30 – chuyển động của con lắc đơn trong trường trọng lực

2 34 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:26

Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 30 Chuyển động lắc đơn trường trọng lực Câu Một lắc đơn gồm cầu m = 20 g treo vào dây dài l = m Lấy g = 10 m/s2 Bỏ qua ma sát Kéo lắc khỏi vị trí cân góc α = 30o bng không vận tốc đầu Tốc độ lắc qua vị trí cân là: A vmax= 1,15 m/s B vmax= 5,3 m/s C vmax= 2,3 m/s D vmax= 4,47 m/s Câu Một lắc đơn gồm vật nhỏ treo vào đầu sợi dây không dãn, đầu sợi dây buộc cố định Bỏ qua ma sát lực cản khơng khí Kéo lắc lệch khỏi phương thẳng đứng góc 0,1 rad thả nhẹ Tỉ số độ lớn gia tốc vật vị trí cân độ lớn gia tốc vị trí biên bằng: A 0,1 B C 10 D 5,73 Câu Một lắc đơn gồm vật nhỏ treo vào đầu sợi dây không dãn, đầu sợi dây buộc cố định Bỏ qua ma sát lực cản khơng khí Kéo lắc lệch khỏi phương thẳng đứng góc 0,15 rad thả nhẹ Tỉ số độ lớn gia tốc vật vị trí cân độ lớn gia tốc vị trí biên bằng: A 0,15 B C 0,225 D Câu Phát biểu sau sai nói dao động lắc đơn (bỏ qua lực cản môi trường)? A Khi vật nặng qua vị trí cân bằng, trọng lực tác dụng lên cân với lực căng dây B Khi vật nặng vị trí biên, lắc C Khi biên độ dao động nhỏ (sin(x/l) ≈ x/l rad) dao động lắc dao động điều hòa D Chuyển động lắc từ vị trí biên vị trí cân nhanh dần Câu Một lắc đơn có độ dài dây treo 0,5 m, treo nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s2 Kéo lắc lệch khỏi vị trí cân 30o thả không vận tốc đầu Tốc độ nặng động lần A v = 0,94 m/s B v = 2,38 m/s C v = 3,14 m/s D v = 1,28 m/s Câu Một lắc đơn dài m treo nơi có g = 9,86 m/s2 Kéo lắc lệch khỏi vị trí cân 90o thả khơng vận tốc ban đầu Tốc độ nặng qua vị trí có góc lệch 60o A v = m/s B v = 2,56 m/s C v = 3,14 m/s D v = 4,44 m/s Câu Một lắc đơn gồm vật nhỏ khối lượng m = 200 g treo vào sợi dây mảnh, khơng giãn, khối lượng khơng đáng kể có độ dài l = 30 cm Đưa vật m tới vị trí lệch so với phương thẳng đứng góc αo = 60o buông nhẹ (để m chuyển động với vận tốc ban đầu 0) Cho gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s2 Thế động vật vị trí có góc lệch 45o so với phương thẳng đứng A Et = 0,170 J; Eđ = 0,197 J B Et = 0,215 J; Eđ = 0,124 J C Et = 0,140 J; Eđ = 0,154 J D Et = 0,170 J; Eđ = 0,124 J Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 Câu Một lắc đơn gồm vật nhỏ khối lượng m = 200 g treo vào sợi dây mảnh, không giãn, khối lượng không đáng kể có độ dài l = 30 cm Đưa vật m tới vị trí lệch so với phương thẳng đứng góc αo = 60o bng nhẹ (để m chuyển động với vận tốc ban đầu 0) Cho gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s2 Thế động vật vị trí có góc lệch 45o so với phương thẳng đứng A Et = 0,170 J; Eđ = 0,197 J B Et = 0,215 J; Eđ = 0,124 J C Et = 0,140 J; Eđ = 0,154 J D Et = 0,170 J; Eđ = 0,124 J Câu Một lắc đơn gồm vật nhỏ khối lượng m = 200 g treo vào sợi dây mảnh, không giãn, khối lượng khơng đáng kể có độ dài l = 30 cm Đưa vật m tới vị trí lệch so với phương thẳng đứng góc αo = 60o bng nhẹ (để m chuyển động với vận tốc ban đầu 0) Cho gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s2 Sức căng dây treo vật qua vị trí có góc lệch 30o 0o A 3,13 N; 3,92 N B 1,22 N; 2,45 N C 3,13 N; 2,45 N D 1,22 N; 3,92 N Câu 10 Cho lắc đơn gồm vật nhỏ khối lượng m = 200 g treo vào sợi dây mảnh, khơng giãn, khối lượng khơng đáng kể có độ dài l = 30 cm Đưa vật m tới vị trí lệch so với phương thẳng đứng góc αo = 60o buông nhẹ Bỏ qua sức cản môi trường Cho gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s2 Tốc độ chuyển động vật vị trí ứng với góc lệch α = 30o α = 0o A 1,467 m/s; 0,825 m/s B 1,467 m/s; 1,715 m/s C 0,762 m/s; 1,715 m/s D 0,825 m/s; 0,762 m/s ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: C Vận tốc vật nặng vị trí cân xác định cơng thức: Câu 2: A Câu 3: A +Ở vị trí biên lắc có gia tốc: +Ở vị trí cân lắc có gia tốc hướng tâm Câu 4: A Câu 5: A Câu 6: C Câu 7: D Câu 8: A Câu 9: A Câu 10: B ... đứng góc αo = 60o buông nhẹ Bỏ qua sức cản môi trường Cho gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s2 Tốc độ chuyển động vật vị trí ứng với góc lệch α = 30o α = 0o A 1,467 m/s; 0,825 m/s B 1,467 m/s; 1,715... thẳng đứng góc αo = 60o bng nhẹ (để m chuyển động với vận tốc ban đầu 0) Cho gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s2 Sức căng dây treo vật qua vị trí có góc lệch 30o 0o A 3,13 N; 3,92 N B 1,22 N; 2,45... lệch so với phương thẳng đứng góc αo = 60o bng nhẹ (để m chuyển động với vận tốc ban đầu 0) Cho gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s2 Thế động vật vị trí có góc lệch 45o so với phương thẳng đứng
- Xem thêm -

Xem thêm: 30 – chuyển động của con lắc đơn trong trường trọng lực , 30 – chuyển động của con lắc đơn trong trường trọng lực

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay