29 ôn tập dòng điện xoay chiều đề 6

9 22 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:25

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 29 - Ơn tập Dòng điện xoay chiều - Đề Câu 1: Mạch điện xoay chiều gồm điện trở R = 100  mắc nối tiếp với hộp kín X chứa hai ba phần tử (Điện trở thuần, cuộn cảm thuần, tụ điện) Khi ta mắc vào mạch hiệu điện chiều U dòng điện mạch 2A Khi mắc vào mạch hiệu điện xoay chiều có giá trị hiệu dụng U sau dùng vơn kế đo hiệu điện hai đầu R X thấy vôn kế giá trị 100 V dòng điện lệch pha so với hiệu điện hai đầu mạch góc π /6 Hộp X chứa A Ro = 100  , ZL = 100  B Ro = 100  , Zc = 100  C Ro = 50  , ZL = 50  D Ro = 50  , ZL = 100  Câu 2: Mạch điện xoay chiều RLC ghép nối tiếp cuộn dây cảm có độ tự cảm L = 1/ π H tụ điệnđiện dung C thay đổi Mắc mạch vào mạng điện xoay chiều tần số 50Hz Khi thay đổi C ứng với hai giá trị C = C1 = 10^ -4/2 π F C = C2 = 10^ -4/3 π F hiệu điện hiệu dụng hai đầu tụ điện Giá trị R là: A R = 100  B R = 10 140  C R = 50  D R = 20  Câu 3: Cho mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp (cuộn dây cảm), điện trở R thay đổi Điện áp hai đầu mạch có giá trị khơng đổi Khi R=R1 , UR= U , UL=U, Uc=2U Khi R=R2 UR=U , điện áp hiệu dụng hai đầu tụ C lúc A U B U C U D 2U Câu 4: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200 V tần số không đổi vào hai đầu A B đoạn mạch mắc nối thứ tự gồm biến trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điệnđiện dung C thay đổi Gọi N điểm nối cuộn cảm tụ điện Các giá trị R, L, C hữu hạn khác khơng Với C = C1 điện áp hiệu dụng hai đầu biến trở R có giá trị không đổi khác không thay đổi giá trị R biến trở Với C = C1/2 điện áp hiệu dụng A N A 200 V B 100 V C 100 V D 200 V Câu 5: Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây cảm (cảm thuần) mắc nối tiếp với điện trở hiệu điện xoay chiều cảm kháng cuộn dây lần giá trị điện trở Pha dòng điện đoạn mạch so với pha hiệu điện hai đầu đoạn mạch A chậm góc π/3 B nhanh góc π/3 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C nhanh góc π/6 D chậm góc π/6 Câu 6: Đặt điện áp u = 220 cos(100 π t) (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM MB mắc nối tiếp Đoạn AM gồm điện trở R mắc nối tiếp với cuộn cảm L, đoạn MB có tụ điện C.Biết điện áp hai đầu đoạn mạch AM điện áp hai đầu đoạn mạch MB có giá trị hiệu dụng lệch pha π /3 Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch AM A 220 V B 220/ V C 220 V D 110 V Câu 7: Cơng thức tính hiệu suất truyền tải điện? A H = (P +  P) 100% /P B H = P1/P2 C H = (P -  P) 100% /P D H = (P -  P) 100% Câu 8: Điện trạm phát điện truyền hiệu điện 2kV, hiệu suất trình truyền tải điện H=80% Muốn hiệu suất trình truyền tải tăng đến 95% ta phải: A tăng hiệu điện lên đến 4kV B tăng hiệu điện lên đến 8kV C giảm hiệu điện xuống 1kV D giảm hiệu điện xuống 0,5kV Câu 9: Cơ sở hoạt động máy biến dựa tượng: A Hiện tượng từ trễ B Cảm ứng từ C Cảm ứng điện từ D Cộng hưởng điện từ Câu 10: Chọn câu trả lời SAI Đối với máy biến thế: A e’/e = N’/N B e’ = N’|∆Φ/∆t| C U’/U = N’/N D U’/U = I’/I Câu 11: Nguồn xoay chiều có hđt U = 100V cho qua máy biến thế, ta thu hđt U’ = 10V Bỏ qua mát lượng: A Đó máy tăng thế, có số vòng cuộn sơ cấp gấp 10 lần số vòng dây cuộn sơ cấp B Đó máy hạ thế, có cường độ hiệu dụng cuộn thứ cấp gấp 10 lần cuộn sơ cấp C Công suất điện bên cuộn sơ cấp gấp 10 lần bên cuộn thứ cấp D Công suất điện bên cuộn thứ cấp gấp 10 lần bên cuộn sơ cấp Câu 12: Máy biến áp có N1 > N2 kết luận sau đúng? A Máy tăng áp B Máy ổn áp C Máy hạ áp D Khơng có đáp án Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 13: Một máy biến áp, quận sơ cấp có 200 vòng, cuộn thứ cấp có 100 vòng Nếu cuộn thứ cấp có hiệu điện 200V cuộn sơ cấp có hiệu điện đầu vào bao nhiêu? A 100 V B 200 V C 400 V D 500 V Câu 14: Cuộn sơ cấp nối với nguồn điện 100V - 50Hz, cuộn thứ cấp nối với tải tiêu thụ có R = 50 Ω, ZL =50 Ω dòng điện mạch có giá trị bao nhiêu? A 0,5 A B A C A D A Câu 15: Máy biến áp cuộn thứ cấp có 1000 vòng, từ thơng cực đại biến thiên lõi thép 0,5m WB tần số dòng điện biến thiên với f = 50Hz Hỏi Máy biến áp có hiệu điện hiệu dụng đầu bao nhiêu? A 110 V B 111 V C 112 V D 113 V Câu 16: Điện áp cường độ dòng điện cuộn sơ cấp 220V 0,5A, cuộn thứ cấp 20 V 6,2A Biết hệ số công suất cuộn sơ cấp 1, cuộn thứ cấp 0,8 Hiệu suất máy biến áp tỉ số công suất cuộn thứ cấp cuộn sơ cấp là? A 80% B 40% C 90,18% D 95% Câu 17: Một máy biến áp có tỉ số vòng dây cuộn sơ cấp vào thứ cấp 1/5 Điện trở vòng dây mát lượng máy khơng đáng kể Cuộn thứ cấp nối với bóng đèn( 220V - 100W) đèn sáng bình thường Điện áp cường độ hiệu dụng cuộn sơ cấp bao nhiêu? A 44 V - 5A B 44V - 2,15A C 4,4V - 2,273A D 44V - 2,273A Câu 18: Điện trạm phát điện truyền hiệu điện 2kV công suất 200kW Hiệu số công tơ điện trạm phát nơi thu sau ngày đêm chênh lệch thêm 480kWh Cơng suất điện hao phí đường dây tải điện là: A  P=20kW B  P=40kW C  P=82kW D  P=100kW Câu 19: Từ nơi sản xuất điện đến nơi tiêu thụ cách 5km, dùng dây có bán kính 2mm, ρ =1,57.10-8Ωm để truyền tải điện Điện trở dây: A R = 5Ω Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B R = 6,25Ω C R = 12,5Ω D R = 25Ω Câu 20: Một máy biến áp lý tưởng gồm cuộn sơ cấp hai cuộn thứ cấp Cuộn sơ cấp có n1 = 1320 vòng , điện áp U1 = 220V Cuộn thứ cấp thứ có U2 = 10V, I2 = 0,5A; Cuộn thứ cấp thứ 2có n3 = 25 vòng, I3 = 1,2A Cường độ dòng điện qua cuộn sơ cấp là: A I1 = 0,035A B I1 = 0,045A C I1 = 0,023A D I1 = 0,055A Câu 21: Một máy biến có số vòng cuộn sơ cấp 5000 thứ cấp 1000 Bỏ qua hao phí máy biến Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp hiệu điện xoay chiều có giá trị hiệu dụng 100 V hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở có giá trị A 20 V B 40 V C 10 V D 500 V Câu 22: Một máy biến dùng làm máy giảm (hạ thế) gồm cuộn dây 100 vòng cuộn dây 500 vòng Bỏ qua hao phí máy biến Khi nối hai đầu cuộn sơ cấp với hiệu điện thếu = 100√2sin100πt (V) hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp A 10 V B 20 V C 50 V D 500 V Câu 23: Một máy biến áp lí tưởng có cuộn sơ cấp gồm 2400 vòng dây, cuộn thứ cấp gồm 800 vòng dây Nối hai đầu cuộn sơ cấp với điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 210 V Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp biến áp hoạt động không tải A V B 105 V C 630 V D 70 V Câu 24: Quạt điện sử dụng nhà có động là: A Động không đồng pha B Động chiều C Động xoay chiều pha D Động sử dụng xăng Câu 25: Dòng điện cảm ứng khơng xuất khung dây kín chuyển động từ trường cho mặt phẳng khung dây: A Song song với đường cảm ứng từ B Vng góc với đường cảm ứng từ C Tạo với đường cảm ứng từ 1góc < α < 90o D Cả câu tạo dòng điện cảm ứng Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 26: Trong máy phát điện xoay chiều pha công suất lớn: A Phần ứng phận quay (rôto) B Phần cảm phận đứng yên (Stato) C Bộ góp gồm hai vành khuyên hai chổi quét để lấy điện mạch D Các cuộn dây phần ứng phần cảm quấn quanh lõi thép ghép từ thép cách điện với Câu 27: Nguyên tắc hoạt động động không đồng bộ: ω vận tốc góc nam châm chữ U; ω0 vận tốc góc khung dây A Quay khung dây với vận tốc góc nam châm hình chữ U quay theo với ω0 < ω B Quay nam châm hình chữ U với vận tốc góc ω khung dây quay chiều với chiều quay nam châm với ω0 < ω C Cho dòng điện xoay chiều qua khung dây nam châm hình chữ U quay với vận tốc góc ω D Quay nam châm hình chữ U với vận tốc góc khung dây quay chiều với chiều quay nam châm với ω0 = ω Câu 28: Một động điện có công học 1s 3KW, biết công suất động 90% Tính cơng suất tiêu thụ động trên? A 3,33KW B 3,43KW C 3,23KW D 2,7KW Câu 29: Một máy phát điện xoay chiều pha phát suất điện động e =1000 cos(100 π t) (V) Nếu roto quay với vận tốc 600 vòng/phút số cặp cực là: A B 10 C D Câu 30: Một khung dây dẹt hình chữ nhật gồm 200 vòng, có cạnh 15cm 20cm quay từ trường với vận tốc 1200 vòng/phút Biết từ trường có véc tơ cảm ứng từ vng góc với trục quay B = 0,05T Giá trị hiệu dụng suất điện động xoay chiều là: A 37,7 V B 26,7 V C 42,6 V D 53,2 V ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: C Giả sử hộp X chứa Ro L ta có I = UR/R = A => ZX = √(Ro² + Zʟ²) = UX/I = 100  (1) dòng điện lệch pha so với hiệu điện hai đầu mạch góc π /6 => tan (π /6) = ZL/(R + Ro) => R+Ro = ZL (2) từ (1) (2) => Ro = 50  , ZL = 50  Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Khi ta mắc vào mạch hiệu điện chiều U dòng điện mạch 2A => U = I'.(R+Ro) = 300 V mà √(Uʀ + Uʀo)² + Uʟ² = 300 V = U => điều giả sử => hộp X chứa : Ro L Câu 2: B ta có : ZL = 100  , Zc1= 200  , Zc2 = 300  Khi thay đổi C ứng với hai giá trị C = C1 = 10^ -4/2 π F C = C2 = 10^ -4/3 π F hiệu điện hiệu dụng hai đầu tụ điện => Uc1 = Uc2 =>U.Zc1/√(R² +( Zʟ - Zc1)²) = U.Zc2/√(R² +( Zʟ - Zc2)² => 2√(R² +200² ) = 3√(R² +100² ) => R = 10 140  Câu 3: D Hiệu điện mạch Um = √(Uʀ² + (Uʟ -Uc)²) = 2U Khi R=R2 UR=U , 2UL' = Uc' => Um = √(Uʀ² + (Uʟ' -Uc' )²) = 2U => UL' = U => điện áp hiệu dụng hai đầu tụ C lúc Uc' = 2U Câu 4: A Với C = C1 mạch xảy cộng hưởng điện => ZL = Zc Với C = C1/2 Zc = 2ZL => Uc = 2UL => U = √(Uʀ² + (Uʟ -Uc)²) = √(Uʀ² + Uʟ²) = UAN = 200 V Câu 5: A gọi  độ lệch pha u i => tan  = ZL /R = =>  =  u -  i = π /3 => dòng điện đoạn mạch chậm góc π/3 so với pha hiệu điện hai đầu đoạn mạch Câu 6: C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 7: C hiệu suất truyền tải điện H = (P -  P) 100% /P P cơng suất nguồn  P cơng suất hao phí Câu 8: A H1 = 80% => công suất hao phí P1 = 20% H2 = 95% => cơng suất hao phí  P2 = 5% mà  P = (P/Ucosφ)².R => muốn cơng suất hao phí giảm lần U phải tăng lần => phải tăng hiệu điện lên đến 4kV Câu 9: C máy biến hoạt động dựa tượng: Cảm ứng điện từ Câu 10: D máy biến lí tưởng U '/U = N '/N = I /I ' => câu trả lời SAI : U’/U = I’/I Câu 11: B ta có U / U ' = I ' /I => I ' = 10I mà U > U ' => máy hạ thế, có cường độ hiệu dụng cuộn thứ cấp gấp 10 lần cuộn sơ cấp Câu 12: C ta có N1 > N2 => U1 > U2 => Máy hạ áp Câu 13: C ta có : U1/U2 = N1/N2 => U1 = N1.U2/N2 = 200.200/100 = 400 V Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 14: B ta có Z = √(R² + Zʟ²) = 100  => dòng điện mạch có giá trị I = U/Z = A Câu 15: B ta có : suất điên động cực đại máy : Eo =  N.B = 100 π.1000.0,5.10^ -3 = 157 V => hiệu điện hiệu dụng đầu là: U = Eo/ = 111 V Câu 16: C ta có : cơng suất cuộn thứ cấp P2 = U2.I2.cos  = 20.6,2.0,8 = 99,2 W công suất cuộn sơ cấp P1 = U1.I1.cos  = 220.0,5.1 = 110 W => Hiệu suất máy biến áp H =(P2/P1) 100% = 90,18 % Câu 17: D máy biến áp lí tưởng => U1/U2 = N1/N2 = I2/I1 ( N1 , U1 , I1 số vòng, hiệu điện thế, cường độ dong điện cuộn sơ cấp N2 , U2 , I2 số vòng, hiệu điện thế, cường độ dong điện cuộn thứ cấp ) => U1 = (N1/N2).U2 = 44 V có I2 = P/U2 = 5/11 A => I1 = I2.(N2/N1) = 25/11 = 2,273 A Câu 18: A Công suất điện hao phí đường dây tải điện hiệu số công tơ điện trạm phát nơi thu =>  P = A/t = 480/24 = 20 kW Câu 19: C ta có R = ρ.l/S l = 10 km = 10000m S = π.r² = 1,257.10^ -5 m² ρ =1,57.10-8Ωm => Điện trở dây R = 12,5Ω Câu 20: B ta có : U1/U3 = n1/n3 => U3 = U1.n3/n1 = 220.25/1320 = 25/6 V (U3 điện áp cuộn thứ cấp ) Vì máy biến áp lí tưởng => cơng suất mạch sơ cấp = công suất mạch thứ cấp => U1.I1 = U2.I2 + U3.I3 => I1 = (U2.I2 + U3.I3)/U1 =>Cường độ dòng điện qua cuộn sơ cấp là:I1 = 0,045 A Câu 21: A máy biến lí tưởng => U1/U2 = N1/N2 => hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở có giá trị U2 = U1.N2/N1 = 20 V Câu 22: B Vì máy hạ => N1 = 500 vòng , N2 = 100 vòng (N1 , N2 số vòng cuộn sơ cấp thứ cấp ) lại có U1/U2 = N1/N2 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 => hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp : U2 = U1.N2/N1 = 100.100/500 = 20 V Câu 23: D máy biến áp lí tưởng => U1/U2 = N1/N2 ( U1 , U2 hđt cuộn sơ cấp thứ cấp ) máy hoạt động khơng tải U2 = U1.N2/N1 = 70 V Câu 24: C Quạt điện sử dụng nhà có động :Động xoay chiều pha Câu 25: A Dòng điện cảm ứng khơng xuất khung dây kín chuyển động Song song với đường cảm ứng từ từ thơng khơng biến thiên Câu 26: C khung dây quay hai vành khuyên trượt chổi quét dòng điện truyền qua vành khuyên chổi quét => Trong máy phát điện xoay chiều pha công suất lớn : Bộ góp gồm hai vành khun hai chổi quét để lấy điện mạch Câu 27: B Nguyên tắc hoạt động động không đồng là: Quay nam châm hình chữ U với vận tốc góc ω khung dây quay chiều với chiều quay nam châm với ω0 < ω Câu 28: A công suất động 90% => cơng suất hao phí  P = 0,1P có P = Pch +  P = Pch + 0,1 P => công suất tiêu thụ động P = Pch/0,9 = 3,33 kW Câu 29: C ta có f =np/60 ( n số vòng , p số cặp cực) => p = 60f/n = 50.60/600 = Câu 30: B ta có  = 40 π (rad/s) , B = 0,05 T ,N = 200 vòng, diện tích vòng S = 0,03 m² mà Eo =  N.B.S = 37,7 V => Giá trị hiệu dụng suất điện động xoay chiều là:E = Eo/ = 26,7 V ... 2,15A C 4,4V - 2,273A D 44V - 2,273A Câu 18: Điện trạm phát điện truyền hiệu điện 2kV công suất 200kW Hiệu số công tơ điện trạm phát nơi thu sau ngày đêm chênh lệch thêm 480kWh Công suất điện hao... từ 1góc < α < 90o D Cả câu tạo dòng điện cảm ứng Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 0 96. 79.79. 369 Câu 26: Trong máy phát điện xoay chiều pha công suất lớn: A Phần ứng phận... thép 0,5m WB tần số dòng điện biến thiên với f = 50Hz Hỏi Máy biến áp có hiệu điện hiệu dụng đầu bao nhiêu? A 110 V B 111 V C 112 V D 113 V Câu 16: Điện áp cường độ dòng điện cuộn sơ cấp 220V
- Xem thêm -

Xem thêm: 29 ôn tập dòng điện xoay chiều đề 6 , 29 ôn tập dòng điện xoay chiều đề 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay