8 hạt nhân nguyên tử đề 1

8 13 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:26

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Hạt nhân nguyên tử - Đề Câu 1: Sử dụng cơng thức bán kính hạt nhân R = 1,23.10-15.A1/3m Bán kính hạt nhân nhân 27 13 206 82 Pb lớn bán kính hạt Al lần ? A 2,5 lần B lần C lần D 1,5 lần Câu 2: Khối lượng hạt nhân 94 Be 9,0027u, khối lượng nơtron mn = 1,0086u, khối lượng prôtôn mp = 1,0072u Độ hụt khối hạt nhân A 0,9110u B 0,0811u C 0,0691u D 0,0561u Câu 3: Cho hạt  có khối lượng 4,0015u Cho mp = 1,0073u; mn = 1,0087u; 1uc2 = 931,5MeV Cần phải cung cấp cho hạt  lượng để tách hạt  thành hạt nuclôn riêng rẽ? A 28,4MeV B 2,84MeV C 28,4J D 24,8MeV Câu 4: Khối lượng hạt nhân Be10 10,0113u, khối lượng nơtron mn = 1,0086u, khối lượng prôtôn mp = 1,0072u 1u = 931MeV/c2 Năng lượng liên kết hạt nhân Be10 A 64,332MeV B 6,4332MeV C 0,64332MeV D 6,4332KeV Câu 5: Cho hạt nhân  có khối lượng 4,0015u Biết mP = 1,0073u; mn = 1,0087u; 1u = 931MeV/c2 Năng lượng liên kết riêng hạt  A 7,5MeV B 28,4MeV C 7,1MeV D 7,1eV 238 Câu 6: Cho hạt nhân Urani ( 92 U ) có khối lượng m(U) = 238,0004u Biết mP = 1,0073u; mn = 1,0087u; 1u = 931MeV/c2, NA = 6,022.1023 Khi tổng hợp mol hạt nhân U238 lượng toả A 1,084.1027J B 1,084.1027MeV C 1800MeV D 1,84.1022MeV 238 Câu 7: Số hạt nhân có gam 92 U nguyên chất A 2,53.1021hạt B 6,55.1021hạt Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C 4,13.1021hạt D 1,83.1021hạt Câu 8: Chất Rađon (222Rn) phân rã thành Pơlơni (218Po) với chu kì bán rã 3,8 ngày Mỗi khối lượng 20g chất phóng xạ sau 7,6 ngày lại A 10g B 5g C 2,5g D 0,5g 14 Câu 9: Chất phóng xạ 14 C có chu kì bán rã 5570 năm Khối lượng C có độ phóng xạ 5,0Ci A 1,09g B 1,09mg C 10,9g D 10,9mg Câu 10: Thời gian bán rã 90 38 A 6,25% B 12,5% C 25% D 50% Câu 11: Độ phóng xạ 3mg Sr T = 20 năm Sau 80 năm, số phần trăm hạt nhân lại chưa phân rã 60 27 CO 3,41Ci Chu kì bán rã T 60 27 CO A 32 năm B 15,6 năm C 8,4 năm D 5,24 năm Câu 12: Một mẫu chất phóng xạ rađơn(Rn222) có khối lượng ban đầu m0 = 1mg Sau 15,2 ngày, độ phóng xạ mẫu giảm 93,75% Chu kì bán rã rađôn nhận giá trị sau ? A 25 ngày B 3,8 ngày C ngày D 7,2 ngày Câu 13: Độ phóng xạ β- tượng gỗ 0,8 lần độ phóng xạ khúc gỗ khối lượng vừa chặt Biết chu kì bán rã C14 5600năm Tuổi tượng gỗ A 1200năm B 2000năm C 2500năm D 1803năm Câu 14: Khi phân tích mẫu gỗ, người ta xác định 87,5% số nguyên tử đồng vị phóng xạ 14 C bị phân rã thành nguyên tử A 16714 năm B 17000 năm C 16100 năm 14 N Biết chu kì bán rã 14 C T = 5570 năm Tuổi mẫu gỗ Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D 16714 ngày Câu 15: Cho phản ứng hạt nhân sau: 37 17 37 Cl + X→ 18 Ar n + Biết: mCl = 36,9569u; mn = 1,0087u; mX = 1,0073u; mAr = 38,6525u Hỏi phản ứng toả hay thu lượng ? A Toả 1,58MeV B Thu 1,58.103MeV C Toả 1,58J D Thu 1,58eV Câu 16: Dùng proton có động KP = 1,6MeV bắn phá hạt nhân 37 Li đứng yên thu hạt nhân X giống Cho m( 37 Li ) = 7,0144u; m(X) = 4,0015u; m(p) = 1,0073u Động hạt X A 3746,4MeV B 9,5MeV C 1873,2MeV D 19MeV Câu 17: Hạt proton có động KP = 6MeV bắn phá hạt nhân 94 Be đứng yên tạo thành hạthạt nhân X Hạt bay theo phương vng góc với phương chuyển động proton với động 7,5MeV Cho khối lượng hạt nhân số khối Động hạt nhân X A MeV B 14 MeV C MeV D 10 MeV Câu 18: Biết lượng liên kết riêng hạt nhân đơteri 1,1MeV/nuclon hêli 7MeV/nuclon Khi hai hạt đơteri tổng hợp thành nhân hêli( 42 He ) lượng toả A 30,2MeV B 25,8MeV C 23,6MeV D 19,2MeV Câu 19: Cho phản ứng tổng hợp hạt nhân: 12 D + 12 D → ZA X + 10 n Biết độ hụt khối hạt nhân D ∆mD = 0,0024u hạt nhân X ∆mX = 0,0083u Phản ứng thu hay toả lượng ? Cho 1u = 931MeV/c2 A toả lượng 4,24MeV B toả lượng 3,26MeV C thu lượng 4,24MeV D thu lượng 3,26MeV Câu 20: Cho hạt prơtơn có động KP = 1,46MeV bắn vào hạt nhân Li đứng yên Hai hạt nhân X sinh giống có động Cho mLi = 7,0142u, mp = 1,0073u, mX = 4,0015u Động hạt nhân X sinh A 9,34MeV B 93,4MeV C 934MeV D 134MeV Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 21: Dùng p có động K1 bắn vào hạt nhân đứng yên gây phản ứng: p + 94 Be →  + 36 Li Phản ứng thu lượng 2,125MeV Hạt nhân 36 Li hạt  bay với động K2 = 4MeV K3 = 3,575MeV(lấy gần khối lượng hạt nhân, tính theo đơn vị u, số khối) 1u = 931,5MeV/c2 Góc hướng chuyển động hạt  p A 450 B 900 C 750 D 1200 Câu 22: Cho phản ứng hạt nhân sau: p + 37 Li → X +  + 17,3MeV Năng lượng toả tổng hợp gam khí Hêli A 13,02.1026MeV B 13,02.1023MeV C 13,02.1020MeV D 13,02.1019MeV Câu 23: Phản ứng nhiệt hạch xảy điều kiện A nhiệt độ bình thường B nhiệt độ cao C nhiệt độ thấp D áp suất cao Câu 24: Trong lò phản ứng hạt nhân, vật liệu đóng vai trò “chất làm chậm” tốt nơtron ? A Kim loại nặng B Cadimi C Bêtông D Than chì Câu 25: So sánh hai phản ứng hạt nhân toả lượng phân hạch nhiệt hạch Chọn kết luận đúng: A Một phản ứng nhiệt hạch toả lượng nhiều phản ứng phân hạch B Cùng khối lượng, phản ứng nhiệt hạch toả lượng nhiều phản ứng phân hạch C Phản ứng phân hạch phản ứng nhiệt hạch D Phản ứng nhiệt hạch điều khiển phản ứng phân hạch khơng Câu 26: Người ta quan tâm đến phản ứng nhiệt hạch A phản ứng nhiệt hạch toả lượng B nhiên liêu nhiệt hạch vô hạn C phản ứng nhiệt hạch “sạch” phản ứng phân hạch D lí Câu 27: Cho phản ứng hạt nhân: n + 36 Li → T +  + 4,8MeV Phản ứng A phản ứng toả lượng B phản ứng thu lượng C phản ứng nhiệt hạch D phản ứng phân hạch Câu 28: Cho phản ứng hạt nhân: 230 90 226 Th → 88 Ra +  Phản ứng Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A phản ứng phân hạch B phản ứng thu lượng C phản ứng nhiệt hạch D phản ứng toả lượng Câu 29: Cho phản ứng hạt nhân: D + 12 D → 32 He + n + 3,25MeV Phản ứng A phản ứng phân hạch B phản ứng thu lượng C phản ứng nhiệt hạch D phản ứng khơng toả, khơng thu lượng Câu 30: Tính lượng toả phản ứng hạt nhân D + 12 D → 32 He + n, biết lượng liên kết hạt nhân 12 D , 32 He tương ứng 2,18MeV 7,62MeV A 3,26MeV B 0,25MeV C 0,32MeV D 1,55MeV ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: B Ta có: ~2 Câu 2: C Độ hụt khối hạt nhân 94 Be là: ∆m = ZBe mP + (ABe – ZBe).mn – m = 4.1,0072 + 5.1,0086 – 9,0027 = 0,069u Câu 3: A Năng lượng cần cung cấp để tách hạt  thành nuclon riêng là: W = (Z α.mP + (A α - Z α).mn – m).c2 = (2.1,0073 + 2.1,0087 – 4,0015).931,5 = 28,4 MeV Câu 4: A Năng lượng liên kết hạt nhân Be10 là: W = (Z Be.mP + (ABe - Z α).mn – m).c2 = (4.1,0072 + 6.1,0086 – 10,0113) 931 = 64,3321 MeV Câu 5: C Năng lượng liên kết riêng hạt  là: Câu 6: B Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Năng lượng tỏa tổng hợp hạt U238 là: ∆E = (Z U238.mP + (AU238- Z U238).mn – m).c2 = (92.1,0073 + 146.1,0087 – 238,0004).9311 = 1807,443 MeV =>Năng lượng tỏa tổng hợp mol U238 là: E = ∆E.N = 1807,443 6,022.1023 = 1,088.1027 MeV Câu 7: A Số hạt nhân có gam 238 92 U nguyên chất là: (hạt) Câu 8: B Mỗi khối lượng 20g chất phóng xạ sau 7,6 ngày lại: Câu 9: A Câu 10: A Sau 80 năm, số phần trăm hạt nhân lại chưa phân rã 100% = Câu 11: D 100% = 100% = 6,25% Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 12: B Sau 15,2 ngày, độ phóng xạ mẫu giảm 93,75% => = 93,75% => t = 3,8 ngày = 93,75% Câu 13: D Độ phóng xạ β- tượng gỗ 0,8 lần độ phóng xạ khúc gỗ khối lượng vừa chặt => => t = 1803 năm Câu 14: A 87,5% số nguyên tử đồng vị phóng xạ 14 C bị phân rã thành nguyên tử => 14 N = 87,5% = 87,5% = 87,5% => t = 16,710 năm Câu 15: B Ta thấy khối lượng sau phản ứng lớn khối lượng trước phản ứng =>Phản ứng thu lượng Năng lượng thu sau phản ứng là: Q = (mn + mAr – mX – mCl).c2 = (1,0087 + 38,6525 – 1,0073 – 36,9569) 931,5 = 1,58.103 MeV Câu 16: B Câu 17: A Do hạt  bay theo phương vng góc với chuyển động với hạt proton nên ta có: Câu 18: C Khi hai hạt đơteri tổng hợp thành nhân hêli( 42 He ) lượng toả là: Q = 2.WHe.AHe – 2WD.AD = 2.7.4 – 2.1,1.2 = 23,6 MeV Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 19: B Độ hụt khối trước phản ứng nhỏ sau phản ứng => Phản ứng tỏa lượng => Q = (∆mX - ∆mD).c2 = (0,0083 – 2.0,0024) 931,5 = 3,26 MeV Câu 20: A Câu 21: B Câu 22: B Nhận thấy X hạt Heli Cứ phản ứng tạo hạt heli =>Năng lượng tỏa tạo thành 1g khí heli là: Câu 23: B Câu 24: D Câu 25: B Câu 26: D Câu 27: A Câu 28: D Câu 29: C Câu 30: A Năng lượng tỏa phản ứng là: Q = Wliên kết He – 2Wliên kết D = 7,6 – 2.2,18 = 3,26 MeV ... m).c2 = (2 .1, 0073 + 2 .1, 0087 – 4,0 015 ).9 31, 5 = 28,4 MeV Câu 4: A Năng lượng liên kết hạt nhân Be10 là: W = (Z Be.mP + (ABe - Z α).mn – m).c2 = (4 .1, 0072 + 6 .1, 0086 – 10 , 011 3) 9 31 = 64,33 21 MeV Câu... lượng hạt nhân số khối Động hạt nhân X A MeV B 14 MeV C MeV D 10 MeV Câu 18 : Biết lượng liên kết riêng hạt nhân đơteri 1, 1MeV/nuclon hêli 7MeV/nuclon Khi hai hạt đơteri tổng hợp thành nhân hêli(... 23,6MeV D 19 ,2MeV Câu 19 : Cho phản ứng tổng hợp hạt nhân: 12 D + 12 D → ZA X + 10 n Biết độ hụt khối hạt nhân D ∆mD = 0,0024u hạt nhân X ∆mX = 0,0083u Phản ứng thu hay toả lượng ? Cho 1u = 931MeV/c2
- Xem thêm -

Xem thêm: 8 hạt nhân nguyên tử đề 1 , 8 hạt nhân nguyên tử đề 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay