20 mạch điện xoay chiều RLrC có r thay đổi

8 19 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:25

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 20 - Mạch điện xoay chiều RLrC R thay đổi Câu Cho mạch điện gồm cuộn dây điện trở r = 20 Ω độ tự cảm L = 2/π H, tụ điện điện dung C = 100/π μF điện trở R thay đổi mắc nối tiếp với Đặt vào hai đầu mạch điện hiệu điện xoay chiều u = 240cos(100πt) V Khi R = Ro cơng suất tiêu thụ toàn mạch đạt giá trị cực đại Khi cơng suất tiêu thụ cuộn dây Pd A Pd = 28,8 W B Pd = 57,6 W C Pd = 36 W D Pd = W Câu Mạch điện xoay chiều gồm biến trở R, cuộn dây tụ điện mắc nối tiếp Biết cuộn dây điện trở r = 30 Ω, độ tự cảm L = 0,6/π H, tụ điện điện dung C = 1/(2π) mF Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều 220 V – 50 Hz Để công suất tiêu thụ biến trở đạt cực đại giá trị biến trở phải bằng: A B 10 C 40 D 50 Câu Đoạn mạch xoay chiều mắc nối tiếp gồm tụ điện C = 10-4F, cuộn dây cảm L=1/(2π) H điện  trở R thay đổi Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện xoay chiều giá trị hiệu dụng U = 80V tần số f = 50 Hz Khi thay đổi R công suất tiêu thụ mạch đạt giá trị cực đại là: A Pmax = 64 W B Pmax = 200 W C Pmax = 80 W D Pmax = 100W Câu Cho mạch điện hình vẽ Biết cuộn dây L = 1,4/π H, r = 30 Ω; tụ điện C = 31,8 μF ; R thay đổi được; điện áp hai đầu đoạn mạch u = 100 cos100πt (V) Xác định giá trị R để công suất tiêu thụ mạch cực đại Tìm giá trị cực đại đó: A R = 20 Ω, Pmax = 120 W B R = 10 Ω, Pmax = 125 W C R = 10 Ω, Pmax = 250 W D R = 20 Ω, Pmax = 125 W Câu Mạch điện xoay chiều tần số 50 Hz gồm cuộn dây L = 1/2π H, điện trở r = 10 Ω tụ điện C biến trở R Điều chỉnh R đến giá trị R = 40 Ω cơng suất mạch đạt cực đại Giá trị C A 10-4/π F B 10-3/8π F C 10-3/8π F 10-3/2π F Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D 10-3/2π F Câu Một đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở R nối tiếp với cuộn dây điện trở r = 15 Ω, độ tự cảm L = 0,2/π H, dòng điện tần số 50Hz Điều chỉnh R để công suất tỏa nhiệt R lớn nhất, R giá trị: A 15 Ω B 25 Ω C 40 Ω D 10 Ω Câu Một mạch điện xoay chiều gồm biến trở R, cuộn dây khơng cảm r = 30 Ω, hệ số tự cảm L = 1,5/π H tụ điện điện dung C = 100/π µF mắc nối tiếp vào điện áp xoay chiều ổn định tần số f = 50 Hz Để cơng suất tiêu thụ biến trở R giá trị cực đại giá trị R là: A 30 W B 58,3 W C 80 W D 20 W Câu Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM MB mắc nối tiếp Đoạn mạch AM biến trở R, đoạn mạch MB gồm điện trở r mắc nối tiếp với cuộn cảm độ tự cảm L Đặt vào AB điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng tần số không đổi Điều chỉnh R đến giá trị 80 Ω cơng suất tiêu thụ biến trở đạt cực đại tổng trở đoạn mạch AB chia hết cho 40 Khi hệ số cơng suất đoạn mạch MB đoạn mạch AB tương ứng : A 3/8 5/8 B 1/8 3/4 C 1/17 /2 D 33/118 113/160 Câu Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R, tụ C cuộn dây khơng cảm mắc nối tiếp, thấy ZL = 20 Ω, ZC = 10 Ω Điều chỉnh R để cơng suất tồn mạch cực đại; từ giá tri R để công suất biến trở cực đại cần phải điều chỉnh để biến trở tăng thêm 10 Ω Tìm điện trở cuộn dây A 2,5 Ω B Ω C 7,5 Ω D 10 Ω Câu 10 Một mạch điện xoay chiều (hình vẽ) gồm RLC nối tiếp điện áp xoay chiều tần số f = 50Hz Biết R biến trở, cuộn dây độ tự cảm L = 1/π (H), điện trở r = 100 Ω Tụ điện điện dung C = 104/(2π) (F) Điều chỉnh R cho điện áp hai đầu đoạn mạch AM sớm pha π/2 so với điện áp hai điểm MB, giá trị R : A 85 B 100 C 200 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D 150 Câu 11 Cho mạch điện gồm cuộn dây (cuộn dâycó điện trở r=20Ω độ tự cảm L), mắc nối tiếp với biến trở Đặt vào hai đầu mạch hiệu điện u = U cos(120πt) (V) Điều chỉnh R thấy hai giá trị R R1= 32,9 Ω R2=169,1 Ω cơng suất mạch P=200 W Điều chỉnh R để công suất mạch cực đại Tính Pmax R A 242 W 100 Ω B 242 W 80 Ω C 271 W 75 Ω D 484 W 100 Ω Câu 12 Chọn câu Cho mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây R0 = 50 Ω, L = 4/10π H tụ điện điện dung C = 10-4/π F điện trở R thay đổi Tất mắc nối tiếp với nhau, đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện xoay chiều u = 100 cos100πt (V) Công suất tiêu thụ điện trở R đạt giá trị cực đại R giá trị: A 110 Ω B 148,7 Ω C 78,1 Ω D 10 Ω Câu 13 Cho mạch điện gồm cuộn dây độ tự cảm L = 1/π (H); điện trở r = 50 Ω mắc nối tiếp với điện trở R giá trị thay đổi Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện xoay chiều ổn định f = 50 Hz Thay đổi giá trị R Tìm R để Công suất tiêu thụ mạch đạt giá trị cực đại A 25 Ω B 50 Ω C 50 Ω D 100 Ω Câu 14 Cho mạch điện gồm cuộn dây không cảm mắc nối tiếp với biến trở R Đặt vào đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định u = U0cosωt Khi R = R0 thấy điện áp hiệu dụng biến trở cuộn dây Sau tăng R từ giá trị R0 thì: A cơng suất tồn mạch tăng giảm B công suất biến trở tăng giảm C công suất biến trở giảm D cường độ dòng điện tăng giảm Câu 15 Đặt điện áp u = U cos(ωt)(U, ω không đổi) vào đoạn mạch AB nối tiếp Giữa hai điểm AM biến trở R, MN cuộn dây điện trở nội r NB tụ điện C Khi R = 75 Ω đồng thời biến trở R tiêu thụ cơng suất cực đại thêm tụ điện C’ vào đoạn NB dù nối tiếp hay song song với tụ điện C thấy UNB giảm Biết giá trị r, ZL, ZC, Z (tổng trở) nguyên Giá trị r ZC là: A 21 Ω; 120 Ω B 128 Ω; 120 Ω C 128 Ω; 200 Ω D 21 Ω; 200 Ω Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 16 Đặt điện áp u = Uocosωt ( Uo ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm biến trở R, tụ điện dung kháng 80 Ω, cuộn cảm điện trở 30 Ω cảm kháng 50 Ω Khi điều chỉnh trị số biến trở R để công suất tiêu thụ biến trở cực đại hệ số cơng suất đoạn mạch bằng: A 1/ B /2 C 2/ D 3/ Câu 17 Cho mạch điện xoay chiều gồm phần tử điện R, L, C mắc nối tiếp Điện áp hai đầu mạch uAB = 100 cos100πt (V) ; điện trở R thay đổi ; cuộn dây Ro = 30 Ω, L= 1,4/π H ; C=31,8 µF Điều chỉnh R để cơng suất tiêu thụ điện trở R đạt giá trị lớn R PR giá trị là: A R = 50 Ω ; PR = 250 W B R = 50 Ω ; PR = 62,5 W C R = 30 Ω ; PR = 250 W D R = 30 Ω ; PR = 125 W Câu 18 Mạch điện xoay chiều gồm điện trở R thay đổi được, cuộn dây điện trở r = 20 Ω độ tự cảm L = H, tụ điện điện dung C = 100 μF mắc nối tiếp với Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = 240cos100t (V) Khi R = R0 cơng suất tiêu thụ tồn mạch đạt cực đại Khi cơng suất tiêu thụ cuộn dây A 108 W B 88,8 W C 28,8 W D 12,8 W Câu 19 Đặt điện áp xoay chiều u = U cos(100πt) V lên hai đầu mạch điện gồm biến trở R mắc nối tiếp với tụ điện điện dung C = 200/π μF, cuộn dây độ tự cảm L = 1/π H điện trở nội r = 20 Ω Khi điều chỉnh biến trở thấy hai giá trị R = R1 = 42,5 Ω R = R2 cho công suất tiêu thụ toàn mạch điện Giá trị R2 A 22,5 Ω B 40 Ω C 75 Ω D 20 Ω Câu 20 VD 5: Đặt điện áp xoay chiều u = U cos(100πt) V lên hai đầu mạch điện gồm biến trở R mắc nối tiếp với tụ điện điện dung C = 125/π μF cuộn dây độ tự cảm L = 1/(5π) H điện trở nội r = 30 Ω Khi điều chỉnh biến trở thấy hai giá trị biến trở R1 = 15 Ω R2 cho công suất tiêu thụ mạch điện Xác định giá trị R2 A 50Ω B 100Ω C 75Ω D 40Ω Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 21 VD 6: Đặt điện áp xoay chiều lên hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R, tụ điện C, cuộn dây khơng cảm mắc nối tiếp, ZL = 80 Ω, ZC = 50 Ω Điều chỉnh R để công suất biến trở đạt cực đại Tiếp tục giảm điện trở biến trở xuống thêm lượng 10 Ω cơng suất tiêu thụ toàn mạch đạt cực đại Xác định điện trở cuộn dây A 5Ω B 10Ω C 8,75Ω D 7,5Ω Câu 22 Đặt điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng 100 V tần số 50 Hz lên hai đầu mạch điện không phân nhánh gồm biến trở R, cuộn dây cảm độ tự cảm L, tụ điện điện dung C = 104 /π F Cho R thay đổi thấy cơng suất cực đại mạch điện giá trị Po Nếu gỡ bỏ tụ điện khỏi mạch thay đổi R thấy cơng suất cực đại mạch điện Po Giá trị công suất cực đại Po A 100 W B 100 W C 50 W D 200 W Câu 23 Mạch điện xoay chiều gồm biến trở mắc nối tiếp với cuộn dây cảm tụ điện mắc vào mạch điện hiệu điện xoay chiều ổn định Người ta điều chỉnh giá trị biến trở đến cơng suất mạch 100 W dòng điện trễ pha với hiệu điện hai đầu mạch góc π/3 Tiếp tục điều chỉnh giá trị biến trở cho công suất mạch đạt cực đại Giá trị cực đại công suất là: A 300 W B 100 W C 200 W D 250 W Câu 24 Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R, tụ C cuộn dây không cảm mắc nối tiếp xác định ZL = 80 Ω ZC = 30 Ω Điều chỉnh R để công suất toàn mạch cực đại; từ giá trị biến trở, để công suất biến trở cực đại cần phải điều chỉnh để biến trở tăng thêm 15 Ω Điện trở nội cuộn dây xấp xỉ A Ω B 13,3 Ω C 7,5 Ω D 40 Ω ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: A •Khi R=Ro cơng suất tiêu thụ mạch đạt giá trị cực đại, ta : Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 2: D Để công suất tiêu thụ biến trở đạt cực đại giá trị biến trở phải bằng: Câu 3: A Câu 4: B Ta r < |ZL-ZC| nê thay đổi R đểcơng suất tồn mạch cực đại thì: Cơng suất cực đại mạch: Câu 5: A Điều chỉnh R để công suất mạch đạt cực đại ta có: Câu 6: B Ta có: Thay đổi R để cơng suất R cực đại : Câu 7: B ; Để công suất tiêu thụ R cực đại => Câu 8: B Điều chỉnh R để cơng suất tiêu thụ biến trở đạt cực đại ta Tổng trở mạch Do tổng trở mạch chia hết cho 40 nên đặt Ta Chọn k=9 ta r=10 hệ số cơng suất đoạn mạch AB Hệ số công suất đoạn mạch MB Câu 9: C Ta điều chỉnh R để cơng suất tồn mạch cực đại ta Mặt khác từ giá trị cần điều chỉnh biến trở tăng thêm cơng suất biến trở đạt cực đại ta Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 10: C Khi điện áp hai đầu đoạn mạch AM sớm pha  so với điện áp hai đầu đoạn mạch MB Câu 11: B Điều chỉnh R thấy hai giá trị R R1= 32,9Ω R2=169,1 Ω cơng suất mạch P=200W Câu 12: C Biến đổi R để công suất R cực đại Câu 13: B Thay đổi R để công suất mạch đạt cực đại đó: Câu 14: C Mạch R nt (L,r) UR =U(Lr) cơng suất tỏa nhiệt R cực đại Câu 15: D Ta xảy đồng thời công suất tiệu thụ R cực đại hiệu điện hai đầu tụ giảm mắc thêm tụ nối tiếp hay song song ta Câu 16: B Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Đều chỉnh biến trở để công suất biến trở cực đại Câu 17: B Câu 18: C Câu 19: D Câu 20: A Câu 21: C Câu 22: A Ban đầu ta có: R biến thiên để công suất mạch cực đại ta có: Lúc sau ta có: Từ ta có: Câu 23: C Câu 24: B ... R để cơng suất tiêu thụ điện trở R đạt giá trị lớn R PR có giá trị là: A R = 50 Ω ; PR = 250 W B R = 50 Ω ; PR = 62,5 W C R = 30 Ω ; PR = 250 W D R = 30 Ω ; PR = 125 W Câu 18 Mạch điện xoay chiều. .. Cho mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có R0 = 50 Ω, L = 4/10π H tụ điện có điện dung C = 1 0-4 /π F điện trở R thay đổi Tất mắc nối tiếp với nhau, đặt vào hai đầu đoạn mạch có hiệu điện xoay chiều. .. điện trở R thay đổi được, cuộn dây có điện trở r = 20 Ω độ tự cảm L = H, tụ điện có điện dung C = 100 μF mắc nối tiếp với Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = 240cos100t (V) Khi R
- Xem thêm -

Xem thêm: 20 mạch điện xoay chiều RLrC có r thay đổi , 20 mạch điện xoay chiều RLrC có r thay đổi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay