8 ôn tập sóng ánh sáng đề 1

7 24 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:25

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 - Ơn tập Sóng ánh sáng - Đề Câu 1: Khi nghiêng đĩa CD ánh sáng mặt trời, ta thấy xuất màu sặc sỡ màu cầu vồng Đó kết tượng: A Phản xạ ánh sáng B Tán sắc ánh sáng C Khúc xạ ánh sáng D Giao thoa ánh sáng Câu 2: Người ta thực giao thoa ánh sáng đơn sắc với hai khe Young cách 2mm, khoảng cách hai khe đến 3m, ánh sáng dùng có bước sóng λ = 0,5  m Bề rộng giao thoa trường 1,5cm Số vân sáng, vân tối có A N1 = 19, N2 = 18 B N1 = 21, N2 = 20 C N1 = 25, N2 = 24 D N1 = 23, N2 = 22 Câu 3: Chùm tia ló khỏi lăng kính máy quang phổ, trước qua thấu kính buồng ảnh là: A Một chùm phân kỳ màu trắng B Một tập hợp nhiều chùm tia song song, chùm có màu C Một chùm tia song song D Một chùm phân kỳ nhiều màu Câu 4: Trong thí nghiệm I-âng, khe sáng chiếu ánh sáng trắng, biết λđ=760nm λt=0,38μm Khoảng cách hai khe 0,3mm, hai khe cách 2m Bề rộng quang phổ bậc là: A 7,6mm B 8,7mm C 9,6mm D 5,1mm Câu 5: Phát biểu sau không đúng? A Tia hồng ngoại tia tử ngoại có chất sóng điện từ B Tia hồng ngoại có bước sóng nhỏ tia tử ngoại C Tia hồng ngoại tia tử ngoại xạ khơng nhìn thấy D Tia hồng ngoại tia tử ngoại có tác dụng nhiệt Câu 6: Trong thí nghiện Iâng, hai khe cách 2mm cách quan sát 2m, ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 440nm Điểm M vân tối thứ 5, cách vân trung tâm đoạn A 1,44mm B 1,64mm C 1,98mm D 1,96mm Câu 7: Một xạ đơn sắc có tần số f = 4,4.10 14 HZ truyền khơng khí có bước sóng là: A λ = 68,18nm B λ = 13,2µm C λ = 681,8nm D λ = 0,6818nm Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 8: Bức xạ có bước sóng khoảng từ 10 m đến 4.10 -7m thuộc loại loại sóng đây? A Tia X B ánh sáng nhìn thấy C Tia hồng ngoại D Tia tử ngoại Câu 9: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe Young, khoảng cách hai khe sáng a =2 mm, khoảng cách từ hai khe sáng đến 1m Bước sóng ánh sáng dùng thí nghiệm 0,5  m Khoảng cách từ vân tối bậc hai đến vân tối bậc bao nhiêu? A 0,75 mm B 1,5 mm C Cả A B sai D 12,5mm 8,75mm Câu 10: Trong thí nghiệm Iâng, khoảng cách khe 1mm, khoảng cách từ khe đến ảnh 2m Khoảng vân đo 1,2mm Bức xạ dùng thí nghiệm có màu: A lục B vàng C đỏ D tím Câu 11: Tia X cứng tia X mềm có khác biệt : A Năng lượng tần số B Bản chất, lượng bước sóng C Bản chất ứng lượng D Bản chất bước sóng Câu 12: Giao thoa ánh sáng với khe I âng cách 2mm, cách 2m ánh sáng có tần số f=5.1014Hz tốc độ ánh sáng chân khơng c=3.10 m/s Khi thí nghiệm giao thoa khơng khí khoảng vân i là: A µm B µm C 0,5 mm D 0,6 mm Câu 13: Phát biểu sau đúng? A Tia hồng ngoại có tần số cao tần số tia sáng vàng B Tia tử ngoại có bước sóng lớn bước sóng tia sáng đỏ C Bức xạ tử ngoại có tần số cao tần số xạ hồng ngoại D Bức xạ tử ngoại có chu kỳ lớn chu kỳ xạ hồng ngoại Câu 14: Trong nghiệm Iâng, nguồn sáng hai xạ có bước sóng λ λ2 Cho λ1 = 500nm Biết vân sáng bậc 12 xạ λ trùng với vân sáng bậc 10 xạ λ2 Bước sóng λ2 là: A 400nm B 500nm C 600nm D 450nm Câu 15: Theo chiều tăng dần bước sóng loại sóng điện từ ta có xếp sau A sóng vơ tuyến, tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia X, tia gama Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B tia gama , tia X, tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại, sóng vơ tuyến C tia gama , tia tử ngoại, tia X, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại, sóng vơ tuyến D tia X, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại, sóng vơ tuyến, tia tử ngoại, tia gama Câu 16: Khẳng định sau đúng? A Vị trí vạch tối quang phổ hấp thụ nguyên tố trùng với vị trí vạch sáng màu quang phổ vạch phát xạ nguyên tố B Trong quang phổ vạch hấp thụ vân tối cách C Trong quang phổ vạch phát xạ vân sáng vân tối cách D Quang phổ vạch nguyên tố hóa học giống nhiệt độ Câu 17: Trong thí nghiệm I-âng, khoảng cách hai khe 1mm, khoảng cách từ hai khe tới 2m, ánh sáng có bước sóng λ1=0,66μm Nếu độ rộng vùng giao thoa 13,2mm số vân sáng vân tối là: A 11 vân sáng,10 vân tối B 10 vân sáng,11 vân tối C 11 vân sáng,9 vân tối D vân sáng,10 vân tối Câu 18: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng trắng Iâng quan sát thu hình ảnh giao thoa gồm: A Chính vạch sáng trắng, hai bên có dải màu B Một dải màu cầu vồng biến thiên liên tục từ đỏ đến tím C Các vạch sáng tối xen kẽ cách D Chính vạch sáng trắng, hai bên có dải màu cách nhau.hi Câu 19: Nguyên nhân gây tượng tán sắc ánh sáng mặt trời thí nghiệm Niutơn là: A góc chiết quang lăng kính thí nghiệm chưa đủ lớn B chiết suất lăng kính ánh sáng đơn sắc khác C bề mặt lăng kính thí nghiệm không nhẵn D chùm ánh sáng mặt trời bị nhiễu xạ qua lăng kính Câu 20: Phát biểu sau không đúng? Cho chùm ánh sáng sau: Trắng, đỏ, vàng, tím A Ánh sáng trắng bị tán sắc qua lăng kính B Chiếu ánh sáng trắng vào máy quang phổ thu quang phổ liên tục C Mỗi chùm ánh sáng có bước sóng xác định D Ánh sáng tím bị lệch phía đáy lăng kính nhiều nên chiết suất lăng kính lớn Câu 21: Một xạ truyền không khí với chu kỳ 8,25.10- -16 s Bức xạ thuộc vùng thang sóng điện từ? A Tia X B Vùng tử ngoại C Vùng hồng ngoại D Vùng ánh sáng nhìn thấy Câu 22: Hai khe Iâng cách 1mm chiếu ánh sáng trắng λ nằm khoảng (0,38μm0,76μm), khoảng cách từ hai khe đến 1m Tại điểm A cách vân trung tâm 2mm có xạ cho vân tối có bước sóng: A 0,60μm 0,76μm Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B 0,40μm 0,44μm C 0,44μm 0,57μm D 0,57μm 0,60μm Câu 23: Phát biểu sau đúng? A Một chùm ánh sáng mặt trời có dạng dải sáng mỏng, hẹp rọi xuống mặt nước bể nước tạo nên đáy bể vết sáng có màu trắng dù chiếu xiên hay chiếu vng góc B Một chùm ánh sáng mặt trời có dạng dải sáng mỏng, hẹp rọi xuống mặt nước bể nước tạo nên đáy bể vết sáng có nhiều màu dù chiếu xiên hay chiếu vng góc C Một chùm ánh sáng mặt trời có dạng dải sáng mỏng, hẹp rọi xuống mặt nước bể nước tạo nên đáy bể vết sáng có nhiều màu chiếu xiên có màu trắng chiếu vng góc D Một chùm ánh sáng mặt trời có dạng dải sáng mỏng, hẹp rọi xuống mặt nước bể nước tạo nên đáy bể vết sáng có nhiều màu chiếu vng góc có màu trắng chiếu xiên Câu 24: Một nguồn S phát ánh sáng có bước sóng 500nm đến hai khe Iâng S 1,S2 với S1S2=0,5mm Mặt phẳng chứa S1S2 cách khoảng 1m Nếu thí nghiệm mơi trường có chiết suất 4/3 khoảng vân : A 1,5 mm B 1,75 mm C 0,75 mm D 0,5 mm Câu 25: Chọn phát biểu sai A Tia tử ngoại dùng để diệt vi khuẩn, chữa bệnh còi xương B Tia tử ngoại có chất sóng điện từ C Tia tử ngoại phát vết nứt kỹ thuật chế tạo máy D Tia tử ngoại xạ khơng nhìn thấy có bước sóng lớn bước sóng ánh sáng tím phát từ nguồn có nhiệt độ cao Câu 26: Hai khe Iâng cách 3mm chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,60 μm Các vân giao thoa hứng cách hai khe 2m Tại điểm M cách vân trung tâm 1,2 mm có: A vân sáng bậc B vân sáng bậc C vân sáng bậc D vân sáng bậc Câu 27: Phát biểu sau sai nói ánh sáng trắng ánh sáng đơn sắc? A Chiết suất chất làm lăng kính giống ánh sáng đơn sắc khác B Ánh sáng đơn sắc ánh sáng khơng bị tán sắc qua lăng kính C Ánh sáng trắng tập hợp vô số ánh sáng đơn sắc khác có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím D Khi ánh sáng đơn sắc qua môi trường suốt chiết suất mơi trường ánh sáng đỏ nhỏ nhất, ánh sáng tím lớn Câu 28: Một nguồn sáng đơn sắc λ=0,6μm chiếu vào mặt phẳng chứa hai khe hở S1, S2, hẹp, song song, cách 1mm cách nguồn sáng Đặt ảnh song song cách mặt phẳng chứa hai khe 1m Đặt Trước khe S1 thuỷ tinh hai mặt phẳng song song có chiết suất n=1,5, độ dày e = 12μm Hệ thống vân dịch chuyển là: A Về phía S1 2mm Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B Về phía S2 2mm C Về phía S1 3mm D Về phía S1 6mm ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: D Câu 2: B ta có:khoảng vân i = λ.D/a = 0,5 .3/2 =>số vân sáng N1 = 2.[15/(2.i)] + = 21 => số vân tối N2 = 2.[15/(2.i) + 0,5] = 20 ( [ ] lấy phần nguyên ) = 0,75 mm Câu 3: B Một tập hợp nhiều chùm tia song song, chùm có màu Câu 4: A Bề rộng quang phổ bậc là: x = 3.( λđ - λt ).D/a = 7,6 mm Câu 5: B theo lí thuyết : Tia hồng ngoại có bước sóng lớn tia tử ngoại Câu 6: C điểm M cách vân trung tâm đoạn : x = 4,5 λ.D/a = 4,5.0,44.2/2 = 1,98 mm Câu 7: C bước sóng truyền khơng khí : λ = c/f = 3.10 /(4,4.10 14 ) = 681,8nm Câu 8: D bước sóng thuộc thang sóng điện từ tia tử ngoại Câu 9: D +) Khoảng cách từ vân tối bậc hai đến vân tối bậc phía so với vân trung tâm X = |x(tối 5) - x(tối 2)|= 7.λ.D/2a = 7.0,5 .1/2.2 = 8,75 mm +) Khoảng cách từ vân tối bậc hai đến vân tối bậc khác phía so với vân trung tâm X = |x(tối 5) + x(tối 2)| = 10.λ.D/2a = 12,5 mm Câu 10: B ta có : i = λ.D/a => λ = i.a/D = 1,2.1/2 = 600 nm Câu 11: A theo lý thuyết => Tia X cứng tia X mềm có khác biệt : lượng tần số Câu 12: D +) bước sóng khơng khí λ = c/f = 3.10 /(5.1014) = 600 nm +) khoảng vân i = λ.D/a = 0,6.2/2 = 0,6 mm Câu 13: C phát biểu : Bức xạ tử ngoại có tần số cao tần số xạ hồng ngoại Câu 14: C ta có : x1 = x2 k1.λ1= k2.λ2 => λ2= 12.500/10 = 600 nm Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 15: B thang sóng điện từ xếp tăng dần theo bước sóng là: tia gama , tia X, tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại, sóng vơ tuyến thang sóng điện từ xếp tăng dần theo bước sóng là: tia gama , tia X, tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại, sóng vơ tuyến Câu 16: A khẳng định : Vị trí vạch tối quang phổ hấp thụ nguyên tố trùng với vị trí vạch sáng màu quang phổ vạch phát xạ nguyên tố Câu 17: A khoảng vân i = λ.D/a = 0,66.2/1 = 1,32 mm +) số vân sáng Ns = 2.[13,2/(2.i)] + = 11 +) số vân tối Nt = 2.[13,2/(2i) + 0,5] = 10 (trong [ ] lấy phần nguyên ) Câu 18: A hình ảnh giao thoa quan sát là: Chính vạch sáng trắng, hai bên có dải màu Câu 19: B Nguyên nhân là: chiết suất lăng kính ánh sáng đơn sắc khác Câu 20: C ánh sáng trắng tập hợp vô số ánh sáng đơn sắc => phát biểu không là: Mỗi chùm ánh sáng có bước sóng xác định Câu 21: B ta có: bước sóng λ = c.T = 3.108 8,25.10- -16 = 247,5 nm => Bức xạ thuộc vùng tử ngoại Câu 22: C ta có: x = (k + 0,5).λ.D/a = (k + 0,5).λ.1/1 => λ = 2/(k + 0,5) Vì λ nằm khoảng (0,38μm- 0,76μm) => k = 3,4 => λ = 0,44μm 0,57μm Câu 23: C phát biểu là: Một chùm ánh sáng mặt trời có dạng dải sáng mỏng, hẹp rọi xuống mặt nước bể nước tạo nên đáy bể vết sáng có nhiều màu chiếu xiên có màu trắng chiếu vng góc Câu 24: C khoảng vân n = i = λ.D/a = 0,5.1/0,5 = mm => khoảng vân n'= 4/3 i' = i/n = 0,75 mm Câu 25: D phát biểu sai là: Tia tử ngoại xạ không nhìn thấy có bước sóng lớn bước sóng ánh sáng tím phát từ nguồn có nhiệt độ cao Câu 26: B khoảng vân i = λ.D/a = 0,6.2/3 = 0,4 mm => x/i = 1,2/0,4 = => điểm M có vân sáng bậc Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 27: A phát biểu sai là: Chiết suất chất làm lăng kính giống ánh sáng đơn sắc khác Câu 28: D +)khi đặt trước khe S1 thuỷ tinh đường tia sáng qua thủy tinh dài so với khơng có thủy tinh e(n - 1) => Hệ thống vân dịch chuyển phía có thủy tinh đoạn x = e(n - 1).D/a = 12.(1,5 - 1).1/1 = mm ... vùng giao thoa 13 ,2mm số vân sáng vân tối là: A 11 vân sáng, 10 vân tối B 10 vân sáng, 11 vân tối C 11 vân sáng, 9 vân tối D vân sáng, 10 vân tối Câu 18 : Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng trắng Iâng... nói ánh sáng trắng ánh sáng đơn sắc? A Chiết suất chất làm lăng kính giống ánh sáng đơn sắc khác B Ánh sáng đơn sắc ánh sáng không bị tán sắc qua lăng kính C Ánh sáng trắng tập hợp vô số ánh sáng. .. chất, lượng bước sóng C Bản chất ứng lượng D Bản chất bước sóng Câu 12 : Giao thoa ánh sáng với khe I âng cách 2mm, cách 2m ánh sáng có tần số f=5 .10 14Hz tốc độ ánh sáng chân không c=3 .10 m/s Khi thí
- Xem thêm -

Xem thêm: 8 ôn tập sóng ánh sáng đề 1 , 8 ôn tập sóng ánh sáng đề 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay