Tổng hợp lý thuyết môn vật lý lớp 12 đầy đủ bản 2 filw word

25 22 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:25

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Cộng hưởng tượng biên độ dao động Trƣờng ……………………………………………… cưỡng tăng đến giá trị cực đại Lớp…………………………………………………   0 ; f  f0 ; T  T0 … Họ I.2 DAO ĐỘNG ĐIỀU HỊA tên học sinh ………………………………… Dao động điều hòa hình chiếu chđộng tròn 2.1 PT DĐĐH: x  A cos(t   ) Chƣơng I: DAO ĐỘNG CƠ I.1 CÁC DẠNG DAO ĐỘNG Dao động chuyển động qua lại quanh vị trí cân - Li độ x [cm]: khoảng cách từ vật đến VTCB - Biên độ A [cm]: A  xMax ; Luôn dương; Phụ thuộc vào cách kích thích - (t   ) [rad] pha dao động thời điểm t;  1.1 Dao động tuần hoàn dao động lặp lại cũ sau khoảng thời gian (chu kì) 1.2 Dao động điều hòa dao động mà li độ (x) vật biến đổi theo hàm cos (hoặc sin) theo thời gian [rad] pha ban đầu ;  [rad/s] tần số góc - Chu kì T [s]: thời gian thực dao động - Tần số f [Hz]: số dao động thực giây 1.3 Dao động tắt dần dao động có biên độ (năng T lượng) giảm dần theo thời gian ma sát, tắt dần nhanh lực cản lớn VD: Thiết bị 2   t 2  ;   2 f  f N T * Lưu ý : Chiều dài quỹ đạo = 2A Quãng đường đóng cửa tự động, giảm xóc vật 1T 4A, 1/2T 2A 1.4 Dao động trì dao động tắt dần cung 2.2.Vận cấp thêm lượng sau chu kì mà khơng làm v  x(t )   A sin(t   )  / vMax /   A thay đổi chu kì riêng, biên độ VD: Đồng hồ 2.3.Gia lắc tốc a  v(t )   A cos(t   )   x  / aMax /   A 1.5 Dao động cưỡng bức: Lúc đầu, hệ dao động với tần số riêng 0 , chịu ngoại lực cưỡng tuần hoàn Fn  F0 cos(t   ) Sau giai đoạn chuyển tiếp, dao động điều hoà với: - Tần số tần số ngoại lực cưỡng  - Biên độ dao động cưỡng phụ thuộc vào biên độ ngoại lực cưỡng F0 chênh lệch tần số ngoại lực cưỡng  với tần số tốc 2.4.Lực hồi phục(kéo về) F  m x  / FMax /  m A 2.5.Hệ thức v22  v12 a22  a12 v2 lập A  x  ;   22  x1  x2 v1  v2 2 W  Wd  Wt (bảo toàn) 2.6 Cơ năng: 1 m A2  mv  m x 2 2 riêng hệ 0 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word độc Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 ( Wd ; Wt biến thiên hoàn    2; f   f ; T   tuần T ) - Các đại lượng đặc trưng:  * Lưu ý: k g m l k g  ; T  2  2 ; f  m l k g 2 m 2 l k k A ; / aMax /  A ; F  kx ; / FMax /  kA m m 1 W  Wd  Wt  kA2  mv2  kx (bảo toàn) 2 / vMax /  + Đồ thị ( x; t ) (v; t ) (a; t ) ( F; t ) hình sin (a; x ) ( F; x ) đoạn thẳng ( x; v) ; (a; v) ; ( F; v) elip I.4 CON LẮC ĐƠN + Hệ thức độc lập áp dụng ( x; a; F ) thời điểm với v + Tính ; f ; T ; F; W; Wd ; Wt đổi đơn vị chuẩn + hệ ( x; v) (Wd ; Wt ) : Quan Wd A2 Wt vMax   1;  1 Wt x Wd v     + sin   cos     ;  sin   cos     ;  cos   cos      2  2 2.7 Viết PT DĐĐH: x  A cos( t   ) Tìm A; ;  - Cách 1: Tìm A  theo cơng thức Tìm  dựa vào vị trí, chiều chuyển động vòng tròn lượng giác - Cách 2: Mode  x  v i  shift  A  I.3 CON LẮC LÒ XO 3.1 Đại cương lắc lò xo 4.1 Đại cương lắc đơn  s  s0 cos(t   ) - PT DĐĐH:  Với: s  l    cos(t   )  g l ; T  2 ; f  l g 2 g l - Các đại lượng đặc trưng (   100 DĐĐH): g g s0  gl  ; / aMax /  s0  g l l g v / FMax /  m s0  mg ; S02   s l  v g  02    ; W  m s02  mgl 02 gl l / vMax /  - Các đại lượng đặc trưng (  100 ) - Phương trình động lực học: x   x  - Phương trình DĐĐH: x  A cos( t   ) http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 v  2gl(cos   cos  ) VTCB:   ; (TMax ; vMax )  Với :   T  mg(3cos   cos  ) Bieân :    ; (TMin ; vMin ) I.5 TỔNG HỢP DAO ĐỘNG 5.1 Mỗi DĐĐH biểu diễn véctơ quay x  A cos(t   )    / A/  A A:  Ox, A       5.2 Tổng hợp hai dao động điều hòa phương, tần số: x  x1  x2  A cos(t   ) - Độ lệch pha hai dao động:   2  1 - Biên độ tổng hợp: / A1  A2 /  A  A1  A2 Chƣơng II: SÓNG CƠ - Một số trường hợp đặc biệt: +  = 2k : Cùng pha +  =(2k+1) : II.1 ĐẠI CƢƠNG VỀ SÓNG CƠ => AMax  A1  A2 Ngược pha => 1.1 Sóng dao động lan truyền môi trường theo thời gian - Đặc điểm: không truyền chân không, AMin  / A1  A2 /  +  =(2k+1) : Vuông pha => A  A12  A22  A  A  A  A1 A2 cos(  1 )  + Cách 1:  A1 sin 1  A2 sin 2  tan   A cos   A cos   1 2 động chỗ - Sóng ngang sóng mà phần tử mơi - Tổng hợp dao động tìm A ;  sóng lan truyền phân tử vật chất dao 2 + Cách trường dđ theo phương vng góc với phương truyền sóng Truyền chất rắn sóng mặt nước - Sóng dọc sóng mà phần tử mơi trường dđ dọc theo phương truyền sóng Truyền 2: Mode A11  A22  shift  A chất rắn, chất lỏng, chất khí I.6 BÀI TOÁN THỜI GIAN 1.2 Các đại lượng đặc trưng - Biên độ sóng biên độ phần tử môi trường x0 v0  0  t  x T   v 360 ; cos   x A - Chu kì & tần số sóng chu kì & tần số phần tử mơi trường http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 + Cuøng pha :   2k - Tốc độ truyền sóng tốc độ lan truyền dao  d  k  động Phụ thuộc vào chất nhiệt độ mơi + Ngược pha :   (2k  1)  d  (2k  1) trường - Bước sóng ( ) là: v f   1 1 + Vuoâng pha :    k     d   k   2 2   + quãng đường sóng truyền chu kì   vT   - XĐ đại lượng khoảng  f (k ) hay v (k )  + khoảng cách hai điểm dao động pha + B1:   f (k ) hay v(k ) gần phương truyền sóng - Năng lượng sóng lượng dao động phần tử môi trường + B2: Mode 7; Nhap f (k ) hay v(k ); Start 1; End 10; Step II.2 GIAO THOA SÓNG CƠ * Lưu ý: + Trong chu kì: Phần tử mơi trường qng đường 4A; Sóng quãng đường  2.1 Hai nguồn kết hợp hai nguồn dao động phương, tần số có độ lệch pha khơng đổi theo thời gian + N đỉnh sóng liên tiếp cách d (trong thời gian t) - Hai nguồn kết hợp pha hai nguồn đồng  d t ; T ( N  1) ( N  1) - Hai sóng hai nguồn kết hợp phát gọi hai sóng kết hợp 1.3 Phương trình sóng 2.2 Hiện tượng giao thoa sóng tổng hợp hai hay nhiều sóng kết hợp, có chỗ biên độ sóng tăng cường = 2A (cực đại giao thoa) biên độ triệt tiêu = (cực tiểu giao thoa)  2 - PT nguồn: uO  A cos(t )  A cos   T  t  t x  A cos 2   M  T   - PT điểm M bất kì: uM  2 xM   A cos  t     - Độ  MN  lệch 2 dMN   pha 2 t T M N: - Cực đại hiệu số đường hai sóng tới số nguyên lần bước sóng: d2  d1  k  (k  Z ) - Cực tiểu hiệu số đường hai sóng tới số bán nguyên lần bước sóng (số chẵn http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 1   bước sóng): d  d1   k      2k  1 2  (k  Z ) * Lưu ý: + Nam châm điện có f sóng dừng dao động 2f - Tìm số cực đại & cực tiểu hai nguồn  S1S2  k  S1S2 + Thời gian hai lần sợi dây căng ngang  k    T/2 II.4 SÓNG ÂM 1   S1S2   k      S1S  k     2  4.1 Đại cương sóng âm - Nguồn âm vật dao động II.3 SÓNG DỪNG Gặp vật cản cố định sóng phản xạ ngược pha sóng - Sóng âm dao động lan truyền mơi trường rắn, lỏng, khí, khơng truyền tới Gặp vật cản tự sóng phản xạ pha sóng tới chân khơng + Trong chất khí chất lỏng, sóng âm sóng dọc + Trong chất rắn, sóng âm bao gồm sóng dọc sóng ngang 3.1 Sóng dừng giao thoa sóng tới sóng phản xạ làm xuất nút bụng nhiệt độ môi trường ( vR  vL  vK ) - Nút điểm đứng yên (biên độ = 0) - Bụng điểm dao động với biên độ cực đại (biên độ = 2A) tiếp nửa bước sóng phần tư bước sóng 3.2 Hai đầu dây cố định: l  k  do: l   2k  1 định ngheđược) - Tần số âm ( f ) => Độ cao - Cường độ âm & Mức cường độ âm => Độ to  (k  Z ) + Cường độ âm ( I ) lượng sóng âm truyền qua đơn vị diện tích, đơn vị (Số bó = k ; Số bụng = k ; Số nút = k +1) cố + Dưới 16 Hz: hạ âm (voi, bồ câu nghe được) 4.2 Đặt trưng vật lí sinh lí âm - Khoảng cách nút bụng liền kề Một - Âm nghe có tần số từ 16Hz đến 20000Hz + Trên 20k Hz: siêu âm (dơi, chó, cá heo - Khoảng cách hai nút hai bụng liên 3.3 - Tốc độ truyền âm phụ thuộc vào chất - tự thời gian I  1  k    2 (Số bó = k ; Số bụng = k+1 ; Số nút = k+1) 3.4 Hai đầu tự do: l  k  W P  St S [ W / m2 ] + Mức cường độ âm ( L ) : L(dB)  10lg( I / I ) [dB] Hay L( B)  lg( I / I ) [B] ; Với 1B  10dB (Số bó = k - ; Số bụng = k+1 ; Số nút = k) http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 - Đồ thị dao động âm ( A ; f ) => Âm sắc (giúp ta MỘT THÀNH PHẦN 2.1 Mạch chứa điện trở phân biệt âm nguồn khác phát ra) Chƣơng III: DÕNG ĐIỆN XOAY CHIỀU Điện trở III.1 ĐẠI CƢƠNG DÕNG ĐIỆN XOAY Tính chất Cho DĐ không đổi DĐXC CHIỀU qua 1.1 Từ thông:   NBS cos t   cos t 1.2 Suất điện động: e   Định luật Ôm d     NBS cos  t   dt 2  I0  U0 U u ; I ; i R R R Giản đồ  uR   i       U 0R   I0  1.3 Điện áp xoay chiều: u  U cos t  u  1.4 CĐDĐ xoay chiều: i  I cos t  i  Độ lệch pha Điện áp hai đầu điện trở 1.5 Độ lệch pha điện áp cđdđ: Điện áp biến thiên đồng pha với cđdđ u / i  u  i Cđdđ ( u / i  : u pha so với i ; 2.2 Mạch chứa cuộn cảm u / i  : u sớm pha  so với i ngược lại) Z L   L  2 fL () Cảm kháng 1.6 Giá trị hiệu dụng - CĐDĐ hiệu dụng dòng điện xoay chiều Tính chất - Không cho DĐ không đổi CĐDĐ không đổi cho chúng qua qua điện trở khoảng thời gian - Cho DĐXC qua DĐ có tần nhiệt lượng tỏa số cao qua tụ điện bị cản trở - I I0 ; U U0 ; E DĐ có tần số thấp E0 Định luật Ôm * Lưu ý: - Tạo DĐXC dựa vào tượng cảm ứng điện I0  U 0L U , I L ZL ZL Giản đồ từ 2  uL   i      1  U 0L   I0  - Trong điện xoay chiều hiệu điện gọi điện áp - Giá trị tức thời (chữ thường); giá trị cực đại (chữ hoa 0); giá trị hiệu dụng (chữ hoa) Ví dụ: i ; I ; I - Khi tính tốn, đo lường chủ yếu sử dụng giá trị hiệu dụng VD: Trên bóng đèn có ghi (220V  A) : U  220V ; I  A III.2 MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU CHỈ CHỨA Độ lệch pha Điện áp hai đầu cuộn cảm Cđdđ điện áp biến thiên sớm pha  / so với cđdđ 2.3 Mạch chứa tụ điện Dung kháng ZC  1  () C 2 fC http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 - Không cho DĐ khơng đổi Tính chất qua Độ lệch pha tan u / i  Cđdđ điện áp - Cho DĐXC qua DĐ có tần Lưu ý - có r thay R (R + số cao qua cuộn cảm bị cản trở r) nhiều DĐ có tần số thấp Định luật Ơm I0  - Z L  nZC  uL  n uC U 0C U , I C ZC ZC III.4 SỬ DỤNG MÁY TÍNH GIẢI BT ĐXC 4.1 Giản đồ Qui  uC   i      1  U 0C   I  ước: Z  R  (Z L  ZC )i ; u  U 0u ; i  I 0i 4.2 Độ lệch pha Điện áp hai đầu tụ điện biến Cđdđ điện áp thiên trễ pha  / so với cđdđ & điện trừ 4.3 Viết phương trình: - Điện áp: u  i Z  I 0i [ R  (Z L  ZC )i] - Tổng trở Z  R  (Z L  ZC ) Cộng áp: u  uR  uL  uC ; u AN  u AB  uNB III.3 MẠCH R, L, C NỐI TIẾP U L  U C Z L  ZC  UR R CĐDĐ: i  Điện áp tức thời u  uR  uL  uC Điện áp hiệu U  U  (U L  U C ) III.5 CÔNG SUẤT & HỆ SỐ CƠNG SUẤT 5.1 Cơng suất tức thời: p  ui R dụng Định luật Ôm Giản đồ U L  U C  Khi    Z L  ZC  U 0u U  U  U   R R  L L  0C C R  ( Z L  ZC )i R Z Li ZC i I U  Z U R  (Z L  ZC )2 5.2 Công suất tiêu U2 thụ: P  UI cos u / i  RI  cos  Z 5.3 Hệ số công suất: cos u / i  * Lưu ý: Điện UR R  U Z năng: W  Pt ; Nhiệt lượng: Q  I Rt ( u sớm pha III.6 HIỆN TƢỢNG CỘNG HƢỞNG TRONG i ) MẠCH RLC U L  U C  Khi    Z L  ZC  - Dấu hiệu: ( u trễ pha i ) http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 thay đổi để PMax ; URmax ; IMax; + L; C; III.8 ĐỘNG CƠ ĐIỆN XOAY CHIỀU - Khung dây dẫn đặt từ trường quay quay Max + Đại lượng thay đổi để UĐại lượng Max + U L  U C ; Z L  ZC ;   theo từ trường (tốc độ góc khung nhỏ 1 ;f  LC 2 LC - Hệ quả: tốc độ góc từ trường quay) - Tổng công suất: Pcc  Php  Pci  UI cos   rI  U U2 ; Z Min  R ; U  U R ; PMax  ; u /i  ; cos Max R R III.7 MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU I Max  - Hiệu suất động cơ: H  W t Pci 100% Pcc III.9.MÁY BIẾN ÁP & TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG 9.1 Máy biến áp thiết bị có khả biến đổi điện áp xoay chiều mà không làm thay đổi tần số Nguyên tắc: dựa tượng cảm ứng điện từ 7.1 Máy phát điện pha - Nguyên tắc hoạt động dựa tượng cảm ứng điện từ - Cấu tạo gồm: + Rôto (phần cảm): nam châm, dùng để tạo từ thông biến thiên - Cấu tạo gồm: + Lõi gồm nhiều sắt non pha silic ghép cách + Stato (phần ứng): cuộn dây giống đặt cố định vòng tròn - Tần điện + Hai cuộn dây đồng có số vòng khác nhau, số dòng  vong  p  vong  điện: f  pn     n  s  60  phut  (n: tốc độ quay rôto; p: số cặp cực nam điện trở nhỏ độ tự cảm lớn Dòng điện hai cuộn dây tần số - Máy biến áp tưởng (Công suất hai cuộn = nhau) châm) U 7.2 Máy phát điện ba pha N U N I1    I U1 N1 I - Cấu tạo gồm: + Máy tăng áp: U  U1  N  N1 + Rôto (phần cảm): nam châm (N S) + Máy hạ áp: quay quanh trục O với tốc độ góc  không đổi + Stato (phần ứng): gồm cuộn dây giống nhau, đặt lệch 1200 đường tròn - Tác dụng tạo ba suất điện động xoay chiều U  U1  N  N1 9.2 Truyền tải điện điện xa để giảm cơng suất hao phí tỏa nhiệt đường dây cần tăng áp nơi truyền hạ áp đến nơi tiêu thụ ba dòng điện xoay chiều hình sin tần số, biên độ lệch pha 2 / http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 - Công suất   Pph Php  r   U cos    ph  hao phí dây: - Năng lượng điện từ mạch dao động tổng lượng điện trường tập trung tụ điện lượng từ trường tập trung cuộn cảm Chƣơng IV: DAO ĐỘNG & SÓNG ĐIỆN TỪ IV.1 MẠCH DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ (MẠCH LC) - Trong q trình dao động điện từ, có chuyển hoá qua lại lượng điện trường lượng từ trường tổng lượng điện từ không đổi W  WC  WL  Q02 1  CU 02  LI 02 (bảo toàn) C 2 1.4 Mạch dao động tắt dần cần trì - Năng lượng hao phí: Q  I Rt - Công suất cần cung cấp: P  RI 1.1 Mạch dao động gồm cuộn cảm mắc nối IV.2 ĐIỆN TỪ TRƢỜNG – SÓNG ĐIỆN TỪ tiếp với tụ điện thành mạch kín Mạch dao động lí tưởng có điện trở mạch khơng 1.2 Dao động điện từ tự - Sau tụ tích điện, phóng điện qua cuộn cảm nhiều lần tạo dao động điện từ tự (hay dòng điện xoay chiều) mạch - Sự biến thiên điều hồ theo thời gian điện tích q tụ điện cường độ dòng điện i (hoặc cường độ điện trường E cảm ứng từ B ) mạch dao động gọi dao động điện từ - Tại nơi có từ trường biến thiên theo thời gian nơi xuất điện trường xốy (điện trường có đường sức đường cong kín) - Nếu nơi có điện trường biến thiên theo thời gian nơi xuất từ trường - Điện trường biến thiên từ trường biến thiên tự - Điện tích tức thời: q  q0 cos(t   ) tồn không gian Chúng chuyển hóa lẫn trường thống gọi   - Dòng điện tức thời: i  I cos  t     2   2.1 Điện từ trường ; T  2 LC I   q0 ; Q02  q  LC ; f  i2 2 điện từ trường 2.2 Sóng điện từ 2 LC  q   i  ;     1  Q0   I  1.3 Năng lượng điện từ mạch dao động - Sóng điện từ điện từ trường lan truyền khơng gian dạng sóng - Đặc điểm + Truyền môi trường vật chất chân không + Tốc độ tốc độ ánh sáng c  3.108 m / s http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 + Sóng điện từ sóng ngang Véctơ cường độ + Bước sóng điện từ thu được: = cT= c2 LC điện trường E véctơ cảm ứng từ B ln vng Chƣơng V: SĨNG ÁNH SÁNG góc với vng góc với phương truyền sóng v Tại điểm E ; B ; v tạo thành tam diện V.1 TÁN SẮC ÁNH SÁNG - Tán sắc ánh sáng phân tách chùm ánh thuận Trong trình dao động điện trường sáng phức tạp thành chùm ánh sáng đơn sắc, ( E ) từ trường ( B ) ln đồng pha tia đỏ bị lệch nhất, tia tím bị lệch nhiều + Sóng điện từ bị phản xạ, khúc xạ + Sóng điện từ mang lượng - Nguyên nhân chiết suất môi trường + Khi truyền từ môi trường sang môi trường suốt ánh sáng đơn sắc có màu khác: tần số khơng đổi; vận tốc bước sóng thay khác khác (chiết suất ánh sáng đổi tăng dần từ đỏ tím) ntím  nchàm  nlam  nlục  nvàng  ncam  nđỏ 2.3 Ứng dụng sóng điện từ truyền thơng - Ánh sáng đơn sắc ánh sáng có bước sóng (tần - Sóng cực ngắn (vài mét) xuyên qua tầng điện li Dùng để thông tin liên lạc ngồi vũ trụ số) màu sắc xác định, không bị tán sắc mà bị lệc qua lăng kính - Sóng ngắn (vài chục mét) bị khí hấp tím  chàm  lam  lục  vàng  cam  đỏ thụ, phản xạ mạnh tầng điện li mặt đất Dùng để thông tin liên lạc mặt đất - Ánh sáng trắng hỗn hợp nhiều ánh sáng đơn sắc khác có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím V.2 NHIỄU XẠ & GIAO THOA ÁNH SÁNG - Máy phát vô tuyến gồm: Micrô (biến sóng thành sóng điện âm tần), mạch phát sóng điện từ cao tần, mạch biến điệu (trộn sóng âm tần sóng điện cao tần), mạch khuếch đại anten phát 2.1 Nhiễu xạ ánh sáng tượng ánh sáng truyền sai lệch với phương truyền thẳng gặp vật cản 2.2 Giao thoa ánh sáng - Máy thu vô tuyến gồm: Anten thu, mạch tách sóng (tách sóng âm tần sóng điện cao tần), mạch khuyếch đại âm tần loa - Nguyên tắc thu sóng điện từ dựa vào tượng cộng hưởng điện từ + Để thu sóng điện từ có tần số f , ta cần điều chỉnh C L mạch chọn sóng (là mạch LC) cho tần số riêng f mạch với f http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 xs  k i  k D a (k = 0,  1…gọi bậc giao thoa) + Vị trí vân tối (kh.cách từ VSTT đến vân tối): 1  D   (không có bậc giao xt   k    i   k    2 2 a   thoa) + Ví dụ: Vân sáng : xS  5i ; d2  d1  5 Vaân toái : xT  6, 5i ; d2  d1  6, 5 * Lưu ý: - Khoảng cách hai vân MN: xMN  xN  xM - Hai sóng ánh sáng kết hợp gặp giao thoa với nhau, tạo thành vân giao thoa - Giao thao ánh sáng đơn sắc: vân giao thoa vạch sáng tối xen kẽ cách - Ứng dụng TN giao thao đo bước sóng ánh sáng - Hiện tượng nhiễu xạ giao thoa ánh sáng chứng tỏ ánh sáng có tính chất sóng V.3 MÁY QUANG PHỔ-CÁC LOẠI QUANG PHỔ - Giao thao ánh sáng trắng: vân trung tâm có màu trắng, quang phổ bậc có màu cầu vồng, tím 3.1 Máy quang phổ trong, đỏ Từ quang phổ bậc trở lên - Là dụng cụ khơng rõ nét có phần màu chồng chất lên phân tích sáng phức ( a : kc hai khe ; D : kc từ hai khe đến màn) + Hiệu đường đi: d  d1  ax D + Vân sáng (cực đại): d  d1  k (k  Z ) + Vân tối (cực tiểu): 1  d  d1   k    2  (k   Z ) chùm tạp thành thành phần đơn sắc khác nhau, dùng để nhận biết cấu tạo nguồn sáng - Nguyên tắc h.động dựa tượng tán sắc AS - Cấu tạo gồm: + Ống chuẩn trực: tạo chùm ánh sáng song song + Khoảng vân khoảng cách hai vân sáng (hoặc hai vân tối) gần nhất: i D + Hệ tán sắc: lăng kính, làm nhiệm vụ tán sắc + Buồng ảnh: ghi nhận ảnh quang phổ 3.2 Các loại quang phổ a + Vị trí vân sáng (kh.cách từ VSTT đến vân sáng) http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 - Quang phổ liên tục dải màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím giống quang phổ mặt trời + Nguồn phát: Do chất rắn, lỏng, khí có áp suất lớn nung nóng phát + Phụ thuộc vào nhiệt độ, không phụ thuộc cấu tạo - Nguồn phát: Vật có nhiệt độ 20000C phát - Tính chất & cơng dụng: + Tác dụng lên kính ảnh, dùng để chụp ảnh + Có khả ion hóa mạnh Gây tượng quang điện, làm phát quang đèn huỳnh quang dò - Quang phổ vạch phát xạ hệ thống vạch sáng riêng lẻ, ngăn cách khoảng tối + Nguồn phát: Do chất khí áp suất thấp nung nóng phát + Mỗi nguyên tố hóa học có quang phổ tìm vết nứt bề mặt sản phẩm + Hủy diệt tế bào Dùng để tiệt trùng, chữa bệnh còi xương + Bị nước thủy tinh hấp thụ mạnh, truyền qua thạch anh Tần ôzôn “tấm áo vạch phát xạ đặc trưng riêng Dùng để xác định giáp” bảo vệ khỏi tia tử ngoại thành phần cấu tạo nguồn sáng 4.3 Tia X khơng nhìn thấy, chất sóng điện từ, - Quang phổ vạch hấp thụ hệ thống vạch tối quang phổ liên tục + Nguồn phát: Do chiếu ánh sáng qua khối khí nung nóng (có nhiệt độ thấp nhiệt độ nguồn sáng) phát + Mỗi ngun tố hố học có quang phổ vạch hấp thụ đặc trưng riêng Dùng để xác định thành phần cấu tạo nguồn sáng 5.4 CÁC TIA KHƠNG NHÌN THẤY 4.1 Tia hồng ngoại khơng nhìn thấy, chất sóng điện từ có bước sóng lớn màu đỏ - Nguồn phát: Vật có nhiệt độ cao nhiệt độ môi trường phát bước sóng nhỏ tia tử ngoại - Nguồn phát: Ống Cu-lít-giơ (chùm êlectron có động lớn đập vào kim loại có khối lượng nguyên tử lớn phát tia X) - Tính chất & cơng dụng: + Tác dụng lên kính ảnh, dùng để chụp ảnh, kiểm tra hành lí + Có khả ion hóa mạnh Gây tượng quang điện, làm phát quang số chất dò tìm vết nứt sản phẩm + Hủy diệt tế bào Dùng để chữa trị ung thư nông + Có khả đâm xuyên mạnh (bước sóng - Tích chất & cơng dụng: ngắn, tai X cứng) Chì thường dùng + Tác dụng lên kính ảnh, dùng để chụp ảnh làm chắn bảo vệ khỏi tia X + Có tác dụng nhiệt mạnh, dùng để sưởi ấm 4.4 Thang sóng điện từ + Có thể biến điệu, dùng chế tạo điều khiển từ xa 4.2 Tia tử ngoại khơng nhìn thấy, chất sóng điện từ, có bước sóng nhỏ màu tím Chƣơng VI: LƢỢNG TỬ ÁNH SÁNG VI.1 HIỆN TƢỢNG QUANG ĐIỆN NGOÀI http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 & THUYẾT LƢỢNG TỬ ÁNH SÁNG 1.1 Thuyết lượng tử ánh 1.4 Lưỡng tính sóng - Hạt ánh sáng - Ánh sáng vừa có tính chất sóng, vừa có tính chất hạt  ánh sáng có lưỡng tính sóng - hạt sáng - Chùm ánh sáng chùm hạt phôtôn (lượng tử ánh sáng) - Chùm sáng đơn sắc có tần số f , phơtơn giống nhau, phơtơn có lượng hồn tồn xác định ( )   hf  hc /  (J) - Trong chân không phôtôn bay dọc theo tia sáng với tốc độ c  3.108 (m / s) - Mỗi lần nguyên tử hay phân tử phát xạ hay hấp thụ ánh sáng, có nghĩa chúng phát hay hấp thụ phôtôn 1.2 Hiện tượng quang điện tượng ánh sáng làm bật êlectron khỏi bề mặt kim loại - Trong tượng, ánh sáng thể rõ hai tính chất Bước sóng  lớn, tính chất sóng rõ ngược lại lượng phơtơn  lớn, tính hạt trội) VI.2 HIỆN TƢỢNG QUANG ĐIỆN TRONG - Hiện tượng quang điện tượng tạo thành electron dẫn lỗ trống bán dẫn, chiếu ánh sáng thích hợp - Ứng dụng: + Chất quang dẫn chất bán dẫn có tính dẫn điện khơng chiếu sáng trở thành dẫn điện tốt chiếu ánh sáng thích hợp + Quang điện trở điện trở làm chất bán dẫn có giá trị điện trở thay đổi chiếu ánh sáng thích hợp 1.3 Định luật giới hạn quang điện - Đối với kim loại, ánh sáng kích thích phải có bước sóng  ngắn hay giới hạn quang + Pin quang điện pin hoạt động lượng ánh sáng Nó biến đổi trực tiếp quang thành điện điện 0 kim loại đó, gây tượng quang điện ngồi - Hiện tượng quang điện xảy êlectron bề mặt kim loại hấp thụ phôtôn ánh sáng kích thích có lượng lớn cơng kim loại VI.3 SỰ PHÁT QUANG - Hiện tượng quang phát quang tượng chất hấp thụ ánh sáng có bước sóng phát ánh sáng có bước sóng khác - Đặc điểm: Sau ngưng ánh sáng kích thích, phát quang tiếp tục kéo dài thời gian   Ath ; f  f0 ;   0 * Lưu ý: - Hằng số Plăng h  6,625.1034 (J s) + Nếu thời gian phát quang ngắn gọi huỳnh quang (thường xảy chất lỏng khí) + Nếu thời gian phát quang kéo dài 0,1s đến - Cơng Ath  hf0  hc / 0 (J ) hàng gọi lân quang (thường xảy - Giới hạn quang điện 0 ; tần số giới hạn f0 đặc với vật rắn) trưng riêng cho kim loại http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 - Trong đèn ống có phủ lớp phát quang, lớp phát quang ánh sáng trắng bị kích thích tia tử ngoại thủy ngân đèn phát lúc có phóng điện lượng   hf MN hiệu EM  EN chuyển sang trạng thái dừng EM (Một chất hấp thụ ánh sáng có bước sóng phát ánh sáng có bước sóng ấy)  pq   kt  pq  kt VI.5 SƠ LƢỢC VỀ LAZE VI.4 MẪU NGUYÊN TỬ BO - Laze máy khuếch đại ánh sáng phát 4.1 Mẫu nguyên tử Bo gồm mô hình hành tinh xạ cảm ứng Có tính đơn sắc, tính định hướng, tính nguyên tử hai tiên đề Bo kết hợp cao cường độ mạnh VD: Laze rubi (màu 4.2 Các tiên đề Bo đỏ) - Tiên đề trạng thái dừng: - Sự phát xạ cảm ứng: + Nguyên tử tồn trạng thái có Một phơtơn bay qua lượng xác định, gọi trạng thái dừng Ở trạng loạt nguyên tử thái dừng nguyên tử không xạ (nhưng trạng thái kích thích nguyên tử phát số hấp thụ) lượng phôtôn tăng theo cấp số nhân Các phôtôn phát + Trong trạng thái dừng nguyên tử, lượng (cùng bước sóng có tính electron chuyển động quanh hạt nhân đơn sắc), chúng bay phương (tính định hướng quĩ đạo xác định gọi quĩ đạo dừng cường độ lớn), pha (tính kết hợp cao) - Ứng dụng: rn  n2 r0 (n số thứ tự quỹ đạo; r0  5,3.1011 m bán kính Bo) + Trong y học: làm dao mổ phẫu thuật … + Trong thông tin liên lạc: Dùng liên lạc vô tuyến định vị, liên lạc vệ tinh, điều kiển tàu vũ trụ rn r0 4r0 9r0 16r0 25r0 36r0 Tên K L M N O P Qđạo CB KT1 KT2 KT3 KT4 KT5 - Tiên đề xạ hấp thụ + Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có mức lượng EM sang trạng thái dừng có mức lượng thấp EN nguyên tử phát phơtơn có lượng ( )   hf MN  EM  EN + Ngược lại nguyên tử trạng thái dừng có lượng EN thấp mà hấp thụ phơtơn có … Dùng để truyền thông tin cáp quang + Trong công nghiệp: dùng để khoan, cắt, … + Trong trắc địa: dùng để đo khoảng cách, ngắm đường thẳng … + Các Laze bán dẫn dùng đầu đọc CD, bút bảng thí nghiệm quang học trường phổ thông Chƣơng VII: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ VII.1 ĐẠI CƢƠNG HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ Cấu hạt nhân nguyên tử - Gồm hai loại nuclôn: Prơtơn (mang điện tích e , khối lượng) Nơtrơn không mang điện http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 - Kí hiệu hạt nhân: A Z ; X VD: hạt nhân heli (khơng phụ thuộc vào điện tích, lực tương tác He mạnh) + A = số nuctrôn : số khối (số hạt hạt nhân) + Z = số prơtơn = điện tích hạt nhân: ngun tử Độ hụt khối m hạt nhân ZA X - KL hạt nhân mhn nhỏ tổng khối lượng nuclơn tạo thành hạt nhân lượng m số + N  A  Z : số nơtrôn - Độ hụt khối m   Z m p  ( A  Z ).mN  mhn  Đồng vị hạt nhân có số prơtơn ( Z ), khác số nơtrôn (N) hay số nuclơn (A) Ví dụ: Hiđrơ có ba đồng vị (Hiđrơ thiên nhiên 1 Lực hạt nhân lực tương tác nuclôn H , Đơtơri 12 H hay 12 D , Triti 13H hay 31T ) Khối lượng nguyên tử - Đơn vị u có giá trị 1/12 khối lượng nguyên tử đồng vị 126C - 1u  1, 66058 10 27 kg  931,5 MeV / c - VD: m p  1,00728 (u) ; mN  1,00866 (u) Hệ thức Anhxtanh lượng & khối lượng Năng lượng liên kết Wlk hạt nhân ZA X - Năng liên kết lượng tỏa tạo thành hạt nhân (hay lượng thu vào để phá vỡ hạt nhân thành nuclôn riêng biệt) - Năng lượng liên kết Wlk : + Khi đơn vị: Wlk ( J ) ; m (kg ) Wlk  m c   Zm p  ( A  Z )mn  mhn  c ( J ) + Khi đơn vị: Wlk ( MeV ) ; m (u ) Wlk  m 931,5   Zm p  ( A  Z )mn  mhn  931,5 (MeV )   kWh   J      J ; MeV    MeV     kWh  : 3,6.106 * Lưu ý: - Một vật có khối lượng m0 trạng thái nghỉ chuyển động với vận tốc v , khối lượng vật tăng lên thành m - Quan hệ khối lượng lượng: m *1,6.1013 *4/9.1019 13 :4/9.1019 :1,6.10 Năng lượng liên kết riêng hạt nhân ZA X - Hạt nhân có lượng liên kết riêng lớn m0 bền vững Các hạt nhân bền có v2 1 c (50  A  95) + m (kg) => lượng E  mc2 (J ) + m (u) => lượng E  m 931,5 ( MeV ) - Năng lượng toàn phần vật: E  E0  Wd + Năng lượng toàn phần E  mc + Năng lượng nghỉ E0  m0c * 3,6.106 - Năng lượng liên kết riêng lượng liên kết tính nuclôn Wlk / A VII.2 PHẢN ỨNG HẠT NHÂN 2.1 Có hai loại phản ứng hạt nhân - Phản ứng tự phát (hạt nhân không bền tự phân rã thành hạt nhân khác bền hơn) VD: phóng xạ + Động Wd  E  E0  mc  m0c http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 - Phản ứng kích thích (các hạt nhân tương tác với  hạt nhân khác) VD: Phân hạch, nhiệt - Phóng xạ  ( 24 He) : hạt nhân lùi hai ô so với hạt nhân mẹ bảng tuần hoàn hạch A Z 2.3 Năng lượng phản ứng hạt nhân WPU   mtruoc  msau  c  (m1  m2 )  (m3  m4 ) 931,5 2.2 Các định luật bảo toàn phản ứng hạt nhân A1 Z1 X1  A2 Z2 X2  A3 Z3 X3  A4 Z4 X4 A Z 2 Y - Phóng xạ   ( 10e) hạt êlectron Hạt nhân tiến ô so với hạt nhân mẹ bảng tuần hoàn - mtruoc  msau phản ứng tỏa lượng WPU  - mtruoc  msau phản ứng thu lượng WPU   X   24 He  A Z   X  1 e  A Z 1 Y - Phóng xạ   ( 10e) hạt pơzitron (có điện tích e khối lượng êlectron, phản hạt êlectron) Hạt nhân lùi ô so với hạt - ĐLBT số nuclôn (số khối A) Các A không âm nhân mẹ bảng tuần hoàn A Z A1  A2  A3  A4 - ĐLBT điện tích (nguyên tử số Z) Các Z   X  1 e  A Z 1 Y - Phóng xạ  : Hạt nhân chuyển từ trạng thái kích thích trạng thái có mức lượng thấp âm Các tia  qua vài mét bêtông vài Z1  Z  Z3  Z xentimét chì - ĐLBT động lượng: p1  p2  p3  p4 ĐLBT - lượng 3.3 Các định luật phóng xạ tồn phần: k1  k2  WPU  k3  k4 + trình biến đổi hạt nhân * Lưu ý: Khơng có ĐLBT nơtron prơtơn - Các hạt thường gặp phản ứng hạt nhân + Prôtôn ( 11 p  11H ) ; Nơtrôn ( 01n ) + Heli ( 24 He  24 ) ; Electrôn (    10e ) 0 + Pôzitrôn (   e ) ; Gama (  )  1 - Đặc tính q trình phóng xạ: - Quan hệ động lượng & động + tự phát không điều khiển được, không chịu tác động yếu tố bên (nhiệt độ, áp suất …) + ngẫu nhiên, với hạt nhân thời điểm phân hủy khơng xác định, khảo sát biến đổi thống kê số lớn hạt nhân phóng xạ - Định luật phóng xạ: + Số hạt nhân phóng xạ giảm theo hàm mũ năng: p  2mK t VII.3 PHÓNG XẠ t + N  N e  N T 3.1 Phóng xạ trình phân hủy tự phát - Chu kì bán rã chất phóng xạ (T) thời gian hạt nhân không bền tạo hạt phóng xạ số hạt nhân giảm biến đổi thành (hay xạ điện từ) biến đổi thành hạt nhân hạt nhân khác khác bền 3.2 Các dạng phóng xạ - Hằng số phóng xạ  đặc trưng cho chất phóng xạ http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369  Ngoài ra, khối lượng ln T - Đồng vị phóng xạ có hai loại tự nhiên nhân tạo Ứng dụng: + Phương pháp nguyên tử đánh dấu khảo sát vận chuyển, phân bố chất thực thể + Dùng phóng xạ  tìm khuyết tật sản U phải đạt tới giá trị tối 235 92 thiểu gọi khối lượng tới hạn mth 4.2 Phản ứng nhiệt hạch - Phản ứng nhiệt hạch phản ứng kết hợp hai hạt nhân nhẹ thành hạt nhân nặng tỏa lượng phẩm đúc, bảo quản thực phẩm, chữa bệnh ung thư H  13H  24 H  01n  17,6 MeV - Điều kiện: Nhiệt độ cao (50  100 triệu độ) … + Xác định tuổi cổ vật Nhiên liệu phải “giam hãm” không gian VII.4 PHẢN ỨNG PHÂN HẠCH & NHIỆT nhỏ - Ưu việt phản ứng nhiệt hạch: Tính theo HẠCH khối lượng nhiên liệu tỏa lượng lớn 4.1 Phản ứng phân hạch - Phản ứng phân hạch phản ứng hạt nhân nặng vỡ thành hai hạt nhẹ nhân nặng Urani ( U ) hấp thụ nơtrôn 235 92 chậm vỡ thành hai hạt nhân trung bình, với vài nơtrôn sinh tỏa lượng U n  U 236 92 A1 Z1 X1  A2 Z2 thiên nhiên Về mặt sinh thái, phản ứng nhiệt hạch so với phản ứng phân hạch khơng có xạ - Phản ứng phân hạch kích thích VD: Một hạt 235 92 phân hạch Nhiên liệu coi vơ tận X  k n  200MeV - Phản ứng phân hạch dây chuyền hay cặn bã phóng xạ làm nhiễm mơi trường MỘT SỐ BÀI TỐN NÂNG CAO NC1: CHIỀU DÀI LỰC ĐÀN HỒI THỜI GIAN NÉN VÀ DÃN CỦA CON LẮC LÒ XO 1.1 Chiều dài: l  l0  l  x  lCB  l0  l + Nếu phân hạch tiếp diễn liên tiếp thành dây chuyền ta có phản ứng phân hạch dây chuyền, số phân hạch tăng lên nhanh thời gian ngắn có lượng lớn tỏa + Điều kiện để xảy phản ứng dây chuyền: xét số nơtrơn trung bình k sinh sau phản ứng lMax  l0  l  A ; lMin  l0  l  A ; A  1.2 Lực đàn hồi: Fdh  k (l  x) k (l  A) [l  A] FMax  k (l  A) ; FMin   [l  A] 0 1.3 Lực nén cực đại: FNen Max  k  A  l  phân hạch ( k hệ số nhân nơtrôn) k  : phản ứng dây chuyền xảy k  :phản ứng dây chuyền xảy ra, điều khiển lmax  lmin 1.4 Thời gian: tnen  l  cos 1    A  ; t t T T nen dan 3600 k  :phản ứng dây chuyền xảy ra, không điều khiển http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 3.1 Độ kì: MN  2 lệch pha điểm bất O1M  O1N  3.2 Số cực đại & tiểu nguồn (khác pha):  S1S2  k   2  1   S1S2 2  k      1 1   S1S   k        S1S  k     2 2  3.3 Số cực đại & tiểu điểm (khác pha) 2  1   S2 M  S1M  k    2 1    S2 M  S1M   k        S2 N  S1 N  k     2 2  S2 M  S1M  k   1.5 Ghép lò xo; thêm bớt khối lượng; cắt lò xo k / /  k1  k2  T - 1 1 ;   k  k  k  nt 1/ k f2 1 1 T  T  T   / / k T  T  T 2  nt NC4: GIAO THAO TẠI NHỮNG ĐIỂM NẰM TRÊN Ax VNG GĨC VỚI HAI NGUỒN AB - m  m1  m2  T  /T12  T22 / -l  l1k1  l2 k2 k NC2: TỔNG HỢP DAO ĐỘNG (NHƢ HÌNH VẼ) Vị trí M so với nguồn 2.1 (A1  A2 ) Max  2A  90  1  sin   sin(90  1 )   2.2 A2max  A: AM  AB  k 2k  NC5: ÂM TRUYỀN QUA HAI VỊ TRÍ BẤT KÌ A  A12  A2 cos 1 NC3: ĐỘ LỆCH GIỮA HAI ĐIỂM BẤT KÌ & SỐ CỰC ĐẠI VÀ CỰC TIỂU BẤT KÌ 5.1 Quan hệ khoảng cách ( R ) tỉ lệ nghịch với mức cường độ ( L ), cường độ ( I ) công suất ( P ) http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 I1  R2  I  R1 5.2 Cường độ âm: I  7.2 L thay đổi để U L Max L1  L2    10 10  L W  W p 10   I 10  2 tS 4R m  5.3 Mức cường độ khoản cách: L[dB]  10 lg P ; R I 4R Z 1 1  U  C    R  ZC2  => U L Max  Z L R  Z C  Z L1 Z L  R => U LMax  U  U R2  UC2 => U  (U LMax  UC )U LMax 7.3 C thay đổi để U C Max P I 410 L[ dB ] 10 5.4 Mức cường độ công suất: L1  L2  10 lg P1 P2 NC6: BÀI TOÁN TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG Z 1 1  U  L 2   R  Z L2  => U C Max  Z C R  Z L  Z C1 Z C  R => UCMax  U  U R2  U L2 => U  (UCMax  U L )UCMax 7.4  thay đổi để U LMax ; U CMax  L  R2 LU  C      => U   LMax  2  L  1 2  R LC  R 2C 2 C  L 2 2  R  LU C   2  2 => U C2    C Max  2 2L R LC  R 2C Với: L2 C2  CH 6.1 U ph  Ir  U TT 6.2 Pph  Php  PTT 1 6.3 Php I U N 6.4 PTT  U ph I  rI  U ph I   rI  P P P 6.5 H  TT 100%  P hp 100% PP PP 7.5 L thay đổi để U RL Max ZL  ZC  7.1 R thay đổi để PMax U2 => PR  R ( R  RX )  ( Z L  Z C ) - Khi ( R  RX )  / Z L  ZC /  ( R1  RX )( R1  RX ) => PR  RX  ( R  RX ) U2 ( R  RX )  ( Z L  Z C ) - Tổng quát : Rtd  ZCon lai  Rtd1Rtd 2 ; U RL Max  U ZL R ; U RC Max  U ZC R 7.5 C thay đổi để U RC Max NC7 BÀI TOÁN CỰC TRỊ - Khi R  RX  ( Z L  ZC )2  R1R2 ZC  R  ZC2 Z L  R  Z L2 7.6  thay đổi ñeå U RL Max ; U RC Max  U     U RL Max   R     RL  R  CR RC  n n     1 n  2L  U   RC  RL  n R     R  U  RC Max   NC.8 ĐỒ THỊ (u; x) HAY ( x; t ) cos   x A ; MN  3600 d MN   360 tMN T http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 & ÁNH SÁNG TRẮNG 11.1.Trùng xạ: x1  x2  k11  k22 NC.9 GHÉP (C ; L ) & TỤ XOAY - Vân sáng màu với VSTT vân trùng C/ /  C1  C2 (tang)  T LC   9.1 Gheùp L & C  1   2  L  L  L (giam)  f LC   // 9.2 Tuï xoay : C  A  B ; T; f k  l / xM  k   xN xM   k   1/    xN   k  k   k  k   sáng 11.2.Trùng xạ: x1  x2  x3 - Khoảng cách ngắn hai vân trùng ( i ) B 1 ; 2 ; 3     i hay B i1 ; i2 ; i3   i có L  + Hai vân sáng: N S      NT  N S  i Một hay B i1 ; i2   i - Trong khoảng hai vân trùng quan sát 10.3 Hai đầu vân … + a - Số vân ban đầu quan sát được: N1  N2  2N l /   k   1/    l / 10.2 Khoảng MN:  D - Số vân quan sát được: N1  N2  N TRONG… l /  - Khoảng cách ngắn hai vân trùng ( i ) B 1 ; 2     i  NC10 TÌM SỐ VÂN SÁNG ĐƠN SẮC 10.1 Bề rộng l: xạ – Một + Số vân xạ 1: N1  B[1 ; 2 ; 3 ] tối: L N S      NT  N S i + Số vân xạ trùng 2: N12  1 1 B[1 ; 2 ; 3 ] 1 + Số vân quan sát được: N = 11 GIAO THOA NHIỀU ÁNH SÁNG ĐƠN SẮC http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word 1 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369  1   1  B[123 ]           1 2 3   B[12 ] B[13 ] B[23 ]   11.3 Giao thoa với ánh sáng trắng - Bề rộng quang phổ bậc k: xk  k (d  t )D a - Vị trí trùng vân sáng bậc màu H WPQ WKT  PPQ t PKT t nPQ  PQ nKT  KT  nPQ KT nKT PQ 16 ELECTRON CHUYỂN ĐỘNG QUANG HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ HIDRÔ 16.1.Quan hệ lực điện & vận tốc với quỹ đạo rn  n2r0 ; Fn  tím - Số xạ vị trí x ax    Bấm (mode 7)  Nhận (k ;  ) so với điều kiện kD NC 12 ÁNH SÁNG TRUYỀN GIỮA CÁC  ke2 rn2 ke2 ; v  n mern n4 n2 16.2 Electron chuyển mức lượng E31  E32  E21  f31  f32  f21  31  32  21 MÔI TRƢỜNG TRONG SUỐT 17 ĐÁM NGUYÊN TỬ HIDRƠ trạng thái - n tỉ lệ nghòch với v ;  ; i Tần số f khơng đổi kích thích, electron chuyển động quỹ đạo ( 1c  n1v1  n2 v2 ;   n11  n22 ; 1i  n1i1  n2i2 ) NC 13 KHÚC XẠ ÁNH SÁNG n Khi electron chuyển quỹ đạo bên đám ngun tử hidrơ phát tối đa Cn2 xạ 18 QUAN HỆ GIỮA KHỐI LƢỢNG, SỐ HẠT VÀ NĂNG LƢỢNG N m NA ; Wm  N W1hat  Pt A 19 PHÓNG XẠ 13.1 Tia khúc xạ vuông phản xạ: n1 sin i  nd cos i (1) 13.2 Định luật khúc xạ: n1 sin i  nd sin rd (2) nt sin rt (3) 13.3 Góc lệch màu đỏ tím: D  rt  rd 13.4 Góc lệch tia tới khúc xạ màu đỏ: D  id  rd 14 ELECTRON CHUYỂN ĐỘNG TRONG ĐIỆN TRƢỜNG CỦA TẾ BÀO QUANG ĐIỆN HAY ỐNG PHĨNG TIA X (ỐNG CU-LÍT-GIƠ) 19.1 Bị phân rã sau thời gian N( t t ) 1 me v22  me v12 2 15 HIỆU SUẤT PHÁT QUANG  (H1  H ) T  ; N( t1 t2 )  ln  19.2.Phần trăm bị phân rã t  N T 2 N0 A  Wd  Wd eU  eEd  t    N   T  19.3 t  N  T ;  1  N     Quan X (meï)  Y (con)  Tia phóng xạ http://dethithpt.com – Website chun đề thi – tài liệu file word hệ Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 - Số hạt phân rã tạo thành: N X  NY  NPX  n ( xung) 3.2 p1  p3  p4  p12  p32  p3 p4 cos 34  p42  m1 K1  m3 K3  m3 K3m4 K4 cos 34  m4 K4 - Khối lượng phân rã tạo thành: N - Số hạt lại tạo thành: X NY 3.3 p1  p3  p4  p12  p1 p3 cos 13  p32  p42 mX AX  mY AY  m1 K1  m1 K1m3 K3 cos 13  m3 K3  m4 K4 20 CÁC TÍNH SAI SỐ TRONG VẬT LÍ  Tt    1    20.1 Cách xác định sai số trực tiếp _  A m  - Khối lượng lạ tạo thành: X   1  X mY   AY t T A  A1  A2   An n _ 19.4 Thể tích He ( ) tạo thành sau phóng xạ _  A  ( ) _ _ A1  A A1 ; A2  A A2 ; ; An  A An A1  A2   An n _ t   m0 X 1  T  VHe  AX A   A A/   22,  _ _  A  A  A 20.2 Cách xác định sai số gián tiếp 19.5 Vận dụng ĐLBT động lượng lượng B = X 2Y Z2 lnB =ln( X 2Y )  ln X  ln Y  ln Z 2 Z B A A X =2 +3 -2 A A X B B Y Z X =2 +3 +2 X Y Z B [(m1  m2 )  (m3  m4 )].931,5 WPÖ  [(m3  m4 )  (m1  m2 )].931,5 [(Wlk  Wlk )  (Wlk  Wlk )] [(A   A  )  (A1 1  A  )] ĐLBT NL: K1  K  WPU  K3  K (1) (2) ĐLBT ĐL: p1  p2  p3  p4 ; (p  mv ; p2  2mK) (3) m / v / K 3.1 p3  p4   m3 K3  m4 K4 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369  BCNN : A b A a    B b UCNN : A / a http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word ... R2 LU  C      => U   LMax  2  L  1 2  R LC  R 2C 2 C  L 2 2  R  LU C   2  2 => U C2    C Max  2 2L R LC  R 2C Với: L2 C2  CH 6.1 U ph  Ir  U TT 6 .2 Pph... T 2  nt NC4: GIAO THAO TẠI NHỮNG ĐIỂM NẰM TRÊN Ax VNG GĨC VỚI HAI NGUỒN AB - m  m1  m2  T  /T 12  T 22 / -l  l1k1  l2 k2 k NC2: TỔNG HỢP DAO ĐỘNG (NHƢ HÌNH VẼ) Vị trí M so với nguồn 2. 1... Đơtơri 12 H hay 12 D , Triti 13H hay 31T ) Khối lượng nguyên tử - Đơn vị u có giá trị 1 / 12 khối lượng nguyên tử đồng vị 126 C - 1u  1, 66058 10 27 kg  931,5 MeV / c - VD: m p  1,00 728 (u)
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp lý thuyết môn vật lý lớp 12 đầy đủ bản 2 filw word , Tổng hợp lý thuyết môn vật lý lớp 12 đầy đủ bản 2 filw word

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay