10 ôn tập sóng ánh sáng đề 3

7 30 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:25

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 10 - Ơn tập Sóng ánh sáng - Đề Câu 1: (CĐ 2007): Trong thí nghiệm Iâng (Y-âng) giao thoa ánh sáng, hai khe hẹp cách khoảng a = 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát D = 1,5 m Hai khe chiếu xạ có bước sóng λ = 0,6 μm Trên thu hình ảnh giao thoa Tại điểm M cách vân sáng trung tâm (chính giữa) khoảng 5,4 mm có vân sáng bậc (thứ) A B C D Câu 2: (CĐ 2007): Quang phổ liên tục nguồn sáng J A phụ thuộc vào thành phần cấu tạo nhiệt độ nguồn sáng J B không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo nhiệt độ nguồn sáng J C không phụ thuộc thành phần cấu tạo nguồn sáng J, mà phụ thuộc vào nhiệt độ nguồn sáng D khơng phụ thuộc vào nhiệt độ nguồn sáng J, mà phụ thuộc thành phần cấu tạo nguồn sáng Câu 3: (CĐ 2007): Tia hồng ngoại tia Rơnghen có chất sóng điện từ, có bước sóng dài ngắn khác nên A chúng bị lệch khác từ trường B có khả đâm xuyên khác C chúng bị lệch khác điện trường D chúng sử dụng y tế để chụp X-quang (chụp điện) Câu 4: (CĐ 2007): Trong phát biểu sau đây, phát biểu sai? A Ánh sáng trắng tổng hợp (hỗn hợp) nhiều ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ tới tím B Ánh sáng đơn sắc ánh sáng khơng bị tán sắc qua lăng kính C Hiện tượng chùm sáng trắng, qua lăng kính, bị tách thành nhiều chùm sáng có màu sắc khác tượng tán sắc ánh sáng D Ánh sáng Mặt Trời phát ánh sáng đơn sắc có màu trắng Câu 5: (CĐ 2007): Một dải sóng điện từ chân khơng có tần số từ 4,0.10 14 Hz đến 7,5.1014 Hz Biết vận tốc ánh sáng chân không c = 3.10 m/s Dải sóng thuộc vùng thang sóng điện từ? A Vùng tia Rơnghen B Vùng tia tử ngoại C Vùng ánh sáng nhìn thấy D Vùng tia hồng ngoại Câu 6: (ĐH 2007): Hiện tượng đảo sắc vạch quang phổ (đảo vạch quang phổ) cho phép kết luận A điều kiện nhiệt độ áp suất, chất hấp thụ xạ ánh sáng có bước sóng B nhiệt độ xác định, chất hấp thụ xạ mà có khả phát xạ ngược lại, phát xạ mà có khả hấp thụ C vạch tối xuất quang phổ liên tục giao thoa ánh sáng D điều kiện, chất hấp thụ xạ ánh sáng Câu 7: (ĐH 2007): Bước sóng xạ màu lục có trị số A 0,55 nm Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B 0,55 mm C 0,55 μm D 55 nm Câu 8: (ĐH 2007): Các xạ có bước sóng khoảng từ 3.10- -9m đến 3.10 -7m A tia tử ngoại B ánh sáng nhìn thấy C tia hồng ngoại D tia Rơnghen Câu 9: (ĐH 2007): Trong thí nghiệm Iâng (Y-âng) giao thoa ánh sáng đơn sắc, hai khe hẹp cách mm, mặt phẳng chứa hai khe cách quan sát 1,5 m Khoảng cách vân sáng liên tiếp 3,6 mm Bước sóng ánh sáng dùng thí nghiệm A 0,48 μm B 0,40 μm C 0,60 μm D 0,76 μm Câu 10: (ĐH 2007): Từ khơng khí người ta chiếu xiên tới mặt nước nằm ngang chùm tia sáng hẹp song song gồm hai ánh sáng đơn sắc: màu vàng, màu chàm Khi chùm tia khúc xạ A gồm hai chùm tia sáng hẹp chùm màu vàng chùm màu chàm, góc khúc xạ chùm màu vàng nhỏ góc khúc xạ chùm màu chàm B chùm tia sáng hẹp song song C gồm hai chùm tia sáng hẹp chùm màu vàng chùm màu chàm, góc khúc xạ chùm màu vàng lớn góc khúc xạ chùm màu chàm D chùm tia màu vàng chùm tia màu chàm bị phản xạ tồn phần Câu 11: (CĐ 2008): Trong thí nghiệm Iâng (Y-âng) giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 540 nm thu hệ vân giao thoa quan sát có khoảng vân i1 = 0,36 mm Khi thay ánh sáng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ2 = 600 nm thu hệ vân giao thoa quan sát có khoảng vân A i2 = 0,60 mm B i2 = 0,40 mm C i2 = 0,50 mm D i2 = 0,45 mm Câu 12: (CĐ 2008): Trong thí nghiệm Iâng (Y-âng) giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc Biết khoảng cách hai khe hẹp 1,2 mm khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp đến quan sát 0,9 m Quan sát hệ vân giao thoa với khoảng cách vân sáng liên tiếp 3,6 mm Bước sóng ánh sáng dùng thí nghiệm A 0,50.10-6 m B 0,55.10-6 m C 0,45.10-6 m D 0,60.10-6 m Câu 13: (CĐ 2008): Ánh sáng đơn sắc có tần số 5.10 14 Hz truyền chân khơng với bước sóng 600 nm Chiết suất tuyệt đối môi trường suốt ứng với ánh sáng 1,52 Tần số bước sóng ánh sáng truyền môi trường suốt Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A nhỏ 5.1014 Hz bước sóng 600 nm B lớn 5.1014 Hz bước sóng nhỏ 600 nm C 5.1014 Hz bước sóng nhỏ 600 nm D 5.1014 Hz bước sóng lớn 600 nm Câu 14: (CĐ 2008): Tia hồng ngoại xạ có A chất sóng điện từ B khả ion hố mạnh khơng khí C khả đâm xuyên mạnh, xuyên qua lớp chì dày cỡ cm D bước sóng nhỏ bước sóng ánh sáng đỏ Câu 15: (CĐ 2008): Khi nói tia tử ngoại, phát biểu sai? A Tia tử ngoại có tác dụng mạnh lên kính ảnh B Tia tử ngoại có chất sóng điện từ C Tia tử ngoại có bước sóng lớn bước sóng ánh sáng tím D Tia tử ngoại bị thuỷ tinh hấp thụ mạnh làm ion hố khơng khí Câu 16: (ĐH 2008): Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Iâng (Y-âng), khoảng cách hai khe 2mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát 1,2m Chiếu sáng hai khe ánh sáng hỗn hợp gồm hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng 500 nm 660 nm thu hệ vân giao thoa Biết vân sáng (trung tâm) ứng với hai xạ trùng Khoảng cách từ vân đến vân gần màu với vân A 4,9 mm B 19,8 mm C 9,9 mm D 29,7 mm Câu 17: (ĐH 2008): Tia Rơnghen có A chất với sóng âm B bước sóng lớn bước sóng tia hồng ngoại C chất với sóng vơ tuyến D điện tích âm Câu 18: (ÐH 2008) Phát biểu sau sai nói ánh sáng đơn sắc? A Chiết suất môi trường suốt ánh sáng đỏ lớn chiết suất mơi trường ánh sáng tím B Ánh sáng đơn sắc ánh sáng không bị tán sắc qua lăng kính C Trong mơi trường truyền, vận tốc ánh sáng tím nhỏ vận tốc ánh sáng đỏ D Trong chân không, ánh sáng đơn sắc khác truyền với vận tốc Câu 19: (ĐH 2008) Phát biểu sau nói quang phổ? A Quang phổ liên tục nguồn sáng phụ thuộc thành phần cấu tạo nguồn sáng B Mỗi ngun tố hóa học trạng thái khí hay nóng sáng áp suất thấp cho quang phổ vạch riêng, đặc trưng cho nguyên tố C Để thu quang phổ hấp thụ nhiệt độ đám khí hay hấp thụ phải cao nhiệt độ nguồn sáng phát quang phổ liên tục D Quang phổ hấp thụ quang phổ ánh sáng vật rắn phát vật nung nóng Câu 20: (CĐ 2009): Khi nói quang phổ, phát biểu sau đúng? Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A Các chất rắn bị nung nóng phát quang phổ vạch B Mỗi nguyên tố hóa học có quang phổ vạch đặc trưng nguyên tố C Các chất khí áp suất lớn bị nung nóng phát quang phổ vạch D Quang phổ liên tục nguyên tố đặc trưng cho nguyên tố Câu 21: (CĐ 2009): Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách hai khe mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát 2m khoảng vân 0,8 mm Cho c = 3.108 m/s Tần số ánh sáng đơn sắc dùng thí nghiệm A 5,5.1014 Hz B 4,5 1014 Hz C 7,5.1014 Hz D 6,5 1014 Hz Câu 22: (CĐ 2009):Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến m Ánh sáng đơn sắc dùng thí nghiệm có bước sóng 0,5 µm Vùng giao thoa rộng 26 mm (vân trung tâm giữa) Số vân sáng A 15 B 17 C 13 D 11 Câu 23: (CĐ 2009):Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, nguồn sáng gồm xạ có bước sóng λ1= 750 nm, λ2= 675 nm λ3 = 600 nm Tại điểm M vùng giao thỏa mà hiệu khoảng cách đến hai khe 1,5 mm có vân sáng xạ A λ2 λ3 B λ3 C λ1 D λ2 Câu 24: (CĐ 2009): Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa với nguồn sáng đơn sắc, hệ vân có khoảng vân i Nếu khoảng cách hai khe nửa khoảng cách từ hai khe đến gấp đơi so với ban đầu khoảng vân giao thoa A giảm bốn lần B không đổi C tăng lên hai lần D tăng lên bốn lần Câu 25: (CĐ): Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách hai khe 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến 2m Trong hệ vân màn, vân sáng bậc cách vân trung tâm 2,4 mm Bước sóng ánh sáng đơn sắc dùng thí nghiệm A 0,5 µm B 0,7 µm C 0,4 µm D 0,6 µm Câu 26: (CĐ 2009): Phát biểu sau đúng? A Ánh sáng đơn sắc ánh sáng bị tán sắc qua lăng kính B Ánh sáng trắng hỗn hợp vô số ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C Chỉ có ánh sáng trắng bị tán sắc truyền qua lăng kính D Tổng hợp ánh sáng đơn sắc ánh sáng trắng Câu 27: (ĐH 2009): Phát biểu sau ? A Chất khí hay áp suất thấp kích thích nhiệt hay điện cho quang phổ liên tục B Chất khí hay kích thích nhiệt hay điện cho quang phổ vạch C Quang phổ liên tục nguyên tố đặc trưng cho nguyên tố D Quang phổ vạch nguyên tố đặc trưng cho nguyên tố Câu 28: (ĐH 2009):Chiếu xiên chùm sáng hẹp gồm hai ánh sáng đơn sắc vàng lam từ khơng khí tới mặt nước A chùm sáng bị phản xạ tồn phần B so với phương tia tới, tia khúc xạ vàng bị lệch tia khúc xạ lam C tia khúc xạ ánh sáng vàng, tia sáng lam bị phản xạ toàn phần D so với phương tia tới, tia khúc xạ lam bị lệch tia khúc xạ vàng Câu 29: (ÐH 2009): Trong chân không, xạ xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là: A tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen B tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia Rơn-ghen, tia tử ngoại C ánh sáng tím, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen D tia Rơn-ghen, tia tử ngoại, ánh sáng tím, tia hồng ngoại Câu 30: (ĐH 2009):Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38 µm đến 0,76 µm Tại vị trí vân sáng bậc ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,76 µm có vân sáng ánh sáng đơn sắc khác? A B C D ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: A khoảng vân i = λ.D/a = 0,6.1,5/0,5 = 1,8 mm => xM/i = 5,4/1,8 = => M vân sáng bậc Câu 2: C Quang phổ liên tục nguồn sáng J : không phụ thuộc thành phần cấu tạo nguồn sáng J, mà phụ thuộc vào nhiệt độ nguồn sáng Câu 3: B Tia hồng ngoại tia Rơnghen có bước sóng dài ngắn khác nên có khả đâm xuyên khác Câu 4: D phát biểu sai là: Ánh sáng Mặt Trời phát ánh sáng đơn sắc có màu trắng (vì ánh sáng mặt trời gồm vô số ánh sáng đơn sắc) Câu 5: C Hiên tượng đảo vạch quang phổ cho phép kết luận: Ở nhiệt độ xác định, chất hấp thụ xạ mà có khả phát xạ ngược lại, phát xạ mà có khả hấp thụ Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 6: B Hiên tượng đảo vạch quang phổ cho phép kết luận: Ở nhiệt độ xác định, chất hấp thụ xạ mà có khả phát xạ ngược lại, phát xạ mà có khả hấp thụ Câu 7: C Vì 500 nm < λlục < 575 nm => Bước sóng xạ màu lục có trị số λlục = 0,55 μm Câu 8: A Vì 3.10 -9m < λ < 3.10 -7m => thuộc vùng tia tử ngoại Câu 9: C Khoảng cách vân sáng liên tiếp 3,6 mm => 4i = 3,6 => i = 0,9 mm Bước sóng ánh sáng dùng thí nghiệm là: λ = i.a/D = 0,9.1/1,5 = 0,60 μm Câu 10: C Do chiết suất nước ánh sáng đơn sắc xếp n(vàng) < n(chàm) mà sinr = sini/n => sinr(vàng) > sinr(chàm) => r(vàng) > r(chàm) Câu 11: B ta có : i1 = λ1 D/a (1) i2 = λ2 D/a (2) từ (1) (2) => i1 λ2 = i2.λ1 => i2 = 0,36.600/540 = 0,4 mm Câu 12: D khoảng cách vân sáng liên tiếp 3,6 mm => 8i = 3,6 => i = 0,45 mm => Bước sóng ánh sáng dùng thí nghiệm : λ = i.a/D = 0,45.1,2/0,9 = 0,60.10-6 m Câu 13: C truyền từ môi trường suốt sang môi trường suốt khác tần số khơng đổi bước sóng λ' = λ/n = 600/1,52 = 394,7 nm =>Tần số bước sóng ánh sáng truyền môi trường suốt 5.1014 Hz bước sóng nhỏ 600 nm Câu 14: A Câu 15: C Câu 16: C +) λ1/λ2 = 500/660 = 25/33 = k2/k1 =>Khoảng cách từ vân đến vân gần màu với vân x = k1 λ1.D/a = 33.0,5.1,2/2 = 9,9 mm Câu 17: C Câu 18: A Câu 19: B Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 20: B Câu 21: C Bước sóng ánh sáng là: λ = i.a/D = 0,8.1/2 = 0,4 µm =>Tần số ánh sáng đơn sắc là: f = c/λ = 3.108/(0,4.10 -6) = 7,5.1014 Hz Câu 22: C khoảng vân i = λ.D/a = 0,5.2/0,5 = mm => Số vân sáng là: Ns = 2.[26/(2.i)] + = 13 ( [26/(2.i)] lấy phần nguyên) Câu 23: C ta có: d2 - d1 = 1,5 = 2.0,75 => Tại điểm M có vân sáng xạ λ1 Câu 24: D ta có: i = λ.D/a a' = a/2 D' = 2D i' = λ.D'/a' = 4i Câu 25: C Vị trí vân sáng bậc x = 3.λ.D/a 2,4 = 3.λ.2/1 => λ = 0,4 µm Câu 26: B Câu 27: D Câu 28: B ta có:n(vàng) < n(lam) mà sinr = sini/n => sinr(vàng) > sinr(lam) => r(vàng) > r(lam) => so với phương tia tới, tia khúc xạ vàng bị lệch tia khúc xạ lam Câu 29: A theo thang sóng điện từ ta có thứ tự giảm dần là: tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen Câu 30: D +)vị trí vân sáng bậc ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,76 µm là: x = 4.0,76.D/a (1) +)vị trí vân sáng điểm là: x = k.λ.D/a (2) từ (1) (2) => λ = 3,04/k mà ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38 µm đến 0,76 µm => 0,38 < 3,04/k < 0,76 => < k < (lấy dấu =) hay k = 4,5,6,7,8 => có vân sáng (trừ vị trí vân sáng bậc ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,76 µm ) ... tiếp 3, 6 mm Bước sóng ánh sáng dùng thí nghiệm A 0,50 .1 0- 6 m B 0,55 .1 0- 6 m C 0,45 .1 0- 6 m D 0,60 .1 0- 6 m Câu 13: (CĐ 2008): Ánh sáng đơn sắc có tần số 5 .10 14 Hz truyền chân không với bước sóng. .. mơi trường ánh sáng tím B Ánh sáng đơn sắc ánh sáng khơng bị tán sắc qua lăng kính C Trong môi trường truyền, vận tốc ánh sáng tím nhỏ vận tốc ánh sáng đỏ D Trong chân không, ánh sáng đơn sắc... nghiệm Iâng (Y-âng) giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 540 nm thu hệ vân giao thoa quan sát có khoảng vân i1 = 0 ,36 mm Khi thay ánh sáng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ2 =
- Xem thêm -

Xem thêm: 10 ôn tập sóng ánh sáng đề 3 , 10 ôn tập sóng ánh sáng đề 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay