9 biến đổi năng lượng trong dao động điện từ

7 21 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:26

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 - Biến đổi lượng dao động điện từ Câu Hai tụ điện C1=3C0và C2=6C0 mắc nối tiếp Nối hai đầu tụ với pin có suất điện động E = 3V để nạp điện cho tụ ngắt nối với cuộn dây cảm L tạo thành mạch dao động điện từ tự Khi dòng điện mạch dao động đạt cực đại người ta nối tắt hai cực tụ C1 Hiệu điện cực đại tụ C2 mạch dao động sau đó: A B C D Câu Một mạch dao động LC gồm tụ điện C = 3000 pF cuộn dây có độ tự cảm L = 28 μH, điện trở r = 0,1 Ω Để dao động mạch trì với điện áp cực đại tụ điện U0 = V phải cung cấp cho mạch công suất bao nhiêu? A 116,7 mW B 233 mW C 268 μW D 134 μW Câu Một mạch dao động LC gồm tụ điệnđiện dung C = 400 pF cuộn cảm có L = 10 μH, r = 0,02 Ω Biết điện áp cực đại tụ điện 20 V Để trì dao động mạch lượng cần phải cung cấp cho mạch chu kì bằng: A 16.10-5 J B 64 pJ C 16 mJ D 64 mJ Câu Một mạch dao động gồm cuộn day có L = 10 mH, điện trở r = 0,04 Ω tụ điệnđiện dung C Để trì dao động điều hòa mạch với điện áp tụ V phải bổ sung cho mạch lượng μJ thời gian phút Điện dung tụ là: A nF B 50 pF C 0,5 μF D 25 pF Câu Tụ điện mạch dao độngđiện dung C = μF, ban đầu điện tích đến hiệu điện 100 V, sau cho mạch thực dao động điện từ tắt dần Năng lượng mát mạch từ bắt đầu thực dao động đến dao động điện từ tắt hẳn là: A W = 10 mJ B W = mJ C W = 10 kJ D W = kJ Câu Tích điện tích Qo = 2.10-6C vào tụ điện mạch dao động cho phóng điện mạch Do cuộn cảm có điện trở nên dao động điện từ mạch tắt dần Bỏ qua lượng xạ sóng điện từ , tính nhiệt lượng tỏa mạch dao động tắt hẳn biết điện dung tụ điện 0,05μF A 8.10-2 mJ B 4.10-2 mJ C 4.10-2 J D 4.10-5 mJ Câu Một mạch dao động mà cuộn dây có điện trở r = 0,02 Ω, độ tự cảm L = mH, điện dung tụ điện 5000 pF Nhờ cung cấp cụng suất điện PC = 0,04 mW mà dao động điện từ mạch trì, điện áp cực đại hai tụ A 40 V B 100 V C 4000 V D 42,5 V Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu Cho mạch điện hình vẽ, nguồn điện khơng đổi có suất điện động E = 12 V điện trở r = 0,5 Ω Ban đầu khố K đóng đến dòng điện ổn định ngắt khóa K Khi mạch có dao động điện từ với hiệu điện tụ điện có dạng: u = 48.cos(2.106πt) V Biết cuộn dây cảm Độ tự cảm L điện dung C có giá trị ? A L = 1/π µH, C = 1/(4π) µF B L = 2/π µH, C = 1/(4π) µF C L = 1/π µH, C = 10-4/(4π) F D L = 1/π H, C = 1/(4π) F Câu Cho mạch điện hình vẽ Cuộn dây cảm có độ tự cảm L = 4.10-3 H, tụ điệnđiện dung C = 0,1 μF, nguồn điện có suất điện động E = mV điện trở r = Ω Ban đầu khố k đóng, dòng điện ổn định mạch, ngắt khố k Tính hiệu điện cực đại hai tụ điện A 800 mV B 60 mV C 600 mV D 100 mV Câu 10 Mạch dao động LC gồm cuộn dây có L = 20 mH tụ điện có C = μF Để trì dao động mạch ln có giá trị cực đại hiệu điện hai tụ điện U0 = 12 V phải cung cấp cho mạch thời gian t = 0,5 lượng 129,6 mJ Điện trở mạch có giá trị A R = 10-2 Ω B R = 10-1 Ω C R = 5.10-2 Ω D R = 4.10-3 Ω Câu 11 Một mạch dao động gồm cuộn dây có độ tự cảm L = mH tụ điệnđiện dung C = nF, điện trở mạch R = 0,1 Ω Muốn trì dao động mạch với điện cực đại tụ 10 V phải bổ sung cho mạch lượng có cơng suất A 1,5.10-5 W B 7,5.10-6 W C 1,67.10-5 W D 15.10-3 W Câu 12 Mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm hai tụ điện giống mắc nối tiếp Hai tụ nối với khóa K Ban đầu khóa K mở, cung cấp lượng cho mạch dao động điện áp cực đại hai đầu cuộn dây 8√6 V Sau vào lúc thời điểm dòng điện qua cuộn dây có cường độ giá trị hiệu dụng đóng khóa K Điện áp cực đại hai đầu cuộn dây sau đóng khóa K là: A 14 V B 16 V C 12 V D 12 V Câu 13 Một mạch dao động gồm tụ điệnđiện dung 20 nF, cuộn cảm có độ tự cảm µH điện trở 0,1 Ω Để trì dao động mạch với điện áp cực đại hai tụ 10 V ngày đêm phải cung cấp cho mạch lượng tối thiểu là: A 2,16 kJ B 1,08 kJ Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C 1,53 kJ D 216 J Câu 14 Một mạch dao độngđiện dung C = nF cuộn dây có L = 1,6.10-4 H, tụ điện nạp đến hiệu điện cực đại V Để trì dao động điện từ mạch người ta phải cung cấp cho mạch công suất trung bình P = mW Điện trở cuộn dây : A Ω B Ω C 9,6 Ω D 96 Ω Câu 15 Mạch dao động lí tưởng gồm hai tụ điện C1 = C2 = nF mắc nối tiếp cuộn dây cảm L = mH Trong mạch có dao động điện từ tự với cường độ dòng điện cực đại mạch 0,03 A Lúc lượng từ trường lượng điện trường đóng khố K để nối tắt tụ điện C1 Hiệu điện cực đại tụ sau nối tắt là: A 30 V B 20 V C 15 V D 10 V Câu 16 Có hai tụ giống chưa tích điện nguồn điện chiều có suất điện động E Lần thứ tụ mắc song song , lần thứ hai tụ mắc nối tiếp, nối với nguồn điện để tích điện Sau tháo hệ tụ khỏi nguồn khép kín mạch với cuộn dây cảm để tạo mạch dao động điện từ Khi hiệu điện tụ trường hợp E/4 tỉ số lượng từ trường mạch là: A B C D Câu 17 Mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm hai tụ điệnđiện dung C = 2,5 μF mắc song song Trong mạch có dao động điện từ tự do, hiệu điện cực đại hai tụ điện Uo = 12 V Tại thời điểm hiệu điện hai đầu cuộn cảm uL = V tụ điện bị bong đứt dây nối Tính lượng cực đại cuộn cảm sau : A 0,27 mJ B 0,135 mJ C 0,315 mJ D 0,54 mJ Câu 18 Một mạch dao động gồm tụ điệnđiện dung C = 10 μF, cuộn cảm có độ tự cảm L = mH có điện trở r = 0,1 Ω Để trì điện áp cực đại U0 = V hai tụ điện phải bổ sung cơng suất: A P = 0,9 mW B P = 0,9 W C P = 0,09 W D P = mW Câu 19 Hai tụ C1=2C0 C2=8C0 mắc nối tiếp.Nối đầu tụ với pin có suất điện động E=5V để nạp điện cho tụ ngắt nối với cuộn dây cảm L tạo thành mạch dao động điện từ tự do.Khi dòng điện mạch dao động đạt cực đại người ta nối tắt cực tụ C1.Hiệu điện cực đại tụ C2 mạch dao động sau là: A V B V C V D V Câu 20 Một mạch dao động lý tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm L hai tụ C giống mắc nối tiếp Mạch hoạt động bình thường với cường độ dòng điện cực đại mạch I0 lúc lượng từ trường ba lần lượng điện trường tụ bị đánh thủng hồn tồn sau mạch hoạt động với cường độ dòng điện cực đại Io' Quan hệ Io' Io ? Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A I0' = 0,935I0 B I0' = 1,07I0 C I0' = 0,875I0 D I0' = 0,765I0 ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: B Điện dung tương đương mắc nối tiếp Khi dòng điện mạch cực đại lương điện trường cực đại: Câu 2: D Câu 3: B Câu 4: B +) Năng lượng mát mạch thời gian t: Câu 5: B +) Năng lượng mát mạch từ đến lượng mạch: Câu 6: B Năng lượng tụ điện chuyển hóa hết thành nhiệt năng: Do đó: Câu 7: A Ta có Câu 8: A +) Ban đầu đóng khóa K thì: Ta có: +) Tần số góc mạch: Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 9: C Khi khóa K đóng, tụ C bị nối tắt, cuộn cảm khơng có tác dụng cản trở dòng điện chiều Áp dụng định luật Ơm cho tồn mạch *Khi ngắt khóa K, nguồn không cung cấp điện, mạch trở thành mạch dao động LC có lượng Ap dụng bảo tồn lượng Câu 10: D Ta có Mặt khác Câu 11: B theo định luật bảo tồn lượng Cơng suất cần cung cấp Câu 12: C Ban đầu Vì hai tụ điện giống nên lượng chia cho hai tụ Khi khóa K đóng, tụ bị nối tắt nên lượng điện từ mạch : Gọi tụ điệnđiện dung C Ta có sau) (với U,U1 hiệu điện max lúc đầu lúc Câu 13: B +) Ta có: +) Năng lượng cần cung cấp ngày: Câu 14: C Câu 15: C Ban đầu mạch có mắc nối tiếp nhau, hiệu điện cực đại ban đầu hai đầu tụ Ta có Hai tụ giống mắc nối tiếp nên lượng điện trường hai tụ nhau.Khi lượng điện tường lượng từ trường đóng khố K nối tắt tụ C1 lúc tụ C1 tích lượng Năng lượng điện trường cực đại tụ lúc sau U1 hiệu điện cực đại tụ lúc sau Ta có Từ ta có Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 16: B Hai tụ mắc song song ta có lượng tụ Mắc với cuộn dây tạo thành mạch dao động biến thiên với chu kì Năng lượng từ trường hiệu điện tụ Hai tụ mắc nối tiếp Năng lượng tụ Năng lượng từ trường hiệu điện tụ Câu 17: C tụ mắc song song nên Ban đầu, lượng điện từ : Tại thời điểm uL=6: + Năng lượng tụ: + Năng lượng cuộn cảm Do tụ bị bong nên lượng tụ lúc giảm nửa, Năng lượng cực đại cuộn cảm sau Câu 18: A +) Ta có: +) Cơng suất: Câu 19: B Câu 20: A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 ... Năng lượng từ trường hiệu điện tụ Hai tụ mắc nối tiếp Năng lượng tụ Năng lượng từ trường hiệu điện tụ Câu 17: C tụ mắc song song nên Ban đầu, lượng điện từ : Tại thời điểm uL=6: + Năng lượng. .. Mạch dao động lí tưởng gồm hai tụ điện C1 = C2 = nF mắc nối tiếp cuộn dây cảm L = mH Trong mạch có dao động điện từ tự với cường độ dòng điện cực đại mạch 0,03 A Lúc lượng từ trường lượng điện. .. Mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm hai tụ điện có điện dung C = 2,5 μF mắc song song Trong mạch có dao động điện từ tự do, hiệu điện cực đại hai tụ điện Uo = 12 V Tại thời điểm hiệu điện hai
- Xem thêm -

Xem thêm: 9 biến đổi năng lượng trong dao động điện từ , 9 biến đổi năng lượng trong dao động điện từ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay