14 ôn tập lượng tử ánh sáng đề 5

6 25 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:25

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 14 - Ôn tập Lượng tử ánh sáng - Đề Câu Năng lượng tối thiểu để electron khỏi mặt kim loại Cêsi 1,88 eV Dùng kim loại để làm catốt tế bào quang điện Chiếu vào kim loại ánh sáng co bước sóng λ = 0,489 µm có dòng quang điện i chạy qua tế bào quang điện Để triệt tiêu dòng quang điện ta phải đặt vào anot catốt hiệu điện hãm bao nhiêu? Cho h = 6,625.10-34 Js; c = 3.108 m/s; e = 1,6.10-19 C; me = 9,1.10-31 kg A 0,66 V B 6,6 V C -0,66 V D -6,6 V Câu Chiếu hai xạ có bước sóng λ1 =0,35 µm λ2 = 0,54 µm vào kim loại thấy vận tốc ban đầu cực đại electron bật ứng với hai xạ gấp hai lần Giới hạn quang điện λ0 kim loại theo λ1λ2 là: A 4λ1λ2/(3λ1-λ2) B λ1λ2/(λ1-λ2) C λ1λ2/(λ1+λ2) D 3λ1λ2/(4λ1-λ2) Câu Nguyên tử Hiđro nhận lượng kích thích electron chuyển từ quỹ đạo K lên quỹ đạo M Khi chuyển trạng thái bản, nguyên tử hidro phát photon thuộc : A Hai vạch dãy Banme B Một vạch dãy Banme vạch dãy Laiman C vạch dãy Banme vạch dãy Laiman D Hai vạch dãy Laian Câu Chiếu chùm xạ đơn sắc có bước sóng 0,20 μm vào cầu đồng, đặt cô lập điện Giới hạn quang điện đồng 0,30 μm Điện cực đại mà cầu đạt so với đất là: A 4,26 V B 3,12 V C 1,34 V D 2,07 V Câu Tính bước sóng ánh sánglượng phơtơn 2,8.10-19 J Cho số plăng h = 6,625.1034 Js, vận tốc ánh sáng chân không c = 3.108 m/s A 0,66 μm B 0,58 μm C 0,71 μm D 0,45 μm Câu Ánh sáng có bước sóng 4000 Ǻ chiếu vào kim loại có cơng thoát 1,88 eV Động ban đầu cực đại electron quang điện là: A 1,95.10-19 J B 1,25.10-21 J C 19,5.10-19 J D 19,5.10-21 J Câu Cho khối lượng electron m = 9,31.10-31 kg, điện tích electron e = 1,6.10-19 C; Tính vận tốc ban đầu cực đại electron quang điện biết hiệu điện hãm 45,5 V A 1,6.10-6 m/s B 4.106 m/s C 1,444.106 m/s D 3,2.106 m/s Câu Phát biểu sau sai nói lân quang? A Sự phát sáng tinh thể bị kích thích ánh sáng thích hợp gọi lân quang B Nguyên nhân phát sáng lân quang tinh thể bị nóng lên mức C Ánh sáng lân quang tồn lâu sau tắt ánh sáng kích thích Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D A, C Câu Electron quang điện bị bứt khỏi bề mặt kim loại bị chiếu ánh sáng : A Cường độ chùm sáng lớn B Bước sóng ánh sáng lớn C Tần số ánh sáng nhỏ D Bước sóng nhỏ hay giới hạn xác định Câu 10 Với ε1, ε2, ε3 lượng phôtôn ứng với xạ màu vàng, xạ tử ngoại xạ hồng ngoại thì: A ε3 > ε1 > ε2 B ε2 > ε1 > ε3 C ε1 > ε2 > ε3 D ε2 > ε3 > ε1 Câu 11 Chọn câu Ánh sáng huỳnh quang là: A Tồn thời gian sau tắt ánh sáng kích thích B Hầu tắt sau tắt ánh sáng kích thích C Có bước sóng nhỉnh bước sóng ánh sáng kích thích D Do tinh thể phát ra, sau kích thích ánh sáng thích hợp Câu 12 Dãy Laiman nằm vùng: A tử ngoại B ánh sáng nhìn thấy C hồng ngoại D ánh sáng nhìn thấy phần vùng tử ngoại Câu 13 Mức lượng quỹ đạo dừng ngun tử hiđrơ từ ngồi E1 = 13,6 eV; E2 = - 3,4 eV; E3 = - 1,5 eV; E4 = - 0,85 eV Nguyên tử trạng thái có khả hấp thụ phơtơn có lượng để nhảy lên mức trên: A 12,2 eV B 3,4 eV C 10,2 eV D 1,9 eV Câu 14 Vạch thứ vạch thứ dãy Banme quang phổ ngun tử hyđrơ có bước sóng λ1 = 656,3 nm λ2 = 410,2 nm Bước sóng vạch thứ ba dãy Pasen là: A 0,9863 nm B 182,6 μm C 0,0986 μm D 1094 nm Câu 15 Chùm sáng có bước sóng 0,5 μm gồm phơtơn có lượng: A 1,1.10-48 J B 1,3.10-27 J C 3,97.10-19 J D 1,7.10-5 J Câu 16 Một chùm tia laze tạo tượng xạ cảm ứng truyền chân khơng có bước sóng λ=0,72 μm , cho c = 108 m/s Phôtôn cấu tạo nên chùm sáng laze có tần số lượng : A 2,4 1014 Hz, 1,59.10-19 J B 4,17.1014 Hz, 27,6.10-20 J C 4,17.1014 Hz, 1,59.10-19 J D 2,4 1014 Hz, 27,6.10-20 J Câu 17 Trong quang phổ vạch hiđrơ, bước sóng vạch thứ dãy Lai-man ứng với chuyển êlectron từ quỹ đạo L quỹ đạo K (L → K) 0,1217 μm , vạch thứ dãy Ban-me ứng với chuyển êlectron từ M → L 0,6563 μm Bước sóng vạch quang phổ thứ hai dãy Laiman ứng với chuyển êlectron từ M → K bằng: A 0,7780 μm Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B 0,5346 μm C 0,1027 μm D 0,3890 μm Câu 18 Chiếu chùm xạ đơn sắc vào kẽm có giới hạn quang điện 0,35 μm Hiện tượng quang điện khơng xảy chùm xạ có bước sóng: A 0,1 μm B 0,2 μm C 0,3 μm D 0,4 μm Câu 19 Phát biểu sau đúng? A Hiện tượng quang điện tượng bứt electron khỏi bề mặt kim loại chiếu vào kim loại ánh sáng có bước sóng thích hợp B Hiện tượng quang điện tượng electron bị bắn khỏi kim loại kim loại bị đốt nóng C Hiện tượng quang điện tượng electron liên kết giải phóng thành electron dẫn chất bán dẫn chiếu xạ thích hợp D Hiện tượng quang điện tượng điện trở vật dẫn kim loại tăng lên chiếu ánh sáng vào kim loại Câu 20 Chọn câu đúng: Các vạch thuộc dãy Banme ứng với chuyển electron từ quỹ đạo quỹ đạo: A K B L C M D O Câu 21 Một ống rơnghen có hiệu điện anốt katốt 2000 V, cho h = 6,625.10-34 J.s, c = 3.108 m/s Bước sóng ngắn tia rơnghen mà ống phát là: A 4,68.10-10 m B 5,25.10-10 m C 3.46.10-10 m D 6,21.10-10 m Câu 22 Trong quang phổ nguyên tử Hiđrô, vạch thứ thứ dãy Banme có bước sóng tương ứng λα = 0,6563 (μm) λδ = 0,4102 (μm) Bước sóng vạch thứ ba dãy Pasen là: A 0,9863 (μm) B 1,8263 (μm) C 1,0982 (μm) D 1,0939 (μm) Câu 23 Hiện tượng sau khơng liên quan đến tính chất lượng tử ánh sáng? A Sự tạo thành quang phổ vạch B Hiện tượng quang dẫn C Sự phát quang chất D Sự hình thành dòng điện dịch Câu 24 Để đo khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng người ta dùng laze phát xung ánh sáng có bước sóng 0,52 μm chiếu phía Mặt Trăng Khoảng thời gian thời điểm xung phát thời điểm máy thu mặt đất nhận xung phản xạ từ Mặt Trăng đo 2,667 s Năng lượng xung ánh sáng 10 kJ Khoảng cách Trái Đất Mặt Trăng; số phôtôn chứa xung ánh sáng là: A 4.108 m 3,62.1022 hạt B 4.107 m 2,22.1022 hạt C 3.108 m 2,62.1022 hạt D 4.108 m 2,62.1022 hạt Câu 25 Động ban đầu cực đại electron quang điện A Không phụ thuộc bước sóng ánh sáng kích thích B Phụ thuộc cường độ ánh sáng kích thích Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C Phụ thuộc chất kim loại làm catot bước sóng ánh sáng kích thích D Khơng phụ thuộc chất kim loại làm katot Câu 26 Chiếu chùm sáng trắng có bước sóng từ 0,40 µm đến 0,75 µm vào tám kim loại lập điện điện cực đại kim loại V = 0,625 V Giới hạn quang điện kim loại A 0,42 µm B 0,50 µm C 0,65 µm D 0,55 µm Câu 27 Một kim loại đặt lập điện, có giới hạn quang điện λo = 0,6 μm Chiếu chùm tia tử ngoại có bước sóng λ = 0,2 μm vào bề mặt kim loại Xác định điện cực đại kim loại nói A 4,1 V B 4,14 V C – 4,14 V D 2,07 V Câu 28 Cho e = -1,6.10-19 C; c = 3.108 m/s; h = 6,625.10-34 Js Một ống Rơnghen phát xạ có bước sóng nhỏ 6.10-11 m Bỏ qua động electron bắn từ catốt Hiệu điện anốt catốt A 33 kV B 18 kV C 25kV D 21 kV Câu 29 Giới hạn quang điện kim loại bạc, đồng, kẽm, nhôm… nằm vùng ánh sáng nào? A Ánh sáng tử ngoại B Ánh sáng nhìn thấy C Ánh sáng hồng ngoại D Cả ba vùng ánh sáng nêu Câu 30 Trong thí nghiệm, tượng quang điện xảy chiếu chùm sáng đơn sắc tới bề mặt kim loại Nếu giữ nguyên bước sóng ánh sáng kích thích mà tăng cường độ chùm sáng thì: A số êlectron bật khỏi kim loại giây tăng lên B động ban đầu cực đại êlectron quang điện tăng lên C giới hạn quang điện kim loại bị giảm xuống D vận tốc ban đầu cực đại êlectron quang điện tăng lên ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: C Áp dụng hệ thức Anhxtanh : - A0 = Wđmax = e Uh Thay số ta Uh = -0,66 V Câu 2: D Ta có : Câu 3: B Bây electron quỹ đạo M (n = 3) =>Có thể phát dãy Banme (3-2) dãy Laiman (3-1, 2-1) Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 4: D Điện cực đại mà cầu đạt : Câu 5: C Ta có bước sóng : Câu 6: A Động ban đầu cực đại : Câu 7: B Ta có hiệu điện hãm : Câu 8: B Sự huỳnh quang chất khí chất lỏng lân quang chất rắn gọi chung phát quang Người ta thường gọi phát quang phát sáng lạnh để phân biệt với phát sáng vật bị nung nóng Cơ chế lân quang khác chế huỳnh quang Câu 9: D Electron quang điện bị bứt khỏi bề mặt kim loại bị chiếu sáng bước sóng nhỏ hay giới hạn xác định Câu 10: B Bước sóng hồng ngoại > vàng > tử ngoại Câu 11: B Ánh sáng huỳnh quang ánh sáng tắt sau tắt ánh sáng kích thích ngược với ánh sáng lân quang Câu 12: A Dãy Laiman nằm vùng tử ngoại.( Do có lượng lớn ) Câu 13: C Nguyên tử có khả hấp thụ photon có lượng = Ở có đáp C thỏa mãn Câu 14: D Bước sóng vạch thứ dãy Pasen \lambda _{63} Năng lượng : Câu 15: C Nó bao gồm photon có lượng : Câu 16: B Ta có tần số : Năng lượng : Câu 17: C Ta có Câu 18: D Hiện tượng quang điện không xảy Câu 19: C A Sai, quang điện ngồi B Sai, phát xạ nhiệt C Đúng, Hiện tượng quang điện tượng electron liên kết giải phóng thành electron dẫn Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 chất bán dẫn chiếu xạ thích hợp D Sai Câu 20: B Các vạch thuôc jBanme ứng với chuyển electron từ quỹ đạo quỹ đạo L (n = 2) Câu 21: D Bước sóng ngắn : Câu 22: D Bước sóng vạch thứ dãy Pasen \lambda _{63} Năng lượng : Câu 23: D Sự hình thành đòng điện dịch khơng liên quan đến tính chất lượng tử ánh sáng Câu 24: D Ta có thời gian giây =>Khoảng cách : Số photton : hạt Câu 25: C Động ban đầu cực đại electron quang điện phụ thuộc chất kim loại làm catot bước sóng ánh sáng kích thích Vì Câu 26: B Giới hạn quang điện kim loại : Ta có : Câu 27: B Điện cực đại : Câu 28: D Hiệu điện anot catot : Câu 29: A Giới hạn quang điện kim loại nặng nằm vùng tử ngoại Câu 30: A Giữ nguyên bươc ssongs ánh sáng kích thích mà tăng cường độ chùm sáng số êlectron bật khỏi kim loại giây tăng lên ... tần số lượng : A 2,4 1 014 Hz, 1 ,59 .1 0-1 9 J B 4,17.1 014 Hz, 27,6.1 0-2 0 J C 4,17.1 014 Hz, 1 ,59 .1 0-1 9 J D 2,4 1 014 Hz, 27,6.1 0-2 0 J Câu 17 Trong quang phổ vạch hiđrơ, bước sóng vạch thứ dãy Lai-man... > tử ngoại Câu 11: B Ánh sáng huỳnh quang ánh sáng tắt sau tắt ánh sáng kích thích ngược với ánh sáng lân quang Câu 12: A Dãy Laiman nằm vùng tử ngoại.( Do có lượng lớn ) Câu 13: C Nguyên tử. .. chiếu ánh sáng : A Cường độ chùm sáng lớn B Bước sóng ánh sáng lớn C Tần số ánh sáng nhỏ D Bước sóng nhỏ hay giới hạn xác định Câu 10 Với ε1, ε2, ε3 lượng phôtôn ứng với xạ màu vàng, xạ tử ngoại
- Xem thêm -

Xem thêm: 14 ôn tập lượng tử ánh sáng đề 5 , 14 ôn tập lượng tử ánh sáng đề 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay