20 khoảng cách giữa hai phần tử môi trường truyền sóng (ngang)

3 80 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:25

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 20 - Khoảng cách hai phần tử môi trường truyền sóng (ngang) Câu Một sóng học ngang truyền sợi dây đàn hồi với biên độ khơng đổi tần số sóng Hz Trong trình dao động, khoảng cách hai điểm M, N dây không đổi 150 cm Biết khoảng MN có điểm khác dây dao động vuông pha với M Tốc độ truyền sóng dây A 2,5 m/s B 50 cm/s C m/s D m/s Câu Một sóng học ngang truyền sợi dây đàn hồi với biên độ khơng đổi tần số sóng Hz Trong trình dao động, khoảng cách hai điểm M, N dây không đổi 100 cm Biết khoảng MN có điểm khác dây dao động vuông pha với M Tốc độ truyền sóng dây A 100 cm/s B 200 cm/s C 400 cm/s D 800 cm/s Câu Một sóng học ngang truyền sợi dây đàn hồi với biên độ không đổi tần số sóng Hz Trong q trình dao động, khoảng cách hai điểm M, N dây không đổi 80 cm Biết khoảng MN có điểm khác dây dao động vng pha với M Tốc độ truyền sóng dây A 120 cm/s B 240 cm/s C 80 cm/s D 160 cm/s Câu Một sóng ngang học truyền sợi dây đàn hồi với biên độ cm không đổi Biết tần số tốc độ truyền sóng Hz 100 cm/s Nếu khoảng cách gần hai điểm dây 30 cm khoảng cách xa chúng xấp xỉ A 31,2 cm B 30,8 cm C 31,6 cm D 30,4 cm Câu Một sóng ngang học truyền sợi dây đàn hồi với biên độ cm không đổi Biết tần số tốc độ truyền sóng Hz 120 cm/s Nếu khoảng cách gần hai điểm dây 70 cm khoảng cách xa chúng xấp xỉ A 70,3 cm B 71,2 cm C 70,5 cm D 70,9 cm Câu Một sóng ngang học truyền sợi dây đàn hồi với biên độ cm không đổi Biết tần số tốc độ truyền sóng Hz 60 cm/s Nếu khoảng cách gần hai điểm dây 35 cm khoảng cách xa chúng xấp xỉ A 35,7 cm B 36,2 cm C 35,2 cm D 35,9 cm Câu Một sóng ngang học truyền sợi dây đàn hồi với biên độ không đổi bước sóng 10 cm Hai điểm M, N dây dao động ngược pha Biết khoảng MN có điểm khác dây dao động vuông pha với M Khoảng cách xa hai điểm M, N trình dao động 33 cm Biên độ sóng A 10 cm Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B cm C cm D 10 cm Câu Một sóng ngang học truyền sợi dây đàn hồi với biên độ không đổi bước sóng cm Hai điểm M, N dây dao động ngược pha Biết khoảng MN có điểm khác dây dao động vng pha với M Khoảng cách xa hai điểm M, N trình dao động 13 cm Biên độ sóng A cm B cm C 6,25 cm D 2,5 cm Câu Một sóng ngang học truyền sợi dây đàn hồi với biên độ không đổi cm Trong trình dao động, khoảng cách gần xa hai điểm M, N dây 21 cm √490 cm Như hai điểm M, N dao động A pha với B ngược pha với C vuông pha với D lệch pha π/3 Câu 10 Một sóng ngang học truyền sợi dây đàn hồi với biên độ khơng đổi cm Trong q trình dao động, khoảng cách gần xa hai điểm M, N dây 35 cm 10 13 cm Như hai điểm M, N dao động A pha với B ngược pha với C lệch pha 2π/3 D lệch pha π/3 ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: A Khoảng cách điểm M, N không đổi → M, N dao động pha; khoảng MN có điểm khác vng pha với M nên ta có: → Tốc độ truyền sóng dây: Câu 2: C Khoảng cách điểm M, N không đổi → M, N dao động pha; khoảng MN có điểm khác vng pha với M nên ta có: → Tốc độ truyền sóng dây: Câu 3: B Khoảng cách điểm M, N không đổi → M, N dao động pha; khoảng MN có điểm khác vng pha với M nên ta có: → Tốc độ truyền sóng dây: Câu 4: C Bước sóng: → điểm dao động ngược pha cm Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 5: C Bước sóng: → điểm dao động lệch pha π/3 rad cm Câu 6: A Bước sóng: → điểm dao động lệch pha góc 2π/3 rad cm Câu 7: C Hai điểm M, N dao động ngược pha, M, N có điểm dao động vuông pha với M nên ta có: Câu 8: D Hai điểm M, N dao động ngược pha, M, N có điểm dao động vng pha với M nên ta có: Câu 9: D Ta có: → M, N dao động lệch pha π/3 rad Câu 10: C Ta có: → M, N dao động lệch pha 2π/3 rad ... Một sóng ngang học truyền sợi dây đàn hồi với biên độ không đổi bước sóng cm Hai điểm M, N dây dao động ngược pha Biết khoảng MN có điểm khác dây dao động vuông pha với M Khoảng cách xa hai điểm... A Khoảng cách điểm M, N không đổi → M, N dao động pha; khoảng MN có điểm khác vng pha với M nên ta có: → Tốc độ truyền sóng dây: Câu 2: C Khoảng cách điểm M, N không đổi → M, N dao động pha; khoảng. .. có: → Tốc độ truyền sóng dây: Câu 3: B Khoảng cách điểm M, N không đổi → M, N dao động pha; khoảng MN có điểm khác vng pha với M nên ta có: → Tốc độ truyền sóng dây: Câu 4: C Bước sóng: → điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: 20 khoảng cách giữa hai phần tử môi trường truyền sóng (ngang) , 20 khoảng cách giữa hai phần tử môi trường truyền sóng (ngang)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay