Giải toán vật lý bằng máy tính cầm tay 4 hàm mũ và logarit

7 18 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:26

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 §4 HÀM LÔGARIT Những điểm cần lưu ý Máy tính cầm tay giúp rút ngắn thời gian tính tốn nói chung đặc biết thay hồn tồn bảng tra giá trị lơgarit thập phân Máy tính cầm tay tính tốn giá trị hàm số với số có nghĩa; tính lơgarit số dương với số 10, số e (cơ số tự nhiên) tính với số (có nghĩa) mà khơng cần đổi số Với máy tính khơng tính với số ta cần dùng cơng thức đổi số = = Việc tính tốn với hàm số hàm số lơgarit ta để máy tính chế độ Mode Với hàm lơgarit tính tốn chế độ giải phương trình, hệ phương trình, tương tự bốn phép tính CÁC VÍ DỤ MINH HỌA Bài 1: Một nguồn âm S (nguồn điện) phát âm, điểm M cách nguồn âm khoảng SM = 2m có cường độ âm = W/ a) Hãy tính mức cường độ âm M, biết ngưỡng nghe âm = W/ b) Tính cường độ âm mức cường độ âm điểm N cách nguồn âm khoảng SN = 5,5m Bỏ qua hấp thụ âm môi trường Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải a) Mức cường độ âm điểm M tính theo cơng thức = = 4,3010 (B) log Exp b) Vì nguồn âm S nguồn điểm đẳng hướng, bỏ qua hấp thụ âm môi trường nên cường độ âm tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách tới nguồn: Cường độ âm N là: = 2,6446 Mức cường độ âm N : = = 3.4224 (B) ) ÷ ) = ) Kết quả: 4.301029996 = = Exp ( Exp ữ ) ì ữ = Kết quả: 2.644628099 × (W/ ) log ) ( ÷ Ans ) = Kết : 3.422364608 Exp Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Bài 2: Tính tuổi tượng cổ gỗ, biết độ phóng xạ 0,707 lần độ phóng xạ khúc gỗ vừa chặt Chu kì bán rã 5600 năm Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải Độ phóng xạ T = tính 5600 ) theo cơng thức H(t) = 0.707 ÷ ln ) = ln × Kết quả: 2801.220127 → t = T = T → t = 2801,2201 (năm) Vậy tuổi tượng gỗ khoảng 2801 năm Bài 3: Urani chất phóng xạ với chu kì bán rã T = 4,5 tỉ năm Chuỗi phóng xạ tạo hạt α, nei sản phẩm cuối Ban đầu có 15g Hãy tính độ phóng xạ khối chất thể tích khí hêli tạo thành (ở điều kiện tiêu chuẩn) sau tỉ năm Cho = 6,023 Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải Phương trình chung chuỗi phân rã là: → 8α +6 + Độ phóng xạ khối chất sau thời gian tỉ năm × ln H= = 6.023 Exp ^ ( ( ) × 4.5 Exp 3600 × = = 49,7319 × ÷ × H= 15 238 ÷ 4.5 × 24 = ) Kết quả: 49.73192394 (Bq) Thể tích khí hêli tạo thành sau tỉ năm : 15 × ( 4.5 ) ÷ ÷ 238 ) ) = Kết quả: 2.994440514 V= 23 22,4 = 2,9944 (lít) × × ( 22.4 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Bải : Poloni 138 ngày chất phóng xạ α chuyển thành hạt với chu kì bán rã T a) Ban đầu có 1kg chất phóng xạ Hỏi sau thời gian lượng chất phóng xạ bị phân rã 0,85kg ? b) Giả sử ban đầu mẫu poloni nguyên chất Hỏi sau thời gian tỉ số khối lượng chì poloni 0,37 ? Cho = 6,023 Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải a) Khối lương poloni lại lượng poloni bị phân rã Theo định luật phóng xạ ta có = Từ tính được: t= T khối ÷ ) ≈377,7013 (ngày) b) Khối lượng poloni lại , khối lượng chì tạo ) 206 Theo có tỉ số khối lượng chì poloni 0,37 tức : 206 = 0,37 → ln ln ( 0,85 = Kết quả: 377.701252 = 138 thnh l 138 ì ) ( ữ 138 ì ln 206 + 210 ì ( 206 ữ 0,37 ) ) ln Kết quả: 63.71761022 = Từ ta tính : T= = ≈ 63,7176 (ngày) Bài 5: Chất phóng xạ poloni phóng xạ hạt α tạo thành hạt có chu kì bán rã T = 138 ngày Ban đầu có 2g poloni Hãy tính thể tích khí hêli tạo thành sau năm (365 ngày) điều kiện tiêu chuẩn Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải Phương trình phân rã → α + Thể tích khí hêli tạo thành sau năm : ^ × ) ( ( 365 ÷ 138 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 V= 22,4 = 0,1792 (lít) ) ) ì 22.4 ữ 210 = Kt qu: 0.179225338 Bài 6: Poloni chất phóng xạ α với chu kì bán rã T = 138 ngày Độ phóng xạ ban đầu khối chất poloni Hãy tính: a) Khối lượng ban đầu khối chất poloni nói b) Thời gian để độ phóng xạ khối chất giảm 80% Cho = 6,023 Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải a) Khối lượng ban đầu: =λ → = 210 × 138 × 24 × 3600 × x 3.7 Exp 10 ÷ 6.023 Exp 23 ÷ ln = → = 2,2191 (g) b) Thời gian để khối chất phóng xạ giảm 80% Áp dungk cơng thức độ phóng xạ = Kết quả: 2.219093102 × →t= T = T → t = 320,4261 (ngày) 138 × ln ( 0.8 ) ÷ ln = Kết : 320.4260771 Bài 7: Đồng vị chất phóng xạ biến đổi thành hạt nhân magie Mẫu ban đầu có khối lượng 1g Sau 105 độ phóng xạ giảm 128 lần a) Hãy viết phương trình phân rã b) Tìm chu kì bán rã độ phóng xạ ban đầu mẫu Natri nói c) Sau độ phóng xạ mẫu chất 6,2 Cho (Bq)? Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải a) Phương trình phân rã: b) Áp dụng cơng thức độ phóng xạ: 105 × 128 = ln ÷ ln Kết quả: 15 →T=t = 15 (giờ) Độ phóng xạ ban đầu : ≈ 3,2213 (Bq) c) Thời gian để dộ phóng xạ khối chất lại 6,2 (Bq) : t= T Shift Sto A ln ì 6.023 Exp ln2 ữ ( Ans x 3600 23 × 24 ) = Kết : 3.221315948 × Alpha A x ln ( 6.2 Exp 11 ÷ Ans ) ÷ ln2 = ≈ 284,8043 (giờ) n2 : 284.8042578 Kết BÀI TẬP VẬN DỤNG 4.1 Một nguồn âm S (nguồn điểm) phát âm, điểm M cách nguồn âm khoảng SM = 3m có cường độ âm a) Hãy tính mức cường độ âm M biết ngưỡng nghe âm b) Tính cường độ âm mức cường độ âm điểm N cách nguồn âm khoảng SN = 6,5m Bỏ qua hấp thụ âm môi trường Đáp số : a) = 4,0792 B b) = 3,4076 B Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 4.2 Tính tuổi tượng cổ gỗ, biết độ phóng xạ 0,57 lần độ phóng xạ khúc gỗ vừa chặt Chu kì bán rã năm T = 5600 Đáp số : 4541,4106 năm ≈ 4500 năm 4.3 Urani chất phóng xạ với chu kì bán rã T = 4,5 tỉ năm Chuỗi phóng xạ tạo hạt α, sản phẩm cuối Ban đầu có 10g Hãy tính độ phóng xạ khối chất thể tích khí heli tạo thành (ở điều kiện tiêu chuẩn) sau tỉ năm Cho Đáp số : 77,8674 4.4 Poloni ngày chất phóng xạ α chuyển thành hạt Bq ; 2,7879 lít với chu kì bán rã T = 138 a) Ban đầu có 1,2kg chất phóng xạ Hỏi sau thời gian lượng chất phóng xạ bị phân rã 0,89 kg ? b) Giả sử ban đầu mẫu poloni nguyên chất Hỏi sau thời gian tỉ số khối lượng chì poloni 0,64 ? Cho Đáp số : a) 269,4718 ngày b) 99,9930 ngày 4.5 Chất phóng xạ poloni phóng xạ hạt α tạo thành hạt có chu kì bán rã T = 138 ngày Ban đầu có 2,5g poloni Hãy tính thể tích khí heli tạo thành (ở điều kiện tiêu chuẩn) sau năm (365 ngày) Cho Đáp số : 0,0426 lít 4.6 Poloni chất phóng xạ α với chu kì bán rã T = 138 ngày Độ phóng xạ ban đầu khối chất poloni 2,3 Hãy tính a) Khối lượng ban đầu khối chất poloni nói b) Sau thời gian độ phóng xạ khối chất giảm 68% ? Cho Đáp số : a) 5,1039 g b) 226,8533 ngày 4.7 Đồng vị chất phóng xạ biến đổi thành hạt nhân magie Mẫu đầu có khối lượng 10g Sau 70 độ phóng xạ giảm 23 lần a) Tìm chu kì bán rã độ phóng xạ ban đầu mẫu Natri nói ban Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 b) Sau độ phóng xạ mẫu chất 7,6 Bq? Cho Đáp số: a) 15,4745 giờ; 1,1225 Bq b) 339,9788 ... 096.79.79.369 Bài 2: Tính tuổi tượng cổ gỗ, biết độ phóng xạ 0,707 lần độ phóng xạ khúc gỗ vừa chặt Chu kì bán rã 5600 năm Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải Độ phóng xạ T = tính 5600 ) theo cơng... n2 : 2 84.8 042578 Kết BÀI TẬP VẬN DỤNG 4.1 Một nguồn âm S (nguồn điểm) phát âm, điểm M cách nguồn âm khoảng SM = 3m có cường độ âm a) Hãy tính mức cường độ âm M biết ngưỡng nghe âm b) Tính cường... × ln H= = 6.023 Exp ^ ( ( ) × 4.5 Exp 3600 × = = 49,7319 × ÷ × H= 15 238 ÷ 4.5 × 24 = ) Kết quả: 49.73192394 (Bq) Thể tích khí hêli tạo thành sau tỉ năm : 15 × ( 4.5 ) ÷ ÷ 238 ) ) = Kết quả: 2.994440514
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải toán vật lý bằng máy tính cầm tay 4 hàm mũ và logarit , Giải toán vật lý bằng máy tính cầm tay 4 hàm mũ và logarit

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay