10 – tìm thời điểm vật đi qua một ly độ xác định trong DDDH

3 26 2
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:25

Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 10 Tìm thời điểm vật qua ly độ xác định DDDH Câu Phương trình li độ vật x = 6cos(4πt -π) cm Vật qua ly độ cm theo chiều âm vào thời điểm ? k A t   (k  N ) k B t   (k  N )  k t   ( k  N ) C  t   k ( k  N )  D Một giá trị khác Câu Con lắc lò xo dao động điều hồ mặt phẳng ngang với chu kì T = s biên độ A = cm, pha ban đầu Tính từ lúc t = 0, vậtly độ x = -2 cm lần thứ 2009 vào thời điểm nào? A 3013 s B 3014,25 s C 3014 s D 1005 s Câu Một vật dao động điều hòa với biểu thức ly độ x = 4cos(0,5πt π/3), đó, x tính cm, t tính giây Vào thời điểm sau vật qua vị trí x = 2√3 cm theo chiều âm trục tọa độ: A 4/3 (s) B (s) C (s) D 1/3 (s) Câu Cho vật dao động điều hòa có phương trình chuyển động x = 10cos(2πt - π/6)(cm) Vật qua vị trí cân lần vào thời điểm: A 1/3 (s) B 1/6 (s) C 2/3 (s) D 1/12 (s) Câu Một vật dao động điều hồ với phương trình x = 4cos(0,5πt - 2π/3) cm Trong x tính cm t tính giây (s) Vật qua vị trí x = 2√2 cm theo chiều âm trục toạ độ vào thời điểm A t = s B t = 11/6 s C t = 4/3 s D t = 1/3 s Câu Một vật dao động điều hồ với phương trình x = 4cos(4πt + π/6) cm Thời điểm thứ vật qua vị trí x = cm theo chiều dương A 9/8 s B 11/8 s C 5/8 s D 1,5 s Câu vật dao động điều hồ theo phương trình x = 4cos(2πt+π/2) Xác định thời điểm chất điểm qua toạ độ cm lần thứ 2011 kể từ lúc ban đầu ? A 1005.58 s B 1005 s C 1005.5 s D 1005.08 s Câu Một vật dao động điều hồ theo phương trình x = 5cos(4πt + π/3) cm Thời điểm thứ 2010 vật qua vị trí x = - 2,5√3 cm là: Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 A 12053/24 s B 40016/8 s C 40017/8 s D 12048/24 s Câu Một vật dao động điều hòa với phương trình: x = 6cos(4πt π/6) (cm) Vật qua vị trí có ly độ x = cm chuyển động theo chiều dương lần thứ vào thời điểm: A s B 47/24 s C 95/24 s D s Câu 10 Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình: x = 10cos(10πt + π/3) (cm) Từ thời điểm t = s đến thời điểm t = 1/3 s vật qua vị trí cân lần: A lần B lần C lần D lần ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: A Tại thời điểm ban đầu vật vị trí x=-A= cm Thời điểm vật qua li độ x=3 cm =A/2 theo chiều âm thời gian: Vậy thời điểm vật qua li độ x=3 cm theo chiều âm qua chu kì là: Câu 2: A Thời điểm ban đầu Khi vậtly độ ứng với vị trí góc Thời điểm lần vậtly độ Lần thứ 2009 = 2008 + Trong chu kỳ, vật qua vị trí có ly độ =>t = 1004T +\Delta t = 3013s Câu 3: B Thời điểm ban đầu vật vị trí Vị trí theo chiều âm trục tọa độ: ứng với góc =>góc quay vật đến vị trí theo chiều âm trục tọa độ lần đầu ứng với thời gian Thời điểm vật qua vị trí cần tìm với Câu 4: A Thời điểm ban đầu vật vị trí Vật qua vị trí cân lần quay góc ứng với thời gian Thời điểm vật qua vị trí cân lần Câu 5: B Thời điểm ban đầu vật vị trí Vị trí theo chiều âm trục tọa độ: ứng với vị trí góc =>góc quay vật đến vị trí theo chiều âm trục tọa độ lần đầu ứng với thời gian Thời điểm vật qua vị trí cần tìm với Câu 6: B Lúc đầu vật li độ chuyển đông theo chiều âm Sử dụng đường tròn lượng giác ta tính thời gian vật qua vị trí x=2cm theo chiều dương lần thứ Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 Thời điểm thứ vật qua vị trí x = 2cm theo chiều dương Câu 7: A Tại thời điểm ban đầu vật li độ x=0 theo chiều âm Thời điểm lần vật qua li độ x=2 là: Trong chu kì vật qua li độ x=2 cm hai lần nên thời điểm lần thứ 2011 là: Câu 8: A •Ta có =0 vật li độ Trong mộ chu kì vật qua vị trí Lần thứ vật qua li độ →Thời điểm vật qua vị trí theo chiều âm hai lần tính từ thời điểm t=0 lần thứ 2010 Câu 9: C Chu kỳ T = 0,5 s Tại thời điểm t = vậtly độ cm chuyển động theo chiều dương chu kỳ vật qua vị trí có ly độ x = cm theo chiều dương lần Sử dụng đường tròn đơn vị ta xác định thời điểm vật qua vị trí ly độ x = cm theo chiều dương lần thứ vào thời điểm: t = 7T + 11T/12 = 95/24 s Câu 10: A T = 0,2 s Tại t = vậtly độ x = chuyển động theo chiều âm Ta có 1/3 s = T + 2T/3 Sử dụng đường tròn đơn vị ta dễ thấy từ t = đến t = 1/3 s vật qua vị trí cân lần ... 1: A Tại thời đi m ban đầu vật vị trí x=-A= cm Thời đi m vật qua li độ x=3 cm =A/2 theo chiều âm thời gian: Vậy thời đi m vật qua li độ x=3 cm theo chiều âm qua chu kì là: Câu 2: A Thời đi m ban... lần thứ vào thời đi m: A s B 47/24 s C 95/24 s D s Câu 10 Một chất đi m dao động đi u hòa với phương trình: x = 10cos (10 t + π/3) (cm) Từ thời đi m t = s đến thời đi m t = 1/3 s vật qua vị trí... đầu Khi vật có ly độ ứng với vị trí góc Thời đi m lần vật có ly độ Lần thứ 2009 = 2008 + Trong chu kỳ, vật qua vị trí có ly độ =>t = 100 4T +Delta t = 3013s Câu 3: B Thời đi m ban đầu vật vị
- Xem thêm -

Xem thêm: 10 – tìm thời điểm vật đi qua một ly độ xác định trong DDDH , 10 – tìm thời điểm vật đi qua một ly độ xác định trong DDDH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay