20 – so sánh hai DDDH có tần số khác nhau

4 63 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:26

Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 20 So sánh hai DDDH tần số khác Câu Hai chất điểm P Q dao động điều hòa quanh gốc O trục, biên độ, chu kì s s Khi t = chúng qua gốc tọa độ Tỉ số tốc độ vP/vQ chúng gặp là: A 1:2 B 2:1 C 2:3 D 3:2 Câu Hai lắc lò xo giống khối lượng vật nặng 100 g, độ cứng lò xo 100 N/m dao động điều hòa dọc theo hai đường thẳng song song kề liền (vị trí cân hai vật gốc tọa độ) Biên độ lắc thứ lớn gấp đôi lắc thứ hai Biết hai vật gặp gốc tọa độ chúng chuyển động ngược chiều Khoảng thời gian hai lần hai vật nặng gặp liên tiếp A 0,3 s B 0,1 s C 0,2 s D 0,4 s Câu Hai chất điểm dao động điều hòa phương Ox với phương trình x1 = 6cos(πt/6 + π/3) cm x2 = 6cos(πt/2 + π/3) cm Khoảng thời gian ngắn kể từ lúc bắt đầu dao động đến lúc hai vật gặp : A s B s C s D s Câu Hai lắc đơn treo cạnh chu kỳ dao động nhỏ s 4,8 s Kéo hai lắc lệch góc nhỏ đồng thời bng nhẹ hai lắc đồng thời trở lại vị trí sau thời gian: A 8,8 s B 6,248 s C 24 s D 6/5 s Câu Hai vật dao động điều hòa hai đoạn thẳng cạnh nhau, song song với nhau, vị trí cân trùng với gốc tọa độ, trục tọa độ song song với hai đoạn thẳng đó, với phương trình li độ x1 = 3cos(5πt/3 + 5π/6) cm x2 = 5cos(20πt/3 - 2π/3) cm Thời điểm (kể từ thời điểm t = 0) khoảng cách hai vật lớn là: A 0,1 s B 0,05 s C 0,5 s D s Câu Hai lắc lò xo treo cạnh vị trí cân chu kỳ dao động nhỏ T1 = s T2 = 2,2 s Khi vật nhỏ hai lắc vị trí cân bằng, lúc t = 0, đồng thời truyền chúng vận tốc hướng xuống cho hai lắc dao động điều hòa với biên độ Hỏi sau thời gian ngắn hai lắc đồng thời trở lại vị trí cân ? A 11 s B 5,49 s C 21,96 s D 1,49 s Câu Hai lắc đơn chiều dài 60 cm 70 cm treo trần phòng Khi vật nhỏ hai lắc vị trí cân bằng, lúc t = 0, đồng thời truyền chúng vận tốc hướng cho hai lắc dao động điều hòa với biên độ góc, hai mặt phẳng song song với Cho g = 10 m/s2 Tính từ lúc t = 0, thời điểm mà hai dây treo song song với lần thứ ba xấp xỉ A 0,9 s B 1,4 s C 1,2 s D 1,7 s Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 Câu Cho hai vật dao động điều hoà trục toạ độ Ox, vị trí cân gốc O biên độ với chu kì T1 = s T2 = s Tại thời điểm ban đầu, hai vật miền gia tốc dương, qua vị trí động gấp lần theo chiều dương trục Ox Thời điểm gần sau mà hai vật lại gặp A 1/3 s B 2/9 s C 4/9 s D 2/3 s Câu Hai lắc đơn chiều dài 49 cm 64 cm treo trần phòng Khi vật nhỏ hai lắc vị trí cân bằng, đồng thời truyền cho chúng vận tốc hướng cho hai lắc dao động điều hòa với biên độ góc, hai mặt phẳng song song với Gọi Δt khoảng thời gian ngắn kể từ lúc truyền vận tốc đến lúc hai dây treo song song Giá trị Δt gần giá trị sau đây: A 4,36 s B 5,12 s C 0,38 s D 7,20 s Câu 10 Hai chất điểm dao động điều hòa trục Ox, quanh vị trí cân chung gốc tọa độ O, với biên độ dao động Chu kỳ hai dao động s 1,2 s Thời điểm ban đầu, t = 0, chọn lúc hai chất điểm đồng thời ngang qua O theo chiều dương Tính từ sau thời điểm ban đầu, thời điểm mà hai chất điểm gặp lần O chuyển động chiều với A 4,5 s B s C s D s ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: B Câu 2: B hai vật gặp vị trí cân chuyển động ngược chiều nên hai vật ngược pha gặp VTCB khoảng thời gian hai lần liên tiếp T/2=0.1 Câu 3: B Ta hai vật gặp Như thời gian hai vật gặp ngắn sau 2s Câu 4: C Đối với dạng ,vì vị trị lặp lại củ, Nên lắc T lơn lắc T bé dao động thi lại gặp lắc T bé cũ Khi lắc co T bé dao động đc X,thì T lớn X+1 t=X.T lơn=(X+1).T be Câu 5: A khoảng cách hai chất điểm x=/x1/+/x2/ chúng hai bên đường tròn Hoặc /x1/-/x2/ chúng bên đường tròn Vì li độ cực đại biên độ nên Điều xảy hai trường hợp: +Vật biên dương, ứng với pha 0, vật biên âm ứng với pha π +Vật biên dương, ứng với pha 0, vật biên âm ứng với pha π Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 Pha vật thời điểm t là: , pha vật thời điểm t Ta giải hệ phương trình: +Vật biên dương, ứng với pha 0, vật biên âm ứng với pha π hệ vô nghiệm +Xét vật biên dương, ứng với pha 0, vật biên âm ứng với pha π nghiệm t=0,1 Vậy thời điểm khoảng cách hai vật lớn cm 0,1 s Câu 6: A Ta sau thời gian ngắn t hai lắc đồng thời qua vị trí cân ta có: Câu 7: C dây treo chúng trùng tức pha dao động chúng Để thời điểm gặp lần thứ : Gặp lần thứ gần nên k =1 (1 lần k = lần ) Câu 8: C Ban đầu vật qua vị trí theo chiều dương trục tọa độ Dùng đường tròn lượng giác biểu diễn dao động chất điểm Chất điểm biểu diễn dao động quay nhanh gấp lần chất điểm biểu diễn dao động =>Khi gặp lần đầu chất điểm góc phần tư thứ chất điểm góc phần tư thứ hình vẽ: Ta có: Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 Câu 9: C Ta có: Khi dây treo hai lắc song song với tức lắc li độ góc Khi lần kể từ lúc truyền vận tốc, hai dây treo song song ta có: → giá trị gần 0,38 s Câu 10: C Khi chất điểm gặp O chuyển động chiều ta có: → Lần đầu gặp O chuyển động chiều thời điểm t = (10π + 2π)/2π = s ... chúng vận tốc hướng cho hai lắc dao động điều hòa với biên độ góc, hai mặt phẳng song song với Gọi Δt khoảng thời gian ngắn kể từ lúc truyền vận tốc đến lúc hai dây treo song song Giá trị Δt gần... hai lần liên tiếp T/2=0.1 Câu 3: B Ta có hai vật gặp Như thời gian hai vật gặp ngắn sau 2s Câu 4: C Đối với dạng ,vì vị trị lặp lại củ, Nên lắc có T lơn lắc có T bé dao động thi lại gặp lắc có. .. vẽ: Ta có: Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 9: C Ta có: Khi dây treo hai lắc song song với tức lắc cò li độ góc Khi lần kể từ lúc truyền vận tốc, hai dây
- Xem thêm -

Xem thêm: 20 – so sánh hai DDDH có tần số khác nhau , 20 – so sánh hai DDDH có tần số khác nhau

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay