 1,2 Ω Nguồn sơ cấp có điện áp hiệu dụng U1, mạch thứ cấp có tải điện trở R = 10 Ω, điện áp hiệu dụng U2 Bỏ qua mát lượng lõi từ Tỉ số U1/U2 : A 500/283 B 281/50 C 1/5 D Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 19 Một máy biến áp lý tưởng có số vòng dây cuộn sơ cấp khơng đổi số vòng dây cuộn thứ cấp thay đổi Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp điện áp u = U cos100πt (V) Nếu tăng số vòng dây cuộn thứ cấp thêm 100vòng điện áp hai đầu cuộn thứ cấp thay đổi 20% so với lúc đầu Số vòng dây cuộn thứ cấp lúc đầu là: A 800 vòng B 500 vòng C 1000 vòng D 2000 vòng Câu 20 Một máy biến áp lý tưởng gồm cuộn sơ cấp hai cuộn thứ cấp Cuộn sơ cấp có n1 = 1320 vòng, điện áp U1 = 220 V Cuộn thứ cấp thứ có U2 = 10 V, I2 = 0,5 A; Cuộn thứ cấp thứ 2có n = 25 vòng, I3 = 1,2 A Cường độ dòng điện qua cuộn sơ cấp : A 0,035 B 0,045 C 0,055 D 0,023 Câu 21 Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp máy biến áp lí tưởng điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi Nếu quấn thêm vào cuộn thứ cấp 90 vòng điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở thay đổi 30% so với lúc đầu Số vòng dây ban đầu cuộn thứ cấp là: A 1200 vòng B 300 vòng C 900 vòng D 600 vòng Câu 22 Một người định quấn máy hạ áp từ điện áp U1 = 220 V xuống U2 = 110 V với lõi không phân nhánh, xem máy biến áp lí tưởng, máy làm việc suất điện động hiệu dụng xuất vòng dây 1,25 Vơn/vòng Người quấn hoàn toàn cuộn thứ cấp lại quấn ngược chiều vòng cuối cuộn sơ cấp Khi thử máy với điện áp U1 = 220 V điện áp hai đầu cuộn thứ cấp đo 121 V Số vòng dây bị quấn ngược là: A B C 12 D 10 Câu 23 Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp máy biến áp lí tưởng (bỏ qua hao phí) điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng khơng đổi điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở 20 V Ở cuộn thứ cấp, tăng thêm 60 vòng điện áp hiệu dụng hai đầu để hở 25 V, giảm bớt 90 vòng điện áp là: A 10 V B 12,5 V C 17,5 V D 15 V Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 24 Điện áp xoay chiều phòng thực hành có giá trị hiệu dụng 24 V tần số 50 Hz Một học sinh cần phải quấn máy biến áp để từ điện áp nói tạo điện áp hiệu dụng 12 V hai đầu cuộn thứ cấp để hở Sau quấn máy thời gian, học sinh quên số vòng dây cuộn dây Để tạo máy biến áp theo yêu cầu học sinh nối cuộn sơ cấp máy với điện áp phòng thực hành sau dùng vơn kế có điện trở lớn để đo điện áp cuộn thứ cấp để hở Ban đầu kết đo 8,4 V Sau quấn thêm 55 vòng dây vào cuộn thứ cấp kết đo 15 V Bỏ qua hao phí máy biến áp Để tạo máy biến áp theo yêu cầu học sinh cần phải tiếp tục giảm vòng dây cuộn thứ cấp? A 15 vòng B 20 vòng C 25 vòng D 30 vòng Câu 25 Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp máy biến áp lí tưởng điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng khơng đổi điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở 50 V Ở cuộn thứ cấp, giảm bớt 100 vòng dây điện áp hiệu dụng hai đầu U, tăng thêm 100 vòng điện áp 2U tăng thêm 600 vòng dây cuộn thứ cấp điện áp hiệu dụng hai đầu để hở cuộn bằng: A 200 V B 110 V C 100 V D 150 V Câu 26 Một thợ điện dân dụng quấn máy biến áp với dự định hệ số hạ áp k = Do sơ suất nên cuộn thứ cấp bị thiếu số vòng dây Muốn xác định số vòng dây thiếu để quấn tiếp thêm vào cuộn thứ cấp cho đủ, người thợ đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = const, dùng vơn kế lí tưởng xác định tỉ số x điện áp cuộn thứ cấp để hở cuộn sơ cấp Lúc đầu x = 43% Sau quấn thêm vào cuộn thứ cấp 26 vòng x = 45% Bỏ qua hao phí máy biến áp Để máy biến áp dự định người thợ điện phải tiếp tục quấn thêm vào cuộn thứ cấp: A 65vòng dây B 56 vòng dây C 36 vòng dây D 91 vòng dây Câu 27 Máy biến có số vòng dây cuộn sơ cấp N1 = 400 vòng, số vòng dây cuộn thứ cấp N2 = 100 vòng Điện trở cuộn sơ cấp r1 = Ω, điện trở cuộn thứ cấp r2 = Ω Điện trở mắc vào cuộn thứ cấp R = 10 Ω Xem mạch từ khép kín hao phí dòng Fucơ khơng đáng kể Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U1 = 360 V Điện áp hiệu dụng U2 hai đầu cuộn thứ cấp hiệu suất máy biến có giá trị: A 100 V; 88,8% B 88 V; 80% C 80 V; 88,8% D 80 V; 80% Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 28 Một máy biến có lõi đối xứng gồm nhánh có tiết diện Hai cuộn dây mắc vào hai ba nhánh Nếu mắc cuộn dây vào hiệu điện xoay chiều đường sức từ sinh khép kín chia cho hai nhánh lại Mắc cuộn thứ vào hiệu điện hiệu dụng U1 = 40 V cuộn để hở có hiệu điện U2.Nếu mắc vào cuộn hiệu điện U2 cuộn để hở có hiệu điện A 40 V B 80 V C 10 V D 20 V ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: C Máy biến đổi hiệu điện dòng điện chiều AC Câu 2: A Máy biến dùng để biến để biến đổi hiệu điện dòng điện xoay chiều dựa tượng cảm ứng điện từ Câu 3: D Nguyên nhân chủ yếu gây hao phí lượng máy biến do: Hao phí lượng dạng nhiệt toả cuộn sơ cấp thứ cấp máy biến Lõi sắt có từ trở gây dòng Fucơ Có thất lượng dạng xạ sóng điện từ Câu 4: B Câu 5: A Số vòng dây cuộn thứ cấp Câu 6: D Ta có Câu 7: A Hiệu điện hái đầu cuộn thứ cấp: Công suất cuộn thứ cấp là: Câu 8: C Hiệu điện đầu cuộn thứ cấp: Cường độ dòng điện cuộn sơ cấp: vòng Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Cường độ dòng điện cuộn thứ cấp: Câu 9: C Ta có Câu 10: C Ta có Câu 11: B Hoạt động máy biến áp dựa tượng cảm ứng điện từ Câu 12: D Máy biến có số vòng cuộn sơ cấp lớn thứ cấp \Rightarrow Biến có tác dụng giảm hiệu điện tăng cường độ dòng điện Câu 13: B Ta có Câu 14: C vòng Cường độ dòng điện cở cuộn sơ cấp Câu 15: D Ta có hiêu jđiện đầu cuộn thứ cấp U = 180 V Công suất tỏa nhiệt : Câu 16: B Ta có Để cơng suất ln bảo tồn thì: Đáp Án : B 0.045 A Câu 17: A Câu 18: B Mạch từ thơng khép kín nên từ thơng qua hai nhanh lõi thép nên ta có Ta có cơng suất tức thời hai nguồn cảm ứng nên ta có Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Ở cuộn sơ cấp e1 đóng vai trò suất phản điện máy thu điện nên ta có Ở cuộn thứ cấp đóng vai trò nguồn điện nên ta có MẶt khác Câu 19: B Ta có Câu 20: B Ta có: Câu 21: B Câu 22: B Ta có vòng vòng Giả sử số vòng dây bị nối tắt x số vòng dây tác dụng cuộn sơ cấp vòng bị quấn ngược kéo theo vòng tác dụng) Khi thử máy Vậy số vòng dây bị quấn ngược Câu 23: B ta có gọi U HĐT đâu sơ cấp, N1là số vòng sơ cấp; N2là số vòng thứ cấp vòng ( Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 24: C Ban đầu số vòng dây cuộn sơ cấp thứ cấp mà học sinh mắc thứ tự N1 N2 Ta có Sau quấn thêm cuộn thứ cấp 55 vòng ta có Từ (1) (2) ta có Nhu số vòng lúc sau quấn thêm 55 vòng 125 vòng Theo dự định cần tiếp tục giảm số vòng dây cuộn thứ cấp 25 vòng Câu 25: D Gọi số vong sơ câp N1;thứ cấp N2 U0 HDDT cuộn sơ cấp Ta có theo đề ta lại có Câu 26: A Ban đầu ta có Sau quấn thêm vào cuộn thứ cấp 26 vòng ta có theo dự định hệ số hạ áp k=2 nên số vòng cuộn thứ cấp theo dự định 650 Số vòng cần quấn thêm 650-559=91 vòng.Do quấn 26 vòng nên số vòng cần tiếp tục quấn thêm 91-26=65 vòng Câu 27: C Ta có Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 28: C •Khi cuộn mắc vào điện áp u điện trở cuộn dây khơng đáng kể nên ta có ' Cuộn thứ cấp để hở nên ta có ' ( từ thông qua cuộn sơ cấp thứ cấp ) '= '/2 (do từ thông cuộn sơ cấp chia cho hai nhanh lại) Từ ta có Khi mắc cuộn vào hiệu điện U2 ta có (U3 hiệu điện cuộn để hở lúc sau ) Từ (1)(2) ta có ... V B 30 V C 40 V D 12 0 V Câu 18 Máy biến áp gồm cuộn sơ cấp có N1 = 10 00 vòng, điện trở r1 = Ω; cuộn thứ cấp với N2 = 200 vòng, r2 = 1, 2 Ω Nguồn sơ cấp có điện áp hiệu dụng U1, mạch thứ cấp có... cấp là: A 12 00 vòng B 300 vòng C 900 vòng D 600 vòng Câu 22 Một người định quấn máy hạ áp từ điện áp U1 = 220 V xuống U2 = 11 0 V với lõi không phân nhánh, xem máy biến áp lí tưởng, máy làm việc... Nối hai đầu cuộn thứ cấp điện trở R = 10 Ω Cường độ hiệu dụng dòng điện mạch thứ cấp có giá trị là? A 21 A B 11 A C 22 A D 14 ,2 A Câu 11 Hoạt động biến áp dựa A tượng tự cảm B tượng cảm ứng điện
- Xem thêm -

Xem thêm: 21 máy biến áp đề 1 , 21 máy biến áp đề 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay