Tổng hợp lý thuyết môn vật lý lớp 12 đầy đủ bản 1 filw word

30 26 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:25

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Tóm Tắt Thuyết Và PP Giải Bài Tập Vật12 - Năm Học 2017 – 2018 LỜI DẠY CỦA BÁC HỒ “… ngày phải xây dựng lại đồ mà tổ tiên để lại cho chúng ta, cho theo kịp nước khác tồn cầu Trong cơng kiến thiết đó, nhà nước trơng mong chờ đợi em nhiều Non sơng Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay khơng, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai cường quốc năm châu hay khơng nhờ phần lớn công học tập em” (Thư gửi em học sinh nhân ngày khai trường nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, tháng 9/1945) - - “Khơng có việc khó Chỉ sợ lòng khơng bền Đào núi lấp biển Quyết chí làm nên” (Câu thơ Bác tặng Đơn vị niên xung phong 312 làm đường xã Cẩm Giàng, Bạch Thông, Bắc Kạn, ngày 28/3/1951) - Đừng xấu hổ không biết, xấu hổ không học - - http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Tóm Tắt Thuyết Và PP Giải Bài Tập Vật12 - Năm Học 2017 – 2018 ƠN TẬP Kiến thức tốn bản: a Đạo hàm số hàm sử dụng Vật Lí: Hàm số Đạo hàm y = sinx y’ = cosx y = cosx y’ = - sinx b Các công thức lƣợng giác bản: 2sin2a = – cos2a - cos = cos( + ) 2cos2a = + cos2a - sina = cos(a + sina = cos(a -  sina + cosa = sin( a  sina - cosa = sin( a   ) ) - cosa = cos(a   ) ) cosa - sina =  s in3a  3sin a  4sin a  ) 2 sin( a   ) cos3a  cos3 a  3cos a c Giải phƣơng trình lƣợng giác bản:   a  k 2     a  k 2 cos   cos a    a  k 2 sin   sin a   d Bất đẳng thức Cô-si: a  b  a.b ; (a, b  0, dấu “=” a = b) e Định Viet: b x y  S    nghiệm X2 – SX + P = a   x, y c  x y  P  a  b ; Đổi x0 rad: x  2a 180 f Các giá trị gần đúng:   10; 314  100  ; 0,318  ; Chú ý: y = ax2 + bx + c; để ymin x =  http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Tóm Tắt Thuyết Và PP Giải Bài Tập Vật12 - Năm Học 2017 – 2018 0,636   ; 0,159  ; 1,41  2;1,73  2 - Mọi công việc thành đạt nhờ kiên trì lòng say mê BẢNG CHỦ CÁI HILAP Kí hiệu in hoa A B   E Z H  I K  M N  O  P  T   X   Kí hiệu in thƣờng      Đọc alpha bêta gamma denta epxilon zêta êta têta iôta kapa lamda muy nuy kxi ơmikron pi rơ xichma tơ upxilon phi Kí số 10 20 30 40 50 60 70 80 100 200 300 400 500    Pxi Omêga 600 700 800         ,         - Thành cơng khơng có bước chân kẻ lười biếng http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Tóm Tắt Thuyết Và PP Giải Bài Tập Vật12 - Năm Học 2017 – 2018 - Ý chí sức mạnh để bắt đầu công việc cách lúc - Đừng xấu hổ không biết, xấu hổ không học - Kiến thức Vật Lí: ĐỔI MỘT SỐ ĐƠN VỊ CƠ BẢN Khối lƣợng Năng lƣợng hạt nhân -3 1g = 10 kg 1u = 931,5MeV 1kg = 103g 1eV = 1,6.10-19J = 10 kg 1MeV = 1,6.10-13J 1ounce = 28,35g 1u = 1,66055.10-27kg 1pound = 453,6g Chú ý: 1N/cm = 100N/m 1đvtv = 150.106km = 1năm as Chiều dài -2 1cm = 10 m Vận tốc 1mm = 10-3m 18km/h = 5m/s 36km/h = 10m/s  m = 10-6m -9 1nm = 10 m 54km/h = 15m/s -12 1pm = 10 m 72km/h = 20m/s 1A0 = 10-10m Năng lƣợng điện 1inch = 2,540cm 1mW = 10-3W 1foot = 30,48cm 1KW = 103W 1mile = 1609m 1MW = 106W hải lí = 1852m 1GW = 109W 1mH = 10-3H Độ phóng xạ 10 1Ci = 3,7.10 Bq  H = 10-6H Mức cƣờng độ âm  F = 10-6F 1B = 10dB 1mA = 10-3A 1BTU = 1055,05J Năng lƣợng 1KJ = 103J 1BTU/h = 0,2930W 1J = 24calo 1HP = 746W 1Calo = 0,48J 1CV = 736W ĐƠN VỊ CHUẨN TRONG HỆ SI (Systeme International) http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Tóm Tắt Thuyết Và PP Giải Bài Tập Vật12 - Năm Học 2017 – 2018 Đơn vị chiều dài: mét (m) Đơn vị thời gian: giây (s) Đơn vị khối lượng: kilôgam (kg) Đơn vị nhiệt độ: kenvin (K) Đơn vị cường độ dòng điện: ampe (A) Đơn vị cường độ sáng: canđêla (Cd) Đơn vị lượng chất: mol (mol) Chú ý: bội ước đơn vị chuẩn sử dụng máy tính Casio Động học chất điểm: a Chuyển động thẳng đều: v = const; a = b Chuyển động thẳng biến đổi đều: v  o; a  const v  v0  at a  v  v  v0 s  v0t  at v  v  2as t t  t0 c Rơi tự do: v  gh gt d Chuyển động tròn đều: h T 2   v  R f Các lực học: aht   v  gh v  gt v2  R R   .t  @ Định luật II NewTon: Fhl  ma   a Trọng lực: P  mg  Độ lớn: P  mg b Lực ma sát: F  N  mg v2 c Lực hƣớng tâm: Fht  maht  m R d Lực đàn đàn hồi: Fdh  kx  k (l ) Các định luật bảo toàn: a Động năng: Wd  mv 2 A 2 mv2  mv1 2 b Thế năng: @ Thế trọng trƣờng: Wt  mgz  mgh A  mgz1  mgz2 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Tóm Tắt Thuyết Và PP Giải Bài Tập Vật12 - Năm Học 2017 – 2018 1 @ Thế đàn hồi: Wt  kx2  k (l ) 2   c Định luật bảo toàn động lƣợng: p1  p2  const   ' '    @ Nếu va chạm mềm: m1v1  m2v2  (m1  m2 )V d Định luật bảo toàn năng: W1  W2 Hay Wd  Wt1  Wd  Wt @ Hệ hai vật va chạm: m1v1  m2v2  m1v1  m2v2 - Điện tích: a Định luật Cu-lơng: F  k q1q2  r b Cƣờng độ điện trƣờng: E  k c Lực Lo-ren-xơ có: Với k = 9.109 Q  r f L  q vB sin  o o q: điện tích hạt (C) v: vận tốc hạt (m/s) o o o   (v , B )   B: cảm ứng từ (T) f L : lực lo-ren-xơ (N)   Nếu có lực Lorenzt tác dụng lên hạt   (v , B)  900 hạt chuyển động tròn Khi vật chuyển động tròn lực Lorenzt đóng vai trò lực hướng tâm Bán kính quỹ đạo: R  mv qB Dòng điện chiều (DC): a Định luật Ôm cho đoạn mạch: I  I= U R U q  (q điện lượng dịch chuyển qua đoạn mạch) R t http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Tóm Tắt Thuyết Và PP Giải Bài Tập Vật12 - Năm Học 2017 – 2018 N= q ( e = 1,6 10-19 C) e  Tính suất điện động điện tích lũy nguồn điện  A (  suất điện động nguồn điện, đơn vị Vôn (V)) q  Cơng cơng suất dòng điện đoạn mạch: A = UIt P= A  U.I t  Định luật Jun-LenXơ: Q = RI2t = U2 t  U.I.t R  Công suất dụng cụ tiêu thụ điện: P = UI = RI2 = b Định luật Ôm cho toàn mạch: I  U2 R E Rr c Bình điện phân (Định luật Faraday): m  A It F n F = 965000 C/mol m tính gam Định luật khúc xạ phản xạ toàn phần: a Định luật khúc xạ: sin i n v  n21   sin r n1 v2 n1  n2  b Định luật phản xạ toàn phần:  n2 i  igh  n  Nhiệt lƣợng: Q  mCt - “Học không đơn học, mà học phải tƣ duy, vận dụng sáng tạo” http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Tóm Tắt Thuyết Và PP Giải Bài Tập Vật12 - Năm Học 2017 – 2018 - Ngày mai ngày hôm nay! - “Đƣờng khó khơng phải ngăn sơng cách núi Chỉ khó lòng ngƣời ngại núi, e sơng” - Thà đổ mồ trang vở, rơi lệ phòng thi! - “Đường gần, không không đến.Việc nhỏ, không làm chẳng nên” - CHƢƠNG I DAO ĐỘNG CƠ VẤN ĐỀ 1: ĐẠI CƢƠNG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÕA Chu kỳ, tần số tần số góc: =  2 2 = 2f; T = = ; f   T 2 f  T Phƣơng trình li độ, vận tốc gia tốc dđ điều hồ: a Phƣơng trình li độ: x = Acos(t + ) b Phƣơng trình vận tốc: v = - Asin(t + ) Nhận xét: - vận tốc nhanh pha li độ góc /2 - vmax = A: vật qua vị trí cân - v = 0: vật qua vị trí biên c Phƣơng trình gia tốc: a = - 2Acos(t + ) = - 2x Nhận xét: - Gia tốc ngược pha với li độ - amax = 2A: vật qua vị trí biên - a = 0: vật qua vị trí cân Biên độ dđ chiều dài quỹ đạo dđđh: a Thời gian vật đƣợc quãng đƣờng s: - Trong chu kì T  vật s = 4A - Trong ½ chu kì T  vật s = 2A - Trong ¼ chu kì T  vật s = A http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Tóm Tắt Thuyết Và PP Giải Bài Tập Vật12 - Năm Học 2017 – 2018 b Thời gian ngắn nhất, vật dđ: + Từ VT biên âm đến VT biên dương: t  + Từ VT cân đến VT biên: t  T T T A ngược lại: t  12 2 Tính chất lực hồi phục: Fhp = kx = m x + Từ x = đến x =  - ln ln hướng vị trí cân - Tại VTB: Lực hồi phục cực đại Fmax = kA m A - Tại VTCB: Lực hồi phục cực tiểu Fmin = Chú ý: + Đồ thị đường hình sin quỹ đạo đoạn thẳng + Chiều dài quỹ đạo: 2A + Công thức độc lập với thời gian: A  x  2 v2 2 Viết phƣơng trình dđ điều hòa: x = Acos(t + ) * B1: Chọn: + Gốc tọa độ: + Chiều dương: + Gốc thời gian: (Thường toán chọn)  x  A cos(t   ) v  A sin(t   ) * B2: Phương trình có dạng:  * B3: Xác định , A  a Cách xác định :   2f  2  T k  m g  t ; T   l0  n b Cách xác định A: + A = xmax : vật VT biên (kéo vật khỏi VTCB đoạn buông x = A) + A2  x  v : Kéo vật khỏi VTCB đoạn x truyền cho v  +A= L (L: quỹ đạo thẳng) http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Tóm Tắt Thuyết Và PP Giải Bài Tập Vật12 - Năm Học 2017 – 2018 +A= +A= 2W (W: năng; k: độ cứng) k vmax  (: tần số góc) c Cách xác định : Dựa vào điều kiện đầu: lúc t = t0 (thường t0=0)  x  Acos(t0   ) v   Asin(t0   )   =? Tìm nhanh: Shift cos x0 A + Gốc thời gian vị trí biên dương:   + Gốc thời gian vị trí biên âm:    + Gốc thời gian vtcb theo chiều âm:    + Gốc thời gian VTCB theo chiều dương:     VẤN ĐỀ 2: CON LẮC LÕ XO VÀ CON LẮC ĐƠN Con lắc lò xo: a Chu kì, tần số, tần số góc: T  2 m ; k f  2 k m ;  k m b Tỉ số: T1  m1 ; T  T12  T22 T22 m2 c Phƣơng trình dđđh: x =Acos(t + ) d Năng lƣợng: W = Wđ + Wt = kA = m2A2 = const 2 kx  m x ; 2 Wđ  mv Wt  @ Khi Wđ  nWt  x   @ Khi Wt  nWđ  v   A n  v   A n 1 n 1 A n 1  x  A n n 1 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word 10 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Tóm Tắt Thuyết Và PP Giải Bài Tập Vật12 - Năm Học 2017 – 2018 Các đặc trƣng vật âm: tần số, cường độ, mức cường độ âm, lượng đồ thị dđ âm a Cƣờng độ âm: Cường độ âm I điểm đại lượng đo lượng mà sóng âm tải qua đơn vị diện tích đặt điểm đó, vng góc với phương truyền sóng đơn vị thời gian; đơn vị W/m2 b Mức cƣờng độ âm: L(dB) =10 lg I I L(B) = lg I0 I0 Các đặc trƣng vật lí âm: độ cao, độ to âm sắc - Độ cao âm gắn liền với tần số âm (Độ cao âm tăng theo tần số âm) - Độ to âm đặc trưng gắn liền với mức cường độ âm (Độ to tăng theo mức cường độ âm) - Âm sắc gắn liền với đồ thị dao động âm, giúp ta phân biệt âm phát từ nguồn âm, nhạc cụ khác Âm sắc phụ thuộc vào tần số biên độ hoạ âm - - CHƢƠNG III DÕNG ĐIỆN XOAY CHIỀU VẤN ĐỀ 1: ĐẠI CƢƠNG VỀ DÕNG ĐIỆN XOAY CHIỀU Khái niệm AC: có cường độ biến thiên tuần hoàn theo t/g theo quy luật hàm sin hay cosin i  I cos(t  ) Nguyên tắc tạo AC: Dựa tượng cảm ứng điện từ Giá trị hiệu dụng: I  I0 ; U U0 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word 16 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Tóm Tắt Thuyết Và PP Giải Bài Tập Vật12 - Năm Học 2017 – 2018 +   NBS : từ thông cực đại (Wb – Vêbe) + E0 = NBS  0 : suất điện động cực đại (V – Vôn) Chú ý: B (T); S (m2);  (Wb); E (V) Công suất mạch điện xoay chiều: P = UIcos = RI2 Với   u  i Hệ số công suất: cos = R UR  Z U - VẤN ĐỀ 2: CÁC LOẠI ĐOẠN MẠCH Mạch điện có R: I  U Điện áp tức thời đầu R pha với R CĐDĐ   Z C  C  Mạch điện có C:  Điện áp tức thời đầu C chậm U I   ZC  pha so với CĐDĐ  Z L  L  Mạch điện có L:  U Điện áp tức thời đầu L lệch pha I  Z L   so với CĐDĐ Mạch có R,L,C mắc nối tiếp: Tổng trở: Z  R  (Z L  ZC ) Z  ZC U ; tan   L Z R 2 Điện áp hiệu dụng: U  U R  (U L  U C ) Định luật Ohm: I  CHÚ Ý: Cộng hƣởng điện ZL = ZC  LC2 = http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word 17 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Tóm Tắt Thuyết Và PP Giải Bài Tập Vật12 - Năm Học 2017 – 2018 + Dòng điện pha với điện áp:  = + CĐDĐ hiệu dụng có giá trị cực đại: I max  + Cường độ dòng điện đạt cực đại: I max  U R U R +    u i pha + Tổng trở cực tiểu điện trở R - VẤN ĐỀ 3: CÁC MÁY ĐIỆN XOAY CHIỀU Máy biến áp: a Định nghĩa: Thiết bị có khả biến đổi điện áp AC b Cấu tạo: Gồm khung sắt cuộn dây dẫn quấn cạnh khung Cuộn dây nối với nguồn điện gọi cuộn sơ cấp Cuộn dây nối với tải tiêu thụ gọi cuộn thứ cấp c Nguyên tắc hoạt động: Dựa tượng cảm ứng điện từ d Công thức: U  I1  N U1 I2 N1 + Nếu: N1 < N2 => U1 < U2: máy tăng + Nếu: N1 > N2 => U1 > U2: máy hạ Ứng dụng: Truyền tải điện Giảm hao phí có cách: - Giảm r: cách tốn chi phí - Tăng U: dùng máy biến áp, cách có hiệu * Tăng U n lần cơng suất hao phí giãm n2 lần @ Cơng suất hao phí:   với R   l R U cos 2 + Hiệu suất truyền tải điện: H  1 S Php P + Liên hệ điện áp hiệu suất:  1 RP U cos  U 12  H  U 22  H Máy phát điện xoay chiều pha: - Phần cảm: nam châm, quay quanh trục – Gọi Prôto - Phần ứng: cuộn dây, đứng yên – Gọi Stato http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word 18 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Tóm Tắt Thuyết Và PP Giải Bài Tập Vật12 - Năm Học 2017 – 2018 Tần số AC: f = pn Trong đó: p số cặp cực; n số vòng /giây; Nếu vòng/phút thì: f  pn 60 Máy phát điện xoay chiều pha: Cấu tạo: Gồm cuộn dây hình trụ giống gắn cố định vòng tròn lệch 1200 ( 2 ) Động không đồng ba pha: Nguyên tắc hoạt động: Dựa tượng cảm ứng điện từ từ trường quay (Khung dây dẫn đặt từ trường quay quay theo từ trường với tốc độ nhỏ hơn) VẤN ĐỀ 4: CÁC DẠNG BÀI TẬP Dạng1: Đại cƣơng dòng điện AC: Tính dung kháng, cảm kháng, tổng trở, số vơn kế (U), số Ampe kế (I), công suất, hệ số công suất Dạng 2: Viết biểu thức điện áp tức thời dòng điện tức thời: * Mạch có điện trở R: uR pha với i * Mạch có cuộn cảm L: uL nhanh pha i /2 * Mạch có tụ điện C: uC chậm pha i /2 Dạng 3: Xác định đại lƣợng liên quan đến  Dữ kiện đề cho Cơng thức sử dụng Góc lệch u i Cộng hưởng: u i pha (   ); cos   ; Imax; Pmax u1 u2 pha ( 1  2 ) tan   Z L  ZC R ; cos   R Z ZL = ZC tan 1  tan 2 tan 1 tan 2  1 u1  u2 Dạng 4: Đại lƣợng liên quan đến điện áp hiệu dụng số 2 vôn kế: U  U R  (U L  U C ) Dạng 5: Tìm R để P có giá trị: giải pt bậc theo R: PR  U R  PZ L  Z C   CHƢƠNG IV: DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word 19 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Tóm Tắt Thuyết Và PP Giải Bài Tập Vật12 - Năm Học 2017 – 2018 Mạch dđ: Cuộn cảm L mắc nối tiếp với tụ điện C thành mạch điện kín; Nguyên tắc: dựa tượng tự cảm Biến thiên điện tích dòng điện: I0 = q0 Với   LC + i sớm pha  so với q Chu kỳ tần số riêng mạch dđ: T  2 LC f 2 LC Năng lƣợng điện từ: Tổng lượng điện trường tụ điện lượng tử trường cuộn cảm gọi lượng điện từ (năng lượng điện từ BẢO TỒN) Điện trƣờng xốy: Điện trường xốy có đường sức đường cong kín Tại nơi nào, có biến thiên điện trường xuất từ trường ngược lại Từ trƣờng xốy có đường sức tt khép kín Sóng điện từ: Sóng điện từ điện tt lan truyền không gian Đặc điểm sóng điện từ: Bƣớc sóng sóng điện từ:   2 (3.108 ) LC - Sóng điện từ lan truyền chân không với c = 3.108 m/s - Sóng điện từ sóng ngang - Sóng điện từ phản xạ khúc xạ as - Sóng điện từ mang lượng @ Sự truyền sóng vơ tuyến khí quyển: Tên sóng Tần số f Bƣớc sóng  Sóng dài Trên 3000 m Dưới 0,1 MHz Sóng trung 3000 m  200 m 0,1 MHz  1,5 MHz Sóng ngắn 200 m  10 m 1,5 MHz  30 MHz Sóng cực ngắn 10 m  0,01 m 30 MHz  30000 MHz Nguyên tắc thu sóng điện từ: Dựa vào nguyên tắc cộng hƣợng điện từ mạch LC ( f = f0) Sơ đồ khối máy phát thanh: Micrô, phát sóng cao tần, mạch biến điệu, mạch khuếch đại ăng ten 10 Sơ đồ khối máy thu thanh: Anten, mạch khuếch đại dao động điện từ cao tần, mạch tách sóng, mạch khuếch đại dao động điện từ âm tần loa - http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word 20 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Tóm Tắt Thuyết Và PP Giải Bài Tập Vật12 - Năm Học 2017 – 2018 CHƢƠNG V SÓNG ÁNH SÁNG VẤN ĐỀ 1: SÓNG ÁNH SÁNG Tán sắc ánh sáng a As đơn sắc: as có màu định khơng bị tán sắc qua lăng kính gọi as đơn sắc b As trắng: tập hợp nhiều as đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím c Ứng dụng: Giải thích tương tự nhiên (cầu vồng, quầng ) ứng dụng máy quang phổ lăng kính d Chiết suất mơi trƣờng suốt: phụ thuộc vào màu sắc ánh sáng đơn sắc lớn tia tím nhỏ tia đỏ; Góc tia đỏ nhỏ nhất, tia tím lớn nhất; vận tốc lớn ánh sáng đỏ nhỏ với as tím Trong CK  c f / c = 3.108m/s, môi trường chiết suất n:   * Chiết suất: n   n c  vtím < vđỏ v * Góc lệch tia: D  (nt  nđ ) A A: góc chiết quang * D  (nt  1) A + Sóng truyền từ mơi trường sang mơi trường khác chu kì tần số khơng đổi, vận tốc bước sóng thay đổi + Từ mơi trường có chiết suất nhỏ sang mơi trường có chiết suất lớn vận tốc bước sóng giãm ngược lại Hiện tƣợng giao thoa: a Ý nghĩa: Chứng minh as có tính chất sóng, sở đo bước sóng as, giao thoa liên quan: CD, giọt dầu, bong bóng xà phồng b Khoảng vân: khoảng cách hai vân sáng, hai vân tối liên tiếp i  D a + Khoảng cách n vân sáng tối liên tiếp có (n – 1) khoảng vân http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word 21 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Tóm Tắt Thuyết Và PP Giải Bài Tập Vật12 - Năm Học 2017 – 2018 c Vị trí vân sáng: + Hiệu đường đi: d  d1  k D + Vị trí vân sáng: xs  k a  ki Vân sáng bậc n ứng với: k = n (k = 0: VS trung tâm) d Vị trí vân tối: + Hiệu đường đi: d  d1  (k  )  D + Vị trí vân tối: xt  (k  )  (k  )i a Vân tối thứ n ứng với: k = (n – 1) CÁC DẠNG BÀI TẬP - Dạng 1: Đại cương sóng ánh sáng - Dạng 2: Xác định vị trí vân sáng, vân tối, khoảng vân - Dạng 3: Bề rộng quang phổ bậc - Dạng 4: Tại M có tọa độ xM vân sáng hay tối - Dạng 5: Số vân bề rộng vùng giao thoa trường L khoảng MN - Dạng 6: Tìm số ás đơn sắc có bước sóng  ' bậc k’ trùng với ás đơn sắc có bước sóng  bậc k - Dạng 7: Sự trùng xạ, vị trí gần vân trung tâm nhất, số vân trùng VẤN ĐỀ 2: CÁC LOẠI QUANG PHỔ I Máy quang phổ: Là dụng cụ dùng để phân tích chùm as phức tạp tạo thành thành phần đơn sắc @ Nguyên tắc: tán sắc ánh sáng @ Máy quang phổ gồm có phận chính: + Ống chuẩn trực: để tạo chùm tia song song; + Hệ tán sắc: để tán sắc as; + Buồng tối: để thu ảnh quang phổ II Các loại quang phổ: QP Vạch liên tục: Định nghĩa: Là QP gồm nhiều dải màu từ đỏ đến tím, nối liền cách liên tục http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word 22 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Tóm Tắt Thuyết Và PP Giải Bài Tập Vật12 - Năm Học 2017 – 2018 Nguồn phát: Các chất rắn, chất lỏng chất khí áp suất lớn bị nung nóng Tính chất: Không phụ thuộc chất vật, phụ thuộc nhiệt độ Ứng dụng: Đo nhiệt độ vật QP Vạch PX: Định nghĩa: Là QP gồm vạch màu riêng lẻ, ngăn cách khoảng tối Nguồn phát: Các chất khí hay áp suất thấp bị kích thích nóng sáng Tính chất: QP vạch đặc trưng riêng cho nguyên tố H2 có vạch: đỏ, lam, chàm, tím Ứng dụng: Xác định thành phần (nguyên tố), hàm lượng thành phần vật - VẤN ĐỀ 3: TIA HỒNG NGOẠI VÀ TIA TỬ NGOẠI, TIA X Tia hồng ngoại: Là sóng điện từ có bước sóng dài tia đỏ; Là xạ khơng nhìn thấy Nguồn phát: Vật nóng sáng điều phát tia hồng ngoại Tính chất: tác dụng bật tác dụng nhiệt nên ứng dụng để xấy khô, sưởi ấm Tia tử ngoại: Là sóng điện từ có bước sóng ngắn tia tím; Là xạ khơng nhìn thấy Nguồn phát: Vật nóng sáng 20000C Tính chất: tác dụng sinh lí nên dùng để khử trùng, diệt khuẩn Tia X: Là sóng điện từ có bước sóng ngắn bước sóng tia tử ngoại; Khả đâm xuyên mạnh Thang sóng điện từ: Sắp xếp theo bƣớc sóng giảm dần (Chu kì giãm dần, tần số tăng dần) là: Sóng vơ tuyến, tia hồng ngoại, as nhìn thấy, tia tử ngoại, tia X tia gamma - - http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word 23 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Tóm Tắt Thuyết Và PP Giải Bài Tập Vật12 - Năm Học 2017 – 2018 CHƢƠNG VI LƢỢNG TỬ ÁNH SÁNG Định nghĩa tƣợng quang điện: Hiện tượng ánh sáng làm bật electron khỏi bề mặt kim loại Điều kiện: ánh sáng kích thích có bước sóng  ngắn hay giới hạn quang điện 0 kim loại:   0 @ Lƣợng tử lƣợng:   hf  h @ Cơng thốt: A  c  hc 0 @ Công thức Anhxtanh:   hf  hc   A  mv02 max Thuyết lƣợng tử ánh sáng - Ánh sáng tạo hạt gọi phôtôn Với ánh sáng có tần số f, phơtơn giống - Mỗi phô tôn mang lượng hf Phôtôn bay với vận tốc c = 108 m/s dọc theo tia sáng - Mỗi lần nguyên tử hay phân tử phát xạ hấp thụ ánh sáng chúng phát hay hấp thụ phơtơn - Chỉ có phơtơn trạng thái chuyển động, khơng có phơtơn trạng thái đứng n Hiệu suất lƣợng tử (hiệu suất quang điện) a Hiệu suất lƣợng tử: H  ne 100% np + ne : số electron quang điện bứt khỏi catốt khoảng thời gian t + np : số phôtôn đập vào catốt khoảng thời gian t b Công suất xạ: P  n p t c Cƣờng độ dòng quang điện bão hoà: I bh  q  ne e t t http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word 24 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Tóm Tắt Thuyết Và PP Giải Bài Tập Vật12 - Năm Học 2017 – 2018 Hiện tƣợng quang điện trong: hình thành electron tự lỗ trống chuyển động chất bán dẫn Hiện tƣợng quang dẫn: dựa tượng quang điện @ quang trở: dựa tượng quang dẫn Pin quang điện: quang biến đổi trực tiếp thành điện năng, dựa tượng quang điện Đặc điểm ánh sáng huỳnh quang: có bước sóng lớn bước sóng ánh sáng kích thích Laze dựa tượng phát xạ cảm ứng Tia laze có đặc điểm: Tính đơn sắc cao, tính định hướng, tính kết hợp cao cường độ lớn Cấu tạo laze: loại laze: Laze khí, laze rắn, laze bán dẫn Tiên đề Bo - Quang phổ nguyên tử Hiđrô a Đối với nguyên tử Hiđrô: LT số n Bán kính r0 4r0 9r0 16r0 25r0 36r0 Quỹ đạo K L M N O P Năng lượng E1 E2 E3 E4 E5 E6 + Bán kính: rn = n r0 với r0 = 5,3.10-11m gọi bán kính Borh E + Năng lượng: En = - với E0 = 13,6eV n2 + Công thức liên hệ vận tốc bán kính Borh: v1  v2 r2 n2  r1 n1 b Tiên đề xạ, hấp thụ lƣợng nguyên tử   hf mn  nhận phôtôn hfmn hc mn Ecao  Ecao  Ethap phát phôtôn hfmn Ethấp d D y – Website chuyên đề thi – tài liệu file word http://dethithpt.com x0 O’ 25 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Tóm Tắt Thuyết Và PP Giải Bài Tập Vật12 - Năm Học 2017 – 2018 Chú ý: + Vạch dài bước sóng ngắn ngược lại + Số vạch nhiều = (n  1) n - CHƢƠNG VII HẠT NHÂN NGUY N TỬ I TÍNH CHẤT VÀ CẤU TẠO CỦA HẠT NHÂN Cấu tạo hạt nhân: Hạt nhân cấu tạo loại hạt proton nơtron gọi chung nuclon Kí hiệu: ZA X ; Z: số proton; A: Số khối  tổng số nuclon; N = A - Z : Số nơtron Đồng vị: hạt nhân có số prôton Z, khác số nơtron Khối lƣợng hạt nhân: 1u = k/l 126C 12 @ Khối lƣợng hạt nhân có đơn vị: u, kg MeV/c2 Hệ thức Anh-xtanh: E = m c Với c = 3.108 m/s vận tốc ás chân không @ Khối lượng động: m = m0 1 v2 c2 @ Một hạt có khối lượng nghỉ m0, chuyển động với vận tốc v có động Wđ = W – W0 = mc2 – m0c2 = m0 c2 – m0c2 1 v2 c2 Trong W = mc2 gọi lượng toàn phần W0 = m0c2 gọi lượng nghỉ Chú ý: + Số nguyên tử có m gam: = m NA A http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word 26 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Tóm Tắt Thuyết Và PP Giải Bài Tập Vật12 - Năm Học 2017 – 2018 + Số nơ tron có m gam:  ( A  Z ) + Số prơtơn có m gam: = Z m NA A m NA A II NĂNG LƢỢNG LI N KẾT CỦA HẠT NHÂN Lực hạt nhân : Lực tương tác nuclon gọi lực hạt nhân Độ hụt khối: m = Z m p + ( A – Z ) mn - mX Năng lƣợng liên kết: Wlk  m.c Năng lƣợng kiên kết riêng: Wlk ; Năng lượng kiên kết riêng A lớn hạt nhân bền vững Phản ứng hạt nhân: Phản ứng hạt nhân tự phát phản ứng hạt nhân kích thích Các định luật bảo tồn phản ứng hạt nhân (khơng có định luật bảo tồn khối lƣợng) + Bảo tồn điện tích; + Bảo tồn số nuclon; + Bảo tồn lượng toàn phần; + Bảo toàn động lượng Năng lƣợng phản ứng hạt nhân: W = ( m trước - m sau )c2  @ W >  mtrước > msau: Tỏa lượng @ W <  mtrước < msau: Thu lượng @ Năng lƣợng tỏa  1mol khí: W = m N W  nN W A lk A lk A m N A E A @ Năng lƣợng tạo thành n mol hạt X: W  nN AE @ Năng lƣợng tạo thành m(g) hạt X: W  III PHÓNG XẠ Hiện tƣợng phóng xạ: tượng hạt nhân tự động phát xạ biến đổi thành hạt nhân khác Phóng xạ khơng phụ thuộc vào yếu tố bên ngồi Đặc tính: http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word 27 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Tóm Tắt Thuyết Và PP Giải Bài Tập Vật12 - Năm Học 2017 – 2018 + Phóng xạ phản ứng hạt nhân tỏa lượng + Phóng xạ mang tính tự phát khơng phụ thuộc vào yếu tố bên như: nhiệt độ, áp suất Chu kì bán rã: khoảng thời gian để ½ số hạt nhân nguyên tử biến đổi thành hạt nhân khác T ln   0,693   : Hằng số phóng xạ ( s 1 )  T không phụ thuộc vào tác động bên mà phụ thuộc chất bên chất phóng xạ Định luật phóng xạ: Số hạt nhân (khối lượng) phóng xạ giảm theo qui luật hàm số mũ t N  N e  t  N T  t m  m0e  t  m0 T  N0 t 2T m0 t 2T N0, m0: số hạt nhân khối lượng ban đầu thời điểm t = N, m: số hạt nhân khối lượng lại thời điểm t m  m0  m N  N  N m, N : số hạt nhân khối lượng bị phân rã (thành chất khác) IV PHẢN ỨNG PHÂN HẠCH VÀ NHIỆT HẠCH Phản ứng phân hạch: hạt nhân nặng v thành hai hạt nhân nh (có số khối trung bình) Điều kiện để có phản ứng hạt nhân dây chuyền: Khi k  + k = 1: kiểm sốt đƣợc, lò phản ứng hạt nhân + k > 1: khơng kiểm sốt đƣợc, vụ nổ hạt nhân Phản ứng nhiệt hạch: phản ứng tổng hợp lại thành hạt nhân nặng + Phản ứng nhiệt hạch nhiệt hạch điều phản ứng toả lượng + Năng lượng nhiệt hạch nguồn gốc lượng hầu hết - CÁC NGUY N TẮC Nguyên tắc tạo dòng AC: ”Hiện tƣợng cảm ứng điện từ” http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word 28 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Tóm Tắt Thuyết Và PP Giải Bài Tập Vật12 - Năm Học 2017 – 2018 Nguyên tắc hđ máy phát điện: ”Hiện tƣợng cảm ứng điện từ” Động không đồng bộ: ”cảm ứng điện từ từ trƣờng quay” Mạch dao động: ”hiện tƣợng tự cảm” Thu sóng điện từ: ”cộng hƣởng điện từ” Máy quang phổ: ”tán sắc ánh sáng” Pin quang điện: ”quang điện trong” Laze: ”phát xạ cảm ứng” Quang trở: ”Quang dẫn” CHƯC CÁC EM HỌC TỐT! Trích thư Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln gửi thầy hiệu trưởng trường nơi trai ông theo học Con phải học tất điều này, tất người công bằng, tất người chân thật Nhưng xin thầy dạy cho cháu biết kẻ vô lại ta gặp đường phố có người trực;cứ trị gia ích kỷ, ta có nhà lãnh đạo tận tâm.Cậu học nhiều thời gian, biết; xin thầy dạy cho cháu biết đồng đôla kiếm cơng sức lao động bỏ q giá nhiều so với năm đơla nhặt hè phố Xin thầy dạy cho cháu biết cách chấp nhận thất bại cách tận hưởng niềm vui chiến thắng Xin dạy cháu tránh xa đố kỵ Xin dạy cháu biết bí niềm vui chiến thắng thầm lặng Dạy cho cháu biết kẻ hay bắt nạt người khác lại kẻ dễ bị đánh bại Xin giúp cháu nhìn thấy giới kỳ diệu sách cho cháu có đủ thời gian để lặng lẽ suy tư bí ẩn muôn thuở sống: đàn chim tung cánh bầu trời, đàn ong bay lượn ánh nắng hoa nở ngát bên đồi xanh Xin giúp cháu có niềm tin vào ý kiến riêng thân, tất người xung quanh cho ý kiến hồn tồn sai lầm Xin dạy cho cháu biết cách đối xử dịu dàng với người hòa nhã cứng rắn với kẻ thô bạo Xin tạo cho cháu sức mạnh để không chạy theo đám đông tất người biết chạy theo thời http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word 29 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Tóm Tắt Thuyết Và PP Giải Bài Tập Vật12 - Năm Học 2017 – 2018 Xin dạy cho cháu biết phải lắng nghe tất người xin thầy dạy cho cháu biết cần phải sàng lọc nghe qua lưới chân để cháu đón nhận tốt đẹp Xin dạy cho cháu biết cách mỉm cười buồn bã, xin dạy cháu biết khơng có xấu hổ giọt nước mắt Xin dạy cho cháu biết chế giễu kẻ yểm cẩn trọng trước ngào đầy cạm bẫy Xin dạy cho cháu bán bắp trí tuệ cho người giá cao nhất, không cho phép giá mua trái tim tâm hồn Xin dạy cho cháu ngoảnh tai làm ngơ trước đám đông gào thét đứng thẳng người bảo vệ cháu cho Xin đối xử dịu dàng với cháu đừng vuốt ve nng chiều cháu có thử thách lửa tơi luyện nên sắt cứng rắn Xin dạy cho cháu biết cháu phải ln có niềm tin tuyệt đối vào thân, cháu ln có niềm tin tuyệt đối vào nhân loại Đây yêu cầu lớn, biết, thưa thầy Nhưng xin thầy cố gắng mình, vậy, trai thật cậu bé hạnh phúc may mắn - - http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word 30 ... = 1 0-6 m -9 1nm = 10 m 54km/h = 15 m/s -1 2 1pm = 10 m 72km/h = 20m/s 1A0 = 1 0 -1 0m Năng lƣợng điện 1inch = 2,540cm 1mW = 1 0-3 W 1foot = 30,48cm 1KW = 10 3W 1mile = 16 09m 1MW = 10 6W hải lí = 18 52m 1GW... kg 1MeV = 1, 6 .1 0 -1 3J 1ounce = 28,35g 1u = 1, 66055 .1 0-2 7kg 1pound = 453,6g Chú ý: 1N/cm = 10 0N/m 1 vtv = 15 0 .10 6km = 1năm as Chiều dài -2 1cm = 10 m Vận tốc 1mm = 1 0-3 m 18 km/h = 5m/s 36km/h = 10 m/s... = 10 9W 1mH = 1 0-3 H Độ phóng xạ 10 1Ci = 3,7 .10 Bq  H = 1 0-6 H Mức cƣờng độ âm  F = 1 0-6 F 1B = 10 dB 1mA = 1 0-3 A 1BTU = 10 55,05J Năng lƣợng 1KJ = 10 3J 1BTU/h = 0,2930W 1J = 24calo 1HP = 746W 1Calo
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp lý thuyết môn vật lý lớp 12 đầy đủ bản 1 filw word , Tổng hợp lý thuyết môn vật lý lớp 12 đầy đủ bản 1 filw word

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay