14 ôn tập dao động và sóng điện từ đề 4

12 17 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:25

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 14 - Ơn tập Dao động sóng điện từ - Đề Câu 1: Mạch dao động điện từ tự LC gồm cuộn dây cảm L tụ điệnđiện dung C = μF Điện tích tụ biến thiên điều hòa theo biểu thức q = 0,2.10-3 cos( 500πt + π/6) C Giá trị hiệu điện hai đầu tụ điện vào thời điểm t = 3ms là: A 25 V B 25/ V C 25 V D 50 V Câu 2: Một mạch dao động điện từ gồm cuộn dây cảm có độ cảm L = 10-3 H tụ điệnđiện  160 pF Lấy 1/π = 0,318 Tần số riêng mạch dao động là: dung biến đổi từ 40 pF  A 5,5.10 Hz ≤ f ≤ 2,2.108 Hz B 4,25.107 Hz ≤ f ≤ 8,50.108 Hz C 3,975.105 Hz ≤ f ≤ 7,950.105 Hz D 2,693.105 Hz ≤ f ≤ 5,386.105 Hz Câu 3: Mạch dao động điện từ gồm cuộn dây cảm có độ tự cảm L tụđiện dung C0 Tần số riêng mạch dao động f0 = 450 Hz Mắc thêm tụ khác có điện dung C = 25 pF song song với tụ C0 tần số riêng mạch f1= 300 Hz Điện dung C0 có giá trị là: A C0 = 37,5 pF B C0 = 20 pF C C0 = 12,5 pF D C0 = 10 pF Câu 4: Khi khung dao động dùng tụ C1 mắc song song với tụ C2 tần số dao động f = 48 KHz Khi dùng hai tụ C1 C2 nói mắc nối tiếp tần số riêng mạch dao động f’ = 100 KHz( độ tự cảm L không đổi) Tần số riêng mạch f1dao độngtụ C1 biết (f1 ≤ f2) với f2 tần số riêng mạch có C2 A f1 = 60 KHz B f1 = 70 KHz C f1 = 80 KHz D f1 = 90 KHz Câu 5: Dao động điện từ mạch dao động có chu kỳ 3,14.10-7 S, điện tích cực đại cực tụ 5.10-9 C Biên độ cường độ dòng điện mạch là: A 0,5 A B 0,2 A C 0,1 A D 0,08 A Câu 6: Mạch dao động gồm cuộn dây cảm có hệ số tự cảm L = mH tụ điệnđiện dung C = 12,5 μF Tụ điện tích điện đến hiệu điện 0,6.10-4 V, sau cho tụ điện phóng mạch Chọn gốc thời gian lúc tụ điện bắt đầu phóng điện Phương trình hiệu điện tụ điện là: A uC = 4,8cos( 4000t + π/2) V B uC = 4,8cos( 4000t ) V C uC = 0,6.10-4cos( 4000t ) V Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D uC = 0,6.10-4cos( 400t + π/2) V Câu 7: Một mạch dao động gồm tụ điệnđiện dung C = 25pF cuộn dây cảm có độ tự cảm L = 0,1mH Giả sử thời điểm ban đầu ( t = 0) cường độ dòng điện cực đại 40mA Phương trình dòng điện mạch là: A i = 40cos( 2.107t) mA B i = 40cos( 2.107t + π/2) mA C i = 40cos( 2π.107t) mA D i = 40cos( 2π.106t + π2 ) mA Câu 8: Một mạch dao động LC gồm tụ điệnđiện dung C = 40 pF cuộn cảm có độ tự cảm L = 10 μ H Ở thời điểm ban đầu, cường độ dòng điện có giá trị cực đại 0,05A Biểu thức hiệu điện hai cực tụ điện là: A u = 50cos(5.107t) (V) B u = 100cos(5.107t + π/2 ) (V) C u = 25cos(5.107t - π/2 ) (V) D u = 25cos(5.107t) (V) Câu 9: Mạch dao động có L = 0,5 H, cường độ tức thời mạch i = 8cos2000t (mA) Biểu thức hiệu điện hai cực tụ điện là: A u = 8cos(2000t - π//2 ) (V) B u = 8000cos(200t) (V) C u = 8000cos(2000t - π//2 ) (V) D u = 20cos(2000t + π//2 ) (V) Câu 10: Mạch dao động lý tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm L khơng đổi có tụ điệnđiện dung C thay đổi Khi C = C1 tần số dao động riêng mạch 30 kHz C = C2 tần số dao động CC riêng mạch 40 kHz Nếu C = tần số dao động riêng mạch C1  C2 A 50 kHz B 24 kHz C 70 kHz D 10 kHz Câu 11: Cho mach dao động LC lí tưởng gồm cuộn dây cảm L tụ điện C Người ta nhận thấy sau khoảng thời gian t lượng cuộn cảm tụ điện lại Chu kì dao động riêng là: A 4t B 2t C t/2 D t/4 Câu 12: Gọi T chu kì dao động mạch LC, t0 thời gian liên tiếp để lượng điện trường đạt giá trị cực đại biểu thức liên hệ t0và T A t0 = T/4 B t0 = T/2 C t0 = T D t0 = 2T Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 13: Trong mạch dao động LC điện trở thuần, có dao động điện từ tự Hiệu điện cực đại hai tụ cường độ cực đại qua mach U0 I0 Tại thời điểm cường độ dòng điện mạch có giá trị I0/2 độ lớn hiệu điện hai tụ điện là: A U0 U0 C U0 B D U0 Câu 14: Điện tích tụ điện mạch dao động LC biến thiên theo phương trình q = Qocos( 2 t + π) Tại T thời điểm t = T/4, ta có: A Năng lượng điện trường cực đại B Dòng điện qua cuộn dây C Hiệu điện hai tụ D Điện tích tụ cực đại Câu 15: Mạch dao động lí tưởng gồm tụ điệnđiện dung C = 1μF cuộn dây có độ tự cảm L = 1mH Khoảng thời gian thời điểm cường độ dòng điện mạch có trị số lớn thời điểm hiệu điện hai tụ có trị số lớn là? A ∆t = (1/2).10-4 s B ∆t = 10-4 s C ∆t = (3/2).10-4 s D ∆t = 2.10-4 s Câu 16: Biết khoảng thời gian lần liên tiếp lượng điện trường lượng từ trường mạch dao động điện từ tự LC 10-7s Tần số dao động riêng mạch là: A MHz B MHz C 2,5 MHz D 10MHz Câu 17: Mạch dao động LC có L = 10-4 H, C = 25 pH dao động với cường độ dòng điện cực đại 40 mA Hiệu điện cực đại hai cực tụ điện là: A 80 V B 40 V C 50 V D 100 V Câu 18: Cho mạch LC lí tưởng, lượng điện trưởng tụ lượng từ cuộn dây tỉ số điện tích tụ điện thời điểm giá trị cực đại là: q  A Q0 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B q  Q0 C q  Q0 D q  Q0 Câu 19: Một mạch dao động LC, cuộn dây có độ tự cảm L= 2mH tụ điệnđiện dung C = 0,8 μF Cường độ dòng điện cực đại cuộn cảm I0 = 0,5A Ở thời điểm dòng điện qua cuộn cảm có cường độ i = 0,3A hiệu điện hai tụ là: A 20 V B 40 V C 60 V D 80 V Câu 20: Một mạch LC gồm cuộn dây cảm L tụ điện C.Mạch dao động điện từ với cường độ cực đại dòng điện mạch I0 = 15 mA Tại thời điểm mà cường độ dòng điện mạch i = 7,5 √2 mA điện tích tụ điện q = 1,5√2 10-6 C Tần số dao động mạch là: 1250 A Hz  B C D 2500  3200  5000  Hz Hz Hz Câu 21: Tại thời điểm cường độ dòng điện qua cuộn dây mạch dao động có độ lớn 0,1A hiệu điện thé hai tụ điện mạch 3V Biết điện dung tụ 10μF tần số dao động riêng mạch 1KHz Điện tích cực đại tụ điện là: A Q0 =3,4.10-5 C B Q0 = 5,3.10-5 C C Q0 = 6,2.10-5 C D Q0 = 6,8.10-5 C Câu 22: Mạch dao động điện từ gồm cuộn dây cảm có độ tự cảm L = mH tụ điệnđiện dung C = 1,5μH Biết hiệu điện cực đại hai tụ điện 3V Hỏi giá trị hiệu điện hai tụ điện 2V giá trị cường độ dòng điện mạch bao nhiêu? A i = 25 mA B i = 25 √2 mA C 50 mA D 50√3 mA Câu 23: Mạch dao động có độ tự cảm L = 0,05 H Hiệu điện tức thời hai tụ điện u = 6cos(2000t) (V) Năng lượng từ trường mạch lúc hiệu điện u = V là: A 10-5 J Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B 5.10-5 J C 2.10-4J D 4.10-8 J Câu 24: Cường độ tức thời dòng điện mạch dao động i = 0,1sin(5000t) (A) Tụ điện mạch có điện dung C = 10 μF Cho khơng có mát lượng mạch Hiệu điện cực đại hai tụ điện là: A V B V C V D V Câu 25: Một mạch dao động gồm tụ điệnđiện dung 100μF cuộn cảm có độ tự cảm 0,2H, điện trở khơng đáng kể Cường độ dòng điện cực đại mạch I0 = 0,012A tụ điệnđiện tích q = 12,2μC cường độ dòng điện mạch nhận giá trị giá trị sau đây? A i = 4,8mA B i = 8,2mA C i = 11,7mA D i = 15,6mA Câu 26: Mạch dao động LC có C = 5μF Hiệu điện cực đại hai tụ điện 6V Năng lượng mạch dao động là: A 9.10-4 J B 0,9.10-4 J C 4,5.10-4 J D 18.10-4 J Câu 27: Trong mạch dao động LC có dao động điện từ tự do( dao động riêng ) với tần số góc 104 rad/s Điện tích cực đại tụ điện 10-9 C Khi cường độ dòng điện mạch 6.10-6 A điện tích tụ điện là: A 6.10-10 C B 8.10-10 C C 2.10-10 C D 4.10-10 C Câu 28: Cho mạch dao động LC lí tưởng có độ tự cảm L = 1mH Khi mạch có dao động điện từ tự cường độ dòng điện cực đại mạch 1mA, hiệu điện cực đại hai tụ 10V Điện dung C tụ điện có giá trị là: A 10 μF B 0,1 μF C 10pF D 0,1pF Câu 29: Dao động điện từ mạch dao động LC có tần số f = 5000Hz Khi điện trường tụ điện C biến thiên điều hòa với: A Chu kì 2.10-4 s B Tần số 104Hz C Chu kì 4.10-4 s D Giá trị khác Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 30: Trong dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự với tần số riêng f0 = 1MHz Năng lượng từ trường mạch có giá trị cực đại sau khoảng thời gian là: A μs B μs C 0,5 μs D 0,25 μs ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: A Ta có: Câu 2: C Câu 3: B Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 4: A Câu 5: C Câu 6: C Câu 7: A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 8: C Câu 9: A Ta có: Câu 10: A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 11: A Cứ sau khoảng thời gian t lượng cuộn cảm tụ điện lại tức : t = T/4 => T = 4t Câu 12: B Năng lượng điện trường cực đại điện áp tụ điện biên => Cứ sau khoảng thời gian t = T/2 lượng điện trường đạt cực đại => T = 2to Câu 13: B Câu 14: C Câu 15: A Câu 16: C khoảng thời gian lần liên tiếp lượng điện trường lượng từ trường mạch dao động điện từ tự LC 10-7 s tức là: 10-7 = T/4 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 => T = 10-7 s => f = 1/T = 2,5MHz Câu 17: A Câu 18: A Câu 19: A Câu 20: B Câu 21: A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Mặt khác: Câu 22: C Câu 23: B Ta có: Câu 24: A Ta có: Câu 25: C Câu 26: B Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 27: B Câu 28: C Câu 29: D Ta có : T = 1/f = 10-4s điện trường tụ điện C biến thiên điều hòa với chu kỳ là: T' = T/2 = 10-4s Câu 30: C Ta có: T = 1/f = 10-6s Năng lượng từ trường mạch có giá trị cực đại vecto cường độ dòng điện biên => Năng lượng từ trường mạch có giá trị cực đại sau khoảng thời gian là: t = T/2 = 0,5 μs ... Trong mạch dao động LC có dao động điện từ tự do( dao động riêng ) với tần số góc 1 04 rad/s Điện tích cực đại tụ điện 1 0-9 C Khi cường độ dòng điện mạch 6.1 0-6 A điện tích tụ điện là: A 6.1 0-1 0 C... = 4, 8mA B i = 8,2mA C i = 11,7mA D i = 15,6mA Câu 26: Mạch dao động LC có C = 5μF Hiệu điện cực đại hai tụ điện 6V Năng lượng mạch dao động là: A 9.1 0 -4 J B 0,9.1 0 -4 J C 4, 5.1 0 -4 J D 18.1 0 -4 ... lượng từ trường mạch dao động điện từ tự LC 1 0-7 s Tần số dao động riêng mạch là: A MHz B MHz C 2,5 MHz D 10MHz Câu 17: Mạch dao động LC có L = 1 0 -4 H, C = 25 pH dao động với cường độ dòng điện
- Xem thêm -

Xem thêm: 14 ôn tập dao động và sóng điện từ đề 4 , 14 ôn tập dao động và sóng điện từ đề 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay