8 ống dây có điện trở nội và mạch RLrC

11 24 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:25

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 - Ống dây điện trở nội mạch RLrC Câu Cho đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây độ tự cảm L = 1/2π H, điện trở r = 50 Ω mắc nối tiếp với tụ điện điện dung thay đổi Ban đầu điện dung tụ điện C = 10-4/π F, đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều tần số không đổi f = 50 Hz, giảm dần giá trị điện dung tụ điện độ lớn độ lệch pha điện áp hai đầu cuộn dây với điện áp hai đầu đoạn mạch: A Ban đầu π/4 sau tăng dần B Ban đầu π/2 sau giảm dần C Ban π/2 sau khơng đổi D Ban đầu π/2 sau tăng dần Câu Cho đoạn mạch xoay chiều măc nối tiếp gồm cuộn cảm điện trở r = 40 Ω, độ tự cảm L = 0,3/π H tụ điện C = 1/7000π F Đặt điện áp u = 160cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch Cường độ dòng điện tức thời mạch biểu thức: A i = 2 cos(100πt + π/2) A B i = 2 cos(100πt + π/4) A C i = 2 cos(100πt - π/2) A D i = 2 cos(100πt - π/4) A Câu Khi đặt điện áp chiều (không đổi) 12 V vào hai đầu cuộn dây dòng qua cuộn dây 0,24 A; Khi đặt điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng 130 V tần số 50 Hz vào hai đầu cuộn dây cường độ hiệu dụng qua cuộn dây A Độ tự cảm cuộn dây là: A 1,3/π H B 2/π H C 1/π H D 1,2/π H Câu Đoạn mạch AB gồm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện điện dung C = 200/π μF Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp u = 120cos(100πt + π/3) V dòng mạch i = 3cos(100πt + 0,5π) A Độ tự cảm cuộn dây giá trị nào? A L = 0,3 /π H B L = 0,3/π H C L = 0,9/π H D L = 0,1/π H Câu Một cuộn dây mắc vào nguồn xoay chiều u = 200cos(100πt) V cường độ dòng điện qua cuộn dây i = cos(100πt - π/3) A Hệ số tự cảm cuộn dây A L = /2π H B L = 2/π H C L = /π H D L = 1/π H Câu Một cuộn dây điện trở R mắc vào mạng điện [100 V; 50 Hz] cảm kháng 100 Ω cường độ dòng điện hiệu dụng qua /2 A Mắc cuộn dây nối tiếp với tụ điện Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 điện dung C (với C < 4μF) mắc vào mạng điện [200 V, 200 Hz] cường độ dòng điện hiệu dụng qua /2 A Điện dung C giá trị : A 1,20 μF B 1,40 μF C 3,75 μF D 2,18 μF Câu Đoạn mạch xoay chiều AB gồm hai cuộn dây mắc nối tiếp mắc vào hiệu điện xoay chiều tần số góc ω Cuộn dây thứ độ tự cảm L1 điện trở r1 Cuộn dây thứ hai độ tự cảm L2 điện trở r2 Gọi U hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch AB; U1 hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn dây thứ nhất; U2 hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn dây thứ hai Để U = U1 + U2 : A L1r1 = L2r2 B L1r2 = L2r1 C (L1 + L2)ω = r1 + r2 D L1.r22 = L2.r12 Câu Cho đoạn mạch hình vẽ đặt hai đầu đoạn mạch điện áp U lớn giá trị UAM = U/2 UAM chậm pha π/3 so với UAB Tính giá trị điên áp UMB ? A 2U/ B Một giá trị khác C U /2 D U Câu Cho đoạn mạch xoay chiều hình vẽ Biết điện áp tức thời uAM uMB vuông pha với (M nằm tụ điện ống dây) Hỏi thông số R0, R, L, C liên hệ với theo hệ thức ? A C/L = R.R0 B LC = RR0 C L/C = R/R0 D L/C = R.R0 Câu 10 Mạch điện xoay chiều nối tiếp gồm cuộn dây (L,r) mắc nối tiếp với tụ điện C Biết hiệu điện đầu cuộn dây lệch pha π/2 so với hiệu điện đầu đoạn mạch, Chọn phương án đúng: A r2 = ZC(ZL - ZC) B r2 = ZC(ZC - ZL) C r2 = ZL(Z L - ZC) Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D r2 = ZL(ZC - ZL) Câu 11 Đặt hai đầu đoạn mạch gồm tụ điện C = 10-4/π F cuộn dây độ tự cảm L điện trở r điện áp xoay chiều tần số 50 Hz Điện áp hai đầu tụ điện hai đầu cuộn dây giá trị hiệu dụng lệch pha góc 5π/6 Giá trị r bao nhiêu? A 100/ Ω B 50 Ω C 100 Ω D 50 Ω Câu 12 Cho mạch điện không phân nhánh gồm điện trở R, tụ điện C, cuộn dây mắc nối tiếp Biết cuộn dây điện trở nội r = 50 Ω, ZL = ZC = 50 Ω, biết điện áp tức thời uRC udây (trên cuộn dây) lệch pha góc 75o Điện trở R giá trị là: A 25 Ω B 50 Ω C 50 Ω D 75 Ω Câu 13 Mạch điện xoay chiều gồm điện trở R mắc nối tiếp với cuộn dây Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều u = U sin(100πt) V Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây Ud = 60 V Dòng điện mạch lệch pha π/6 so với u lệch pha π/3 so với ud Điện áp hiệu dụng hai đầu mạch giá trị : A 60 V B 120 V C 90 V D 60 V Câu 14 Cho đoạn mạch gồm điện trở R1 = 20 Ω mắc nối tiếp với cuộn dây điện trở R0 = 10 Ω độ tự cảm L = 0,3/π H Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp u tần số 50 Hz điện áp hai đầu cuộn dây: A sớm pha π/6 so với u B trễ pha π/6 so với u C sớm pha π/3 so với u D sớm pha π/2 so với u Câu 15 Đặt vào hai đầu cuộn dây độ tự cảm L = 0,35/π H điện áp không đổi U = 12 V cường độ dòng điện qua cuộn dây 2,4 A Nếu đặt vào hai đầu cuộn dây điện áp xoay chiều tần số 50 Hz giá trị hiệu dụng 25 V cường độ dòng điện hiệu dụng qua bao nhiêu? A 2,4 A B 5/7 A C A D 1/ A Câu 16 Một đoạn mạch gồm cuộn dây điện trở r = 100 (Ω), độ tự cảm L nối tiếp với tụ điện điện dung C=5.10-5/π (F) Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = U0cos(100πt - π/4) V Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 biểu thức cường độ dòng điện tức thời qua mạch i = cos(100πt - π /12) (A) Giá trị độ tự cảm cuộn dây là: A L = 0,4/π (H) B L = 1/π (H) C L = 0,5/π (H) D L = 0,6/π (H) Câu 17 Một ống dây điện trở R, cảm kháng ZL mắc nối tiếp với tụ điện dung kháng ZC mắc vào mạch điện xoay chiều Biết hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn dây, hai đầu tụ hai đầu đoạn mạch tỉ lệ: 1: : Hệ thức liên hệ sau phù hợp với mạch điện trên? A R2 = ZL(ZC - ZL) B R2 = ZL(ZL - ZC) C R2 = ZL.ZC D ZL = ZC Câu 18 Một ống dây điện trở r hệ số tự cảm L Đặt vào hai đầu ống dây hiệu điện chiều V, cường độ dòng điện ống dây 0,12 A Đặt vào hai đầu ống dây hiệu điện xoay chiều tần số 50 Hz giá trị hiệu dụng 100 V cường độ dòng điện hiệu dụng ống dây A Giá trị r L A r = 50 Ω ; L = 0,25 H B r = 100 Ω ; L = 0,25 H C r = 100 Ω ; L = 0,28 H D r = 50 Ω ; L = 0,28 H Câu 19 Cho cuộn dây điện trở 40 Ω độ tự cảm 0,4/π (H) Đặt vào hai đầu cuộn dây hiệu điện xoay chiều biểu thức: u = U0cos(100πt - π /2) (V) Khi t = 0,1 (s) dòng điện giá trị -2,75 (A) Tính U0 A 220 (V) B 110 (V) C 220 (V) D 440 (V) Câu 20 Cho mạch điện AB gồm hai đoạn mạch AM MB Đoạn mạch AM cuộn dây độ tự cảm L, điện trở r; đoạn mạch MB gồm tụ điện điện dung C điện trở R mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu mạch điện áp uAB = 200cos(100πt) V cường độ dòng điện qua mạch biểu thức i = sin(100πt + 5π/12) A Điện áp tức thời hai đầu AM hai đầu MB điện áp hiệu dụng vng pha với Giá trị r, R, L, C là: A r = 50 Ω; R = 50 Ω; L = /2π H; C = 10-3/5π F B r = 50 Ω; R = 50 Ω; L = /2π H; C = 10-3/5π F C r = 100 Ω; R = 100 Ω; L = /π H; C = 10-4/π F D r = 100 Ω; R = 100 Ω; L = /π H; C = 10-4/π F Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 21 Một đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây tụ điện mắc nối tiếp Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch biểu thức u = 200cos100πt V Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây hai đầu tụ điện giá trị nhau, lệch pha góc 2π/3 Điện dung tụ điện C = 10-4/ π F Độ tự cảm điện trở cuộn dây A L = /2π H; R = 150 Ω B L = /2 H; R = 100 Ω C L = /π H; R = 100 Ω D L = /2π H; R = 100 Ω Câu 22 Cho mạch điện xoay chiều hình vẽ R = 90 Ω; r = 10 Ω; L = 2/π H Điện áp uAB = 100 cos(100πt) V Ta thấy cường độ dòng điện sớm pha điện áp góc π/4 Số ampe kế là: A 2 A B /2 A C A D A Câu 23 Cho đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện Độ lệch pha điện áp hai đầu cuộn dây so với cường độ dòng điện π/3 Điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện lần điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây Độ lệch pha điện áp hai đầu cuộn dây so với điện áp hai đầu đoạn mạch là: A 2π/3 B -π/3 C π/2 D Câu 24 Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây tụ điện mắc nối tiếp Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch biểu thức u = 200cos100πt (V) Điện áp hai đầu cuộn dây điện áp hai tụ điện giá trị hiệu dụng, lệch pha 2π/3 Điện dung tụ điện C = 10-4/ cảm điện trở cuộn dây : A L = /2π H ; R = 100 Ω B L = /2π H ; R = 150 Ω C L = /π H ; R = 100 Ω π F Độ tự D L = π H ; R = 150 Ω Câu 25 Một mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp gồm điện trở R = 20 Ω mắc nối tiếp với cuộn dây Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng U tần số f Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây Ud = 90 V Dòng điện mạch lệch pha π/6 so với u lệch pha π/3 so với ud Cường độ dòng điện hiệu dụng mạch giá trị : Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A 4,5 A B A C A D 3 A Câu 26 Một mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây cảm độ tự cảm L1 mắc nối tiếp với cuộn dây thứ hai độ tự cảm L2 = 1/2π H điện trở r = 50 Ω Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = 130 cos100πt V cường độ hiệu dụng mạch A Để điện áp hai đầu cuộn dây thứ hai đạt giá trị lớn phải mắc nối tiếp thêm tụ điện dung là: A C = 10-3/2π F B C = 10-3/15π F C C = 10-3/12π F D C = 10-3/5π F Câu 27 Một cuộn cảm điện trở R độ tự cảm L ghép nối tiếp với tụ điện điện dung C mắc vào mạch điện xoay chiều tần số f Dùng vôn kế nhiệt đo hiệu điện ta thấy hai đầu mạch điện U = 37,5 V; hai đầu cuộn cảm UL = 50 V; hai tụ điện UC = 17,5 V Dùng ampe kế nhiệt đo cường độ dòng điện ta thấy I = 0,1 A Khi tần số f thay đổi đến giá trị fm = 330 Hz cường độ dòng điện mạch điện đạt giá trị cực đại Tần số f lúc ban đầu A 50 Hz B 500 Hz C 100 Hz D 60 Hz Câu 28 Nếu đặt vào hai đầu cuộn dây hiệu điện chiều 9V cường độ dòng điện cuộn dây 0,5A Nếu đặt vào hai đầu cuộn dây hiệu điện xoay chiều tần số 50Hz giá trị hiệu dụng 9V cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn dây 0,3A Điện trở cảm kháng củacuộn dây là: A R = 18Ω, ZL = 30Ω B R = 18Ω, ZL = 24Ω C R = 18Ω, ZL = 12Ω D R = 30Ω, ZL = 18Ω Câu 29 Cho mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện Độ lệch pha điện áp hai đầu cuộn dây so với cường độ dòng điện mạch π/4 Điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện gấp lần điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây Độ lệch pha điện áp hai đầu cuộn dây so với điện áp hai đầu mạch điện A π/2 B π/6 C π/32 D 2π/3 Câu 30 Mạch điện xoay chiều gồm điện trở R mắc nối tiếp với cuộn dây Đặt vào hai đầu mạch điện điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng 120 V Cường độ dòng điện mạch lệch pha π/6 so với Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 điện áp hai đầu đoạn mạch lệch pha π/4 so với điện áp hai đầu cuộn dây Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây A 60 V B 40 V C 120 V D 60 V ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: D  •Khi giảm dần f → ZCtăng → Góc lệch pha u i tăng → Góc lệch pha hiệu điện hai đầu cuộn dây hai đầu đoạn mạch tăng Ban đầu ta →Độ lệch pha điện áp hai đầu cuộn dây hai đầu đoạn mạch Câu 2: B i sớm pha u góc Ta  Câu 3: D +) Khi đặt vào đoạn mạch chiều I=0,24 A chứng tỏ cuộn dây chứa điện trở r với +) Lúc sau: Câu 4: B • → Tổng trở mạch: u trễ pha i góc  Khi ta Câu 5: A Tổng trở cuộn dây là: Ta có: Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 6: A +)Ban đầu chưa C: +) Lúc sau tăng điện áp tần số nên gấp đơi ta có: Cường độ dòng điện: Câu 7: B Câu 8: C Ta dễ dàng nhận thấy vector tạo thành tam giác vuông M.(Vì ) Câu 9: D AM vng góc BM từ ta tam giác AFM đồng dạng với tam giác BEM nên Câu 10: D Với Tam giác OAB vuông O D đường cao nên ta Câu 11: B Ta Mạch gồm tụ điện mắc nối tiếp với cuộn dây điện trở r, độ tự cảm L Điện áp hai đầu cuộn dây sớm pha so với điện áp hai đầu tụ Mặt khác: Câu 12: B Ta ud sớm pha i góc trễ pha i góc ud sớm pha i góc là: Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 13: A +) ud lệch pha với i góc +) u lệch pha với i góc Câu 14: A Ta ud sớm pha i góc u sớm pha i góc   Như ta ud sớm pha u góc  Câu 15: D +) Đặt vào mạch chiều I=2,4 A nên cuộn dây điện trở +) Khi đặt vào dòng xoay chiều tần số 50Hz U=25V Câu 16: B +) Ở ta u trễ pha i góc Câu 17: A +) Ta có: +) Mặt khác: Câu 18: D +) đặt vào hiệu điện chiều ta có: +) Đặt vào hiệu điện xoay chiều: Câu 19: C (Ở ta xét L sấp xỉ) Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Ta Tai u sớm pha i góc  ta Câu 20: B Dựa vào giản đồ vecto, từ kiện uAM uMB giá trị vuông pha ta đễ dàng viết phương trình uAM uMB là: Câu 21: A +) Ta thơng số: +) Biểu diễn giản đồ vecto ta có: Ud UC giá trị lệch pha góc u sớm pha uC góc:   trễ pha ud góc 3 Khi ud sớm pha i góc Thay số vào ta có: Câu 22: B +) Cường độ dòng điện sớm pha điện áp góc Câu 23: A Ta Độ lệch pha điện áp hai đầu cuộn dây so với cường độ dòng điện Mặt khác: 2  Như ta có: u trễ pha i góc =>độ lệch pha ud u 3 Câu 24: B Câu 25: A Ta hiệu điện hai đầu cuộn dây giá trị 90 V lệch pha so với dòng điện qua mạch cuộn dây điện trở r Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Dòng điện mạch lệch pha  so với hiệu điện hai đầu đoạn mạch nên ta Câu 26: C Câu 27: B Câu 28: B dòng điện chieu => F=0=>Zl=2pi.F.L=0 =>R=9/0,5=30 (1) dòng điện xoay chiều =>F#0 =>Z=căn(R^2+Zl^2) (2) ma Z=U/I=9/0.3=30 (3) từ 1,2,3=> Zl=24 Câu 29: A Câu 30: C Vẽ giản đồ vector ta tính ... = ZC Câu 18 Một ống dây có điện trở r hệ số tự cảm L Đặt vào hai đầu ống dây hiệu điện chiều V, cường độ dòng điện ống dây 0,12 A Đặt vào hai đầu ống dây hiệu điện xoay chiều có tần số 50 Hz... 20 Cho mạch điện AB gồm hai đoạn mạch AM MB Đoạn mạch AM cuộn dây có độ tự cảm L, điện trở r; đoạn mạch MB gồm tụ điện có điện dung C điện trở R mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu mạch điện áp uAB... r2 = ZL(ZC - ZL) Câu 11 Đặt hai đầu đoạn mạch gồm tụ điện C = 1 0-4 /π F cuộn dây có độ tự cảm L điện trở r điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz Điện áp hai đầu tụ điện hai đầu cuộn dây có giá trị
- Xem thêm -

Xem thêm: 8 ống dây có điện trở nội và mạch RLrC , 8 ống dây có điện trở nội và mạch RLrC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay