Đề ôn luyên 60 câu 90p đề 4

10 9 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:25

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 ĐỀ I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 CÂU) Câu Chọn phát biểu sai nói dao động điều hòa vật A Lực kéo tác dụng lên vật hướng vị trí cân B Động vật biến thiên tuần hồn với chu kì chu kì dao động vật C Vận tốc vật có độ lớn cực đại vật qua vị trí cân D Gia tốc vật biến thiên điều hòa tần số ngược pha với li độ   Câu Một vật dao động theo phương trình x  5cos  4t   (cm) Số thời điểm vật 4  A.qua vị trí cân giây đầu tiên, tính từ lúc t = A B C D Câu Trong q trình lắc lò xo dao động điều hòa, gia tốc có độ lớn tăng dần A qua vị trí cân B qua vị trí biên C từ vị trí biên cân D.từ vị trí cân vị trí biên Câu Một lắc đơn gồm dây treo khối lượng không đáng kể, không dãn vật nặng khối lượng m, dao động với biên độ góc 60° Giá trị cực tiểu cực đại lực căng dây là: mg mg A B C mg; 2mg; D mg; 3mg ;2mg ;mg ; 2 Câu Một lắc lò xo có vật nặng khối lượng m = 0,2kg treo thẳng đứng Khi vật vị trí cân bằng, lò xo dãn 10cm Từ vị trí cân bằng, người ta truyền cho vật vận tốc 1m/s hướng thẳng đứng xuống để vật dao động điều hòa Lấy g = 10m/s2 Độ lớn cực đại lực đàn hồi lò xo vật dao động A 2,5N B 4N C 5N D 2N Câu Cho hai dao động điều hòa phương, tần số theo phương trình:   x1  4cos20t(cm);x  cos  20 t   (cm) 2  Phương trình dao động tổng hợp chúng là:   A x   cos  20t   (cm) 4      B x  8sin 10t   (cm) 3      C x  8sin  20t   (cm) D x  sin  20t   (cm) 3 3   Câu Trong thí nghiệm đo gia tốc trọng trường lắc đơn, ta không cần dùng tới dụng cụ nêu sau đây? A Vật nặng có kích thước nhỏ B Đồng hồ thước đo độ dài tới mm C Cân nặng xác đến 0,1g D Giá đỡ kèm theo dây treo Câu Chọn phát biểu A Sóng lan truyền phân tử vật chất không gian B Sóng dao động lan truyền mơi trường C Tốc độ truyền sóng lớn chân không D Khi truyền từ chất lỏng vào chất rắn, tần số sóng tăng Câu Một sóng truyền mơi trường với tốc độ 40m/s Biết khoảng cách hai đỉnh sóng liên phương truyền sóng 20cm tần số sóng A 20Hz B.40Hz C 200Hz D 400Hz Câu 10 Trên mặt nước có sóng truyền từ nguồn điểm với tần số 50Hz Nếu chiếu sáng mặt nước đèn nhấp nháy phát 25 chớp sáng trắng giây ta quan sát thấy mặt nước A có gợn sóng tròn có bán kính nhỏ dần, dường gợn sóng chạy tâm B có gợn sóng tròn có bán kính lớn dần, dường gợn sóng chạy xa tâm C có gợn lõm gợn lồi đứng yên, dường sóng khơng truyền D có gợn sóng đan xen nhau, xuất biến liên tiếp Câu 11 Một sóng ngang truyền sợi dây dài có phương trình sóng u  0,5cos(3t  0,5x) với u, x đo cm, t s Tại thời điểm phần tử vật chất điểm có tọa độ x = 3cm có độ dời 0,25cm chuyển động theo chiều dương?  2k 12k  11 A t  B t  (s) (s) 18 k 1 2k  11 C t  D t  (s) (s) (với k = 1, 2, 3…) 12 Câu 12 Cường độ dòng điện xoay chiều qua đoạn mạch điện áp hai đầu đoạn mạch ln A có tần số B có biên độ C biến đổi lệch pha D biến đổi đồng pha với Câu 13 Điện áp hiệu dụng dòng điện xoay chiều A hai đầu điện trở tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện hiệu dụng qua điện trở B đo vơn kế nhiệt C có giá trị biên độ điện áp chia cho D xác định theo tác dụng nhiệt dòng điện Câu 14 Một đèn ống mắc vào mạch điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng 200V tần số f Biết đèn sáng điện áp hai cực đèn không nhỏ 141V Tỉ số thời gian đèn tắt thời gian đèn sáng trắng 1 A B C D 2 Câu 15 Cường độ dòng điện tức thời chạy qua đoạn mạch xoay chiều i = 2cos100t(A) với t đo giây Tại thời điểm t1 (s) đó, dòng điện có cường độ 1A giảm Đến thời điểm t2 = (t1 + 0,005)(s), cường độ dòng điện A A B 2A C  3A D  2A Câu 16 Một đoạn mạch xoay chiều có hai đoạn mạch thành phần với tổng trở tương ứng Z1 Z2 mắc A nối tiếp Tổng trở đoạn mạch Z  Z12  Z 22  Z1Z điện áp hai đầu đoạn mạch thành phần biến thiên lệch pha 2   A B C D  3 Câu 17 Trong đoạn mạch RLC nối tiếp có điện trở R thay đổi Khi điện trở có giá trị R1 R2 = 0,64R1 cơng suất tiêu thụ đoạn mạch P Muốn công suất tiêu thụ đoạn mạch cực đại, cần điều chỉnh cho điện trở đạt giá trị A 1,64R1 B 0,8R1 C 0,82R1 D.2R1 Câu 18 Một đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở R cuộn cảm L, có cảm kháng ZL = 3R mắc nối tiếp Mắc thêm tụ điện có dung khang ZC = R nối tiếp vào mạch Tỉ số hệ số công suất đoạn mạch ban đầu đoạn mạch lúc mắc thêm tụ điện http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word A B C D Câu 19 Đặt điện áp u = U0cost vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh Biết U0, R, L C khơng đổi Trong mạch có cộng hưởng điện Tăng dần tần số dòng điện Kết luận sau đầy sai? A Điện áp hiệu dụng hai tụ điện tăng B Điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện giảm C Hệ số công suất mạch điện giảm D Cường độ hiệu dụng dòng điện giảm Câu 20 Một dộng ba pha mắc vào mạch điện có điện áp pha 220V theo hình Biết cường độ dòng điện qua cuộn dây 10A, công suất động 5,61 kW Hệ số công suất động A 0,95 B 0,85 C 0,90 D 0,80 Câu 21 Điện từ trường xuất A điện tích đứng n B dây dẫn có dòng điện chiều không đổi chạy qua C nguồn điện hóa học để hở mạch D tụ điện phóng điện Câu 22 Một mạch dao động LC có dao động điện từ tự với điện tích cực đại hai tụ Q0 dòng điện cực đại mạch I0 Chu kì dao động dòng điện mạch là: Q I Q A T   B T  2 C T  2 D T  2 Q0I I0 Q0 2I Câu 23 Một mạch dao động LC có điện trở tụ điện có điện dung 30pF Biết hiệu điện cực đại hai tụ điện 6V Khi hiệu điện hai bán tụ điện 2V lượng từ trường mạch A 4,5.10-10J B 1,08.10-9 C.6.10-11J D 5,4.10-10J Câu 24 Mạch dao động máy thu sóng vơ tuyến có điện dung C độ tự cảm L thu sóng điện từ có bước sóng 60m Để thu sóng điện từ có bước sóng 120m, người ta phải mắc song song với tụ điện C mạch với tụ điện có điện dung: A C = C B C = 2C C C = 3C D C = 4C Câu 25 Chọn phát biểu sai tính chất chung sóng âm sóng ánh sáng A Tần số sóng khơng đổi truyền từ môi trường vật chất sang môi trường vật chất khác B Tốc độ truyền sóng thay đổi truyền từ môi trường vật chất sang môi trường vật chất khác C Bước sóng tăng truyền từ nước khơng khí D Chu kì sóng khơng đổi truyền từ nước khơng khí Câu 26 Một thí nghiệm giao thoa ánh sáng có nguồn phát ánh sáng gồm hai xạ có bước sóng 1 = 0,42m 2 Trên quan sát, người ta thấy vân sáng bậc xạ bước sóng 1 trùng với vân tối thứ xạ bước sóng 2 (tính từ vân trung tâm) bước sóng 2 A 0,56m B 0,48m C 0,60m D 0,65m Câu 27 Tiến hành thí nghiệm Y-âng khơng khí, khoảng vân đo i Nếu đặt tồn thí nghiệm nước có chiết suất n khoảng vân i n A i B ni C D n i Câu 28 Điều kiện để thu quang phổ hấp thu A khối khí hay áp suất thấp nung nóng B khối khí hay nhiệt độ thấp chiếu ánh sáng đơn sắc http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word C khối khí hay chiếu nguồn phát quang phổ vạch Nhiệt độ nguồn nhỏ nhiệt độ khối khí D khối khí hay chiếu nguồn phát ánh sáng trắng Nhiệt độ nguồn lớn nhiệt độ khối khí Câu 29 Nguồn phát tia hồng ngoại mà không phát tia tử ngoại vật có A nhiệt độ nhỏ 500°C B có nhiệt độ lớn 500°C nhỏ 2500°C C có nhiệt độ lớn 2500°C D có phát sinh tia lửa điện Câu 30 Theo thuyết lượng tử, lăng cường độ chùm sáng đơn sắc mà khơng thay đổi màu sắc thì: A số lượng phơtơn truyền đơn vị thời gian tăng B tần số phôtôn tăng C tốc độ phôtôn tăng D lượng phôtôn tăng Câu 31 Chọn phát biểu sai A Mỗi kim loại có giới hạn quang điện xác định B Giới hạn quang điện kim loại phụ thuộc vào cơng electron C Cơng electron kim loại khơng phụ thuộc vào tần số ánh sáng kích thích D Khi cầu kim loại cô lập chiếu ánh sáng thích hợp, êlectron cầu bị bắn khỏi cầu hết Câu 32 Một kim loại có cơng electron 4,55eV Chiếu tới kim loại xạ điện từ I có tần số 9,2.1014Hz; xạ II có bước sóng 0,215m A Cả hai xạ gây hiệu ứng quang điện B Cả hai xạ không gây hiệu ứng quang điện C Bứq xạ II không gây hiệu ứng quang điện, xạ I gây hiệu ứng quang điện D Bức xạ I không gây hiệu ứng quang điện, xạ II gây hiệu ứng quang điện Câu 33 Chọn phát biểu sai Quang trở dụng cụ A có điện trở giảm chiếu sáng thích hợp B có độ dẫn điện tăng chiếu sáng C hoạt động dựa vào hiệu ứng quang điện D biến quang thành điện Câu 34 Tia  A khơng phải loại sóng điện từ B có tốc độ khơng phụ thuộc vào mơi trường C có khả xuyên thấu D bị lệch đường qua vùng có điện trường hay từ trường Câu 35 Một nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái dừng có lượng -1,5eV sang trạng thái dừng khác có lượng -3,4eV tần số xạ mà nguyên tử phát là: A f  7,42.1010Hz B f  4,58.1010Hz C f  2,18.1014Hz D f  2,18.1010Hz Câu 36 Phát biểu sai nói lực hạt nhân? Lực hạt nhân A có giá trị lớn lực tương tác tĩnh điện prôtôn http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word B lực hút đẩy tùy theo khoảng cách nuclôn C tác dụng hạt nhân D không tác dụng nuclơn cách khoảng lớn kích thước hạt nhân Câu 37 Một chất phóng xạ có chu kì bán rã T, ban đầu có khối lượng m0 Sau thời gian 3T có A 33% khối lượng ban đầu bị phân rã B 67% khối lượng ban đầu bị phân rã C 87,5% khối lượng ban đầu bị phân rã D 12,5% khối lượng ban đầu bị phân rã Câu 38 Một hạt có khối lượng m, mang điện tích q quay quỹ đạo tròn mặt phẳng vng góc với từ trường có cảm ứng từ B Nếu có lực từ tác dụng lên hạt đáng kể chu kì quay hạt 2q qB qm 2m A B C D mB 2m 2B qB Câu 39 Phát biểu sai nói tia anpha? A Bị lệch âm tụ điện B Đi khoảng tối đa 8m khơng khí C Là dòng hạt nhân 42 He D Có tốc độ ban đầu khoảng 2.107m/s Câu 40 Chọn phát biểu sai A Thiên thạch tảng đá chuyển động quanh Mặt Trời B Sao Chổi vật tự phát sáng chuyển động quanh Mặt Trời C Trên Mặt Trời có khí D Tổng khối lượng hành tinh hệ Mặt Trời nhỏ khối lượng Mặt Trời II PHẦN RIÊNG (10 CÂU) Thí sinh làm hai phần (phần A phần B) A THEO CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN (10 câu, từ câu 41 đến câu 50) Câu 41 Một đồng hồ dùng lắc đơn chạy bề mặt Trái Đất đưa lên Mặt Trăng mà không điểu chỉnh lại chiều dài lắc Biết gia tốc rơi tự bề mặt Trái Đất lớn lần Mặt Trăng Thời gian cần thiết để kim đồng hồ Mặt Trăng quay đủ vòng A giờ.B 29,4 C 12 D 2,45 Câu 42 Có hai nguồn phát sóng âm kết hợp, đồng pha đặt cách 10m Trong khoảng hai nguồn âm có điểm nghe âm có độ to cực đại (không kể hai điểm trùng với hai nguồn âm) Biết tốc độ truyền âm khơng khí 340m/s Âm hai nguồn phát có tần số A 170Hz B 187Hz C 340Hz D 374Hz Câu 43 Chọn phát biểu A Dao động trì khơng bị tắt dần khơng chịu tác dụng lực ma sát B Năng lượng vật dao động trì bổ sung cách tuần hồn C Chu kì dao động trì thay đổi theo ngoại lực D Khi chịu tác dụng ngoại lực tuần hồn, vật thực dao động trì Câu 44 Chọn phát biểu máy phát điện xoay chiều pha A Máy gồm hai phận phản ứng phần cảm B Rôto phận đứng yên C Phần tạo dòng điện phần cảm http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word D Phần tạo từ trường gọi phản ứng Câu 45 Trong mạch dao động LC lí tưởng, thời điểm cường độ dòng điện tức thời qua cuộn dây biên độ nó, tỉ số lượng điện trường tụ điện lượng từ trường cuộn dây 1 A B C D Câu 46 Trong đoạn mạch xoay chiều có điện trở cuộn dây có đường tiệm cận thay đổi mắc nối tiếp Nếu điều chỉnh cho cuộn dây có cảm kháng 10 cường độ dòng điện i chậm pha 1 điện áp u, điều chỉnh cho cuộn dây có cảm kháng 30 i chậm pha     1 u Các độ lệch pha ị, 2 là:     A 1 = ; 2 = B 1 = ; 2 =     C 1  ; 2  D 1  ; 2  4 Câu 47 Một tia sáng trắng chiếu đến mặt bên lăng kính với góc tới nhỏ Góc chiết quang lăng kính A có giá trị nhỏ Biết chiết suất lăng kính tia màu tím lớn tia màu đỏ lượng n (có giá trị nhỏ) Góc tạo hai tia ló màu đỏ màu tím (tính theo rad) có giá trị là: A A A D  B D = A.n C D = A(n - 1) D D  n ( n  1) Câu 48 Trên đoạn thẳng dài 6mm nằm vng góc với vân sáng ảnh thí nghiệm Yâng có 13 vân sáng, có vân sáng hai đầu Nguồn phát ánh sáng có bước sóng 0,7m Tỉ số khoảng cách thí nghiệm có giá trị A 1,1.103 B 1,2.10-3 C 1,3.103 D 1,4.10-3 Câu 49 Electron phát phóng xạ bêta (P ) có nguồn gốc từ A quỹ đạo nguyên tử B electron tự tồn bên hạt nhân C phân rã nơtron hạt nhân D phơtơn từ hạt nhân  12C + n Biết khối lượng nguyên tử: Câu 50 Cho phản ứng: 9Be +   m = 4,0026u; mBe = 9,01218u; mc = 12,0000u; mn = 1,008665u; 1u = 931,5MeV/c2 Năng lượng tỏa phản ứng (lấy gần đến hai chữ số có nghĩa) A 5,7MeV B 4,5MeV C 7,3MeV D 6,8MeV B THEO CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO (10 câu, từ càu 51 đến câu 60) Câu 51 Cho M điểm vành bánh xe quay nhanh dần quanh trục cố định qua tâm bánh xe Phát biểu nêu đúng? A Tốc độ dài M ln có phương tiếp tuyến với vành bánh xe B Tốc độ dài M tỉ lệ thuận với thời gian quay C Gia tốc M ln có phương tiếp tuyến với bánh xe D Gia tốc M hướng tâm bánh xe http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Câu 52 Một lắc vật lí mảnh, hình trụ, đồng chất, khối lượng m, chiều dài l, dao động điều hòa (trong mặt phẳng thẳng đứng) quanh trục cố định nằm ngang qua đầu Biết momen quán tính trục quay cho I  ml Chu kì dao động lắc nơi có gia tốc trọng trường g là: A T  2 l g B T  2 3l g C T  2 2l 3g D T  2 3l 2g Câu 53 Phương trình sau biểu diễn mối quan hệ tốc độ góc  thời gian t (t > 0) chuyển động quay nhanh dần vật rắn Quanh trục cố định? A  = - 2t2 (rad/s) B  = - - 0,5t (rad/s) C  = -2 + 0,5t (rad/s) D  = - 2t - 0,5t (rad/s) Câu 54 Momen lực tác dụng lên vật rắn, trục xác định A đặc trưng cho tác dụng làm quay lực quanh trục B có giá trị lớn giá lực qua trục quay C có đơn vị N/m D tỉ lệ thuận với lực tác dụng lên vật Câu 55 Một đoạn mạch điện gồm điện trở R, cuộn cảm L tụ điện C mắc nối tiếp Điện áp hiệu dụng phần tử R, L, C là: 40V; 45V; 75V Hệ số công suất đoạn mạch A 0,8 B 0,25 C 0,45 D 0,60 Câu 56 Chọn phát biểu sai nói phản ứng nhiệt hạch A Phản ứng nhiệt hạch tỏa lượng lớn so với phản ứng phân hạch tính với khối lượng chất tham gia phản ứng B Phản ứng nhiệt hạch phản ứng tổng hợp hai hạt nhân nhẹ thành hạt nhân nặng C Phản ứng nhiệt hạch nguồn lượng Mặt Trời D Sự nổ bom khinh khí phản ứng nhiệt hạch có điều khiển Câu 57 Hạt nhân triti tạo thành từ hai hạt hạt nơtron hạt prôtôn Khối lượng hạt triti nhỏ tổng khối lượng ba hạt tạo nên 9,106.10-3u Năng lượng tỏa tổng hợp gam triti xấp xỉ A 2,73.1015J B 8,17.1015J C 2,73.1011J D 8,17.105J Câu 58 Khi chiếu vào bề mặt catôt tế bào quang điện chùm sáng đơn sắc hiệu điện hãm 0,55 V Động ban đầu cực đại quang electron A 5,5.10-19J B 8,8.10-18J C 1,6.10 -19J D 3,5.1019J Câu 59 Một hạt có động năng lượng nghỉ Tỉ số tốc độ hạt tốc độ ánh sáng 2 B C D 3 Câu 60 Việc hành tinh quay xung quanh Mặt Trời theo chiều giải thích hệ định luật bảo toàn nêu đây? A Bảo toàn lượng B Bảo toàn khối lượng C Bảo toàn momen động lượng D Bảo toàn động lượng A ĐÁP ÁN B A D A B C C B C 10 C 11 B 12 A 13 D 14 A 15 C 16 A 17 B 18 D 19 A 20 B http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word 21 D 22 B 23 A 24 C 25 C 26 B 27 C 28 D 29 A 30 A 31 D 32 D 33 D 34 C 35 B 36 B 37 C 38 C 39 B 40 B 41 D 42 A 43 B 44 A 45 C 46 B 47 B 48 D 49 C 50 A 51 A 52 C 53 B 54 A 55 A 56 D 57 C 58 B 59 B 60 C HƯỚNG DẪN CHỌN ĐÁP ÁN MỘT SỐ CÂU KHÓ   Câu A Giải phương trình:  = 5cos  4t    , ta có: 4       t     k 4  k     k  3,75 Vây k = 0, 1,2, 16 Có thời điểm thỏa mãn giả thiết Câu A Viết phương trình áp dụng định luật II Niu - tơn phương trình bảo tồn lượng cho vật vị trí có li độ góc  (Hình Đ4.1G): Vì  t  1,0  F  mgcos   mv l mv  mgl cos   mgl cos max  F = 3mgcos - 2mgcosmax F cực tiểu  = max, cực đại  = Vậy: mg Fmin  mgcos max  Fmax  3mg  2mgcos max  2mg Câu B Lò xo có k  Biên độ A  v max mg 0,2.10   20N / m l 0,1 m 0,2   0,1m k 20 Lực đàn hồi cực đại: Fmax = k(l + A) = 4N   Câu C Giả thiết cho 1 = 0; 2 =  ; độ lệch pha hai gdao động nên 2   A  A12  A 22  42   tan   A1 sin 1  A sin  4     3;    A1 cos 1  A cos    nên x = 8sin  20t   (cm) 3  Câu 10 C Câu mô tả phương pháp hoạt nghiệm  0,02s Sóng có chu kì T  50 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word  0,04s  2T 25 Do đó, sau chu kì T', điểm mặt nước, li độ dao động lại có giá trị cũ, hình ảnh gợn sóng không đổi Ta thấy chúng dường đứng yên Câu 11 B Với x = 3cm u = 0,5cos(3t + 1,5) = 0,25 du  1,5 sin(3t  1,5)  dt 3  12k  11 3t     2k;t  s 18 Câu 14 A Chọn t = lúc u = Trong nửa chu kì đầu thời điểm đèn bắt đầu sáng tắt nghiệm dương phương trình: Đèn chớp có chu kì T'  u = 200 sin2ft = 141  100  5  2ft1  ;t1  ;2ft  ; t2  12f 12f 1 Thời gian đèn sáng: t    12f 12f 3f 1 t ' Thời gian đèn tắt: t '    ;  2f 3f 6f t di Câu C i1 = 2cos100t1  1;  200 sin100t1  dt Vậy sin100t1  , i(t )  2cos100(t1  0,005) = 2cos100t1cos100.0,005 - 2sin100t1.sin100.0,005     3A Câu 16 A Tổng hợp điện áp ta có: U  U12  U 22  2U1U cos  Chia hai vế cho I: Z  Z12  Z 22  2Z1Z cos  , suy ra: cos   Câu 17 B Từ điều kiện U R1 R 12  (Z L  ZC )  U 2R R 22  (Z L  ZC )  hay   tìm được: Z L  ZC  R1R  0,8R1 ; P U R1 R  (Z L  ZC )  U2 (Z  ZC ) R1  L R1 Cực đại R ' Z L  ZC  0,8R1 Câu 18 D Lúc đầu; cos = R R  (3R) Khi mắc thêm tụ điện: cos  '   10 R R  (3R  R)  http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Do đó: cos   cos  ' Câu 26 B Theo giả thiết 4i1 = 3,5i2 hay 2  1D  D  3,5 a a 41 4.0,42   0,48m 3,5 3,5 Câu 35 B Áp dụng công thức: hf  E  E1;f  E  E1 h Câu 41 D Trên Mặt Trăng: l l l  2  6.2  6t  2,45T g g' g Do chu kì quay tăng 2,45 lần nên thời gian kim đồng hồ quay đủ vòng 2,45 R R Câu 46 B tan 1  ;tan 2  L L    L  R 1R  10 3; 1  ;   Vì tan 1  tan 2 T '  2 Câu 50 A W  (m   m Be  m C  m n )c = (4,0026 + 9,01218 - 12,0000 - 1,008665).931,5  5,7 MeV Câu 52 C T  2 Câu 55 A cos   I ml 2l  2  2 mgd 3mg0,5l 3g R R  (Z L  ZC ) 2  UR U 2R  (U L  U C )  0,8 Câu 57 C Năng lượng tỏa tổng hợp hạt nhân triti: W1 = mc2 = 9,106.10-3.1,66.10-27.(3.108)2 = 1,36.10-12j Năng lượng tỏa tổng hợp gam triti: m W  N A W1  6,02.1023.1,36.1012  2,73.1011 J      1 v2 2 Câu 59 B Áp dụng: Wñ  m 0c  1  m 0c ;     c v2  1  c   Suy ra: v  10 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word ... 39 B 40 B 41 D 42 A 43 B 44 A 45 C 46 B 47 B 48 D 49 C 50 A 51 A 52 C 53 B 54 A 55 A 56 D 57 C 58 B 59 B 60 C HƯỚNG DẪN CHỌN ĐÁP ÁN MỘT SỐ CÂU KHÓ   Câu A Giải phương trình:  = 5cos  4 t... giả thiết 4i1 = 3,5i2 hay 2  1D  D  3,5 a a 4 1 4. 0 ,42   0 ,48 m 3,5 3,5 Câu 35 B Áp dụng công thức: hf  E  E1;f  E  E1 h Câu 41 D Trên Mặt Trăng: l l l  2  6.2  6t  2 ,45 T g g'... RIÊNG (10 CÂU) Thí sinh làm hai phần (phần A phần B) A THEO CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN (10 câu, từ câu 41 đến câu 50) Câu 41 Một đồng hồ dùng lắc đơn chạy bề mặt Trái Đất đưa lên Mặt Trăng mà không điểu
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề ôn luyên 60 câu 90p đề 4 , Đề ôn luyên 60 câu 90p đề 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay