Đề ôn luyên 60 câu 90p đề 2

9 13 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:24

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 ĐỀ I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 CÂU) Câu Đối với vật dao động điều hòa A gia tốc vật có độ lớn tăng dần từ vị trí biên vị trí cân B vận tốc vật có độ lớn giảm dần từ vị trí biên vị trí cân C vận tốc vật biến thiên điều hòa ngược pha với li độ vật D lực kéo tác dụng lên vật biến thiên điều hòa ngược pha với li độ vật Câu Chọn phát biểu dao động lắc đơn A Khi góc lệch 0, gia tốc lớn nhất, lực căng dây lớn B Khi góc lệch 0, gia tốc 0, lực căng dây nhỏ C Khi góc lệch cực đại, gia tốc nhỏ nhất, lực căng dây nhỏ D Khi góc lệch cực đại, gia tốc lớn nhất, lực căng dây nhỏ Câu Treo cầu vào lò xo lò xo dãn đoạn Al0 = 5cm Nâng cầu lên vị trí cho lò xo khơng biến dạng thả nhẹ cho càu dao động điều hòa Chọn t = lúc thả cho cầu dao động, trục Ox hướng thẳng đứng từ lên, gốc O vị trí cân cầu Bỏ qua ma sát lực cản Phương trình dao động cầu là:   A x  5cos 10 2t   (cm) 2    B x  5cos 10 2t   (cm) 2  C x  5cos 10 2t (cm) D x  5cos 10 2t   (cm)     Câu Chọn phát biểu lực căng dây lắc đơn dao động A Lực căng dây lớn trọng lực vật B Khi dây có phương thẳng đứng lực căng dây trọng lực C Lực căng dây lớn vị trí cân D Lực căng dây lớn vị trí biên Câu Chọn phát biểu sai Trong q trình dao động điều hòa lắc lò xo, A tỉ lệ với bình phương chu kì dao động B tỉ lệ với tần số dao động C Tỉ lệ với chu kì dao động D Tỉ lệ với bình phương biên độ dao động Câu Một đồng hồ dùng lắc đơn, ngày chạy chậm phút Cần phải điều chỉnh chiều dài lắc để đồng hồ chạy đúng? A Tăng chiếu dài 0,42% B Giảm chiều dài 0,42% C Tăng chiều dài 0,21 % D Giảm chiều dài 0,21 % Câu Một vật đồng thời tham gia vào hai dao động phương, tương ứng với     phương trình: x1  4cos 10t   (cm , x  4cos 10t   (cm) , 6 2   Phương trình vận tốc là:   A v  40 cos 10t   (cm / s) 3    B v  40 cos 10t   (cm / s) 3  2     C v  40 cos 10t  D v  40 cos 10t   (cm / s)  (cm / s)  6   Câu Một nguồn sóng dao động điều hòa theo phương trình:   x  Acos  3t   (cm) 4  Khoảng cách hai điểm gần phương truyền sóng có độ lệch pha 0,8m Tốc độ truyền sóng A 1,6m/s B 3,2m/s C 4,8m/s D 0,8m/s Câu Trong tượng sóng dừng, khoảng cách nút sóng bụng sóng A số lẻ lần phần tư bước sóng B số chẵn lần nửa bước sóng, C số lẻ lần nửa bước sóng D số lẻ lần bước sóng Câu 10 Trên mặt chất lỏng có hai nguồn A, B dao động đồng pha phát sóng có bước sóng 4mm, truyền mặt chất lỏng Khoảng cách từ điểm M1 đến nguồn sóng A, B là: d1 = 3,25cm, d'1 = 6,45cm; khoảng cách từ điểm M2 đến nguồn sóng A, B là: d2 = 2,3cm, d'2 = 5,3cm Coi biên độ sóng nguồn gửi tới điểm Hai điểm M1, M2 dao động nào? A M1 đứng yên, M2 dao động với biên độ cực đại B M1 dao động với biên độ cực đại, M2 đứng yên C Cả hai điểm đứng yên D Cả hai điểm dao động với biên độ cực đại Câu 11 Một loa có dạng hình nón có nửa góc đỉnh  Công suất phát âm P Nếu coi môi trường không hấp thụ âm âm truyền hình nón, điểm trục hình nón cách loa khoảng r, có P.2.r (1  cos ) cường độ âm là: A B C P 2r (1  cos ) P.r (1  cos ) D P  r (1  cos ) Câu 12 Dòng điện xoay chiều có tần số góc 120 rad/s Trong giây số lần dòng điện đổi chiều số lần cường độ dòng điện đạt độ lớn cực đại là: A 60 120 B 120 240 C 120 60 D 120 120 Câu 13 Một dòng điện xoay chiều có tần số 60Hz cường độ hiệu dụng 2A Vào thời điểm t = 0, cường độ dòng điện 2A tăng dần Biểu thức cường độ dòng điện tức thời là:   A i  2 cos 120t   (A) 4  B i  2 cos 120t   (A)   D i  2 cos 120t   (A) 4  Câu 14 Điện áp hai tụ điện có biểu thức: Dung kháng tụ điện 200 Phát biểu nêu sau tụ điện này? A Chu kì dòng điện 0,02s C i  2 cos 120t  (A) B Điện áp hiệu dụng hai tụ điện 120 V C Lúc t = cường độ dòng điện qua tụ điện i = 0,3A D Cường độ hiệu dụng tụ điện 0,6A Câu 15 Trong đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp, cường độ dòng điện tức thời mạch i, điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch u, tổng trở đoạn mạch Z Biểu thức u = iZ độ lệch pha u i http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word   C  D  2 Câu 16 Trong đoạn mạch xoay chiều, hệ số công suất cos = A đoạn mạch khơng có cảm kháng B đoạn mạch khơng có điện trở C đoạn mạch gồm tụ điện cuộn cảm mắc nối tiếp D Trong đoạn mạch có tượng cộng hưởng điện Câu 17 Để làm giảm dung kháng tụ phẳng mắc mạch điện xoay chiều ta làm sau: A Thay chất điện môi hai tụ chất điện mơi khác có số điện mơi lớn B Tăng khoảng cách hai tụ điện C Giảm tần số điện áp đặt vào hai tụ D Giảm điện tích đối diện hai tụ Câu 18 Lần lượt mắc điện trở R, cuộn dây cảm có hệ số tự cảm L vào điện áp xoay chiều A B u = 120 cost (V) thấy cường độ hiệu dụng dòng điện qua dụng cụ 1,2A Nếu mắc nối tiếp hai dụng cụ nối với điện áp nói cường độ hiệu dụng dòng điện mạch điện là: A 1,2A B.0.6A C 0,6 D 1,2 A Câu 19 Trong máy phát điện xoay chiều hoạt động, suất điện động xuất cuộn dây đạt giá trị cực đại A cực Bắc nam châm vị trí đối diện với cuộn dây B cực Nam nam châm vị trí đối diện với cuộn dây C cuộn dây vị trí cách hai cực Bắc, Nam liền kề D cuộn dây vị trí khác vị trí nói Câu 20 Người ta cần truyền xa công suất điện 10MW điện áp 50kV, mạch có hệ số công suất cos = 0,8 Muốn phần mát lượng đường dây khơng vượt q 5%, điện trở đường dây phải thỏa mãn điều kiện A R  12 B R < 32 C R < 8 D R  16 Câu 21 Mạch dao động lí tưởng gồm tụ điện có điện dung C = 4nF cuộn cảm có độ tự cảm L = 1mH Nếu hiệu điện cực đại hai ban tụ 6V, cường độ dòng điện cực đại mạch có giá trị A 12mA B 6mA C 3mA D 2mA Câu 22 Trong mạch LC, tăng số vòng dây cuộn cảm lên lần, chu kì dao động riêng mạch A giảm lần B tăng lần C giảm lần D tăng lần Câu 23 Chọn phát biểu sai lượng điện từ mạch dao động lí tưởng LC A Năng lượng điện trường tập trung hai tụ điện B Năng lượng từ trường tập trung bên cuộn cảm C Khi lượng điện trường tăng lượng từ trường tăng D Năng lượng điện trường từ trường biến thiên tuần hồn với tần số Câu 24 Vùng phủ sóng mặt đất vệ tinh thông tin 8000km2 Giả sử vệ tinh có máy phát sóng điện từ có cơng suất 1kW Cường độ trung bình sóng thu mặt đất A 6,25.10-6W/m2 B 1,25.10-7W/m2 C 6,25.10-7W/m2 D 1,25.10-3W/m2 Câu 25 Chọn phát biểu ánh sáng đơn sắc A Trong mơi trường suốt, ánh sáng tím truyền nhanh ánh sáng đỏ http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word B Trong môi trường vật chất, ánh sáng đơn sắc khác truyền với tốc độ C Bước sóng ánh sáng đơn sắc phụ thuộc vào môi trường D Tần số ánh sáng đơn sắc phụ thuộc vào môi trường Câu 26 Một xạ điện từ khơng khí có bước sóng 0,84m Khi xạ truyền vào nước có chiết suất 4/3 bước sóng là: A 0,63m B 0,21m C 0,26m D 10,4m Câu 27 Chiếu ánh sáng trắng (bước sóng từ 0,4m đến 0,76m) vào hai khe hẹp thí nghiệm Y-âng Biết khoảng cách hai khe 0,5mm khoảng cách từ hai khe đến m Bứt xạ đơn sắc không cho vân sáng điểm cách vân trung tâm 5,4mm? A 0,480m B 0,45m C 0,54m D 0,675m Câu 28 Chọn phát biểu sai Tia hồng ngoại A có tác dụng nhiệt B gây hiệu ứng quang điện hầu hết kim loại C tác dụng lên số loại kính ảnh D khơng nhìn thấy Câu 29 Tia Rơn-ghen sinh A chiếu vào kim loại chùm phơtơn có bước sóng ngắn giới hạn quang điện B chùm ion có tốc độ cao đập vào kim loại có nguyên tử lượng lớn C chùm electron có tốc độ cao đập vào kim loại có nguyên tử lượng lớn D chiếu chùm ánh sáng trắng qua đèn chứa khí lỗng Câu 30 Hiện tượng sau khơng liên quan đến tính chất lượng tử ánh sáng? A Hiện tượng giao thoa ánh sáng B Hiện tượng quang phát quang C Hiện tượng quang điện D Hiện tượng phát quang phổ vạch Câu 31 Chọn phát biểu sai dùng thuyết lượng lử để giải thích tượng quang điện A Phơtơn ánh sáng kích thích có lượng nhỏ cơng electron kim loại, khơng gây tượng quang điện B Để giải phóng êlectron khỏi kim loại phơtơn phải có lượng tối thiểu cơng thoát electron khỏi kim loại C Năng lượng phôtôn hấp thụ, phần dùng để thực cơng thốt, phần lại chuyển thành động năng; electron bứt khỏi kim loại D Mọi phơtơn có bước sóng nhỏ giới hạn quang điện chiếu tới kim loại làm bật electron quang điện Câu 32 Một đèn có cơng suất 12W Nếu đèn phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6m với hiệu suất phát quang 4% số phôtôn phát 1s là: A 2,90.1023 B 1,45.1018 C 1,18.1023 D 3,62.1019 Câu 33 Chọn phát biểu sai A Sự phát quang chất xảy có ánh sáng thích hợp chiếu vào B Sự phát quang chất lỏng khí thường có thời gian phát quang ngắn C Tần số ánh sáng phát quang lớn tần số ánh sáng mà chất phát quang hấp thụ D Thời gian phát quang chất khác có giá trị khác Câu 34 Một hạt có khối lượng nghỉ m0 Khi chuyển động với vận tốc v, khối lượng hạt tăng thêm 25% so với khối lượng nghỉ Tỉ số tốc độ V hạt với tốc độ C ánh sáng trắng chân không A 0,4 B 0,36 C 0,8 D 0,6 Câu 35 Khi ngun tử hiđrơ kích thích chuyển lên mức lượng E4 (ứng với electron quỹ đạo N) phát http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word A vô số vạch quang phổ B ba vạch quang phổ C bốn vạch quang phổ D sáu vạch quang phổ Câu 36 Chọn phát biểu nói cấu tạo hạt nhân nguyên tử A Mọi hạt nhân ngun tử có chứa phơtơn nơtron B Hai ngun tử khác có số prơtơn nơtron hoàn toàn khác C Hai nguyên tử có số nơtron khác hai đồng vị D Hai ngun tử có số prơtơn khác hai nguyên tử thuộc hai nguyên tử khác Câu 37 Biết chu kì bán rã urani 4,5.109 năm Hằng số phóng xạ chất A 1,54.10-10 năm -1 B 2,22.1-9 năm-1 C 5,54.10-9 năm -1 D 2,22.10-10 năm-1 Câu 38 Giả thiết trình biến đổi sau xảy phóng xạ    : 233 Np 93 209 83 Bi Số lần phóng xạ    trình là: A B C Câu 39 Chỉ nhận xét sai nói tia anpha A hạt anhpha thực chất hạt nhân nguyên tử heli  He D  B Khi qua điện trường hai tụ điện, tia anpha bị lệch phía âm C Khi qua từ trường, tia anpha không bị lệch hướng D Tia anpha làm ion hóa mơi trường Câu 40 Các có khối lượng cỡ Mặt Trời "sống" tới 10 tỉ năm sau biến thành A chắt trắng B punxa C biến quang D lỗ đen II PHẦN RIÊNG (10 CÂU) Thí sinh làm hai phần (phần A phần B) A THEO CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN (10 câu, từ câu 41 đến câu 50) Câu 41 Một lắc đơn gồm viên bi nhỏ khối lượng m dây treo có chiếu dài l, đầu dây buộc cố định điểm A Kéo viên bi cho dây căng hợp với phương thẳng đứng góc 60°, thả nhẹ lắc Bỏ qua lực cản Điều sau lắc này? A Con lắc dao động điều hòa với chu kì T = 2 l g l B Con lắc dao động tuần hoàn, lượng dao động mg C Lực căng cực đại dây treo lắc mg D Con lắc dao động khơng tuần hồn, lượng dao động khơng bảo tồn Câu 42 Có hai nguồn sóng âm kết hợp đặt cách 12m Di chuyển khoảng hai nguồn âm thấy điểm nghe âm có độ to cực đại (không kể hai điểm trùng hai nguồn âm) Biết tốc độ truyền âm khơng khí 340m/s Âm trai nguồn phát có bước sóng A 2,4m B 1,2m C 1,8m D 0,6m Câu 43 Cho đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở R = 50 mắc nối tiếp với cuộn cảm có độ tự cảm L thay đổi Điện áp hai đầu đoạn mạch u  220 cos100t(V) Để công suất tiêu thụ đoạn mạch lớn nhất, cần phải điều cho L (H) C (H) A 0(H) B D  2  Câu 44 Chọn phát biểu sai mối liên hệ lượng điện trường lượng từ trường mạch LC lí tưởng có dao động điện từ riêng A Năng lượng điện trường lượng từ trường biến thiên tuần hoàn với chu kì http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word B Năng lượng điện trường lượng từ trường biến thiên đồng pha C Năng lượng điện trường cực đại lượng từ trường cực đại D Tại thời điểm, tổng lượng điện trường lượng từ trường không thay đổi Câu 45 Cho đoạn mạch RLC nối tiếp, cuộn dây cảm, độ tự cảm L thay đổi giới hạt rộng Điều chỉnh độ tự cảm L điện áp hai đầu cuộn dây đạt giá trị cực đại là: A U Z C2  R 2R B U Z C2  R R C UR ZC2  R Câu 46 Sóng vơ tuyến phản xạ tốt tầng điện li A sóng dài B sóng trung C sóng ngắn D UR Z C2  R D sóng cực ngắn 210 Po chất phóng xạ tia  Chu kì bán rã Po 138 ngày đêm Giả sử ban đầu có Câu 47 Pôlôni 84 3,36g pôlôni Sau 414 ngày đêm, số nguyên tử chất bị phân rã A 8,428.1020 nguyên tử B 4,828.1020 nguyên tử C 1,204.1020 nguyên tử D 1,402.1020 nguyên tử Câu 48 Có hai chất phóng xạ A B với chu kì bán rã TA, TB với TB = 2TA Khối lượng ban đầu chúng mA, mB Sau khoảng thời gian 2TB khối lượng chất bị phân rã tương ứng là: A 0,125mA; 0,25mB B 0,25mA; 0,125mB C 0,9375mA; 0,75mB D 0,75mA; 0,875mB Câu 49 Cho phản ứng tổng hợp hạt nhân: D 12 D  X 10 n Biết độ hụt khối hạt D mD = 0,0024u hạt X mX = 0,0083u Phản ứng A tỏa lượng 3,26MeV B tỏa lượng 4,49MeV C thu lượng 3,26MeV D thu lượng 4,49MeV Câu 50 Chọn phát hiểu sai A Thiên hà hệ thống gồm nhiều loại vệ tinh vân B Thiên hà gọi Ngân Hà C Thiên hà gần thiên hà Tiên Nữ, cách Mặt Trời nghìn năm ánh sáng D Mỗi thiên hà có đến hàng trăm tỉ ngơi B THEO CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO (10 câu, từ càu 51 đến câu 60) Câu 51 Một vật chuyển động nhanh dần đường tròn bán kính R với gia tốc góc  Tại vị trí vật có gia tốc hướng tâm lần gia tốc tiếp tuyến, tốc độ dài vật là: A  R B 2 R C 3 R D 0,5 R Câu 52 Momen lực tác dụng lên vật rắn, trục xác định A đặc trưng cho tác dụng làm quay vật lực B có giá trị lớn giá lực qua trục quay C có đơn vị N/m D Tỉ lệ với momen quán tính vật trục quay Câu 53 Một bánh xe có momen qn tính trục quay cố định 0,5kg.m2 đứng yên chịu tác dụng momen lực 12N.m trục quay Bỏ qua lực cản Sau 2s chuyển động (kể từ bắt đầu quay), bánh xe có động quay A 1132J B 576J C.48J D 96J http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Câu 54 Hai lắc đơn I II địa điểm mặt đất dao động với lượng Biên độ góc khối lượng vật nặng chúng 1 = 5°, m; 2 = 8°, 2m Tỉ số chu kì dao động lắc I lắc II A 1,8 B 1,2 C 1,4 D 1,6 Câu 55 Động vật rắn quay quanh trục cố định tỉ lệ với A chu kì quay vật B bình phương momen quán tính vật trục quay C số vòng quay vật đơn vị thời gian D bình phương tốc độ góc vật Câu 56 Phơtơn ánh sáng tím có bước sóng  = 0,4m có khối lượng xấp xỉ A A 2,76.10-45kg B 1,84.10-43kg C 5,52.10-36kg A 5,52.10-36kg Câu 57 Động ban đầu cực đại quang electron tế bào quang điện A phụ thuộc vào cường độ bước sóng ánh sáng kích thích B phụ thuộc vào chất kim loại làm catôt bước sóng ánh sáng kích thích C khơng phụ thuộc vào chất kim loại làm catôt phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng kích thích D khơng phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng kích thích phụ thuộc vào chất kim loại làm catôt Câu 58 Chỉ nhận xét sai nói trạng thái dừng nguyên tử A Trạng thái dừng trạng thái có lượng xác định B Nguyên tử tồn trạng thái dừng C Ở trạng thái dừng nguyên tử không xạ lượng D Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng sang trạng thái dừng khác nguyên tử phát phơtơn Câu 59 Bước sóng ngắn vạch quang phổ dãy Lai-man Ban-me tương ứng 1 = 0,0913 2 = 0,3645m Bước sóng dài vạch phổ dãy Lai-man là: A max = 0,1218m B max = 0,3252m C max = 0,2753m D max = 0,4025m Câu 60 Một vật có khối lượng nghỉ 100kg Giả thiết chuyển động với tốc độ lớn, có khối lượng 125kg Khi vật có động lượng là: A 2,5.1010 kgm/s B 2,25.1010kgm/s C 1,8.1010kgm/s D 1,25.1010kgm/s ĐÁP ÁN D D 3.C C D B D C A 10 B 11 B 12 D 13 A 14 C 15 A 16 B 17 A 18 C 19 C 20 C 21 A 22 B 23 C 24 B 25 C 26 A 27 A 28 B 29 C 30 A 31 D 32 B 33 C 34 D 35 D 36 D 37 A 38 A 39 C 40 A 41 B 42 A 43 A 44 B 45 B 46 C 47 C 48 C 49 A 50 C 51 B 52 A 53 B 54 D 55 D 56 C 57 B 58 D 59 A 60 B HƯỚNG DẪN CHỌN ĐÁP ÁN MỘT SỐ CÂU KHÓ http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Câu C Lò xo có k  mg k g ;    10 2rad / s ; A = 5cm Điều kiện ban  l0 m  l0 đầu: t = x = 5cm Đáp án C thỏa mãn điều kiện Câu C Lực căng dây vị trí có li độ  F = mgcos + mv Tại vị trí cân cos = lớn v có giá trị lớn nên F lớn Câu B Ta có: Tđ l 86400 Tñ  1  ñ Ts 86400  180 480 Ts ls lñ    1    0,0042  lñ  ls  0,0042ls  1 ls  480  240 Vậy phải giảm chiều dài lắc 0,42%   Câu D Trước hết lập phương trình dao động x1  cos 10t   (cm) 3  Đạo hàm hai vế ta có:     v  40 sin 10t    40 cos 10 t   (cm) 3 6   2.0,8   nên  = 3,2m  2 2 Chu kì sóng là: T    s  2  3,2 Tốc độ truyền sóng: v    4,8m / s T Câu 11 B Xét chỏm cầu bị giới hạn mặt cầu bán kính r hình nón có nửa góc đỉnh  Diện tích chỏm cầu S = 22(1 - cos) nên P P I  S 2r (1  cos ) Câu C Gọi bước sóng  :   Câu 14 C Biểu thức i là: i  0,6cos  50t   (A) 3  Khi t = i = 0,6cos Câu 20 C P   = 0,3A RP 0,05U cos2   0,05 P  R   8 P U cos2  Câu 22 B Khi tăng số vòng dây cuộn cảm lên lần độ tự cảm L tăng lên lần, chu kì dao động T = 2 LC tăng lần P  1000  1,25.10 7 (W / m ) S 8.109 D ax 2,7   m Câu 27 A Tọa độ vân sáng: x  a kD k Vì 0,4m    0,76m nên 3,6  k  6,75; k = 4, 5, 6;  = 0,450m; 0,540m 0,675m Câu 24 B Áp dụng công thức: I  http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Câu 32 B Năng lượng phôtôn phát 1s là: E = 0,04.12 = 0,48J hc P = 3,3125.10-19J Năng lượng phôtôn là:  =  E Từ n   1,45.1018  0,693 0,693 Câu 37 A     1,54.1010 năm-1 T 4,5.10 Câu 38 A Gọi x, y số phóng xạ    : 233 = 4x + 209; 93 = 2x - y + 83, ta có x = 6; y = U2R Câu 43 A P  max L = R  (L) Câu 45 B Biến đổi U L  Hàm y  UZ L R   Z L  ZC  R  (Z L  Z C ) Z 2L 2  U R  (Z L  ZC ) Z 2L r  Z 2L 2Z L dy  2   đạt cực trị dZC Z 3C ZC 1 m A  m A  0,0625m A 16 Khối lượng bị phân rã mA - 0,0625mA = 0,9375mA Chất B sau 2TB lại 0,25mB nên khối lượng bị phân rã 0,75mB Câu 48 C Sau thời gian 2TB = 4TA, chất A Câu 51 B 2 R  R,   , v  R   R Câu 54 D E1  mgl1 1m gT 2 gT 2  mg 12 1m ;E  2mg 22 2m 2 4 4 T1 2m   1,6 T2 1m Câu 59 A Vạch có bước sóng ngắn dãy Lai-man ứng với chuyển electron từ vô quỹ đạo K Vạch có bước sóng ngắn dãy Ban-me ứng với chuyển electron từ vô quỹ đạo L Vạch có bước sóng dài dãy Lai-man ứng với chuyển electron từ L K hc hc hc   E K (1);   E L (2) ;  E L  E K (3) 1 2  21 Từ đó:  21  1  0,1248m   1 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word ... 0,75mB Câu 48 C Sau thời gian 2TB = 4TA, chất A Câu 51 B 2 R  R,   , v  R   R Câu 54 D E1  mgl1 1m gT 2 gT 2  mg 12 1m ;E  2mg 22 2m 2 4 4 T1 2m   1,6 T2 1m Câu 59 A... D B D C A 10 B 11 B 12 D 13 A 14 C 15 A 16 B 17 A 18 C 19 C 20 C 21 A 22 B 23 C 24 B 25 C 26 A 27 A 28 B 29 C 30 A 31 D 32 B 33 C 34 D 35 D 36 D 37 A 38 A 39 C 40 A 41 B 42 A 43 A 44 B 45 B 46... đạt độ lớn cực đại là: A 60 120 B 120 24 0 C 120 60 D 120 120 Câu 13 Một dòng điện xoay chiều có tần số 60Hz cường độ hiệu dụng 2A Vào thời điểm t = 0, cường độ dòng điện 2A tăng dần Biểu thức cường
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề ôn luyên 60 câu 90p đề 2 , Đề ôn luyên 60 câu 90p đề 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay