30 ôn tập sóng cơ học đề 8

8 30 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:26

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 30 - Ơn tập Sóng học - Đề Câu Điều sau sai nói âm sắc ? A Âm sắc đặc tính sinh lí âm hình thành sở đặc tính vật lí âm tần số biên độ B Mỗi người, nhạc cụ phát âm sắc thái khác mà tai ta bị phân biệt C Âm người nhạc cụ phát đường biểu diễn đường hình sin D Âm người nhạc cụ phát đường biểu diễn đường cong phức tạp chu kì Câu Cường độ âm điểm môi trường truyền âm 10-5 W/m2 Biết cường độ âm chuẩn Io = 10-12 W/m2 Mức cường độ âm điểm bằng: A 50 dB B 60 dB C 70 dB D 80 dB Câu Dây AB dài 15 cm đầu A,B cố định, dao động hình sin Biết khoảng thời gian hai lần dây căng thẳng gần 0,05 s Vận tốc truyền sóng dây v = 50 cm/s Hỏi dây sóng dừng khơng ? tính số bụng nút nhìn thấy A sóng dừng, số bụng 6, số nút B Khơng sóng dừng C sóng dừng, Số bụng 7, số nút D sóng dừng, số bụng 6, số nút Câu Trên sợi dây dài sóng ngang truyền qua với tần số 20 Hz Hai điểm dây cách 10 cm luôn dao động ngược pha Tốc độ truyền sóng dây bao nhiêu, biết tốc độ vào khoảng từ 0,8 m/s đến m/s ? A 0,88 m/s B 0,8 m/s C m/s D 0,94 m/s Câu Trên mặt chất lỏng, O nguồn sóng dao động tần số f = 30 Hz Vận tốc truyền sóng giá trị khoảng từ 1,6 m/s đến 2,9 m/s Biết điểm M phương truyền sóng cách O khoảng 10 cm, sóng ln dao động ngược pha với dao động O Giá trị vận tốc là: A m/s B m/s C 2,4 m/s D 1,6 m/s Câu Sóng âm truyền sợi dây đàn hồi với tần số f = 500 Hz, khoảng cách hai điểm gần dây dao động pha 80 cm Vận tốc sóng: A 400 m/s B 40 m/s C 16 m/s D 160 m/s Câu Hai nguồn kết hợp mặt nước cách 40 cm Trên đường nối hai nguồn, người ta quan sát điểm dao động với biên độ cực đại (không kể nguồn) Biết vận tốc truyền sóng mặt nước 60 cm/s Tần số dao động nguồn là: A Hz B 7,5 Hz C 10,5 Hz D Hz Câu Chọn phát biểu nói sóng học: A Sóng học trình lan truyền khơng gian phần tử vật chất B Sóng học q trình lan truyền dao động theo thời gian C Sóng học dao động học lan truyền môi trường vật chất theo thời gian Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D Sóng học lan truyền biên độ theo thời gian môi trường vật chất đàn hồi Câu Một dây đàn phát âm tần số f Khi giảm chiều dài dây 25 cm tần số âm f ’ = 1,5f Chiều dài ban đầu dây bằng: A 37,5 cm B 100 cm C 75 cm D 16,7 cm Câu 10 Nguồn sóng phương trình u = 2cosπt (cm) Biết tốc độ lan truyền 0,4 m/s Phương trình dao động sóng điểm nằm phương truyền sóng, cách nguồn sóng 10 cm là:  A u=2cos2(  t+ )(cm)  B u=2cos2(  t- )(cm)  C u=2cos2(  t+ )(cm)  D u=2cos2(  t- )(cm) Câu 11 Một sóng âm truyền từ khơng khí vào nước, sóng âm hai mơi trường có: A Cùng vận tốc truyền B Cùng tần số C Cùng biên độ D Cùng bước sóng Câu 12 Một sợi dây đàn hồi dài đầu O dao động điều hồ với phương trình u = 10sin2πft (mm) Vận tốc truyền sóng dây m/s Xét điểm N dây cách O 28 cm, điểm dao động vuông pha với O Biết tần số f giá trị từ 23 Hz đến 26 Hz Bước sóng sóng là: A cm B 20 cm C 32 cm D 16 cm Câu 13 Hình bên biểu diễn sóng ngang truyền từ trái sang phải Hai phần tử P Q môi trường chuyển động thời điểm khảo sát? A P lên Q xuống B Cả hai chuyển sang phải C P xuống Q lên D Cả hai dừng lại Câu 14 Dùng âm thoa tần số rung 100 Hz, người ta tạo hai điểm A, B mặt nước hai nguồn sóng biên độ, pha Khoảng cách AB = cm, vận tốc truyền pha dao động 20 cm/s Tính số điểm dao động với biên độ cực tiểu đoạn AB? A 19 B 20 C 21 D 22 Câu 15 Chọn câu trả lời sai: A Sóng học dao động truyền theo thời gian không gian B Sóng học dao động học lan truyền theo thời gian môi trường vật chất C Phương trình sóng hàm biến thiên tuần hồn theo thời gian với chu kì T D Phương trình sóng hàm biến thiên tuần hồn khơng gian với chu kì λ Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 16 Trên mặt nước phẳng lặng hai nguồn điểm dao động S1 S2 Biết S1S2 = 10 cm, tần số biên độ dao động S1, S2 f = 120 Hz, a = 0,5 cm Khi mặt nước, vùng S1 S2 người ta quan sát thấy gợn lồi gợn chia đoạn S1S2 thành đoạn mà hai đoạn hai đầu dài đoạn lại Bước sóng λ bằng: A λ = cm B λ = cm C λ = cm D λ = cm Câu 17 Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp A B dao động với tần số f = 50 Hz , biên độ pha ban đầu Tại điểm M cách hai nguồn sóng khoảng d1 = 42 cm d2 = 50 cm, sóng biên độ cực đại Biết vận tốc truyền sóng mặt nước 80 cm/s Số đường cực đại giao thoa nằm khoảng M đường trung trực hai nguồn (khơng tính đường qua M) là: A đường B đường C đường D đường Câu 18 Sóng truyền mơi trường vật chất A phần tử mơi trường lực liên kết đàn hồi B nguồn sóng ln dao động với tần số f C phần tử môi trường gần D lực cản mơi trường lên sóng nhỏ Câu 19 Một sóng dao động với phương trình u = 100cosπ(t-0,01x) cm, với t tính giây x tính cm Chu kỳ bước sóng giá trị: A T = 0,5 s λ = m B T =2 s λ = m C T = 0,5 s λ = m D T = s λ = m Câu 20 Một phần tử sóng dừng sợi dây dạng u=2sin(πx/3 + π/2)cos(20πt) cm, u li độ dao động thời điểm t phần tử dây mà vị trí cân cách góc toạ độ O đoạn x (cm).Vận tốc truyền sóng dây A 40 cm/s B 50 cm/s C 30 cm/s D 60 cm/s Câu 21 Khi xảy tượng giao thoa sóng nước với nguồn kết hơp ngược pha A, B Những điểm mặt nước nằm đường trung trực AB sẽ: A Đứng yên không dao động B Dao động với biên độ giá trị trung bình C Dao động với biên độ lớn D Dao động với biên độ bé Câu 22 Khi nói sóng học phát biểu sau sai? A Sóng học phương dao động vng góc với phương truyền sóng sóng ngang B sóng âm truyền khơng khí sóng dọc C Sóng học dao động học mơi trường vật chất D Sóng học lan truyền môi trường vật chất Câu 23 Tại mặt nước nằm ngang nguồn kết hợp A,B dao động theo phương thẳng đứng với phương trình u1=a1cos( 40πt+ π/6) cm; u2=a2cos(40πt+ π/2) cm Hai nguồn tác động lên mặt nước điểm A B cách 18 cm Biết vận tốc truyền sóng mặt nước v=120 cm/s Gọi C D điểm thuộc mặt nước cho ABCD hình vuông Số điểm dao động với biên độ cực tiểu đoạn CD là: A B Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C D Câu 24 Trong thí nghiệm giao thoa mặt nước,hai nguồn kết hợp S1 S2 dao động pha với tần số f = 15 Hz.Vận tốc truyền sóng mặt nước 30 cm/s.Gọi d1 d2 khoảng cách từ điểm xét đến S1 S2 Tại điểm sau dao động biên độ cực đại ? A d1=24 cm; d2=21 cm B d1=25 cm; d2=21 cm C d1=26 cm; d2=27 cm D d1=25 cm; d2=20 cm Câu 25 Tại điểm mặt phẳng chất lỏng nguồn dao động tạo sóng ổn định Coi môi trường tuyệt đối đàn hồi M N hai điểm mặt phẳng chất lỏng, cách nguồn R1 R2 Biết biên độ dao động phần tử M lớn gấp lần phần tử N Tỉ số R1/R2 là: A 1/4 B 1/16 C 1/2 D 1/8 Câu 26 Trong tượng giao thoa sóng nước, hai nguồn sóng A B cách 10 cm dao động pha, tần số f = 20 Hz Gọi H trung điểm AB, M điểm nằm đường trung trực AB dao động pha với hai nguồn Tốc độ truyền sóng mặt nước 80 cm/s Khoảng cách gần từ M đến H là: A 6,24 cm B cm C 2,45 cm D 4,25 cm Câu 27 Trong tượng giao thoa sóng mặt nước, khoảng cách hai cực đại liên tiếp nằm đường nối hai tâm sóng A hai lần bước sóng B phần tư bước sóng C bước sóng D nửa bước sóng Câu 28 Trên mặt nước hai nguồn sóng nước giống A B, cách khoảng AB = 12 cm dao động vng góc với mặt nước C điểm mặt nước, cách hai nguồn cách trung điểm O đoạn AB khoảng CO = cm Biết bước sóng 1,6 cm Số điểm dao động pha với nguồn đoạn CO A B C D Câu 29 Một sợi dây AB đàn hồi căng ngang dài l = 120 cm, hai đầu cố định sóng dừng ổn định Bề rộng bụng sóng 4a Khoảng cách gần hai điểm dao động pha biên độ a 20 cm Số bụng sóng AB A B C D 10 Câu 30 Trên sợi dây đàn hồi xảy tượng sóng dừng Phần tử dây hai điểm khác dây A dao động ngược pha B đứng yên C dao động vuông pha D dao động pha Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: C Câu 2: C Câu 3: A Khoảng thời gian hai lần dây căng gần 0,05s Số bụng sóng: Số nút sóng 6+1=7 Câu 4: B Câu 5: A Câu 6: A Khoảng cách hai điểm gần dây dao động pha 80cm Câu 7: D Tần số nguồn dao động: Câu 8: C Sóng học lan truyền pha dao động theo không gian thời gian Câu 9: C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 10: B Phương trình dao động sóng điểm nằm phương truyền sóng, cách nguồn sóng 10 cm là: Câu 11: B Tần số sóng âm không đổi truyền từ môi trường qua môi trường khác Câu 12: D N vuông pha với O Câu 13: C Dùng đường tròn lượng giác biểu diễn dao động phần tử sóng Ta nhận thấy: Điểm P qua cân theo chiều âm điểm Q qua cân theo chiều dương =>P xuống Q lên Câu 14: B Số điểm dao động với biên độ cực tiểu đoạn AB là: 20 giá trị k thỏa mãn Câu 15: A Phương trình sóng ta cố định x hàm biến thiên theo thơi gian Nếu cố định t biến thiên theo D C đúng,B biến thiên theo thơi gian môi trường vật chất Trong chân không không truyền đc k phải mtvc A sai truyền theo thơi gian theo không gian, Chứ không gian Câu 16: B Theo đề ta có: Câu 17: C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Đường Câu 18: A Câu 19: D Câu 20: D Vậy Câu 21: D Hai nguồn giao thoa kết hợp ngược pha tập hợp điểm nằm đường trung trực AB dao động với biên độ bé Câu 22: C Sóng học dao động truyền môi trường vật chất đàn hồi theo thời gian.Khi sóng truyền phần tử mơi trường phương truyền sóng dao động xung quanh vị trí cân định mà khơng bị chuyển dời theo phương truyền sóng.Q trình truyền sóng q trình truyền lượng truyền pha dao động Câu 23: C Bước sóng: Gọi M điểm năm đoạn CD M dao động với biên độ cực tiểu khi: Trên đoạn CD: giá trị nguyên k thỏa mãn Câu 24: B Điểm dao động với biên độ cực đại hiệu đường hai nguồn số nguyên lần bước sóng: Vậy: Câu 25: B Câu 26: A M dao động pha với hai nguồn Câu 27: D Trong tượng giao thoa sóng khoảng cách hai cực đại liên tiếp nửa bước sóng Câu 28: B Đề nghị em phải nhớ phương trình sóng tổng hợp sóng hiểu rõ đặc điểm đại lượng phương trình ấy.Pha dao động tổng hợp Cùng pha với nguồn Dễ thấy (Vì cách nguồn) Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 29: A Trong sóng dừng điểm cung bó sóng dao động pha điểm hai bó sóng kế cận dao động ngược pha, điểm nút biên độ không xét tới pha nên không tồn điểm dao động vuông pha Câu 30: C ... nói sóng học phát biểu sau sai? A Sóng học có phương dao động vng góc với phương truyền sóng sóng ngang B sóng âm truyền khơng khí sóng dọc C Sóng học dao động học mơi trường vật chất D Sóng học. .. giao thoa sóng mặt nước, khoảng cách hai cực đại liên tiếp nằm đường nối hai tâm sóng A hai lần bước sóng B phần tư bước sóng C bước sóng D nửa bước sóng Câu 28 Trên mặt nước có hai nguồn sóng nước... Số bụng sóng: Số nút sóng 6+1=7 Câu 4: B Câu 5: A Câu 6: A Khoảng cách hai điểm gần dây dao động pha 80 cm Câu 7: D Tần số nguồn dao động: Câu 8: C Sóng học lan truyền pha dao động theo không gian
- Xem thêm -

Xem thêm: 30 ôn tập sóng cơ học đề 8 , 30 ôn tập sóng cơ học đề 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay