Đề ôn luyên 60 câu 90p đề 3

11 8 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:25

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 ĐỀ I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 CÂU) Câu Một vật nặng ghép với lò xo cho dao động điều hòa chu kì 4s cắt lò xo thành hai phần ghép song song sau gắn vào vật nặng nói Chu kì dao động điều hòa lắc A 2s B 1s C 8s D 16s Câu Tính tuổi số đồ vật gỗ, biết độ phóng xạ  độ phóng xạ khúc gỗ có khối lượng vừa chặt Biết chu kì bán rã C14 5600 năm A 2100 năm B 4000 năm C 3500 năm D 4128năm Câu Một tụ điện có điện dung C = 1F tích điện đến hiệu điện U = 10V Sau cho tụ điện phóng điện qua cuộn cảm có hệ số tự cảm L = 1H điện trở không đáng kể Lấy gốc thời gian lúc tụ bắt đầu phóng điện Cho 2 = 10 Biểu thức điện tích tụ điện theo thời gian   A q  10 5 sin  500t   (C) 2    B q  10 5 sin  500t   (C) 2      C q  10 5 sin 1000t   (C) D q  10 5 sin 1000t   (C) 2 2   Câu Một ống trụ có pittơng đầu ống, để điều chỉnh chiều dài cột khí ống Đặt âm thoa dao động với tần số 660Hz gần đầu hở ống Tốc độ âm không khí 330m/s Để âm nghe to ta phải điều chỉnh pittơng để cột khơng khí ống có độ dài nhỏ A 0,75m B 0,50m C 25,0cm D.12,5cm 37 37 Câu Cho phản ứng hạt nhân 17 Cl  p  18 Ar  n Cho biết khối lượng hạt nhân m(Ar) = 36,956889u; m(CI) = 36,956563u; m(n) = 1,008670u; m (p) = 1,007276u; lấy 1u = 931MeV/c Năng lượng mà phản ứng tỏa thu vào là: A Tỏa 1,601MeV B Thu vào 1,601MeV -19 -19 C Tỏa 1,562.10 J D Thu vào 1,562.10 J Câu Trong q trình lắc lò xo dao động, chiều vectơ gia tốc A hướng biên để kéo vật rời xa vị trí cân B theo chiều không đổi phụ thuộc vào cách kích thích để dao động C ln hướng vị trí cân D hướng vị trí cần từ biên vị trí cần bằng, hướng biên từ vị trí cân biên Câu Một chùm ánh sáng Mặt Trời có dạng dải sáng mỏng, hẹp rọi xuống mặt nước bể nước tạo nên đáy bề mặt vệt sáng có A màu trắng dù chiếu xiên hay chiếu vng góc với mặt nước B nhiều màu dù chiếu xiên hay chiếu vng góc với mặt nước C nhiều màu chiếu xiên có màu trắng chiếu vng góc với mặt nước D nhiều màu chiếu vng góc có màu trắng chiếu xiên với mặt nước Câu Một nhạc âm có tần số 140Hz tần số họa âm thứ tư A 144Hz B 180Hz C 560Hz D 400Hz Câu Cho mạch điện hình Đ3.1 Mỗi hộp X, Y chứa phần tử R, L, C Điện áp xoay chiều đật vào hai đầu MN trễ pha  so với điện áp đặt vào hai đầu NP pha với dòng điện mạch Hãy cho biết X Y gồm phần tử sau đây? A Y chứa cuộn dây cảm, X chứa tụ điện B X chứa điện trở, Y chứa tụ điện C X chứa điện trở, Y chứa cuộn dây cảm D Y chứa điện trở, Y chứa tụ điện Câu 10 Ba dao động điều hòa có phương trình là:   x1 = 2sint(cm); x2 = 3sin  t   (cm) ; x3 = cos(t)(cm) 2  Kết luận sau đúng? A x1, x2 ngược pha B x1, x3 ngược pha C x2, x3 ngược pha D x2, x3 pha Câu 11 Trong thí nghiệm Y-âng, người ta chiếu hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng 1 = 0,5m 2 = 0,75m vào hai khe S1, S2 cách 1,5mm cách E khoảng 2m Khoảng cách hai vân sáng bậc hai ánh sáng đơn sắc là: A 0,33mm B 0,45mm C 0,67mm D 0,87mm Câu 12 Chọn câu sai nói phân hạch A Sự phân hạch tượng hạt nhân nặng hấp thụ nơtron vỡ thành hai hạt nhân trung bình B Trong phân hạch, nơtron chậm khó hấp thụ nơtron nhanh C Sự phân hạch phản ứng hạt nhân tỏa lượng D Trong đồng vị urani U235 đồng vị dễ phân hạch Câu 13 Cho A, B hai nguồn kết hợp phương trình: uA = uB = 2cos50t(mm) M điểm cách A, B đoạn MA = 17,2cm; MB = 16,4cm Cho tốc độ truyền sóng 60cm/s Biên độ sóng M A 2 mm B 2mm C 4 D 1mm Câu 14 Cho đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở R = 100, độ tự cảm L = (H) mắc  10 4 (F) Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có dạng u = 2 200cos100t(V) Biểu thức điện áp tức thời hai đầu cuộn dây là: nối tiếp với tụ điện C    A u d  200cos 100t   (V) 2    B u d  200cos 100t   (V) 4    C u d  200cos 100t   (V) D ud  200cos100t(V) 4  Câu 15 Ống chuẩn trực máy quang phổ lăng kính có tác dụng A tập trung ánh sáng chiếu vào lăng kính B Tăng cường độ ánh sáng C Tạo nguồn sáng điểm D Tạo chùm tia song song Câu 16 Trong mạch dao động biểu thức điện tích tụ điện q = 25.10-6sin(2000t) (C) Biết cuộn cảm có độ tự cảm L = 0,05H Biểu thức cường độ dòng điện mạch là: http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word A i = 0,05sin(2000t)(A)   B i  0,05sin  2000t   (A) 2    C i  0,05sin  2000t   (A) D i  0,05sin(2000t  )(A) 2  Câu 17 Tần số lớn xạ mà ống Rơn-ghen phát 3.108Hz Coi êlectron bật từ catơt có tốc độ ban đầu Hiệu điện hai cực ống 1,7kV B 12,6kV C 13,4kV D 15.5kV Câu 18 Phát biểu sau không đúng? Hiện tượng giao thoa xảy hai sóng tạo từ hai tâm sóng có đặc điểm sau: A tần số, pha B tần số, ngược pha C tần số, lệch pha góc khơng đổi D biên độ, pha Câu 19 Hợp lực tác dụng lên vật dao động điều hòa: A có độ lớn tỉ lệ với li độ có chiều ln hướng biên để kéo vật dời xa vị trí cân B có độ lớn tỉ lệ với li độ có chiều biến đổi C có độ lớn tỉ lệ với li độ có chiều ln hướng vị trí cân D có độ lớn tỉ lệ với biên độ có chiều ln hướng vị trí cân Câu 20 Phát biểu sau đúng? A Đồng vị nguyên tử mà hạt nhân chúng có số khối A B Đồng vị nguyên tử mà hạt nhân chúng có số prôtôn nhau, số nơtron khác C Đồng vị nguyên tử mà hạt nhân chúng có số nơtron nhau, số prơtơn khác D Đồng vị nguyên tử mà hạt nhân chúng có khối lượng Câu 21 Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, hai khe Y-âng cách 2mm, hình ảnh giao thoa hứng ảnh cách hai khe 1m Sử dụng ánh sáng đơn sắc có bước sóng , khoảng vân đo 0,2mm Vị trí vân sáng bậc kể từ vân sáng trung tâm là: A 0,42mm B 0,5mm C 6mm D 0,7mm Câu 22 Chọn phát biểu A Ttần số sóng thay đổi sóng truyền từ môi trường sang môi trường khác B Tần số sóng xác định nguồn phát sóng C Tần số sóng tích số bước sóng chu kì dao động sóng D Khi sóng truyền từ mơi trường sang mơi trường khác bước sóng không thay đổi Câu 23 Biểu thức sau biểu diễn dòng điện xoay chiều hình sin: A i  2t cos100t B i  2cos100t  3sin100t C i  2cos100t  2sin120t D i  2cos2 100t Câu 24 Mội lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa theo phuơng   trình x  8cos  2t   (cm) Trục tọa độ có gốc vị trí cân bằng, chiều dương hướng 2  thẳng đứng xuống Tại thời điểm ban đầu vật nặng A vị trí thấp quỹ đạo B vị trí cao quỹ đạo C qua vị trí trung điểm quỹ đạo chuyển động theo chiều từ xuống D qua vị trí trung điểm quỹ đạo chuyển dộng theo chiều từ lên Câu 25 Đại tượng sau bảo toàn phản ứng hạt nhân ? http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word A Số nơtron B Số êlectron Câu 26 Chất phóng xạ 210 Po 84 C Số' nulôn phát tia  biến đổi thành D Số prôtôn 206 Pb 82 Biết khối lượng hạt mPb = 205,9744u ; mPo = 209,9828u ; m = 4,0026u Giả sử hạt nhân mẹ ban đầu đứng yên phân rã không phát tia  động hạt nhân chì A 0,1MeV B 0,32MeV C.1eV D 5eV Câu 27 Chọn phát biểu sai A Sóng âm sóng B Tốc độ truyền âm phụ thuộc vào chất môi trường C Tốc độ truyền âm chân không lớn tốc độ truyền âm môi trường đàn hồi D Tốc độ truyền âm chất rắn lớn tốc độ truyền âm chất khí Câu 28 Một vật nặng treo vào đầu lò xo có chiều dài tự nhiên l0 = 12cm Kích thích cho vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ A = 3cm, thấy chiều dài cực đại lò xo 19cm Cho gia tốc rơi tự g = 2m/s Chu kì dao động : A 4s B 0,4s C 0,6s D, 5s 24 24 Na chất phóng xạ   với chu kì bán rã 15 Ban đầu có lượng 11 Na sau Câu 29 11 khoảng thời gian lượng chất phóng xạ bị phân rã 75%? A 41 B 17 C 22 D 30 Câu 30 Một ánh sáng đơn sắc khơng có tính chất sau ? A Khơng bị tán sắc qua lăng kính B Có màu xác định C Có tần số xác định D Không bị khúc xạ qua lăng kính Câu 31 Hai lắc lò xo dao động điều hòa có tần số biên độ A1, A2 với A1 < A2 Điều sau so sánh chúng ? A Không thể so sánh B Cơ lắc thứ lớn C Cơ lắc thứ hai lớn D Cơ hai lắc Câu 32 Cho dòng điện xoay chiều i = cos100t qua đoạn mạch chứa L C thấy U > |UL - UC| Kết luận sau đúng? A Mạch có tính cảm kháng B Mạch có tính dung kháng C Cuộn cảm có điện trở D Mạch khơng tiêu thụ điện Câu 33 Tốc độ truyền âm khơng khí 340m/s, khoảng cách hai điểm gần phương truyền sóng dao động ngược pha 0,85m Tần số âm A 185Hz B 170Hz C 200Hz D 255Hz Câu 34 Mạch chọn sóng máy thu gồm cuộn dây có độ tự cảm L = 2.10-6H, tụ điện có điện dung C = 2.10-10F Hiệu điện cực đại tụ 220mV Tổng lượng điện từ mạch A 4,84.10-12J B 1,54.10-12J C 12.10-12J D 1,24.10-12J Câu 34 Mạch điện xoay chiều sau có cơng suất 0: A Mạch có L C mắc nối tiếp B Mạch có R L mắc nối tiếp C Mạch có R D Mạch gồm R, L, C mắc nối tiếp ZL = ZC http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Câu 36 Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động với tần số 20Hz Tại điểm M cách A B 16cm 20cm, sóng có biên độ cực đại; M đường trung trực AB có vân cực đại khác Tốc độ truyền sóng mặt nước A 20cm/s B 36,7cm/s C 40cm/s D 53,4cm/s Câu 37 Cường độ dòng điện tức thời mạch dao động LC có dạng i = 0,02cos2000t (A) Tụ điện mạch có điện dung 5F Độ tự cảm cuộn cảm là: A L = 50mH B L = 50H C L = 5.10 H D L = 5.10-8H Câu 38 Phát biểu sau lượng liên kết hạt nhân? A Năng lượng liên kết toàn lượng nguyên tử gồm động lượng nghỉ B Năng lượng liên kết lượng tỏa nuclôn liên kết với thành hạt nhân C Năng lượng liên kết lượng toàn phần nguyên tử tính trung bình số nuclơn D Năng lượng liên kết lượng liên kết electron hạt nhân nguyên tử Câu 39 Một dây đàn dài 30cm, căng hai đầu cố định Khi dây dao động với tần số 500Hz ta quan sát dây có sóng dừng với hai bụng sóng Tốc độ truyền sóng dây A 79,8m/s B 120m/s C 150m/s D 480m/s Câu 40 Một lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa với tần số 4,5Hz Trong q trình dao động, chiều dài lò xo biến thiên từ 40cm đên 56cm Lấy g = 10m/s2 Độ dài tự nhiên lò xo A 46,8cm B 48cm C 42cm D 40cm II PHẦN RIÊNG (10 CÂU) Thí sinh làm hai phần (phần A phần B) A THEO CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN (10 câu, từ câu 41 đến câu 50) Câu 41 Hạt nhân triti (T) đơteri (D) tham gia phản ứng nhiệt hạch sinh hạt  hạt nơtron Cho biết độ hụt khối hạt nhân triti mT = 0,0087u; hạt nhân đơteri mD = 0,0024u; hạt  m = 0,0305u; 1u = 931MeV/c2 Năng lượng tỏa từ phản ứng bao nhiêu? A E = 18,06MeV B E = 38 73MeV C E = 18,06J D E = 38.73J Câu 42 Chất phóng xạ 210 Po 84 phát tia  biến đổi thành 206 Pb 82 Biết khối lượng hạt nhân mPb = 205,9744u; mPo = 209,9828u; m = 4,0026u Năng lượng tỏa 10g Po phân rã hết A 3,213.1010J B 2,726.1010J C 1,9.1010J D 2,25.1010J Câu 43 Hiện tượng khẳng định ánh sáng có tính chất sóng? A Hiện tượng nhiễu xạ B Hiện tượng tán sắc C Hiện tượng giao thoa D Cả A C Câu 44 Đại lượng sau dùng để so sánh độ bền vững hạt nhân? A Số hạt prôtôn B Số hạt nuclôn C Năng lượng liên kết D Năng lượng liên kết riêng Câu 45 Một năm ánh sáng xấp xỉ A 9,46.1012km B 6,46.1012km C 9,12.1012km D 5,56.1012km Câu 46 Chọn phát biếu A Mặt Trời B Hệ Mặt Trời trung tâm Thiên hà C Thiên hà có kích thước khơng thay đổi D Chỉ có khoảng Thiên hà tồn vũ trụ http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Câu 47 Chiếu chùm tia sáng Mặt Trời qua lấm kính lọc sắc cho chiếu vào khe máy quang phổ, ta loại quang phổ đây? A Quang phổ liên tục B Quang phổ vạch phát xạ C Quang phố hấp thụ D Chỉ có vạch màu Câu 48 Hạt  có khối lượng 4,0015u Biết số Avôgađrô NA = 6,02.1023mol-1; u = 931 MeV/c2, khối lượng prôtôn 1,0073u khối lượng nơtron 1,0087u Các nuclôn kết hợp với tạo thành hạt , lượng tỏa tạo thành mol khí heli A 2,7.1012J B 3,5.1012J C 2,7.1010J D 3,5.1010J Câu 49 Phát biểu sau đúng? A Phóng xạ tượng hạt nhân nguyên tử phát sóng điện từ B Phóng xạ tượng hạt nhân nguyên tử phát tia , , X C Phóng xạ tượng hạt nhân ngun tử phát tia khơng nhìn thấy biến đổi thành hạt nhân khác D Phóng xạ tượng hạt nhân nguyên tử nặng bị phá vỡ thành hạt nhân nhẹ hấp thụ nơtron Câu 50 Chiếu chùm tia sáng trắng qua lăng kính tia ló bị lệch phía đáy lăng kính Trong đó: A tia tím bị lệch nhất, chiết suất lăng kính ánh sáng tím nhỏ B tia tím bị lệch nhất, chiết suất lăng kính ánh sáng tím lớn C Tia đỏ bị lệch nhất, chiết suất lăng kính ánh sáng đỏ nhỏ D Tia đỏ bị lệch nhất, chiết suất lăng kính ánh sáng đỏ lớn B THEO CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO (10 câu, từ câu 51 đến câu 60) Câu 51 Một ô tô chuyển động với tốc độ 72km/h phát tiếng còi có tần số 1000Hz Biết tốc độ truyền âm không khí 340m/s Hỏi tơ tiến phía người, người nghe thấy tiếng còi có tần số bao nhiêu? A 972Hz B 944,4Hz C 1020,5Hz D 1062,5Hz Câu 52 Một vật rắn quay chậm dần quanh trục cố định xun qua vật A tốc độ ln có giá trị âm B gia tốc góc ln có giá trị âm C Tính tốc độ gốc gia tốc góc số dương D Tính tốc độ góc gia tốc góc số âm Câu 53 Chỉ ý kiến nói lắc vật lí A Cũng lắc đơn, chu kì dao động điều hòa lắc vật lí khơng phụ thuộc vào khối lượng B Khác với lắc đơn, lắc vật lí dao động điều hòa với biên độ góc C Chu kì dao động điều hòa lắc vật lí phụ thuộc vào hình dạng, kích thước lắc D Chu kì dao động điều hòa lắc vật lí khơng phụ thuộc vào vị trí trục quay Câu 54 Một vật rắn quay xung quanh trục, điểm M vật rắn cách trục quay khoảng R có A Tốc độ góc  tỉ lệ thuận với R B Tốc độ góc  tỉ lệ nghịch với R A Tốc độ dài v tỉ lệ thuận với R A Tốc độ dài v tỉ !ệ nghịch với R Câu 55 Một mảnh có khối lượng m = 2kg, chiều dài 1m Momen quán tính trục quay qua khối tâm vng góc với bằng: A 2kg.m2 B 1,5kg.m2 C 1,66kg.m2 D 0,166kg.m2 Câu 56 Chọn câu sai http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word A Punxa phát sóng vơ tuyến mạnh, cấu tạo nơtron Nó có từ trường mạnh quay quanh trục B Quaza loại thiên hà phát xạ mạnh cách bất thường sóng vơ tuyến tia X Nó thiên hà hình thành C Hốc đen phát sáng, cấu tạo loại chất có khối lượng riêng lớn, đến hút tất prơtơn ánh sáng, khơng cho ngồi D Thiên hà hệ thống gồm đám tinh vân Câu 57 Một đĩa mài bán kính 20cm, khối lượng 1kg quay với tốc độ góc 2rad/s Hỏi cần tác dụng vào đĩa lực tiếp tuyến để sau 4s vật đạt tốc độ góc 10rad/s? A 2N B 4N C 0,2N D 0,4N Câu 58 Một cầu đồng chất có đường kính 80cm, khối lượng 6kg quay với tần số 60 vòng/s quanh trục qua tâm cầu Momen động lượng cầu trục quay A 30,2 kg.m2/s B 230,4 kg.m2/s C 250,4 kg.m2/s D 62,3 kg M2/s Câu 59 Một vật đứng yên mặt đất có chiều dài l0 Khi vật chuyển động với tốc độ gần tốc độ ánh sáng, người ta quan sát mặt đất thấy chiều dài A lớn l0 B Tăng tỉ lệ với vận tốc ánh sáng C nhỏ l0 D l0 Câu 60 Một đĩa tròn đồng chất có đường kính 80cm, khối lượng 3kg quay với tốc độ góc 10rad/s quanh trục thẳng đứng qua tâm đĩa Động đĩa A 8J B 40J C 12J D 6,3J HƯỚNG DẪN CHỌN ĐÁP ÁN Câu A Cắt lò xo thành hai phần độ cứng tăng lần Khi ghép song song độ cứng tương đương tăng lần Vậy độ cứng tăng lên lần, mà chu kì tỉ lệ nghịch với bậc hai độ cứng nên chu kì giảm lần 3 Câu D H  H  e t   t  4128 năm 5 Câu D Ta có: q  Q0 sin(t  ) với   2f  1000rad / s ; Q0  CU  10 5 C Lúc t = q = Q0sin = Q0  sin =       Vậy: q  10 5 sin 1000t   (C) 2  v  0,5m f Để âm nghe to ống phải có sóng dừng với miệng ống bụng sóng Do đó, độ dài cột khơng khí ống phải thỏa mãn điều kiện bội số lẻ lần phần tư bước sóng:   L  k  L   12,5cm 4 Câu D   Câu B Xét phản ứng: 37 37 18 Ar Cl  p  n 17 Tổng khối lượng hạt nhân trước phản ứng là: M0 = mCl + mp = 37,96383% Tổng khối lượntĩ hạt nhân sau phản ứng là: http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word M0 = mAr + mn = 37,96555% Ta thấy M0 < M suy phản ứng thu lượng thu vào lượng tối thiểu E = 1,60132MeV Câu C Câu C Khi chiếu xiên ánh sáng trắng từ khơng khí vào nước xảy tượng khúc xạ ánh sáng Các tia sáng đơn sắc khác có góc lệch khác nhau, gây tượng tán sắc ánh sáng, kết tạo nên đáy bể vệt sáng có nhiều màu Khi chiếu ánh sáng trắng vng góc với mặt nước tia sáng truyền thẳng khơng xảy tượng tán sắc ánh sáng, nên vật sáng đáy bể màu trắng Câu C Câu C   Câu 10 C Ta có: x  3sin  t    3cos  t   ; so sanh thấy x2, x3 ngược pha 2  Câu 11 C Ta có: x1 = 2i1 =   x  x1  x  1D  D ;x  2i  2 A a 2D 2.2.10 6 ( 1   )  (0,5  0,25)  0,67mm a 1,5.10 3 Câu 12 B Câu 13 B Tần số dao động: f   50   25Hz 2 2 v  2,4cm f Biên độ dao động M: Bước sóng:   2a cos  d  d1 0,8p   2a cos  2a cos  a  2mm  2,4 Câu 14 A Từ biểu thức u = 200cos100t (V) ta có điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch U  100 2V , tần số góc dòng điện xoay chiều  = 100 (rad/s) Cảm kháng mạch là: ZL = L = 100 Dung kháng mạch là: ZC =  200 C Tổng trở mạch là: Z  R  (Z L  Z C )  100  Cường độ dòng điện mạch là: I = U = 1A Z Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là: U ñ  I R  Z 2L  100 2V Thấy ZL < ZC nên đoạn mạch có tính dung kháng, cường độ dòng điện mạch sớm pha điện áp hai đầu đoạn mạch góc , mà tan   Z L  ZC R 1  Suy biểu thức cường độ dòng điện mạch có dạng:    i  cos 100t   (A) 4  Xét đoạn mạch chứa cuộn dây (R nối tiếp L), nên đoạn mạch có tính cảm kháng, điện áp hai đầu Z  cuộn dây sớm pha cường độ dòng điện mạch góc 1 có tan 1  L   1  R http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Suy biểu thức điện áp hai đầu cuộn dây là:   U ñ  200cos 100t   (V) 2  Câu 15 D  Câu 17 A Tần số lớn chùm tia X mà ống Rơn-ghen phát tính theo công thức: hfmax = eU AK , suy ra: UAK = 11,7kV Câu 16 B Ta có: I0 = Q0 = 0,05A i sớm pha q góc   Câu 18 D Hiện tượng giao thoa sóng xảy hai sóng tạo từ hai nguồn sóng có tần số, pha lệch pha góc khơng đổi Câu 19 C Câu 20 B Câu 21 C Câu 22 B Câu 23 B Dòng điện xoay chiều hình sin dao động điều hòa Hai dao động câu B hai dao động điều hòa tần số, tổng hợp lại dao động điều hòa   Câu 24 C Nếu phương trình li độ  = 8cos  2t   (cm) phương trình vận tốc là: 2    v  16sin  2t   (cm / s) 2  Thay t = vào phương trình li độ ta có: x = 8cos  =  vật vị trí cân   Thay t = vào phương trình vận tốc ta có: v = -16sin      vật chuyển động chiều trục tọa  2 độ Vì trục tọa độ có chiều thẳng đứng xuống dưới, vật chuyển động theo chiều từ xuống Câu 25 C Câu 26 A Phương trình phân rã: 210 206 Po    82 84 Pb E = (mPo - m - mPb)c2 = 5,4MeV Gọi động Po WPo, Pb WPb, hạt  W Theo định luật bảo tồn lượng ta có: WPb +W - WPo = E Áp dụng định luật bảo toàn động lượng: P Po  P Pb  P Ban đầu hạt nhân Po đứng yên nên WPo = P Po  , ta suy hệ phuơng trình: WPb  W  E  m Pb WPb  m W Giải phương trình ta WPb = 0,1MeV Câu 27 C Âm không truyền chân khơng, C sai Câu 28 B l0 = lmax - l0 - A = 4cm Áp dụng công thức: T    l0 Thay số tính T = 0,4s g Câu 29 D Chất phóng xạ bị phân rã 75%, lại 25%, suy Suy ra: m = 0,25 m0 t =  t = 30h T Câu 30 D http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Câu 31 A Chưa đủ cãn để so sánh rút kết luận, 1 W  m2 A  kA mà chưa biết k1 k2 2 Câu 32 C Nếu cuộn dây cảm U = UL - UC Vì U > |UL - UC|  cuộn dây có điện trở Câu 33 C Khoảng cách hai điểm dao động ngược pha gần phương truyền sóng nửa bước sóng   = 1,7m Áp dụng cơng thức tính bước sóng: v v    f  = 200Hz f  Câu 34 A Tổng lượng điện từ mạch: CU 02 2.10 10 (220.10 3 ) W  Wñmax    4,84.10 12 J 2 Câu 35 A Vì nhiệt tỏa R, không tỏa L C Câu 36 A M đường trung trực AB có vân cực đại khác, suy M nằm đường k = BM - AM = k = 4A Suy ra: 4 = 20 - 16 = 4cm   = 1cm, từ v = f = 20cm/s Câu 37 A So sánh biểu thức cường độ dòng điện tức thời mạch dao động LC i = i0sin(t) với biểu thức i = 0,02cos2000t (A), biến đổi i dạng hàm sin ta được;   i  0,02sin  2000t   Ta thấy tần số góc dao động mạch  = 2000rad/s 2  Áp dụng cơng thức tính tần số góc mạch dao động LC:   , LC thay số: C = 5F = 5.10 - 6F;  = 2000rad/s; ta được: L = 50mH Câu 38 B Khối lượng hạt nhân tạo thành từ nhiều nuclơn bé tổng khối lượng nuclôn, hiệu số m gọi độ hụt khối Sự tạo thành hạt nhân tỏa lượng tương ứng với E = mc2, gọi lượng liên kết hạt nhân Câu 39 C Sóng dừng dây có hai đầu cố định chiều dài dây phải bội số nguyên lần nửa bước sóng Trên dây có hai bụng sóng, hai đầu hai nút sóng,  dây có hai khoảng , suy bước sóng  = 30cm Từ đó: v = f = 150m/s l l 56  40 Câu 40 A A  max   8cm 2 Áp dụng công thức: T  2  l0  Từ tính Al0 g f l0  lmax  A  l0  46,8cm   n Câu 41 A Phản ứng xảy theo phương trình: 13 T 12 D  Tổng độ hụt khối trước phản ứng là: m0 = mT + mD Tổng độ hụt khối sau phản ứng là: m = m + mn Độ hạt khối n Phản ứng tỏa lượng lượng: E = (M - m0)c2 = 18,06MeV Câu 42 B Câu 43 D Câu 44 D Câu 45 A Câu 46 A Câu 47 C 10 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Câu 48 A Năng lượng tỏa tổng hợp hạt  từ nuclôn là: E = m.c2 = [(2mp + 2mn) - m]c2 Năng lượng tỏa tạo thành mol khí hêli là: E = NA.E = 2,7.1012J Câu 49 C Câu 50 C Vì chiết suất lăng kính nhỏ, góc lệch nhỏ nên tia đỏ lệch Câu 51 D v = 72km/h = 20m/s v 340 f f 1000  1062,5Hz = 1062,5Hz v  vs 340  20 Câu 52 D Câu 53 C Câu 54 C 1 Câu 55 D I  ml  2.1  0,166kg.m 12 Câu 56 C   0 Câu 57 C I  mR  2.102 kg.m ;    2rad / s 2 t I M  I  FR  F   0,2N R Câu 58 B I = mR = 1,92kg.m2  = 2f = 2.60 = 120(rad/s) L = I = 230,4(kg.m2/s) Câu 59 C Câu 60 C I  mR  24.102 kg.m 2 Wñ  I2  12J http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word 11 ... = 18,06MeV Câu 42 B Câu 43 D Câu 44 D Câu 45 A Câu 46 A Câu 47 C 10 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Câu 48 A Năng lượng tỏa tổng hợp hạt  từ nuclôn là: E =... 2,7.1012J Câu 49 C Câu 50 C Vì chiết suất lăng kính nhỏ, góc lệch nhỏ nên tia đỏ lệch Câu 51 D v = 72km/h = 20m/s v 34 0 f f 1000  1062,5Hz = 1062,5Hz v  vs 34 0  20 Câu 52 D Câu 53 C Câu 54 C 1 Câu. .. truyền thẳng không xảy tượng tán sắc ánh sáng, nên vật sáng đáy bể màu trắng Câu C Câu C   Câu 10 C Ta có: x  3sin  t    3cos  t   ; so sanh thấy x2, x3 ngược pha 2  Câu 11 C Ta
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề ôn luyên 60 câu 90p đề 3 , Đề ôn luyên 60 câu 90p đề 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay