8 sự chuyển hóa qua lại giữa NL điện trường và NL từ trường

7 18 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:25

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 - Sự chuyển hóa qua lại NL điện trường NL từ trường Câu Một mạch dao động điện từ LC có C = µF; L = 50 mH Điện áp cực đại tụ V Khi lượng điện lần lượng từ lượng điện từ mạch có giá trị là: A 9.10-5 J B 2,25.10-5 J C 6,75.10-5 J D 1,5.10-5 J Câu Trong mạch dao động lí tưởng, lúc cường độ dòng điện mạch hiệu điện tụ điện 10 V Khi lượng từ trường cuộn dây gấp lần lượng điện trường tụ hiệu điện tụ bằng: A V B 8.66 V C 7.07 V D V Câu Mạch giao động có hiệu điện cực đại hai đầu tụ U0 Khi lượng từ trường lượng điện trường hiệu điện hai đầu tụ là: A |u| = U0/2 B |u| = U0/ C |u| = U0/ D |u| = U0/3 Câu Một mạch dao động gồm tụđiện dung C = 10 μF cuộn cảm có độ tự cảm L = H, lấy π2 = 10 Khoảng thời gian ngắn tính từ lúc lượng điện trường đạt cực đại đến lúc lượng từ lượng điện trường cực đại là: A 1/400 s B 1/300 s C 1/200 s D 1/100 s Câu Một mạch dao động điện từ gồm tụ C = μF cuộn cảm L = 50 mH Hiệu điện cực đại hai đầu tụ điện 12 V Tại thời điểm hiệu điện hai đầu cuộn dây V lượng từ trường mạch là: A 1,6.10-4 J B 2.10-4 J C 1,1.10-4 J D 3.10-4 J Câu Một mạch dao động LC hoạt động cường độ dòng điện có giá trị cực đại 50 mA Tính cường độ dòng điện lượng điện trường 75% lượng điện từ mạch? A 25 mA B 43,3 mA C 12 mA D mA Câu Một mạch dao động gồm tụ điệnđiện dung C = 0,2 μF cuộn dây cảm có độ tự cảm L = 7,3 mH Ban đầu tụ điệnđiện tích cực đại Sau thời gian kể từ thời điểm ban đầu lượng điện trường tụ điện lượng từ trường ống dây ? A 3.10-5 (s) B 10-7 (s) C 3.10-7 (s) D 10-5 (s) Câu Mạch dao động LC dao động điều hồ với tần số góc 7.103 rad/s.Tại thời điểm ban đầu điện tích tụ đạt giá trị cực đại Thời gian ngắn kể từ thời điểm ban đầu để lượng điện trường lượng từ trường là: A 1,008.10-3 s Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B 1,008.10-4 s C 1,12.10-4 s D 1,12.10-3 s Câu Mạch dao động LC dao động điều hoà, lượng tổng cộng chuyển từ điện tụ điện thành từ cuộn cảm 1,50 μs Chu kỳ dao động mạch là: A 1,5 μs B 3,0 μs C 0,75 μs D 6,0 μs Câu 10 Khoảng thời gian lần liên tiếp lượng điện trường lượng từ trường t0 Tần số dao động tự mạch dao động là: A 4t0 B 2/t0 C 1/t0 D 0,25/t0 Câu 11 Mạch dao động LC gồm tụ C = μF cuộn cảm Biết giá trị cực đại điện áp hai đầu tụ điện U0 = 14 V Tại thời điểm điện áp hai tụ u = V lượng từ trường mạch chiếm phần trăm lượng mạch dao động? A 57,1% B 32,7% C 67,3% D 42,9% Câu 12 Một mạch dao động LC có lượng 3,6.10-5 J điện dung tụ điện C μm Tìm lượng tập trung cuộn cảm hiệu điện hai cực tụ điện V A 4,6.10-5 J B 2,6 J C 10-5 J D 2,6.10-5 J Câu 13 Mạch dao động LC có điện tích cực đại tụ nC Điện tích tụ vào thời điểm mà lượng điện trường 1/3 lượng từ trường mạch là: A nC B nC C 4,5 nC D 2,25 nC Câu 14 Một mạch dao động LC lí tưởng thực dao động điện từ tự Cho biết thời điểm mà hiệu điện hai tụ điện V lượng từ trường cuộn cảm 2.10-4 J thời điểm mà hiệu điện hai tụ điện 10 V lượng từ trường cuộn cảm 1,1.10-4 J Năng lượng từ trường cuộn cảm thời điểm mà hiệu điện hai tụ điện là: A 16 V B 18 V C 12 V D 20 V Câu 15 Trong mạch dao động LC lí tưởng, sau khoảng thời gian 0,25.10-4 s lượng điện trường tụ điện lại lượng từ trường cuộn cảm Chu kỳ riêng mạch là: A 10-4 s B 0,25.10-4 s C 0,5.10-4 s D 2.10-4 s Câu 16 Một mạch dao động điện từ LC có dòng điện cực đại chạy mạch I0 Hỏi lượng điện trường lượng từ trường dòng mạch bằng: A i = I0/2 B i = I0/ Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C i = I0/ điện chạy D i = I0/4 Câu 17 Mạch dao động điện từ LC có chu kì T = s khoảng thời gian ngắn từ thời điểm lượng từ trường cực đại đến thời điểm lượng điện trường lượng từ trường là: A 1/2 s B 1/3 s C 1/4 s D 1/8 s Câu 18 Năng lượng điện từ mạch dao động LC 50 μJ Khi hiệu điện hai tụ điện V lượng từ trường mạch dao động 3.10-5 J Điện dung tụ điện A μF B μF C μF D μF Câu 19 Cường độ dòng điện mạch dao động LC có biểu thức i = 9cost(ωt) mA Vào thời điểm lượng điện trường lần lượng từ trường cường độ dòng điện i : A mA B 1,5 mA C 2 mA D mA Câu 20 Một mạch LC có điện trở khơng đáng kể dao động điện từ tự với điện tích cực đại hai tụ nC dòng điện cực đại mạch mA Khoảng thời gian ngắn lặp lại hai lần liên tiếp trạng thái lượng điện trường lượng từ trường là: A ∆t = 0,5.10-6 s B ∆t = π.10-6 s C ∆t = 2,5.10-7 s D ∆t = 0,5.π.10-6 s Câu 21 Một tụ điệnđiện dung C = 10-3/(2π) F nạp lượng điện tích định Sau nối hai tụ vào hai đầu cuộn dây cảm có độ tự cảm L = 1/(5π) H Bỏ qua điện trở dây nối Thời gian ngắn (kể từ lúc nối) để lượng từ trường cuộn dây ba lần lượng điện trường tụ : A 1/300 s B 1/60 s C 1/100 s D 3/400 s Câu 22 Một mạch dao động điện từ tự LC, có điện tích cực đại tụ 2.10-9 C Ở thời điểm, lượng điện trường bốn lần lượng từ trường mạch, điện tích tụ có độ lớn A 2.10-9/ C B 16.10-8 C C 4.10-9/ C D 4.10-8 C Câu 23 Trong mạch LC điện tích tụ điện biến thiên điều hồ với giá trị cực đại Q0 Điện tích tụ điện lượng từ trường gấp lần lượng điện trường Q A  Q B  Q C  Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Q0 Câu 24 Một mạch dao động LC lý tưởng, ban đầu nối hai đầu cuộn dây cảm vào hai cực nguồn điện có suất điện động V, điện trở Ω, sau dòng điện chạy mạch đạt giá trị ổn định người ta ngắt cuộn dây khỏi nguồn nối với tụ tạo thành mạch kín điện tích cực đại tụ 4.10-6 C Chọn gốc thời gian lúc lượng điện trường đạt giá trị cực đại Thời điểm lượng tụ ba lần lượng cuộn cảm lần đầu: A π.10-5/3 s B π.10-6/4 s C π.10-6/6 s D π.10-5/6 s Câu 25 Một mạch dao động LC lí tưởng Dùng nguồn điện chiều có suất điện động V để cung cấp cho mạch lượng μJ cách nạp điện cho tụ Khi mạch dao động, sau khoảng thời gian ngắn μs dòng điện mạch triệt tiêu Cho π2 = 10 Độ tự cảm cuộn dây bằng: A 0,2 μH B 0,56 μH C 0,35 μH D 0,09 μH Câu 26 Trong mạch dao động tụ điện cấp lượng μJ từ nguồn điện chiều có suất điện động V Cứ sau khoảng thời gian µs lượng tụ điện cuộn cảm lại Độ tự cảm cuộn dây : A 30/π2 μH B 32/π2 μH C 35/π2 μH D 34/π2 μH Câu 27 Mắc tụ điện C = nF vào nguồn có suất điện động E = V để tích điện cho tụ điện Sau ngắt tụ khỏi nguồn mắc tụ với cuộn dây cảm L = mH Khi hiệu điện hai tụ V lượng từ trường mạch bằng: A 10-8 J B 3.10-8 J C 2.10-8 J D 4.10-8 J Câu 28 Một mạch dao động LC lí tưởng, ban đầu nối hai đầu cuộn dây cảm vào hai cực nguồn điện có suất điện động ε, điện trở Ω, sau dòng điện chạy mạch đạt giá trị ổn định người ta ngắt cuộn dây khỏi nguồn nối với tụ tạo thành mạch kín điện tích cực đại tụ 2.10-6 C Biết khoảng thời gian ngắn kể từ lúc lượng từ trường đạt giá trị cực đại đến lượng tụ ba lần lượng cuộn cảm π/6.10-6 s Giá trị suất điện động ε A V B V C V D V Câu 29 Mạch dao động LC lí tưởng, điện tích cực đại tụ Q0 Khi lượng điện trường tập trung tụ điện lớn gấp n lần lượng từ trường dòng điện qua cuộn cảm độ lớn hiệu điện hai tụ điện : Q n A C n 1 Q n 1 B C n Q0 n ( ) C C n 1 D  Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Q0 n  ( ) C n Câu 30 Một mạch dao động lí tưởng LC Gọi U0 hiệu điện cực đại hai tụ điện Khi hiệu điện hai tụ điện U0/√2 tỉ số lượng từ trường cuộn dây lượng điện trường tụ điện là: A 1,0 B 2,0 C 0,5 D 3,0 D ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: A Năng lượng điện từ không đổi: Câu 2: A +) Ta có: Câu 3: A Từ giả thiết =>năng lượng điện trường 1/4 lượng điện trường cực đại Câu 4: A Khoảng thời gian ngắn nhát tính từ lúc lượng điện trường đạt cực đại (pha q 0) đến lúc lượng từ trường nửa lượng điện trường cực đại (pha \pi /4) Câu 5: B Tại thời điểm hiệu điện đầu cuộn day 8V lượng từ trường mạch : Câu 6: A Năng lượng điện trường 75% lượng điện từ mạch Câu 7: A +) Điện tích tụ : +) Năng lượng điện trường: +) Năng lượng từ trường: +) Lại có: Câu 8: C Ban đầu q pha Thời gian ngắn kể từ thời điểm ban đầu để lượng điện trường lượng từ trường (pha ) Câu 9: D +) Thời gian điện trường cực đại chuyển hết sang lượng từ trường T/4 ta có chu kì Câu 10: D Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Khoảng thời gian lần liên tiếp lượng điện trường lượng từ trường Câu 11: C Năng lượng từ trường mạch chiếm số phàn trăm : Câu 12: D +) Ta có: Câu 13: C +) Năng lượng điện trường 1/3 lượng từ trường tức Câu 14: C +) Ta có: Như vậy: +) Năng lượng mạch: Câu 15: A Cứ sau khoảng thời gian lượng điện trường lượng từ trường Câu 16: B Ta có lượng điện trường băng lượng từ trường đó: Câu 17: D +) Thời gian lượng điện trường cực đại đến lúc lượng điện trường lượng từ trường T/8 =1/8s Câu 18: A Ta có lượng điện trường Câu 19: A +) Ta có: Câu 20: B Khoảng thời gian ngắn lặp lại hai lần liên tục trạng thái lượng điện trường lượng từ trường q quay từ pha \pi /4 đến pha 3\pi /4 Câu 21: A +) Ta có chu kì mạch: +) Thời gian ngắn từ lúc nối ( q=Qo) tới lúc lượng từ trường cuộn dây ba lần lượng điện trường tụ (q=Qo/2) T/6 =1/300s Câu 22: C Ở thời điểm lượng điện trường bốn lần lượng từ trường mạch Câu 23: A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Điện tích tụ điện lượng từ trường gấp lần lượng điện trường =>năng lượng điện trường = 1/4 lượng điện trường cực đại Câu 24: C Câu 25: C Khi mạch dao động sau khoảng thời gian T/2 dòng điện triệt tiêu Mặt khác Câu 26: B +) Ta có: +) Thời gian hai lần liên tiếp lương điện trường lượng từ trường T/4 Như ta có Câu 27: B Năng lượng dao động mạch LC là: Áp dụng định luật bảo toàn lượng cho mạch hiệu điện tụ 2V ta có:  Câu 28: C +) Thời gian ngắn từ lúc mà lượng từ trường đạt cực đại (i=I0) tới lương điện trường ba lần từ trường là: Dòng điện cực đại mạch: Câu 29: A Ta có: Mà ta biết Câu 30: A +) Ta có: ... động điện từ tự Cho biết thời điểm mà hiệu điện hai tụ điện V lượng từ trường cuộn cảm 2.1 0-4 J thời điểm mà hiệu điện hai tụ điện 10 V lượng từ trường cuộn cảm 1,1.1 0-4 J Năng lượng từ trường. .. gian lượng điện trường lượng từ trường Câu 16: B Ta có lượng điện trường băng lượng từ trường đó: Câu 17: D +) Thời gian lượng điện trường cực đại đến lúc lượng điện trường lượng từ trường T/8... cảm hiệu điện hai cực tụ điện V A 4,6.1 0-5 J B 2,6 J C 1 0-5 J D 2,6.1 0-5 J Câu 13 Mạch dao động LC có điện tích cực đại tụ nC Điện tích tụ vào thời điểm mà lượng điện trường 1/3 lượng từ trường
- Xem thêm -

Xem thêm: 8 sự chuyển hóa qua lại giữa NL điện trường và NL từ trường , 8 sự chuyển hóa qua lại giữa NL điện trường và NL từ trường

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay