21 hạt nhân nguyên tử đề 9

8 23 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:26

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 21 - Hạt nhân nguyên tử - Đề Câu Chọn phát biểu nói tượng phóng xạ? A Khơng phụ thuộc vào tác động bên B Do nguyên nhân bên gây C Ln tn theo định luật phóng xạ D Cả A,B,và C Câu Chọn câu trả lời Đường kính cặp hạt nhân nguyên tử cỡ A 10-6 - 10-9 m B 10-3 - 10-8 m C 10-14 - 10-15 m D 10-16 - 10-20 m Câu Chọn câu trả lời sai? A Phóng xạ tượng hạt nhân tự động phóng xạ biến đổi thành hạt nhân khác B Khi vào từ trường tia β α lệch hai phía khác C Tia phóng xạ qua từ trường không lệch tia γ D Tia β có hai loại β- tia β+ Câu Câu nói hạt nhân nguyên tử? A Hạt nhân bền lương liên kết riêng lớn B Khối lượng hạt nhân tổng khối lượng nuclôn C Trong hạt nhân số prôtôn luôn số nơtrôn D Khối lượng prôtôn lớn khối lượng nơtrơn Câu Muốn phân hạch 235U phải làm chậm nơtrôn, nơtrôn làm chậm gọi nơtrôn nhiệt A nơtrơn mơi trường có nhiệt độ cao B nơtrôn dễ gặp hạt 235U C nơtrôn chậm dễ 235U hấp thụ D nơtrơn nhiệt có động động trung bình chuyển động nhiệt Câu Biết sản phẩm phân rã 238U 234U, chiếm tỉ lệ 0,006 quặng urani tự nhiên cân phóng xạ thiết lập Chu kì bán rã 234U là: (Cho chu kì bán rã 238U 4,5.109 năm) A 27.105 năm B 2,7.105 năm C 72.105 năm D 7,2.105 năm Câu Hạt nhân urani 23892U sau phát xạ α β cuối cho đồng vị bền chì 20682Pb Số hạt α β phát là: A hạt α 10 hạt β+ B hạt α hạt β- C hạt α hạt β- D hạt α hạt β- Câu Chu kì bán rã chất phóng xạ 2,5 năm Sau năm tỉ số số hạt nhân lại số hạt nhân ban đầu là: A 0,4 B 0,242 C 0,758 D 0,082 Câu Phương trình phóng xạ: 23592U + n → AZX + 9341Nb + 7β- Trong A, Z là: A Z = 58; A = 143 B Z = 44; A = 140 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C Z = 58; A = 139 D Z = 58; A = 140 Câu 10 Trong lò phản ứng hạt nhân nhà máy điện nguyên tử, hệ số nhân nơtron có trị số: Chọn đáp án A s = B s > C s < D s < Câu 11 Khi nói phản ứng phân hạch phản ứng nhiệt hạch, phát biểu sai? A Sự phân hạch tượng hạt nhân nặng hấp thụ nơ trôn chậm vỡ thành hai hạt nhân trung bình B Hạt nhân có độ hụt khối lớn bền vững C Phản ứng nhiệt hạch phản ứng tổng hợp hạt nhân nhẹ thành hạt nhân trung bình D Phản ứng phân hạch phản ứng tỏa lượng Câu 12 Cho kí hiệu sau mẫu chất phóng xạ hạt nhân: Ao độ phóng xạ thời điểm ban đầu , A độ phóng xạ thời điểm t, N số nuclon chưa bị phân rã thời điểm t, T chu kỳ bán rã, λ số phóng xạ Biểu thức sau không ? A A = Aoe-λt B A = TN C N = 1,44TA D N = 1,44TAoe-λt Câu 13 Các tia không bị lệch điện trường từ trường A tia α tia β B tia γ tia X C tia γ tia β D tia α, tia γ tia X Câu 14 Trong phóng xạ α, vị trí hạt nhân bảng phân loại tuần hoàn A tiến ô B lùi ô C lùi ô D tiến ô Câu 15 Sau thời gian t, độ phóng xạ chất phóng xạ β- giảm 128 lần Chu kỳ bán rã chất phóng xạ là: A t/7 B 128t C t/128 D t√128 Câu 16 Cho phản ứng hạt nhân: 31T + 21D → α + n Biết mT = 3,01605 u; mD = 2,01411 u; mα = 4,00260 u; mn = 1,00867 u; u=931 MeV/c2 Năng lượng toả hạt α hình thành là: A 17,6 MeV B 23,4 MeV C 11,04 MeV D 16,7 MeV Câu 17 Khi hạt nhân chất phóng xạ phát hạt α hạt β- vị trí hạt nhân so với hạt nhân mẹ bảng HTTH A tiến ô B lùi ô C tiến ô D lùi ô Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 18 Chọn mệnh đề Trong phản ứng hạt nhân A phóng xạ β- thực chất biến đổi prôtôn thành nơtrôn, pôzitrôn nơtrinô B lượng bảo toàn lượng toàn phần bao gồm lượng nghỉ ( E= m.c2) lượng thông thường động hạt C hạt sinh có vận tốc xấp xỉ vận tốc ánh sáng D lượng khơng bảo tồn Câu 19 Đo độ phóng xạ mẫu tượng cổ gỗ khối lượng M Bq Đo độ phóng xạ mẫu gỗ khối lưọng 1,5 M chặt 15 Bq Xác định tuổi tượng cổ Biết chu kì bán rã C14 T= 5600 năm: A 2600 năm B 1800 năm C 5400 năm D 5600 năm Câu 20 Đồng vị nguyên tửhạt nhân A phân rã phóng xạ B có số prơton Z C có số nơ tron N D có số nuclơn A Câu 21 Một nguyên tố phóng xạ có chu kỳ bán rã T Giả sử ban đầu có N0 hạt nhân phóng xạ sau thời gian t số hạt nhân phân rã tính cơng thức nào? A N = N0/2t/T B N = N0 eλt C N = N0 (1 - e-λt) D N = N0 ( e-λt-1) Câu 22 Hạt nhân A đứng yên phân rã thành hạt nhân B có khối lượng mB hạt α có khối lượng mα Tỷ số động hạt nhân B động hạt α sau phân rã bằng: m A  m m B   m      2 m  C     m  m D  m Câu 23 Khi nói tính chất tia phóng xạ β tính chất sau ĐÚNG? A Khi qua điện trường bị lệch phía dương tụ điện bị lệch so với tia α B Có khả ion hố mơi trường mạnh tia so với tia α C Trong khơng khí có tầm bay dài so với tia α D Được phóng với vận tốc bé Câu 24 Hạt nhân bền vững có A số nuclơn nhỏ B lượng liên kết riêng lớn C lượng liên kết lớn D số nuclôn lớn Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 25 Cho phản ứng hạt nhân 31T + 21D → α + n + 17,6 MeV, biết số Avôgađrô NA = 6,02.1023 Năng lượng toả tổng hợp 1,5 kg khí hêli bao nhiêu? A 3,66.1011 J B 3,66.1014 J C 6,36.1014 J D 6,36.1011 J Câu 26 Một nguyên tử chuyển từ trang thái dừng có lượng Em= -1,5 eV sang trạng thái dừng có lượng En= -3,4 eV Biết vận tốc sáng chân không c = 3.108 m/s số Plăng h = 6,625.10-34 J.s Tần số xạ mà nguyên tử phát là: A 6,54.1012 Hz B 4,58.1014 Hz C 2,18.1013 Hz D 5,34.1013 Hz Câu 27 2411Na chất phóng xạ β- với chu kỳ bán rã 15 Ban đầu có lượng 2411Na sau khoảng thời gian lượng chất phóng xạ bị phân rã 75%? A 30 phút B 15 C 22 30 phút D 30 Câu 28 Một hạt nhân có số khối A, số prôton Z, lượng liên kết Elk Khối lượng prôton nơ trôn tương ứng mp mn, vận tốc ánh sáng c Khối lượng hạt nhân là: A Amn + Zmp – Elk/c2 B (A – Z)mn + Zmp – Elk/c2 C (A – Z)mn + Zmp + Elk/c2 D Amn + Zmp + Elk/c2 Câu 29 Cho phản ứng hạt nhân: T + D → α + n Biết lượng liên kết riêng hạt nhân T εT = 2,823 (MeV), lượng liên kết riêng α εα = 7,0756 (MeV) độ hụt khối D 0,0024 u Lấy uc2 = 931 (MeV) Hỏi phản ứng toả lượng? A 17,4 (MeV) B 17,5 (MeV) C 17,6 (MeV) D 17,7 (MeV) Câu 30 Cho phản ứng hạt nhân α + 2713Al → 3015P + X Hạt nhân X là: A Pôzitrôn B Electrôn C Prôtôn D Nơtrôn Câu 31 Hạt nhân Triti (T) đơtri (D) tham gia phản ứng nhiệt hạch sinh hạt α hạt nơtrơn Tìm lượng phản ứng toả Cho biết độ hụt khối hạt nhân triti 0,0086 u, đơtri 0,0024 u, anpha 0,0305 u, u= 931 MeV/c2 A 1,806 MeV B 18,06 MeV C 18,06 J D 1,806 J Câu 32 Một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã T Sau thời gian Δt = 1/λ kể từ lúc đầu, số phần trăm nguyên tử phóng xạ lại là: A 36,8% B 73,6% C 63,8% Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D 26,4% Câu 33 Chu kỳ bán rã chất phóng xạ A thay đổi theo nhiệt độ B phụ thuộc hợp chất chất phóng xạ tồn C khác khác D phụ thuộc khối lượng chất phóng xạ Câu 34 Một khối nhiên liệu hạt nhân tham gia vào phản ứng nhiệt hạch có mật độ 2,5.1022 cm-3, người ta làm nóng chúng lên đến nhiệt độ 108 K thời gian 10-7 s Phản ứng nhiệt hạch xảy khơng? A Khơng thể xác định B Tùy loại hạt nhân C Khơng D Có Câu 35 So sánh khối lượng 31H 32 He: A m ( 31H ) = m ( 32 He ) B m ( 31H ) < m ( 32 He ) C m ( 31H ) > m ( 32 He ) D m ( 32 He ) = 2m ( 31H ) Câu 36 Tìm câu sai nói tia α? A Thực chất hạt nhân nguyên tử Hêli B Khi qua điện trường bị lệch phía tích điện âm C Phóng xạ từ hạt nhân với vận tốc = c ( 3.108 m/s) D Khi khơng khí ,làm ion hóa khơng khí dần lượng Câu 37 Đồng vị 21084Po chất phóng xạ có chu kì bán rã T = 138 ngày Tỉ lệ số nguyên tử 21084Po bị phân rã sau thời gian 46 ngày so với số nguyên tử có ban đầu là: A 31,2% B 40,5% C 33,3% D 20,6% Câu 38 Hạt nhân 42He có lượng liên kết 28,4 MeV;hạt nhân đơteri 21D có lượng liên kết 2,24 MeV Năng lượng tỏa phản ứng nhiệt hạch tạo He từ Đơ-te-ri là: A 23,92 MeV B 26,16 MeV C 5,98 MeV D 4,86 MeV Câu 39 Một khúc xương chứa 300 g C(14) có độ phóng xạ 375 phân rã/phút Tính tuổi khúc xương Biết độ phóng xạ thể sống = 10 phân rã /phút 1g C chu kì bán rã C(14) 5730 năm A 17290 B 17190 C 17180 D 17910 Câu 40 Trong phóng xạ β- ln có bảo tồn A số nuclơn B số nơtron C động D khối lượng Câu 41 Chọn phát biểu sai nói phóng xạ? A Tia phóng xạ mang lượng B Tia γ sóng điện từ có bước sóng ngắn Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C Tia α không bị lệch điện trường D Tia β bị lệch điện trường Câu 42 Cho hạt proton bắn phá hạt nhân Li, sau phản ứng ta thu hai hạt Cho biết mp = 1,0073 u; mα = 4,0015 u mLi = 7,0144 u Phản ứng tỏa hay thu lượng bao nhiêu? A Phản ứng tỏa lượng 15 MeV B Phản ứng thu lượng 17,41 MeV C Phản ứng thu lượng 15 MeV D Phản ứng tỏa lượng 17,41 MeV Câu 43 Radon (Ra222) chất phóng xạ với chu kỳ bán rã T = 3,8 ngày Để độ phóng xạ lượng chất phóng xạ Ra222 giảm 93,75% phải : A 152 ngày B 1,52 ngày C 1520 ngày D 15,2 ngày Câu 44 Một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã 3,8 ngày Sau thời gian 11,4 ngày độ phóng xạ (hoạt độ phóng xạ) lượng chất phóng xạ lại phần trăm so với độ phóng xạ lượng chất phóng xạ ban đầu? A 87,5% B 12,5% C 25% D 75% Câu 45 Tia alpha khơng có đặc điểm đây? A Ion hóa khơng khí mạnh B Có khả đâm xuyên mạnh nên sử dụng để chữa bệnh ung thư C Đi qua điện trường hai tụ điện tia ỏ bị lệch phía âm D Là dòng hạt nhân nguyên tử Hêli 42He Câu 46 Hạt nhân 22688Ra đứng yên phóng xạ α biến đổi thành hạt nhân X, biết động hạt α Kα = 4,8 MeV Lấy khối lượng hạt nhân tính u số khối chúng, lượng tỏa phản ứng A 9,667 MeV B 1.231 MeV C 4,886 MeV D 2,596 MeV Câu 47 Tính lượng tối thiểu cần thiết để tách hạt nhân Oxy (O16) thành hạt nhân Hêli (He4) Cho khối lượng hạt: mO = 15,99491u; mα = 4,0015u 1u = 931 (meV/c2) A 10,32477 MeV B 10,32480 MeV C 10,32478 MeV D 10,32479 MeV Câu 48 Phát biểu phản ứng nhiệt hạch sai ? A Là kết hợp hai hạt nhân nhẹ thành hạt nhân B Mỗi phản ứng kết hợp tỏa lượng bé phản ứng phân hạch, tính theo khối lượng nhiên liệu phản ứng kết hợp lại tỏa lượng nhiều C Phản ứng kết hợp tỏa lượng nhiều, làm nóng mơi trường xung quanh nên ta gọi phản ứng nhiệt hạch D Con người thực phản ứng nhiệt hạch dạng khơng kiểm sốt Câu 49 Hạt nhân urani U234 đứng yên, phân rã α biến thành hạt nhân thôri (Th230) Động hạt α bay chiếm khoảng phần trăm lượng phân rã? Coi khối lượng xấp xỉ số khối A 1,68% Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B 98,3% C 16,8% D 96,7% Câu 50 Hạt Pôlôni ( A= 210, Z = 84) đứng yên phóng xạ hạt α tạo thành chì PB Hạt α sinh có động K α = 61,8 MeV Năng lượng toả phản ứng A 63 MeV B 66 MeV C 68 MeV D 72 MeV ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: D Câu 2: C Câu 3: B Câu 4: A Câu 5: D Câu 6: B Câu 7: B Câu 8: C Câu 9: D Câu 10: A Câu 11: B Câu 12: B Câu 13: B Câu 14: B Câu 15: A Câu 16: A Câu 17: D Câu 18: B Câu 19: B Câu 20: B Câu 21: C Câu 22: A Câu 23: C Câu 24: B Câu 25: C Câu 26: B Câu 27: D Câu 28: B Câu 29: C Câu 30: D Câu 31: B Câu 32: A Câu 33: C Câu 34: D Câu 35: C Câu 36: C Câu 37: D Câu 38: A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 39: Câu 40: Câu 41: Câu 42: Câu 43: Câu 44: Câu 45: Câu 46: Câu 47: Câu 48: Câu 49: Câu 50: B A C D D B B C D C B A ... 1,00867 u; u =93 1 MeV/c2 Năng lượng toả hạt α hình thành là: A 17,6 MeV B 23,4 MeV C 11,04 MeV D 16,7 MeV Câu 17 Khi hạt nhân chất phóng xạ phát hạt α hạt - vị trí hạt nhân so với hạt nhân mẹ bảng... gian t số hạt nhân phân rã tính cơng thức nào? A N = N0/2t/T B N = N0 eλt C N = N0 (1 - e-λt) D N = N0 ( e-λt-1) Câu 22 Hạt nhân A đứng yên phân rã thành hạt nhân B có khối lượng mB hạt α có khối... lệch phía âm D Là dòng hạt nhân nguyên tử Hêli 42He Câu 46 Hạt nhân 22688Ra đứng yên phóng xạ α biến đổi thành hạt nhân X, biết động hạt α Kα = 4,8 MeV Lấy khối lượng hạt nhân tính u số khối chúng,
- Xem thêm -

Xem thêm: 21 hạt nhân nguyên tử đề 9 , 21 hạt nhân nguyên tử đề 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay