10 hạt nhân nguyên tử đề 3

10 13 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:26

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 1: Trong hạt nhân, bán kính tác dụng lực hạt nhân vào khoảng A 10-15m B 10-13m C 10-19m D 10-27m Câu 2: Đơn vị khối lượng nguyên tử A khối lượng nguyên tử hiđrô B khối lượng prôtôn C khối lượng nơtron D khối lượng 1/12 khối lượng nguyên tử cacbon Câu 3: Câu đúng? Hạt nhân 12 C A mang điện tích -6e B mang điện tích 12e C mang điện tích +6e D khơng mang điện tích 23 22 Câu 4: Cho biết mp = 1,007276u; mn = 1,008665u; m( 11 Na ) = 22,98977u; m( 11 Na ) = 21,99444u; 1u = 931MeV/c2 Năng lượng cần thiết để bứt nơtron khỏi hạt nhân đồng vị 23 11 Na A 12,42MeV B 12,42KeV C 124,2MeV D 12,42eV Câu 5: Năng lượng liên kết riêng hạt nhân A âm dương B nhỏ, bền vững C lớn, bền vững D lớn, bền vững Câu 6: Trong câu sau đây, câu sai? A Hạt nhân nguyên tử cấu tạo từ prôtôn nơtron B Khi hệ nuclôn liên kết tạo thành hạt nhân chúng phải toả lượng C Mọi hạt nhân có khối lượng riêng khoảng 1017kg/m3 D Các hạt nhân có số khối lớn bền vững Câu 7: Nitơ tự nhiên có khối lượng nguyên tử m = 14, 00670u gồm hai đồng vị 14 N có khối lượng nguyên tử m1 = 14,00307u 15 nitơ tự nhiên 15 A 0,36% 14 N 99,64% N B 99,64% 14 N 0,36% 15 N C 99,36% 14 N 0,64% 15 N D 99,30% 14 N 0,70% 15 N N có khối lượng nguyên tử m2 = 15,00011u Tỉ lệ phần trăm hai đồng vị Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 8: Radium C có chu kì phóng xạ 20 phút Một mẫu Radium C có khối lượng 2g Sau 1giờ 40 phút, lượng chất phân rã nhận giá trị sau ? A 0,0625g B 1,9375g C 1,250g D 1,9375kg Câu 9: Sau giờ, độ phóng xạ khối chất giảm lần, chu kì chất phóng xạ nhận giá trị sau đây? A B 1,5 C D Câu 10: Chu kì bán rã chất phóng xạ 2,5 năm Sau năm tỉ số số hạt nhân lại số hạt nhân ban đầu A 0,4 B 0,242 C 0,758 D 0,082 Câu 11: Một đồng vị phóng xạ A lúc đầu có N0 = 2,86.1016 hạt nhân Trong đầu phát 2,29.1015 tia phóng xạ Chu kỳ bán rã đồng vị A A B 30 phút C 15 phút D 18 phút 60 Câu 12: Côban( 60 27 CO ) có chu kì phóng xạ 16/3 năm biến thành 28 Ni ; khối lượng ban đầu côban là1kg Khối lượng côban phân rã sau 16 năm A 875g B 125g C 500g D 1250g Câu 13: Gọi khoảng thời gian để số hạt nhân khối lượng chất phóng xạ giảm e lần (e số loga tự nhiên, lne = 1) Hỏi sau thời gian t = 0,51 chất phóng xạ lại phần trăm lượng phóng xạ ban đầu ? A 40% B 30% C 50% D 60% Câu 14: Iốt phóng xạ 131 53 I dùng y tế có chu kì bán rã T = 8ngày Lúc đầu có m0 = 200g chất Sau thời gian t = 24 ngày lại ? A 20g B 25g C 30g Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D 50g Câu 15: Cho proton có động K  = 1,8MeV bắn phá hạt nhân 37 Li đứng yên sinh hai hạt X có tốc độ, không phát tia  Khối lượng hạt là: mp = 1,0073u; mX = 4,0015u; mLi = 7,0144u Động hạt X A 9,6MeV B 19,3MeV C 12MeV D 15MeV Câu 16: Cho phản ứng hạt nhân sau: 94 Be + p → X + 36 Li Biết : m(Be) = 9,01219u; m(p) = 1,00783u; m(X) = 4,00620u; m(Li) = 6,01515u; 1u = 931MeV/c2 Cho hạt p có động KP = 5,45MeV bắn phá hạt nhân Be đứng yên, hạt nhân Li bay với động 3,55MeV Động hạt X bay có giá trị A KX = 0,66MeV B KX = 0,66eV C KX- = 66MeV D KX = 660eV 234 238 Câu 17: Trong trình biến đổi hạt nhân, hạt nhân 92 U phóng U chuyển thành hạt nhân 92 A hạt  hai hạt prôtôn B hạthạt êlectrôn C hạt  nơtrôn D hạt  pơzitrơn Câu 18: Sự phóng xạ phản ứng hạt nhân loại nào? A Toả lượng B Khơng toả, khơng thu C Có thể toả thu D Thu lượng Câu 19: Hạt prôtôn có động KP = 2MeV bắn phá vào hạt nhân 37 Li đứng yên, sinh hai hạt nhân X có động năng, theo phản ứng hạt nhân sau: p + 37 Li → X + X Cho biết mP = 1,0073u; mLi = 7,0144u; mX = 4,0015u 1u = 931MeV/c2 Theo phản ứng trên: để tạo thành 1,5g chất X phản ứng toả lượng? A 17,41MeV B 19,65.1023MeV C 39,30.1023MeV D 104,8.1023MeV Câu 20: Người ta dùng hạt proton có động KP = 5,45MeV bắn vào hạt nhân 94 Be đứng yên Phản ứng tạo hạt nhân X hạt Sau phản ứng hạt bay theo phương vng góc với phương hạt p với động K  = 4MeV Coi khối lượng hạt nhân xấp xỉ số khối A đơn vị u Động hạt nhân X A KX = 3,575eV B KX = 3,575MeV C KX = 35,75MeV Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D KX = 3,575J Câu 21: Cho phản ứng hạt nhân sau: Be + p → X + 36 Li Hạt nhân X A Hêli B Prôtôn C Triti D Đơteri Câu 22: Độ hụt khối tạo thành hạt nhân 12 D , 13 T , 42 He ∆mD = 0,002u; ∆mT = 0,008u, ∆mHe = 0,0305u Hãy cho biết phản ứng : 12 D + 13 T → 42 He + 10 n Toả hay thu lượng? Chọn kết kết sau: A Toả lượng 18,06 eV B Thu lượng 18,06 eV C Toả lượng 18,06 MeV D Thu lượng 18,06 MeV  thu hạt proton hạt nhân Oxy Cho khối Câu 23: Bắn phá hạt nhân 14 N đứng yên hạt lượng hạt nhân: mN = 13,9992u; mα = 4,0015u; mP= 1,0073u; mO = 16,9947u, với u = 931 MeV/c2 Khẳng định sau liên quan đến phản ứng hạt nhân đúng? A Toả 1,21 MeV lượng B Thu 1,21 MeV lượng C Tỏa 1,39.10-6 MeV lượng D Thu 1,39.10-6 MeV lượng Câu 24: Nhận xét phản ứng phân hạch phản ứng nhiệt hạch không ? A Bom khinh khí thực phản ứng phân hạch B Con người thực phản ứng nhiệt hạch dạng khơng kiểm sốt C Phản ứng nhiệt hạch xảy nhiệt độ cao D Sự phân hạch tượng hạt nhân nặng hấp thụ nơtron vỡ thành hai hạt nhân trung bình với nơtron Câu 25: Hạt nhân mẹ A có khối lượng mA đứng yên, phân rã thành hạt nhân B hạt α có khối lượng mB mα So sánh tỉ số động tỉ số khối lượng hạt sau phản ứng, chọn kết luận K m A  =  K m m  B =   K  m  K m C  =  K m m D =  K  m K K    Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 26: Hạt proton có động Kp = 2MeV, bắn vào hạt nhân 37 Li đứng yên, sinh hai hạt nhân X có động Cho biết mp = 1,0073u; mLi = 7,0144u; mX = 4,0015u; 1u = 931MeV/c2; NA = 6,02.1023mol-1 Động hạt X là: A 9,705MeV B 19,41MeV C 0,00935MeV D 5,00124MeV Câu 27: Dùng p có động K1 bắn vào hạt nhân 94 Be đứng yên gây phản ứng p + 94 Be → α + 36 Li Phản ứng tỏa lượng 2,125MeV Hạt nhân 36 Li , α bay với động 3,575MeV, MeV Tính góc hướng chuyển động hạt α hạt p (lấy khối lượng hạt nhân tính theo đơn vị u gần số khối) 1uc2 = 931,5 MeV A 450 B 900 C 750 D 1200 Câu 28: Khối lượng nguyên tử H, Al, nơtron 1,007825u ; 25,986982u ; 1,008665u ; 1u = 26 931,5MeV/c2 Năng lượng liên kết riêng hạt nhân 13 Al A 211,8 MeV B 2005,5 MeV C 8,15 MeV/nuclon D 7,9 MeV/nuclon Câu 29: Trong phóng xạ β – hạt nhân : 13 H + 13 H → 32 He + e - + v , động cực đại electron bay ? Cho khối lượng nguyên tử mH = 3,016050u ; mHe = 3,016030u ; 1uc2 = 931,5 MeV A 9,3.10 – MeV B 0,186 MeV C 18,6.10 – MeV D 1,86.10 – MeV 17  + 14 Câu 30: Bắn hạt  vào hạt nhân 14 N , ta có phản ứng: N → O +p Nếu hạt sinh có vận tốc v với hạt  tỉ số tổng động hạt sinh động hạt  là: A 1/3 B 2,5 C 4/3 D 4,5 ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: A Câu 2: D Câu 3: C Câu 4: A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 5: C Câu 6: D Câu 7: B Ta có: Câu 8: B Sau 1giờ 40 phút, lượng chất phân rã là: Câu 9: D Ta có: => T = Câu 10: C Sau năm tỉ số số hạt nhân lại số hạt nhân ban đầu là: Câu 11: D Ta có: => T = 8,3 Câu 12: A Khối lượng côban phân rã sau 16 năm là: Câu 13: D Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 14: B Sau thời gian t = 24 ngày lượng iot lại là: Câu 15: A Câu 16: A Nhận thấy Khối lượng sau phản ứng lớn khối lượng khối lượng trước phăn ứng =>Phăn ứng thu lượng Năng lượng thu vào sau phản ứng là: Q = (mX + mLi – mBe – mP).c2 = (4,0062 + 6,01515 – 9,01219 – 1,00783).931 = 1,24 MeV Động hạt X bay có giá trị kX = kP – kLi – Q = 5,45 – 3,55 – 1,24 = 0,66 MeV Câu 17: B Câu 18: A Câu 19: B Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 20: B Câu 21: A Câu 22: C Nhận thấy độ hụt khối chất sau phản ứng lớn trước phản ứng =>Phản ứng tỏa lượng Năng lượng tỏa sau phản ứng là: Q = (∆mHe - ∆mD - ∆mT).c2 = (0,0305 – 0,0024 – 0,0087).931 = 18,06 MeV Câu 23: B Nhận thấy khối lượng vật sau phản ứng lớn khối lượng khối lượng vật trước phản ứng => Phản ứng thu lượng Năng lượng thu vào sau phản ứng là: Q = (mO + mP – mN - m α).c2 = (16,9947 + 1,0073 – 13,9992 – 4,0015).931 = 1,21 MeV Câu 24: A Câu 25: C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 26: A Câu 27: B Câu 28: C Câu 29: C Năng lượng tỏa sau phản ứng là: ∆E = (mH – mHe).c2 = 0,01863 MeV Động cực đại hạt e bay lượng tỏa sau phản ứng Câu 30: D Do hạt có vận tốc nên tỉ số động tỉ số khối lượng Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 => = 4,5 ... trình biến đổi hạt nhân, hạt nhân 92 U phóng U chuyển thành hạt nhân 92 A hạt  hai hạt prôtôn B hạt  hạt êlectrôn C hạt  nơtrôn D hạt  pơzitrơn Câu 18: Sự phóng xạ phản ứng hạt nhân loại nào?... 18,06 MeV  thu hạt proton hạt nhân Oxy Cho khối Câu 23: Bắn phá hạt nhân 14 N đứng yên hạt lượng hạt nhân: mN = 13, 9992u; mα = 4,0015u; mP= 1,0073u; mO = 16,9947u, với u = 931 MeV/c2 Khẳng định... 26: Hạt proton có động Kp = 2MeV, bắn vào hạt nhân 37 Li đứng yên, sinh hai hạt nhân X có động Cho biết mp = 1,0073u; mLi = 7,0144u; mX = 4,0015u; 1u = 931 MeV/c2; NA = 6,02.1023mol-1 Động hạt
- Xem thêm -

Xem thêm: 10 hạt nhân nguyên tử đề 3 , 10 hạt nhân nguyên tử đề 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay