20 hạt nhân nguyên tử đề 8

8 16 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:25

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 20 - Hạt nhân nguyên tử - Đề Câu Hạt nhân ngun tử A có điện tích tổng điện tích prơtơn ngun tử B gồm prôtôn nơtrôn,số prôtôn số nơtrơn băng số êlectrơn C có đường kính vào cỡ phần vạn lần đường kính nguyên tử D có khối lượng tổng khối lượng tất nuclôn êlectrôn nguyên tử Câu Chọn phát biểu nói phân hạch? A Nơtrôn chậm dễ hấp thu nơtrôn nhanh B Là phản ứng hạt nhân toả lượng C Là tượng hạt nhân loại nặng hấp thụ nơtrôn vỡ thành hai hạt nhân trung bình D Cả A, B C Câu Điều kiện để phản ứng hạt nhân dây chuyền xảy A hệ số nhân nơtrôn nhỏ B hệ thống phải trạng thái hạn C tồn số nơtrơn sinh không bị hấp thụ trở lại D hệ số nhân nơtrôn lớn Câu Chọn câu trả lời Lực hạt nhân A lực tĩnh điện B lực liên kết nuclôn C lực liên kết prôtôn D lực liên kết nơtrôn Câu Xét phản ứng sau: 23592U + n → AZX +AZ’X’ + kn + 200 MeV Điều sau sai nói phản ứng này? A Đây phản ứng phân hạch B Đây phản ứng toả lượng C Điều kiện xảy phản ứng nhiệt độ cao D Tổng khối lượng hạt sau phản ứng nhỏ tổng khối lượng hạt 23592U + n Câu Cho phản ứng 21H + 31H → 42He + n + 17,6 MeV Nhận xét sai ? A Đây phản ứng nhiệt hạch B Phản ứng toả lượng C Điều kiện xảy phản ứng nhiệt độ cao D Phản ứng xảy bên Mặt Trời Câu Trong gam khí Hêli 42He Có khoảng nguyên tử Biết số Avôgadrô NA = 6,02.1023 hạt/mol: A 24,08.1023 nguyên tử B 1,204.1024 nguyên tử C 4,816.1023 nguyên tử D 24,08.1024 nguyên tử Câu Cho phản ứng hạt nhân: 23090Th → 22688Ra + α Phản ứng A phản ứng phân hạch B phản ứng thu lượng C phản ứng nhiệt hạch D Cả kết luận sai Câu Một chất phóng xạ có chu kì bán rã 20 ngày đêm Hỏi sau 75% hạt nhân bị phân rã? A 20 ngày B 30 ngày C 40 ngày D 50 ngày Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 10 Xét phản ứng bắn phá nhôm hạt α: α + 2713Al → 3015P + n Biết khối lượng hạt : mα = 4,0015 u; mn = 1,0087 u, m(Al) = 26,974 u; m(P) = 29,97 u Tính động tối thiểu hạt α đẻ phản ứng xảy (bỏ qua động hạt sinh ra) A ∆E = 0,298016 MeV B ∆E = 0,928016 MeV C ∆E = 2,98016 MeV D ∆E = 29,8016 MeV Câu 11 Một nguồn phóng xạ nhân tạo vừa tạo thành có chu kì bán rã giờ, có độ phóng xạ lớn mức độ phóng xạ an toàn cho phép 64 lần Hỏi phải sau thời gian tối thiểu để làm việc an toàn với nguồn này? A B 12 C 24 D 32 Câu 12 Năng lượng sinh bên Mặt Trời A bắn phá thiên thạch tia vũ trụ lên Mặt Trời B đốt cháy hiđrôcacbon bên Mặt Trời C phân rã hạt nhân urani bên Mặt Trời D tồn phản ứng tổng hợp hạt nhân, hạt nhân hiđrơ biến đổi thành hêli Câu 13 Phát biểu sau nói khối lượng nguyên tử đơn vị khối lượng nguyên tử? A Đơn vị khối lượng nguyên tử 1/12 khối lượng đồng vị phổ biến nguyên tử cácbon C12 B Khối lượng nguyên tử chủ yếu tập trung hạt nhân C đơn vị khối lượng u=1,67.10-27 kg D A, B C Câu 14 Hiện mẫu quặng có chứa chất phóng xạ Xêsi có độ phóng xạ H0=2.105 Bq, chu kỳ bán rã Xêsi 30 năm Độ phóng xạ mẫu quặng thời điểm 60 năm sau là: A 2.105 Bq B 0,25.105 Bq C 0,5.105 Bq D 0,75.105 Bq Câu 15 Iôt phóng xạ 13153I dùng y tế có chu kỳ bán rã T = ngày Lúc đầu có m0=200 g Hỏi sau 24 ngày khối lượng lại bao nhiêu: A 50 g B 25 g C 100 g D 200 g Câu 16 Gọi λ số phóng xạ, τ thời gian để số hạt nhân nguyên tử chất phóng xạ giảm e lần Giữa λ τ có hệ thức: A λτ = B λτ = C λτ = 1/2 D λτ = Câu 17 Một khối chất phóng xạ 13153I sau 24 ngày độ phóng xạ giảm bớt 87,5% Tính chu kỳ bán rã 131 53I A ngày B 16 ngày C 24 ngày D 32 ngày Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 18 Năng lượng liên kết riêng lượng liên kết cho nuclon Biết mα = 4,0015 u; mp = 1,0073 u; mn = 1,0087 u; u = 931,5 MeV Năng lượng liên kết riêng hạt α là: A 7,1 MeV B 28,4 MeV C 18,5 MeV D Một giá trị khác Câu 19 Phát biểu sau sai chu kì bán rã? A Cứ sau chu kì T số phân rã lại lặp lại cũ B Cứ sau chu kì T, nửa số nguyên tử chất phóng xạ biến đổi thành chất khác C Mỗi chất khác có chu kì bán rã T khác D Chu kì T khơng phụ thuộc vào tác động bên Câu 20 Nguyên tử đồng vị phóng xạ 23592U có: A 92 notron tổng số proton electron 235 B 92 electron tổng số proton electron 235 C 92 notron tổng số notron proton 235 D 92 proton tổng số electron notron 235 Câu 21 Nhận xét sau cấu tạo hạt nhân nguyên tử? A Tỉ lệ số prôtôn số nơtrôn hạt nhân nguyên tố B Lực liên kết nuclơn hạt nhân có bán kính tác dụng nhỏ lực tĩnh điện C Hạt nhân có lượng liên kết riêng lớn bền vững D Đồng vị nguyên tửhạt nhân chứa số nuclôn A, số prôtôn số nơtrơn khác Câu 22 Ban đầu có lượng chất phóng xạ X nguyên chất, có chu kì bán rã T Sau thời gian t = 2T kể từ thời điểm ban đầu, tỉ số số hạt nhân chất phóng xạ X phân rã thành hạt nhân nguyên tố khác số hạt nhân chất phóng xạ X lại là: A B 4/3 C D 1/3 Câu 23 Hạt nhân Triti (31T) có A nuclơn, có prơtơn B prôtôn nơtrôn C nơtrôn prơtơn D nuclơn, có nơtrơn Câu 24 Hạt nhân 22688Ra biến đổi thành hạt nhân 22286Rn phóng xạ A α β- B β- C β+ D α Câu 25 Biết chu kỳ bán rã Pôlôni T= 138 ngày Khối lượng pơlơni có độ phóng xạ Ci là: A 0,115 mg B 0,444 mg C 276 mg D 383 mg Câu 26 Hai hạt nhân Đơteri tác dụng với tạo thành hạt nhân Heli nơtron Phản ứng biểu diễn phương trình: 21H + 21H → 32He + n Biết lượng liên kết 21H 1,09 MeV 2He 2,54 MeV Phản ứng tỏa lượng: A 0,36 MeV B 1,45 MeV C 3,26 MeV Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D 5,44 MeV Câu 27 Biết vận tốc sáng chân không c = 3.108 m/s, điện tích ngun tố dương 1,6.10-19 C MeV/c2 có giá trị xấp xỉ bằng: A 1,780.10-30 kg B 0,561.1030 kg C 0,561.1030 J D 1,780.10-30 J Câu 28 Hạt nhân 6027Co cấu tạo từ : A 33 prôtôn 27 nơtrôn B 27 prôtôn 27 nơtrôn C 27 prôtôn 60 nơtrôn D 27 prôtôn 33 nơtrôn Câu 29 Phát biểu sau đúng? Đồng vị nguyên tửhạt nhân chúng có A số khối A B số prôton nhau, số nơtron khác C số nơtron nhau, số prôton khác D khối lượng Câu 30 Cơban 6027Co phóng xạ β- với chu kỳ bán rã T = 5,27 năm Thời gian để 75% khối lượng khối chất phóng xạ phân rã hết là? A 2,635 năm B 2,57 năm C 7,91 năm D 10, 54 năm Câu 31 Radi phóng xạ α có chu kì bán rã 138 ngày Một mẫu Radi có khối lượng g Sau 690 ngày, lượng chất phân rã có giá trị nào? A 0,0625 g B 1,25 g C 1,9375 g D đáp án khác Câu 32 Chọn câu phát biểu khơng đúng? A Hạt nhân có lượng liên kết riêng lớn bền vững B Khi lực hạt nhân liên kết nuclon để tạo thành hạt nhân ln có hụt khối C Chỉ hạt nhân nặng có tính phóng xạ D Trong hạt nhân có số nơtron khơng nhỏ số protơn hạt nhân có hai loại hạt Câu 33 Trong phòng thí nghiệm có lượng chất phóng xạ, ban đầu phút người ta đếm có 360 nguyên tử chất bị phân rã, sau phút có 90 phân tử bị phân rã Chu kì bán rã chất phóng xạ là: A 30 phút B 60 phút C 90 phút D 45 phút Câu 34 Khối lượng khối chất phóng xạ giảm 87,5% sau 24 ngày Chu kì bán rã chất phóng xạ là: A 72 ngày B 36 ngày C 12 ngày D ngày Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 35 Hạt nhân phân 23892U rã phóng xạ qua chuỗi hạt nhân dẫn đến hạt nhân chì bền 20682Pb Chu kì bán rã tồn q trình vào khoảng 4,5 tỷ năm Một mẫu đá cổ có chứa số nguyên tử U238 với số nguyên tử chì Pb206 Hãy ước tính tuổi mẫu đá cổ đó? A 2,25 tỷ năm B 4,5 tỷ năm C 6,75 tỷ năm D tỷ năm Câu 36 Cho khối lượng mặt trời 1,99.1030 Kg Công suất xạ mặt trời 3,9.1026 W Độ giảm tương đối khối lượng mặt trời năm: A 6,88.10-12 % B 6,88.10-14 % C 0,68.10-10 % D 0,066% Câu 37 Hạt nhân 23892U đứng yên, phân rã α thành hạt nhân Thôri Động hạt α bay chiếm phần trăm lượng phân rã ? Lấy khối lượng hạt nhân xấp xỉ số khối chúng: A 1,68% B 98,3% C 81,6% D 16,8% Câu 38 Pozitron phản hạt A electron B photon C proton D nơtrino Câu 39 Độ phóng xạ khối chất phóng xạ giảm n lần sau thời gian ΔT Chu kì bán rã chất phóng xạ bằng: ln n A T  T ln B T   ln n  ln  T ln t ln n D T   ln n  ln  T Câu 40 Tìm phát biểu qui tắc dịch chuyển? A Trong phóng xạ α, hạt nhân lùi hai bảng tuần hồn B Trong phóng xạ β–, hạt nhân lùi C Trong phóng xạ β+, hạt nhân tiến D Trong phóng xạ α có kèm tia γ, hạt nhân khơng lùi, khơng tiến Câu 41 Một lượng chất phóng xạ Radon Rn222 có khối lượng ban đầu m0 = mg Sau 15,2 ngày độ phóng xạ giảm 93,75% Độ phóng xạ lượng chất lại là: A 30.1011 Bq B 3,6.1011 Bq C 36.1011 Bq D 3,0.1011 Bq Câu 42 Q trình biến đổi phóng xạ chất phóng xạ phụ thuộc vào A chất dạng đơn chất hay thành phần hợp chất B chất thể rắn, lỏng hay khí C nhiệt độ cao hay thấp C T  Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D xảy điều kiện Câu 43 Biết hạt nhân 23492U đứng yên , phóng hạt α biến đổi thành hạt nhân AZX tỏa lượng W mà ko kèm theo phát tia γ Đông hạt X chiếm % lượng tỏa ra? A 1,7% B 8,3% C 13,9% D 24,2% Câu 44 Động hạt apha bay khỏi hat nhân nguyên tử Ra226 phân rã phóng xạ = 4,78 MeV khối lượng hạt nhân mapha= 4,0015 Vận tốc hạt apha bằng: A 3,79.107 m/s B 1,52.108 m/s C 1,55 m/s D Một kết khác Câu 45 Trong phản ứng hạt nhân khơng có định luật bảo tồn khối lượng hạt nhân nguyên tố khác có A khối lượng khác B độ hụt khối khác C điện tích khác D số khối khác Câu 46 Cho phản ứng hạt nhân: n + 63Li → 31T + 42He + 4,8 MeV Biết: m(n)=1,0087 u, m(T) =3,0160 u, m(α)= 4,0015 u, u = 931,5 MeV/c2 Bỏ qua động hạt trước phản ứng Khối lượng hạt nhân Li là: A 5,9640 u B 6,0140 u C 6,1283 u D 5,9220 u Câu 47 Giả sử sau phóng xạ (kể từ thời điểm ban đầu) số hạt nhân đồng vị phóng xạ lại 25% số hạt nhân ban đầu Chu kì bán rã đồng vị phóng xạ A 0,5 B 1,5 C D Câu 48 Bom nhiệt hạch dùng phản ứng D + T → He + n Biết khối lượng hạt nhân D, T He mD = 2,0136 u; mT = 3,0160 u; mHe = 4,0015 u; khối lượng hạt n mn = 1,0087 u Cho u = 931,5 MeV/c A 1,09.1017 MeV B 1.74.1015 J C 18,08 MeV D 1,89.1015 J Câu 49 Biết khối lượng mα=4,0015 u; mp=1,0073 u; mn=1,0087 u; uc2=931,5 MeV Năng lượng tối thiểu toả tổng hợp 22,4 l khí Heli (ở đktc) từ nuclơn A 1,41.1024 MeV B 2,5.1026 MeV C 1,11.1027 MeV D 1,71.1025 MeV Câu 50 Khi hạt nhân nguyên tử phóng xạ tia α tia β- hạt nhân nguyên tử biến đổi A số prôtôn giảm 4, số nơtrôn giảm B số prôtôn giảm 1, số nơtrôn giảm Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C số prôtôn giảm 3, số nơtrôn giảm D số prôtôn giảm 1, số nơtrôn giảm ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: A Câu 2: D Câu 3: D Câu 4: B Câu 5: C Câu 6: D Câu 7: Câu 8: D Câu 9: C Câu 10: C Câu 11: B Câu 12: D Câu 13: D Câu 14: C Câu 15: B Câu 16: B Câu 17: A Câu 18: A Câu 19: A Câu 20: D Câu 21: C Câu 22: A Câu 23: A Câu 24: D Câu 25: B Câu 26: A Câu 27: A Câu 28: D Câu 29: B Câu 30: D Câu 31: C Câu 32: C Câu 33: B Câu 34: D Câu 35: B Câu 36: A Câu 37: B Câu 38: A Câu 39: C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 40: A Câu 41: B Câu 42: D Câu 43: A Câu 44: D Vì vận tốc lớn nên ta không dùng công thức Theo công thức thuyết tương đối : Động = Câu 45: Câu 46: Câu 47: Câu 48: Câu 49: Câu 50: B B B C D D ... năm: A 6 ,88 .1 0-1 2 % B 6 ,88 .1 0-1 4 % C 0, 68. 1 0-1 0 % D 0,066% Câu 37 Hạt nhân 2 389 2U đứng yên, phân rã α thành hạt nhân Thôri Động hạt α bay chiếm phần trăm lượng phân rã ? Lấy khối lượng hạt nhân xấp... 35 Hạt nhân phân 2 389 2U rã phóng xạ qua chuỗi hạt nhân dẫn đến hạt nhân chì bền 206 82 Pb Chu kì bán rã tồn q trình vào khoảng 4,5 tỷ năm Một mẫu đá cổ có chứa số nguyên tử U2 38 với số nguyên tử. .. 21 Nhận xét sau cấu tạo hạt nhân nguyên tử? A Tỉ lệ số prôtôn số nơtrôn hạt nhân nguyên tố B Lực liên kết nuclơn hạt nhân có bán kính tác dụng nhỏ lực tĩnh điện C Hạt nhân có lượng liên kết riêng
- Xem thêm -

Xem thêm: 20 hạt nhân nguyên tử đề 8 , 20 hạt nhân nguyên tử đề 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay