Đề ôn luyên 60 câu 90p đề 5

10 7 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:25

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 ĐỀ I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 CÂU) Câu Chọn phát biểu sai dao động điều hòa Dao động vật dao động điều hòa A lực tác dụng lên vật tỉ lệ với độ dời hướng vị trí cân B lực tác dụng lên vật biến đổi tuần hoàn theo thời gian C gia tốc vật tỉ lệ với độ dời hướng vị trí cân D vận tốc vật biến thiên điều hòa theo thời gian Câu Một vật thực dao động điều hòa theo phương trình:   x  5cos  20t   (cm) với t tính giây 3  Trong khoảng thời gian từ đến 0,5s đầu tiên, động vật có lần đạt giá trị cực đại? A B 10 C 12 D 20 Câu Trong thang máy có treo lắc đơn lắc lò xo Biết thang máy chuyển động theo phương thẳng đứng với gia tốc có giá trị ln nhỏ gia tốc trọng trường Khi thang máy đứng yên, hai lắc dao động điều hòa với chu kì dao động riêng Khi thang chuyển động, người ta thấy chu kì dao động riêng lắc đơn lớn chu kì dao động riêng lắc lò xo Điều chứng tỏ thang máy A xuống chậm dần B lên nhanh dần C chuyển động D xuống nhanh dần Câu Một 1ắc có dây treo chiều dài l chịu lực căng cực đại lần trọng lượng P lắc Khi lắc đứng yên vị trí cân bằng, người ta truyền cho động Wđ Muốn q trình dao động dây treo khơng bị đứt, Wđ không vượt giá trị A Pl B 0,25Pl C 0,5Pl D 2Pl Câu Một đồng hồ lắc chạy đặt mặt đất Biết bán kính Trái Đất 6400km Đưa đồng hồ lên độ cao 3km giữ cho chiều dài lắc không đổi Mỗi ngày đồng hồ A chạy chậm 40,5s B chạy chậm 80,9s C chạy nhanh 40,5s D chạy nhanh 80,9s Câu Một lắc thực dao động riêng Đó dao động điều hòa Nếu vận tốc cực đại A giảm %, biên độ dao động giảm nhiêu % B giảm %, lượng dao động giảm nhiêu % C giảm %, tần số dao động giảm nhiêu % D giảm %, tần số dao động tăng lên nhiêu % Câu Chọn phát biểu Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa tần số f A Chuyển động vật dao động điều hòa tần số 2f B Chuyển động vật dao động điều hòa tần số f C Chuyển động vật khơng phải dao động điều hòa D Vận tốc vật biến thiên điều hòa với tần số f Câu Tốc độ âm không khí nước 330m/s 1452m/s Khi âm truyền từ nước vào khơng khí bước sóng A Tăng lần B giảm lần C Tăng 4,4 lần D giảm 4,4 lần Câu Một sóng lan truyền theo phương với tốc độ v = 0,4m/s Phương trình dao động phần tử   20 điểm N phương truyền sóng u N  2cos  t   (cm) 4  Coi biên độ sóng truyền khơng đổi Phương trình dao động phần tử điểm M nằm gần nguồn sóng điểm N phương truyền sóng cách N khoảng 3cm là: 3   20 t   (cm) A u M  2cos      B u M  2cos  t   (cm) 4 3    20  20 t   (cm) t   (cm) C u M  2cos  D u M  2cos  12  12    Câu 10 Sóng truyền dây dài đàn hồi có đầu phản xạ cố định đầu này, sóng phản xạ khác sóng tới thời điểm nào? Bỏ qua lực cản môi trường A Chu kì sóng B Tốc độ truyền sóng C bước sóng D Pha sóng Câu 11 Một sợi dây căng hai điểm cố định cách 75cm Hai tần số gần liên tiếp sóng tạo sóng dừng dây 15Hz 20Hz Tốc độ truyền sóng dây A 75cm/s B 150cm/s C 750cm/s D 1000cm/s Câu 12 Có thể tạo dòng điện xoay chiều cách A cho khung dây dẫn quay quanh trục từ trường B cho khung dây dẫn chuyển động tịnh tiến từ trường C làm cho từ thông qua khung dây tăng dần giảm dần theo thời gian D làm cho từ thông qua khung dây dẫn biến thiên điều hòa Câu 13 Đối với đoạn mạch điện xoay chiều khơng phân nhánh, cường độ dòng điện sớm pha điện áp hai đầu đoạn mạch góc nhỏ 0,5 A đoạn mạch chứa cuộn cảm B đoạn mạch gồm điện trở tụ điện C đoạn mạch gồm điện trở cuộn cảm D đoạn mạch gồm cuộn cảm tụ điện Câu 14 Dòng xoay chiều qua đoạn mạch có cường độ hiệu dụng I tần số f Tính từ thời điểm i = 0, điện lượng qua mạch chu kì chu kì bằng: I I I 2I I 4I ;0 ;0 ; B C D ; f 3 f 2f f f f Câu 15 Trong đoạn mạch RLC không phân nhánh, gọi uR, uL, uC điện áp hai đầu điện trở thuần, cuộn cảm tụ điện A A uR trễ pha  so với uC B uL sớm pha  so với uC C uC trễ pha  so với uL D uR sớm pha  so với uL Câu 16 Đặt điện áp u = U0cos2ft vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp Nếu thay đổi tần số f dòng điện tần số nhận giá trị 50Hz 200Hz, cường độ dòng điện qua mạch có giá trị hiệu dụng Để cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch đạt cực đại, tần số điện áp đặt vào phải có giá trị A 100Hz B 125Hz C 40Hz D 250Hz http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Câu 17 Một đèn sợi đốt 12V - 6W mắc nối tiêp với cuộn dây cảm vào mạch xoay chiều có điện áp hiệu dụng U = 24V cho đèn sáng bình thường Điện áp hai đầu cuộn dây cảm kháng là: A 12 3V;24 B 12 2V;24 3 C 12 3V;24 3 D 12V; 24 2 Câu 18 Một đoạn mạch xoay chiều RLC khơng phân nhánh có cộng hưởng điện Nếu làm cho tần số dòng điện qua mạch tăng lên điện áp hai đầu đoạn mạch A pha với cường độ dòng điện B trễ pha cường độ dòng điện C sớm pha cường độ dòng điện D Trễ pha hay sớm pha so cường độ dòng điện tùy thuộc vào độ lớn C L Câu 19 Đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây mắc nối tiếp tụ điện C Điện áp hiệu dụng hai đầu mạch U = 60V Biết hệ số công suất đoạn mạch 0,8 hệ số công suất cuộn dây 0,6 Điện áp hai đầu cuộn dây A 20V B 30V C 40V D 80V Câu 20 Chỉ phát biểu sai nói máy biến áp A Khi truyền tải điện xoay chiều xa, để giảm hao phí điện người ta thường dùng máy biến áp B Các máy biến áp phải có hai cuộn dây riêng biệt C Các máy biến áp phải có lõi sắt khép kín D Máy biến áp khơng dùng cho dòng điện khơng đổi Câu 21 Với dao động tự do, sau chu kì kể từ cường độ dòng điện mạch lượng mạch dao động tập trung đâu? A Tụ điện B Cuộn cảm C Tụ điện cuộn cảm D Bằng Câu 22 Mạch dao động gồm tụ điện có điện dung C = 200pF cuộn cảm Biểu thức hiệu điện hai đầu cuộn cảm u = 8cos2.106t (V) Biểu thức cường độ dòng điện mạch là:   A i  3,2cos  2.106 t   (mA) 2    B i  3,2cos  2.106 t   t(mA) 2      C i  1,6cos  2.106 t   t(mA) D i  1,6cos  2.106 t   t(mA) 2 2   Câu 23 Cho cuộn cảm có độ tự cảm L hai tụ điện có điện dung C1 C2 Khi mắc cuộn cảm L với tụ điện C1 chu kì dao động T1 = 5.10-5s, mắc cuộn cảm L với tụ điện C2 chu kì dao động T2 = 1,2.10-4s Mắc cuộn L với tụ gồm C1và C2 mắc song song chu kì dao động mạch A 3,14.10-5s B 1,7.10-4s C 7.10-5s D 1,3.10-4s Câu 24 Mạch chọn sóng máy thu gồm cuộn cảm có độ tự cảm L = 0,5mH tụ điện xoay chiều có điện dung biến đổi từ 5pF đen 125pF Máy thu thu sóng vơ tuyến điện có bước sóng nằm khoảng nào? A 94,2m  471 m B 94,2m  376,8m C 118,4m  471m D 118,4m  376,8m Câu 25 Khi ánh sáng truyền từ chân khơng vào thủy tinh có chiết suất n A tần số bước sóng tăng n lần B tần số bước sóng giảm n lần C tần số bước sóng khơng đổi http://dethithpt.com – Website chun đề thi – tài liệu file word D tần số khơng đổi bước sóng giảm n lần Câu 26 Một tàu treo đèn phát ánh sáng màu đỏ với bước sóng  = 640m đỉnh cột buồm Một người thợ lặn nước (có chiết suất n = ) bên cạnh tàu nhìn thấy đèn có màu bước sóng ánh sáng nước bao nhiêu? A Màu lục,  = 480m B Màu đỏ,  = 640m C Màu đỏ,  = 480m D Màu tím,  = 410m Câu 27 Trong thí nghiệm Y-âng với nguồn phát ánh sáng trắng, vị trí vân đỏ bậc (bước sóng đ = 0,760m) có vân sáng xạ trơng thấy có bước sóng nằm trùng lên đó? A xạ, bước sóng 1 = 0,640m; 2 = 0,456m B xạ, bước sóng 1 = 0,570m; 2 = 0,456m C xạ, bước sóng 1 = 0,570m; 2 = 0,415m D xạ, bước sóng 1 = 0,640m; 2 = 0,456m; 3 = 0,415m Câu 28 Trong thí nghiệm Y-âng, khoảng cách hai khe hẹp S1, S2 a = 0,8mm, khoảng cách từ hai khe tới D = 2m Nếu ta đặt sau khe S1 S2 mỏng, phẳng có hai mặt song song bề dày e = 10m thấy hệ thống vân dịch chuyển khoảng x0 = 1,2cm Chiết suất chất làm mỏng A 1,50 B 1,52 C 1,48 D 1,60 Câu 29 Chọn phát biểu A Khi truyền tới vật, có tia hồng ngoại làm vật nóng lên B Khi qua chất, tia tử ngoại ln ln bị hấp thu tia trơng thấy C Tia tử ngoại có tác dụng lên kính ảnh tia hồng ngoại khơng D Tia hồng ngoại tia tử ngoại tia khơng nhìn thấy Câu 30 Năng lượng phôtôn trongmột chùm sáng đơn sắc tỉ lệ nghịch với A bước sóng ánh sáng B tốc độ ánh sáng C tần số ánh sáng D cường độ chùm sáng Câu 31 Hiện tượng quang điện tượng êlectron bắn khỏi kim loại A ion đập vào mặt kim loại B nguyên tử đập vào mặt kim loại C kim loại nung nóng đến nhiệt độ cao D kim loại chiếu sáng thích hợp Câu 32 Hiện tượng quang điện tượng A làm bật electron khỏi bề mặt kim loại kim loại chiếu ánh sáng có bước sóng thích hợp B giải phóng êlectron liên kết thành êlectron dẫn khối chất bán dẫn cách nung nóng khối bán dẫn C giải phóng electron liên kết thành êlectron dẫn chất bán dẫn chất bán dẫn chiếu ánh sáng có bước sóng thích hợp D giải phóng electron liên kết thành electron dẫn cách bắn chùm ion có lượng cao vào khối chất bán dẫn Câu 33 Quang trở A điện trở có giá trị giảm chiếu ánh sáng thích hợp B điện trở có giá trị tăng chiếu ánh sáng thích hợp C điện trở có giá trị chiếu ánh sáng D điện trở có giá trị khơng đổi thay đổi bước sóng ánh sáng chiếu tới Câu 34 Đối với nguyên tử hiđrô, phôtôn ứng với vạch có bước sóng ngắn quang phổ http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word A sinh nguyên tử chuyển từ mức lượng E mức E1 B sinh nguyên tử chuyển từ mức lượng E mức E1 C Thuộc vùng hồng ngoại D Thuộc dãy Ban-me Câu 35 Hạt nhân nhân chì 206 Pb 82 210 Po 84 Tỉ số lúc đầu đứng yên, sau phóng hạt  biến đổi thành hạt WPb động hạt nhân chì động hạt  W A 20,5 B 51,5 C 31 D 0,048 Câu 36 Năng lượng liên kết riêng có giá trị A hạt nhân B lớn hạt nhân nặng C lớn hạt nhân có số khối trung bình D lớn hạt nhân nhẹ Câu 37 Hằng số phóng xạ phụ thuộc vào A khối lượng chất phóng xạ B chất chất phóng xạ C Thời gian xảy phóng xạ D loại tia phóng xạ Câu 38 Triti phóng xạ với chu kì bán rã 12,3 năm Sau khoảng khối lượng triti 10% giá trị ban đầu? A 40,8 năm B 1,23 năm C 81,6 năm D 123 năm  42 He Câu 39 Cho phản ứng hạt nhân: p  73 Li  Biết lượng liên kết hạt He 28,4MeV độ hụt khối hạt Li mLi = 0,0423u Cho u = 931,5MeV/c2 Phản ứng A Tỏa lượng 10,2MeV B Thu lượng 10,2MeV C Tỏa lượng 17,4MeV D Thu lượng 17,4MeV Câu 40 Chọn nhận xét sai hạt sơ cấp A Các hạt sơ cấp thường có khối lượng điện tích khác B Các hạt sơ cấp bao gồm loại: phôtôn, leptôn hađrơn C Hạt sơ cấp có khối lượng nghỉ D Điện tích hạt phản hạt có độ lớn khác ngược dấu II PHẦN RIÊNG (70 CÂU) Thí sinh làm hai phần (phần A phần B) A THEO CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN (10 câu, từ càu 41 đến câu 50) Câu 41 Con lắc đơn dao động điều hòa biên độ góc độ lượng E Nếu biên độ góc lắc giảm lần lượng dao động E E A B C E D 2E Câu 42 Một vật thực đồng thời hai dao động điều hòa phương theo phương trình: x1 = 1,0sin10t(cm) x2 = 2,4cos10t(cm) Gia tốc cực dại vật A 2,6m/s2 B 3,4m/s2 C 1,4m/s2 D 0,26m/s2 Câu 43 Một sóng dừng dây (đặt dọc theo trục Ox) có phương trình: u = 2sin0,2x cos500t (t đo s; u x đo cm) http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Kết luận nêu sau khơng đúng? A tần số sóng 250Hz B Khoảng cách hai nút sóng 10cm C bước sóng 10cm D Tốc độ truyền sóng dây 25m/s Câu 44 Chọn phát biểu sai Trong ống chuẩn trực máy quang phổ A thấu kính L1 đặt trước lăng kính có tác dụng tạo chùm song song song, thấu kính L2 đặt sau lăng kính có tác dụng hội tụ chùm tia song song B lăng kính có tác dụng làm lệch tia sáng phía đáy cho chúng gần trục thấu kính C khe sáng S đặt tiêu diện thấu kính L1 D quan sát đặt tiêu diện thấu kính L2 Câu 45 Cho nước có chiết suất , thủy tinh có chiết suất 1,5 Một tia sáng có bước sóng 540nm nước Bước sóng ánh sáng thủy tinh A 480m B 360m C 720m D 640m Câu 46 Chọn phát biểu sai Đối với đoạn mạch điện xoay chiều có tụ điện A cường độ dòng điện sớm pha  so với điện áp hai tụ điện B cường độ dòng điện hiệu dụng tỉ lệ thuận với điện dung tụ C cường độ dòng điện hiệu dụng tỉ lệ nghịch với tần số điện áp hai tụ D công suất tiêu thụ đoạn mạch Câu 47 Một mạch dao động điện từ LC có chu kì dao động riêng T Tại thời điểm ban đầu, điện áp hai tụ điên Sau khoảng thời gian ngắn điện áp hai tụ điện có giá trị nửa giá trị cực đại?  LC  LC  LC C D Câu 48 Trong ống tia Rơn-ghen hoạt động A phần lớn động electron đập vào đối catôt chuyển thành lượng tia Rơn-ghen B đối catơt có điện với catơt C hiệu điện anơt catơt có trị số hàng chục nghìn vơn D Trong ống chân khơng Câu 49 Người ta truyền tới nơi tiêu thụ công suất 550kW đường dây có điện trở 5 Biết điện áp trạm phát điện 6kV Coi hệ số tông suất mạng điện Công suất điện trạm phát điện A 600kW B 550kW C 580kW D 650kW 26 Câu 50 Công suất xạ toàn phần Mặt Trời 3,9.10 W, tốc độ ánh sáng trắng chân không 3.108m/s Sau giờ, khối lượng Mặt Trời giảm lượng A 3,74.1014kg B 2,60.1012kg C 1,56.1013kg D 5,744.1010kg A  LC B B THEO CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO (10 câu, từ câu 51 đến câu 60) Câu 51 Một đĩa tròn đặc, đồng chất, tiết diện đều, khối lượng 2kg, bán kính 10cm quay nhanh dần quang trục cố định với gia tốc góc 8rad/s2, tác dụng lực không đổi tác dụng lên vành đĩa có phương tiếp tuyến với vành Cường độ lực A 0,4N B 0,6N C 0,8N D 0,2N http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Câu 52 Một vật rắn quay quanh trục cố định với tốc độ vòng/s Momen động lượng vật 10kg.m2/s Cho  = 3,14 Động vật A 50J B 25J C 78,5.J D 157J Câu 53 Một bàn tròn quay quanh trục thẳng đứng với tốc độ góc 4,5rad/s Momen quán tính bàn trục quay 37,5kg.m2 Một vật nhỏ khối lượng m = 2kg đặt lên bàn điểm cách trục quay 2,5m với vận tốc ban đầu đất Biết ma sát trục quay không đáng kể, sau đặt bàn, vật đứng yên bàn quay Tốc độ góc bàn sau đặt vật A 3,375rad/s B 2,125rad/s C 3,675rad/s D 6,125rad/s Câu 54 Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần số đồng pha Nếu tham gia dao động thứ nhất, vật đạt vận tốc cực đại v1 Nếu tham gia dao động thứ hai, vật đạt vận tốc cực đại v2 Khi tham gia đồng thời hai dao động, vật đạt vận tốc cực đại là: v  v2 A v = v1 + v2 B v  C v > v1 + v2 D v < v1 + v2 Câu 55 Cho đoạn mạch RLC nối tiếp có giá trị R, L, C không đổi Đặt vào hai đầu đoạn điện áp xoay chiều có tần số thay đổi Khi tần số dòng điện f cảm kháng dung kháng có giá trị ZL = 240 ZC = 15 Để đoạn mạch xảy cộng hưởng, ta phải thay đổi tần số góc dòng điện đến giá trị A 2f B 4f C 0,5f D.0,25f Câu 56 Nguồn sau không phát tia tử ngoại? A Mặt Trời B Bình nước nóng C Thanh kim loại nung nóng sáng D Dây tóc đèn sợi đốt sáng Câu 57 Chọn phát biểu sai Quang phổ vạch phát xạ A nguyên tử khác khác số lượng, vị trí màu sắc độ sáng vạch quang phổ B hai chất khác khơng thể có vạch có vị trí trùng C chất khí hay có tỉ khối nhỏ, bị nung nóng phát D phụ thuộc vào nhiệt độ vật Câu 58 Mẩu nguyên tử Bo không gồm nội dung sau đây? A Khối lượng nguyên tử tập trung hầu hết hạt nhân B Chuyển động êlectron tuân theo hai tiên đề Bo C Sự thu - phát lượng nguyên tử tuân theo định luật vật lí cổ điển D Các electron chuyển động quanh hạt nhân theo quỹ đạo khác Câu 59 Vào thời điểm tỉ số khối lượng hai chất xạ : Nếu chu kì bán rã chúng tương ứng 12h 16h sau hai ngày, tỉ số khối lượng chúng A B C 0,5 D 0,25 Câu 60 Một ngơi khối khí lớn quay co lại tác dụng lực hấp dẫn Trong q trình này, tốc độ góc A giảm B tăng lên C tăng lên cực đại giảm D không đổi ĐÁP ÁN http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word B B D C A A C D A 10 D 11 C 12 D 13 B 14 B 15 C 16 A 17 C 18 C 19 D 20 B 21 C 22 A 23 D 24 A 25 D 26 C 27 B 28 C 29 D 30 A 31 D 32 C 33 A 34 A 35 B 36 C 37 B 38 A 39 C 40 D 41 B 42 A 43 B 44 B 45 A 46 C 47 B 48 C 49 A 50 C 51 C 52 D 53 B 54 A 55 D 56 B 57 B 58 C 59 A 60 B HƯỚNG DẪN CHỌN ĐÁP ÁN MỘT SỐ CÂU KHÓ   Câu B Vận tốc v  100sin  20t   3    Giải phương trình sin  20t    với  t  0,5 ta có: 3    k   k     0,5  k  0,1,2, ,9 120 20 Có 10 giá trị k ứng với 10 thời điểm cần tìm 20t  mv 2m Câu C Dùng giả thiết Wđ = phương trình lực hướng tâm: mv suy ra: F  mgcos   l Fmax Câu A 2Wñ mv 2m  mg   P  2P;Wñ  0,5Pl l l T g' R 6400     1;T'  T nên đồng hồ chạy chậm T' g R  h 6403 Sau ngày - đêm, số đồng hồ độ cao 3km 24.3600 T T' Thời gian chạy chậm T  24.3600 1    24.3600  40,5s 6403  T'  Câu 11 C Giả sử dây có k bụng sóng k v kv  75;f   15 2f 150 (9k  1)v  20 150 Giải hệ (1) (2): k = 3; v = 750cm/s Tương tự ta có f ' 1//4f I I I sin ft   chu kì: q   2f 2f Trong chu kì: q = U U  Câu 16 A Từ điều kiện 2     2 R   2f1L  R   2f L    2f1C   f 2C    Câu 14 B Trong http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word suy ra: f1f   f ; I cực đại xảy cộng hưởng 4 LC f  f1f  100Hz 2 LC Câu 17 C Đèn có điện trở R = 24 có cường độ dòng điện dịnh mức I = 0,5A Từ công thức I R  Z 2L  24 suy ra: Z L  24 3;U L  IZ L  12 3V Câu 19 D Điện trở cuộn dây điện trở đoạn mạch: Zcos   Z L cos L hay Ucos   U L cos L ; UL  U cos  60.0,6   80V cos  L 0,8 Câu 21 C Ở thời điểm cường độ dòng điện qua cuộn dây hiệu điện hai tụ có giá trị khác nên lượng mạch dao động tập trung cuộn dây tụ điện Câu 22 A I0 = CU0 = 2.10-10.2.106.8 = 3,2.10-3(A), i cường độ dòng điện qua cuộn dây nên trễ pha  u   Vậy i  3,2cos  2.106 t   (mA) 2  Câu 23 D T1  2 LC1 ;T2  2 LC2 Nếu C1 C2 mắc song song: T  2 L(C1  C2 ) , suy ra: T  T12  T22  13.10 5 s D D  k ;    ñ với điều kiện: 0,4    0,76m; a a k < k  5,7 nên k1 = k2 = 5, 3 ứng với 1   ñ  0,57m;    ñ  0,456m e e e Câu 28 C Thời gian truyền qua mặt tăng thêm t    (n  1) v c c Có thể coi quãng đường truyền qua mặt tăng thêm d1 = ct = e(n - 1) Hiệu đường hai sóng tới điểm có tọa độ X là: ax d = - e(n - 1) D Tại vân trung tâm: d = x = x0; Câu 27 B 3 ñ ax 8.104.1,2.102 n  1  1  1,48 De 2.105 Câu 38 A m  m 0e Ln hai vế:  t  0,1m 0,693t ;e T  10 0,693t  ln10  2,3 ta có: T http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word T = 12,3 2,3  40,8 năm 0,693 Câu 43 B Tại nút sóng, biên độ A = 2sin0,2x = 0, suy x = 5k (cm), khoảng cách hai nút sóng 5cm, bước sóng 2,5cm = 10cm  500 Vì  = 500 rad/s nên tần số f    250Hz 2 2 tốc độ truyền sóng: v = f = 25m/s Câu 49 A Dùng phương trình bảo tồn lượng: 6.103I = 550.103 + 5I2 Phương trình cho hai nghiệm I1 = 100A; I2 = 1100A Loại nghiệm I2 P = UI = 600kW Câu 51 C Từ phương trình M = I, suy ra: FR  mR  mR 2.0,1.8   0,8N 2 Câu 54 A Vì hai dao động đồng pha nên biên độ dao động tổng hợp tổng hai biên độ dao động thành phần: A = A1 + A2 F v  A  A1  A2  v1  v Câu 59 A Lúc đầu hai lượng chất có khối lượng 2m0 m0 Sau t = 48h, khối lượng chúng lại là: m1  2m Vậy  48 12  0,25m ;m1  2m  48 12 48  m0 m 12  ;m  m  8 m1  m2 _ 10 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word ... 33 A 34 A 35 B 36 C 37 B 38 A 39 C 40 D 41 B 42 A 43 B 44 B 45 A 46 C 47 B 48 C 49 A 50 C 51 C 52 D 53 B 54 A 55 D 56 B 57 B 58 C 59 A 60 B HƯỚNG DẪN CHỌN ĐÁP ÁN MỘT SỐ CÂU KHÓ   Câu B Vận... khơng Câu 49 Người ta truyền tới nơi tiêu thụ công suất 55 0kW đường dây có điện trở 5 Biết điện áp trạm phát điện 6kV Coi hệ số tông suất mạng điện Công suất điện trạm phát điện A 600 kW B 55 0kW... 3,74.1014kg B 2 ,60. 1012kg C 1 ,56 .1013kg D 5, 744.1010kg A  LC B B THEO CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO (10 câu, từ câu 51 đến câu 60) Câu 51 Một đĩa tròn đặc, đồng chất, tiết diện đều, khối lượng 2kg, bán kính 10cm
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề ôn luyên 60 câu 90p đề 5 , Đề ôn luyên 60 câu 90p đề 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay