20 ôn tập sóng ánh sáng đề 4

7 23 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:25

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 20 - Ơn tập Sóng ánh sáng - Đề Câu Ánh sáng qua khe song song cho hình mẫu vân tạo giao thoa A Sự phản xạ B Sự khúc xạ C Sự phân cực D Sự nhiễu xạ Câu Trong thí nghiệm giao thoa với khe Young, tiến hành thí nghiệm mơi trường khơng khí sau thay mơi trường khơng khí mơi trường nước có chiết suất 4/3 hệ vân giao thoa thay đổi nào? A Khoảng vân nước giảm 2/3 lần so với khơng khí B Khoảng vân nước tăng 3/2 lần so với khơng khí C Khoảng vân nước giảm 3/4 lần so với khơng khí D Khoảng vân nước tăng 4/3 lần so với không khí Câu Chọn câu trả lời sai: A Nguyên nhân tán sắc chiết suất môi trường suốt ánh sáng đơn sắc có màu sắc khác khác B Trong tượng tán sắc ánh sáng ánh sáng trắng, tia đỏ có góc lệch nhỏ C Trong tượng tán sắc ánh sáng ánh sáng trắng, tia tím có góc lệch nhỏ D Ánh sáng đơn sắc khơng bị tán sắc qua lăng kính Câu Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng với gương phẳng, khe sáng hẹp đơn sắc S đặt trước mặt gương phẳng cách mặt gương mm Màn ảnh E đặt vng góc với mặt phẳng gương, song song với khe S cách khe 1,85 m Trên quan sát vân sáng vân tối xen kẽ đặn Khoảng cách 10 vân sáng liên tiếp cách 4,32 mm Tìm bước sóng ánh sáng? A 0,5189 μm B 0,6275 μm C 0,4824 μm D 0,5316 μm Câu Ống chuẩn trực máy quang phổ có tác dụng: A tạo chùm tia sáng song song B tập trung ánh sáng chiếu vào lăng kính C tăng cường độ sáng D tán sắc ánh sáng Câu Phát biểu sau nói tia Rơnghen? A Tia Rơnghen loại sóng điện từ có bước sóng ngắn bước sóng tia tử ngoại B Tia Rơnghen loại sóng điện từ phát từ vật bị nung nóng đến nhiệt độ khoảng 5000C C Tia Rơnghen khơng có khả đâm xun D Tia Rơnghen phát từ pin Vota Câu Hai khe thí nghiệm Young chiếu sáng ánh sáng trắng (bước sóng ánh sáng tím la 0,40 µm, ánh sáng đỏ 0,75 µm) Hỏi vị trí vân sáng bậc ánh sáng đỏ có vạch sáng ánh sáng đơn sắc khác nằm trùng ? A B C D Câu Nguyên tắc máy quang phổ dựa tượng quang học tượng phận để thực tác dụng là: A giao thoa ánh sáng, hai khe Young B tán sắc ánh sáng, ống chuẩn trực C giao thoa ánh sáng, lăng kính D tán sắc ánh sáng, lăng kính Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng hai khe Young, vị trí cách vân trung tâm mm, ta thu vân tối bậc Vân sáng bậc cách vân trung tâm khoảng: A 6,4 mm B 5,6 mm C 4,8 mm D 5,4 mm Câu 10 Nguyên tắc hoạt động máy quang phổ có lăng kính dựa tượng: A giao thoa ánh sáng B khúc xạ ánh sáng C phản xạ ánh sáng D tán sắc ánh sáng Câu 11 Bước sóng ánh sáng vàng chân khơng 6000(A0) Bước sóng ánh sáng thủy tinh bao nhiêu, biết chiết suất thuỷ tinh ánh sáng vàng 1,59 ? A Không xác định B 9540 (A0) C 3773,58 (A0) D 6000 (A0) Câu 12 Chiếu chùm tia sáng trắng, song song, hẹp vào mặt bên lăng kính thuỷ tinh có góc chiết quang 5,730, theo phương vng góc với mặt phẳng phân giác P góc chiết quang Sau lăng kính đặt ảnh song song với mặt phẳng P cách P 1,5 m Tính chiều dài quang phổ từ tia đỏ đến tia tím Cho biết chiết suất lăng kính tia đỏ 1,50 tia tím 1,54 A mm B mm C mm D mm Câu 13 Thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Iâng, chiếu đồng thời hai xạ đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,48 μm λ2 = 0,64 μm Người ta thấy vị trí vân sáng bậc xạ λ1 có vân sáng bậc k xạ λ2 trùng Bậc k là: A B C D Câu 14 Cho hai nguồn sáng kết hợp S1 S2 cách khoảng mm cách E khoảng m Quan sát vân giao thoa màn, người ta thấy khoảng cách từ vân sáng thứ đến vân trung tâm 1,5 mm Tính bước sóng nguồn sáng A 0,75 μm B 0,65 μm C 0,55 μm D 0,45 μm Câu 15 Trong thí nghiệm I âng giao thoa ánh sáng khoảng cách hai khe a=1,2 mm ,khoảng cách từ hai khe đến D = m ,người ta chiếu đồng thời hai xạ λ1=0,48 μm λ2=0,6 μm Khoảng ngắn vị trí mà vân sáng xạ trùng là: A mm B mm C 4,8 mm D 2,4 mm Câu 16 Chiết suất nước tia đỏ nđ, tia tím nt Chiếu tia sáng tới gồm hai ánh sáng đỏ 1  sin i  tím từ nước khơng khí với góc tới i cho Tia ló là: nt nd A Tia đỏ B Tia tím C Cả tia tím tia đỏ Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D Khơng có tia ló Câu 17 Trong thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng, sử dụng ánh sáng trắng có bước sóng từ 400 nm đến 750 nm Tại vị trí vân sáng bậc ánh sáng tím bước sóng 400 nm có vân sáng ánh sáng đơn sắc có bước sóng A 600 nm B 500 nm C 650 nm D 700 nm Câu 18 Tia hồng ngoại khơng có tính chất sau A Làm ion hóa khơng khí B Tác dụng nhiệt mạnh C Tác dụng lên kính ảnh D Phản xạ, khúc xạ , giao thoa Câu 19 Hiện tượng tán sắc ánh sáng chứng tỏ: A ánh sáng đơn sắc co bước sóng xác định chân khơng B chiết xuất mơi trường có giá trị lớn ánh sáng có bước sóng lớn C ánh sáng trắng tổng hợp vô số ánh sáng đơn sắc có màu từ đỏ đến tím D vận tốc truyền ánh sáng tỉ lệ với chiết suất mơi trường Câu 20 Trong thí nghiệm Y-âng với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách hai khe 0,3 mm Hình ảnh giao thoa hứng ảnh song song với mặt phẳng chứa hai khe cách khoảng D Nếu ta dời xa thêm 0,6 m khoảng vân tăng thêm mm Bước sóng ánh sáng đơn sắc dùng là: A 0,45 μm B 0,50 μm C 0,55 μm D 0,60 μm Câu 21 Một vật phát tia hồng ngoại vào môi trường xung quanh phải có nhiệt độ: A 273oC B 0oK C Trên 100oC D Cao nhiệt độ môi trường Câu 22 Nhận xét sai ? Bức xạ phát từ mặt trời A có ánh sáng nhìn thấy B có tia hồng ngoại C có tia tử ngoại D có tia Rơn-ghen Câu 23 Tính chất sau tia Rơnghen A Bị lệch hướng điện trường B Có khả đâm xuyên mạnh C Có tác dụng sinh lý huỷ diệt tế bào D Có tác dụng làm phát quang số chất Câu 24 Tìm phát biểu ánh sáng đơn sắc: A Đối với môi trường khác nhau, ánh sáng đơn sắc ln có bước sóng B Đối với ánh sáng đơn sắc, góc lệch tia sáng lăng kính khác có giá trị C Ánh sáng đơn sắc ánh sáng không bị lệch đường truyền qua lăng kính D Ánh sáng đơn sắc ánh sáng khơng bị tách màu qua lăng kính Câu 25 Phát biểu quang phổ liên tục đúng: A Khi nhiệt độ tăng dần miền quang phổ mở rộng dần từ xạ có bước sóng ngắn sang xạ có bước sóng dài B Gồm dải sáng có màu biến đổi cách liên tục không thiết phải đủ từ màu đỏ đến màu tím C Sự phân bố độ sáng vùng khác quang phổ liên tục phụ thuộc vào chất vật Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D Cả A B C sai Câu 26 Trong thí nghiệm Iâng (Y-âng) giao thoa ánh sáng đơn sắc, hai khe hẹp cách mm, mặt phẳng chứa hai khe cách quan sát 1,5 m Khoảng cách vân sáng liên tiếp 3,6 mm Bước sóng ánh sáng dùng thí nghiệm bằng: A 0,48 μm B 0,40 μm C 0,60 μm D 0,76 μm Câu 27 Ánh sáng đơn sắc có tần số 5.1014 Hz truyền chân khơng với bước sóng 600 nm Chiết suất tuyệt đối môi trường suốt ứng với ánh sáng 1,52 Tần số ánh sáng truyền môi trường suốt này: A nhỏ 5.1014 Hz bước sóng 600 nm B lớn 5.1014 Hz bước sóng nhỏ 600 nm C 5.1014 Hz bước sóng nhỏ 600 nm D 5.1014 Hz bước sóng lớn 600 nm Câu 28 Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ Nếu điểm M quan sát có vân tối thứ ba (tính từ vân sáng trung tâm) hiệu đường ánh sáng từ hai khe S1, S2 đến M có độ lớn bằng: A 2λ B 1,5λ C 3λ D 2,5λ Câu 29 Trong thí nghiệm I-âng giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu sáng đồng thời hai xạ đơn sắc có bước sóng λ1 λ2 Trên quan sát có vân sáng bậc 12 λ1 trùng với vân sáng bậc 10 λ2 Tỉ số λ1/λ2 bằng: A 6/5 B 2/3 C 5/6 D 3/2 Câu 30 Trong thí nghiệm giao thoa Iâng thực đồng thời hai xạ đơn sắc với khoảng vân ảnh 0,48 mm 0,54 mm Tại hai điểm A, B cách khoảng 51,84 mm hai vị trí mà hai hệ vân cho vân sáng Trên AB đếm 193 vạch sáng Hỏi AB có vạch sáng kết trùng hai hệ vân (Kể A B): A 13 B 14 C 15 D 16 Câu 31 Phát biểu sau không đúng: A Tia hồng ngoại tia tử ngoại có chất sóng điện từ B Tia hồng ngoại có tần số lớn tia tử ngoại C Tia hồng ngoại tia tử ngoại có tác dụng nhiệt D Tia hồng ngoại tia tử ngoại có tác dụng lên kính ảnh Câu 32 Trong thí nghiệm I-âng giao thoa ánh sáng, bề mặt rộng 7,2 mm quan sát, người ta đếm vân sáng (ở hai rìa hai vân sáng) Tại vị trí cách vân trung tâm 3,15mm vân: A Sáng bậc B Sáng bậc C Tối D Sáng bậc Câu 33 Chiếu tia sáng màu lam từ thuỷ tinh tới mặt phân cách với mơi trường khơng khí người ta thấy tia ló là mặt phân cách hai môi trường thay tia màu lam chùm tia sáng song song hẹp chứa đồng thời ánh sáng đơn sắc màu vàng màu chàm màu tím chiếu tới phân cách theo hướng cũ chùm tia ló ngồi khơng khí : Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A Chùm tia sáng màu chàm màu tím B Chùm tia sáng màu vàng màu chàm màu tím C Chùm tia sáng màu vàng ,màu tím D Chùm tia sáng màu vàng Câu 34 Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe hẹp 0,8 mm, khoảng cách hai khe đến chắn quan sát m Ánh sáng dùng làm thí nghiệm có bước sóng 0,5 μm Bề rộng trường giao thoa 12,5 mm Số vân sáng trường giao thoa là: A B 10 C 11 D 12 Câu 35 Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng, khoảng cách khe mm, khoảng cách từ khe đến m Nguồn S phát ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38 μm đến 0,76 μm Vùng phủ quang phổ bậc bậc có bề rộng là: A 0,76 mm B 0,38 mm C 1,14 mm D 1,52 mm ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: D Ánh sáng qua khe song song cho hình mẫu đc tạo giao thoa nhiễu xạ Câu 2: C Chiết suất n bước sóng giảm n lần \Rightarrow khoảng vân lại 3/4 Câu 3: C A Đúng B Đúng C Sai tia tím ln có góc lệch lớn D Đúng Câu 4: A S cách gương 1mm nên k/c S1S2=2mm Khoảng cách 10 vân sáng 4,32 nên i=4,32/9=0,48 λ=ia/D=0,5189μm Câu 5: A Ống chuẩn trực máy quang phổ có nhiệm vụ tạo chùm tia sáng song song Câu 6: A Tia rownghen loại sóng điện từ phát từ vật bị nung nóng đến nhiệt độ khoảng 5000C Câu 7: A Ta có Ta có =>có giá trị k Câu 8: D Nguyên tắc máy quang phổ dựa tượng quang học tượng tán sắc ánh sáng phận thực lăng kính Câu 9: A Ta có Câu 10: D Nguyên tắc hoạt động máy quang phổ có lăng kính dựa tượng tán sắc ánh sáng Câu 11: C Bước sóng lúc 6000 : 1,59 = 3773.58 Câu 12: C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Góc lệch =>Chiều dài quang phổ (do nhỏ) : Câu 13: B mm Ta có Câu 14: A Ta có Câu 15: A Câu 16: A Tia đỏ tia ló vị góc tới hạn đỏ Câu 17: A Ta có 3.400 = Chỉ có thỏa mãn k nguyên Câu 18: A Tia hồng ngoại khơng có tác dụng làm ion hóa khơng khí Câu 19: C Hiện tượng tán ánh sáng chứng tỏ ánh sáng trắng tổng hợp vô số ánh sáng đơn sắc có từ đỏ đến tím Câu 20: B Ta có Câu 21: D Một vật muốn phát tia hơng ngoại phải có nhiệt độ lớn 0K, Còn mn phát vào mơi trươg phải có nhiệt độ cao nhiẹt độ mơi trường Câu 22: D Bức xạ phát từ ánh sáng mặt trời khơng có tia Rơn-ghen Câu 23: A Sóng điện từ không mang điện nên không bị lệch điện trường Câu 24: D Ánh sáng đơn sắc ánh sáng khơng bị tách màu qua lăng kính Câu 25: D A Sai, phải ngược lại B Sai, C Sai Cả A, B, C sai (SGK) Câu 26: C Ta có Câu 27: C Tần sóng đại lượng khơng đổi Bước sóng giảm 1.52 lần Câu 28: D Nếu M vân tối thứ =>Hiệu đường Câu 29: C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Ta có Câu 30: A Ta có AB có 51.84 : 0.48 + = 109 vân có 51.84 : 0.54 + = 97 vân =>Có 109 + 97 - 193 = 13 vân trùng Câu 31: B A Đúng B Sai, tia hồng ngoại có tần số lớn tia tử ngoại C Đúng D Đúng Câu 32: C Ta có =>Tại Là vân tối Câu 33: D Ta nhớ thứ tự tia tím ln ln lệch nhiều giảm dần Vàng < Lam < Chàm < Tím Vậy tia chàm tím bị phản xạ tồn phần nên tia vàng ló Câu 34: C Ta có =>Số vân sáng trường giao thoa Câu 35: B Vùng phủ quang phổ bậc vân ... thoa ánh sáng B khúc xạ ánh sáng C phản xạ ánh sáng D tán sắc ánh sáng Câu 11 Bước sóng ánh sáng vàng chân khơng 6000(A0) Bước sóng ánh sáng thủy tinh bao nhiêu, biết chiết suất thuỷ tinh ánh sáng. .. Young giao thoa ánh sáng, sử dụng ánh sáng trắng có bước sóng từ 40 0 nm đến 750 nm Tại vị trí vân sáng bậc ánh sáng tím bước sóng 40 0 nm có vân sáng ánh sáng đơn sắc có bước sóng A 600 nm B 500... tượng tán sắc ánh sáng chứng tỏ: A ánh sáng đơn sắc co bước sóng xác định chân khơng B chiết xuất mơi trường có giá trị lớn ánh sáng có bước sóng lớn C ánh sáng trắng tổng hợp vơ số ánh sáng đơn sắc
- Xem thêm -

Xem thêm: 20 ôn tập sóng ánh sáng đề 4 , 20 ôn tập sóng ánh sáng đề 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay