21 dùng phép tính số PHỨC để tổng hợp dao động điều hòa

3 27 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:26

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 21 - Dùng phép tính SỐ PHỨC để tổng hợp dao động điều hòa Câu Cho hai dao động điều hoà sau: x1 = 8cos(10πt + π/3) cm; x2 = 8cos(10πt – π/6) cm Dao động tổng hợp hai dao động là: A x = 8cos(10πt + π/2) cm B x = 8√2cos(10πt + π/12) cm C x = 8√2cos(10πt - π/12) cm D x = 16cos(10πt + π/4) cm Câu Cho hai dao động điều hoà sau: x1 = 2cos(ωt + π/6) cm; x2 = 2√3cos(ωt + 2π/3) cm Phương trình dao động tổng hợp là: A x = 8cos(ωt – π/2) cm B x = 8cos(ωt + π/2) cm C x = 4cos(ωt – π/3) cm D x = 4cos(ωt + π/2) cm Câu Một vật thực đồng thời hai dao động điều hoà phương tần số 50 Hz, biên độ pha ban đầu là: A1= cm, A2 = cm, φ1=0, φ2= -π/2 rad Phương trình dao động tổng hợp là: A x = 6√2sin(50πt + π/4) cm B x = 6sin(100πt + π/4) cm C x = 6√2sin(100πt - π/4) cm D x = 6√2sin(50πt - π/4) cm Câu Cho hai dao động phương: x1 = 2cos(πt ) cm x2 = 5cos(πt + π)cm Phương trình dao động tổng hợp là: A x = 3cos(πt + π) cm B x = 7cos(πt + π) cm C x = 3cos(πt) cm D x = 7cos(πt)cm Câu Phương trình dao động điều hòa vật có dạng x = 4,2 sin ωt + 5,5 cos ωt (cm) Biên độ dao động A 9,7cm B 6,92 cm C 11,2 cm D 1,3 cm Câu Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa phương tần số Dao động thành phần thứ có biên độ cm, pha ban đầu π/6, dao động tổng hợp có biên độ 10 cm, pha ban đầu π/2 Dao động thành phần thứ hai có biên độ pha ban đầu là: A Biên độ 10 cm, pha ban đầu π/2 B Biên độ 5√3 cm, pha ban đầu π/3 C Biên độ cm, pha ban đầu 2π/3 D Biên độ 5√3 cm, pha ban đầu 2π/3 Câu Cho hai dao động điều hòa phương, tần số góc ω, biên độ pha ban đầu chúng A1 = (cm), A2 = (cm), φ1 = -π/4 φ2 = -5π/4 Phương trình dao động tổng hợp chúng có dạng: A x = 8cos(ωt + π/4) cm B x = 4cos(ωt - π/4) cm C x = 8cos(ωt + 5π/4) cm D x = 4cos(ωt + 5π/4) cm Câu Một vật thực đồng thời hai dao động điều hòa phương theo phương trình: x1 = 4sin(πt) cm x2 = 4√3cos(πt) cm Phương trình dao động tổng hợp là: A x = 8cos(πt + π/6) cm B x = 8cos(πt - π/6) cm C x = 4cos(πt + π/6) cm D x = 4cos(πt - π/6) cm Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu Cho hai dao động điều hoà phương, tần số, biên độ √2 cm có pha ban đầu 2π/3 π/6 Pha ban đầu biên độ dao động tổng hợp hai dao động là: A 5π/12; B π/3; 2√2 C π/4, 2√2 D π/2; Câu 10 Một vật thực đồng thời dao động x1 = 127cos(ωt - π/3) (mm), x2 = 127cosωt (mm) A Biên độ dao động tổng hợp 200 mm B Pha ban đầu dao động tổng hợp π/6 C Phương trình dao động tổng hợp x = 220cos(ωt - π/6) (mm) D Tần số góc dao động tổng hợp ω = rad/s Câu 11 Một vật thực đồng thời hai dao động điều hoà phương tần số f, biên độ pha ban đầu là: A1= cm, A2 = 5√3 cm, φ1= -π/6, φ2 = π/3 Phương trình dao động tổng hợp: A x = 10cos(2πft + π/3) cm B x = 10cos(2πft + π/6) cm C x = 10cos(2πft - π/3) cm D x = 10cos(2πft - π/6) cm Câu 12 Một vật thực đồng thời hai dao động điều hoà phương, tần số mà phương trình dao động thành phần phương trình dao động tổng hợp có dạng: x1 = 10sin(20πt) cm x = 10√2cos(20πt – π/4) cm Phương trình dao động thành phần thứ hai có dạng: A x2 = 10cos(20πt – π/2) cm B x2 = 10cos(20πt) cm C x2 = 10√2cos(20πt + π/4) cm D x2 = 10√2cos(20πt) cm Câu 13 Hai dao động điều hòa phương có phương trình x1 = 3cos5t (cm) x2 = 4cos(5t + π/2) cm Dao động tổng hợp hai dao động có biên độ là: A cm B cm C cm D 3,7 cm Câu 14 Phương trình tổng hợp hai dao động điều hòa phương, tần số là: x = 2√3cos(10πt) (cm) Một hai dao động có phương trình x1 = 2cos(10πt – π/2) (cm), dao động lại có phương trình: A x2 = 2√3cos(10πt + 5π/6) (cm) B x2 = 2cos(10πt + 3π/4) (cm) C x2 = 4cos(10πt + π/6) (cm) D x2 = 2√3cos(10πt + π/3) (cm) Câu 15 Một vật thực đồng thời hai dao động điều hồ phương tần số Biết phương trình dao động tổng hợp x = 4√3cos(10πt + π/6) (cm) phương trình dao động thành phần thứ x1 = 4cos(10πt) (cm) Phương trình dao động thành phần thứ hai là: A x2 = 4√2cos(10πt + π/3) (cm) B x2 = 4cos(10πt + π/3) (cm) C x2 = 4√2cos(10πt - π/3) (cm) D x2 = 4cos(10πt - π/3) (cm) ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: B ,pha ban đầu Câu 2: D Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Nhận thấy vuông pha => biên độ tổng hợp: A=4 Pha dao động dựa vào hình vẽ hai vecto ta thấy pha dao động tổng hợp phải dương Câu 3: C Phương trình dao động là: Câu 4: A Phương trình dao động tổng hợp: Câu 5: B Dao động vật tổng hợp dao động: =>Biên độ dao động tổng hợp 6,92 cm Câu 6: D dao động thứ có phương trình: Phương trình dao động tổng hợp: =>Dao động thứ : Câu 7: B Câu 8: A Ta có: Câu 9: A Câu 10: C Câu 11: B (2 dao động vuông pha) Câu 12: B Câu 13: C Nhận xét: thấy pha dao động vng nên tổng hợp nhanh biên độ với công thức: Câu 14: C Câu 15: B Ta có: ... đồng thời dao động x1 = 127cos(ωt - π/3) (mm), x2 = 127cosωt (mm) A Biên độ dao động tổng hợp 200 mm B Pha ban đầu dao động tổng hợp π/6 C Phương trình dao động tổng hợp x = 220cos(ωt - π/6) (mm)... biên độ tổng hợp: A=4 Pha dao động dựa vào hình vẽ hai vecto ta thấy pha dao động tổng hợp phải dương Câu 3: C Phương trình dao động là: Câu 4: A Phương trình dao động tổng hợp: Câu 5: B Dao động. .. tổng hợp: Câu 5: B Dao động vật tổng hợp dao động: =>Biên độ dao động tổng hợp 6,92 cm Câu 6: D dao động thứ có phương trình: Phương trình dao động tổng hợp: = >Dao động thứ : Câu 7: B Câu 8: A Ta
- Xem thêm -

Xem thêm: 21 dùng phép tính số PHỨC để tổng hợp dao động điều hòa , 21 dùng phép tính số PHỨC để tổng hợp dao động điều hòa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay