Tổng hợp dao động điều hòa đề 3

9 51 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:24

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Tổng hợp dao động điều hòa - Đề Câu 1: Cho hai dao động điều hồ có phương trình: x1 = A1cos(ωt + π/2) cm x2 = A2sin(ωt) cm Chọn phát biểu sau đúng: A Dao động thứ pha với dao động thứ hai B Dao động thứ ngược pha với dao động thứ hai C Dao động thứ vuông pha với dao động thứ hai D Dao động thứ trễ pha so với dao động thứ hai Câu 2: Hai vật dao động điều hồ có biên độ tần số dọc theo đường thẳng Biết chúng gặp chuyển động ngược chiều li độ nửa biên độ Độ lệch pha hai dao động A 600 B 900 C 1200 D 1800 Câu 3: Một vật thực đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần số, có biên độ 8cm 6cm Biên độ dao động tổng hợp nhận giá trị A 14cm B 2cm C 10cm D 17cm Câu 4: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà phương, tần số có phương trình x1 = 3cos(10πt + π/6)(cm) x2 = 7cos(10πt +13π/6)(cm) Dao động tổng hợp có phương trình A x = 10cos(10πt + π/6)(cm) B x = 10cos(10πt + 7π/3)(cm) C x = 4cos(10πt + π/6)(cm) D x = 10cos(20πt + π/6)(cm) Câu 5: Một vật tham gia đồng thời vào hai dao động điều hồ phương, tần số với phương trình là: x1 = 5cos(4πt + π/3)cm x2 = 3cos(4πt + 4π/3)cm Phương trình dao động vật A x = 2cos(4πt + π/3)cm B x = 2cos(4πt + 4π/3)cm C x = 8cos(4πt + π/3)cm D x = 4cos(4πt +π/3)cm Câu 6: Một vật thực đồng thời hai dao động điều hoà phương, tần số có phương trình dao động x1 = √2 cos(2t + π /3)(cm) x2 = √2 cos(2t - π /6)(cm) Phương trình dao động tổng hợp A x = √ 2cos(2t + π /6)(cm) B x =2cos(2t + π /12)(cm) C x = √3cos(2t + π /3)(cm) D x =2cos(2t - π /6)(cm) Câu 7: Một vật thực đồng thời hai dao động điều hoà phương, tần số 10Hz có biên độ 7cm 8cm Biết hiệu số pha hai dao động thành phần π/3 rad Tốc độ vật vật có li độ 12cm Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A 31,4cm/s B 100cm/s C 157cm/s D 120 π cm/s Câu 8: Một vật thực đồng thời hai dao động điều hồ phương, tần số có phương trình: x1 = A1cos(20t + π /6)(cm) x2 = 3cos(20t +5 π /6)(cm) Biết vận tốc vật qua vị trí cân có độ lớn 140cm/s Biên độ dao động A1 có giá trị A 7cm B 8cm C 5cm D 4cm Câu 9: Một vật thực đồng thời dao động điều hoà phương, tần số f = 5Hz Biên độ dao động pha ban đầu dao động thành phần A1 = 433mm, A2 = 150mm, A3 = 400mm; 1  , 2   , 3    Dao động tổng hợp có phương trình dao động 2 A x = 500cos(10πt + π/6)(mm) B x = 500cos(10πt - π/6)(mm) C x = 50cos(10πt + π/6)(mm) D x = 500cos(10πt - π/6)(cm) Câu 10: Một vật nhỏ có m = 100g tham gia đồng thời dao động điều hoà, phương tần số theo phương trình: x1 = 3cos20t(cm) x2 = 2cos(20t - π/3)(cm) Năng lượng dao động vật A 0,016J B 0,040J C 0,038J D 0,032J Câu 11: Một vật thực đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần số, có biên độ 3cm 7cm Biên độ dao động tổng hợp nhận giá trị A 11cm B 3cm C 5cm D 2cm Câu 12: Một vật có khối lượng m = 200g, thực đồng thời hai dao động điều hồ phương, tần số có phương trình: x1 = 6cos(5 πt – π/2)cm x2 = 6cos5 πt cm Lấy π2 =10 Tỉ số động x = 2√2cm A B C D Câu 13: Cho vật tham gia đồng thời dao động điều hoà phương, tần số có phương trình x1 = 10cos(20 πt + π/3)(cm), x2 = 6√3 cos(20 πt)(cm), x3 = 4√3 cos(20 πt - π/2)(cm), x4 = 10cos(20 πt +2 π/3)(cm) Phương trình dao động tổng hợp có dạng A x = 6√6cos(20 πt + π/4)(cm) Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B x = 6√6cos(20 πt – π/4)(cm) C x = 6cos(20 πt + π/4)(cm) D x = √6cos(20 πt + π/4)(cm) Câu 14: Một vật có khối lượng m, thực đồng thời hai dao động điều hoà phương, tần số có phương trình: x1 = 3cos(ωt + π/6)cm x2 = 8cos(ωt - 5π/6 )cm Khi vật qua li độ x = 4cm vận tốc vật v = 30cm/s Tần số góc dao động tổng hợp vật A 6rad/s B 10rad/s C 20rad/s D 100rad/s Câu 15: Hai dao động điều hồ có phương trình: x1 = A1cos(20 πt + π/2)cm x2 = A2cos(20 πt + π/6)cm Chọn phát biểu sau đúng: A Dao động thứ sớm pha dao động thứ hai góc π/3 B Dao động thứ trễ pha dao động thứ hai góc (-π/3) C Dao động thứ hai trễ pha dao động thứ góc π/6 D Dao động thứ hai sớm pha dao động thứ góc (-π/3) Câu 16: Hai dao động điều hồ có phương trình: x1 = 2cos(20 πt +2 π/3)cm x2 = 3cos(20 πt + π/6)cm Phát biểu sau đúng? A Dao động thứ pha với dao động thứ hai B Dao động thứ ngược pha với dao động thứ hai C Dao động thứ vuông pha với dao động thứ hai D Dao động thứ trễ pha so với dao động thứ hai Câu 17: Hai dao động điều hào phương, tần số, có phương trình: x1 = 3cos(20t + π/3)cm x2 = 4cos(20 πt - 8π/3)cm Chọn phát biểu sau đúng: A Hai dao động x1 x2 ngược pha B Biên độ dao động tổng hợp -1cm C Dao động x2 sớm pha dao động x1 mộ góc (-3π) D Độ lệch pha dao động tổng hợp bằng(-2π) Câu 18: Hai dao động phương, tần số, có biên độ 2cm 6cm Biên độ dao động tổng hợp hai dao động 4cm độ lệch pha hai dao động A 2kπ B (2k – 1)π C (k – 1/2)π D (2k + 1)π/2 Câu 19: Một vật tham gia vào hai dao động điều hồ có tần số A chuyển động tổng hợp vật dao động tuần hoàn tần số B chuyển động tổng hợp vật dao động điều hoà tần số C chuyển động tổng hợp vật dao động điều hồ tần số có biên độ phụ thuộc hiệu số pha hai dao động thành phần D chuyển động vật dao động điều hoà tần số hai dao động thành phần phương Câu 20: Cho thực đồng thời hai dao động điều hoà phương, tần số có phương trình sau: x1 = 10cos(5πt -π/6)(cm) x2 = 5cos(5πt + 5π/6)(cm) Phương trình dao động tổng hợp Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A x = 5cos(5πt -π/6)(cm) B x = 5cos(5πt + 5π/6)(cm) C x = 10cos(5πt -π/6)(cm) D x = 7,5cos(5πt -π/6)(cm) Câu 21: Một vật thực đồng thời hai dao động điều hoà phương, tần số Biết phương trình dao động thứ x1 = 5cos(πt + π/6)cm phương trình dao động tổng hợp x = 3cos(πt + 7π/6 )cm Phương trình dao động thứ hai là: A x2 = 2cos(πt +π/6)cm B x2 = 8cos(πt + π/6)cm C x2 = 8cos(πt + 7π/6)cm D x2 = 2cos(πt + 7π/6)cm Câu 22: Hai dao động điều hoà phương, biên độ A nhau, chu kì T có hiệu pha ban đầu  = 2π/3 Dao động tổng hợp hai dao động có biên độ A 2A B A C D A√2 Câu 23: Một vật thực đồng thời hai dao động điều hồ phương, tần số có phương trình x1 = cos50πt(cm) x2 = √3 cos(50πt - π/2)(cm) Phương trình dao động tổng hợp có dạng A x = 2cos(50 π t + π /3)(cm) B x = 2cos(50 πt - π /3)(cm) C x = (1+ √3 cos(50 π t + π /2)(cm) D x = (1+ √3)cos(50 πt - π /2)(cm) Câu 24: Một vật đồng thời thực hai dao động điều hồ phương, tần số có phương trình: x1 = 2√2cos2πt(cm) x2 = 2√2 sin2πt(cm) Dao động tổng hợp vật có phương trình A x = 4cos(2πt -π/4)cm B x = 4cos(2πt -3π/4)cm C x = 4cos(2πt +π/4)cm D x = 4cos(2πt +3π/4)cm Câu 25: Một vật thực đồng thời hai dao động điều hoà phương, tần số với phương trình: x1 = 3√3 cos(5πt +π/6)cm x2 = 3cos(5πt +2π/3)cm Gia tốc vật thời điểm t = 1/3(s) A 0m/s2 B -15m/s2 C 1,5m/s2 D 15cm/s2 Câu 26: Một vật thực đồng thời hai dao động thành phần: x1 = 10cos(πt +π/6)cm x2 = cos(πt + π/6)cm Phương trình dao động tổng hợp A x = 15cos(πt + π/6)cm B x = 5cos(πt + π/6)cm C x = 10cos(πt + π/6)cm D x = 15cos(π t)cm Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 27: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà phương, tần số có biên độ 6cm 8cm Biên độ dao động tổng hợp 10cm độ lệch pha hai dao động  A 2kπ B (2k -1)π C (k - 1)π D (2k + 1)π/2 Câu 28: Một vật có khối lượng m = 500g, thực đồng thời hai dao động điều hoà phương, tần số có phương trình: x1 = 8cos(2πt + π/2)cm x2 = 8cos 2πt cm Lấy π2 =10 Động vật qua li độ x = A/2 A 32mJ B 64mJ C 96mJ D 960mJ Câu 29: Một vật có khối lượng m = 200g thực đồng thời hai dao động điều hồ có phương trình: x1 = 4cos10t(cm) x2 = 6cos10t(cm) Lực tác dụng cực đại gây dao động tổng hợp vật A 0,02N B 0,2N C 2N D 20N Câu 30: Một vật có khối lượng m = 100g thực đồng thời hai dao động điều hoà phương, tần số f = 10Hz, biên độ A1 = 8cm φ1 = π/3; A2 = 8cm φ2 = - π/3 Lấy π2 =10 Biểu thức vật theo thời gian A Wt = 1,28sin2(20πt )(J) B Wt = 2,56sin2(20πt )(J) C Wt = 1,28cos2(20πt )(J) D Wt = 1280sin2(20πt )(J) ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: B x1 = Acos(ωt + π/2) ; x2 = Asin ωt = Acos(ωt – π/2) => x1 x2 ngược pha Câu 2: C vật có cung biên độ gặp vật ngược chiều có li độ nửa biên độ => Chúng gặp vị trí x = => Độ lệch pha dao động là: = 2arccos( ) = Câu 3: D Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 4: A Câu 5: A Tương tự trên, ta tính A, π/3) Câu 6: B x = 2cos(2t + π/12) Câu 7: A cơng thức, tính nhanh máy tính ta => được: x = x1 + x2 = 2cos(4πt + Câu 8: B Câu 9: B x = 500cos(10 πt – π/3) Câu 10: C Biên độ dao động tổng hợp vật là: A2 = A12+ A22 + 2A1A2.cos => A = √19 cm Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 => Năng lượng dao động vật là: W= = 0,038J Câu 11: C Do |A1 – A2| ≤ A ≤ A1 + A2 => - ≤ A ≤ + ≤ A ≤ 10 Câu 12: B Phương trình dao động tổng hợp vật là: x = x1 + x2= 6√2cos(5 πt – π/4) k = ω m = 50 N/m Động vật qua vị trí x = 2√2 là: Wđ = W - Wt = Wt = = 0,16 J = 0,02J => =8 Câu 13: A => x = 6√6 cos(20 πt + π/4) Câu 14: B Biên độ dao động tổng hợp vật là: A2 = A12+ A22 + 2A1A2.cos = 32 + 82 + 2.3.8.cos(-π) = 25 => A = cm Áp dụng công thức độc lập với thời gian ta được: A2 = x2 + Câu 15: A 52 = 42 + => ω = 10 rad/s Dao động thứ sớm pha dao động thứ => A Câu 16: C Độ lệch pha dao động thứ thứ hai = = => Dao động thứ vuông pha với dao động thứ hai sớm pha dao động thứ hai Câu 17: A Độ lệch pha dao động thứ thứ hai = => Dao động thứ thứ hai dao động ngược pha với Câu 18: B Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 19: C Một vật tham gia dao động điều hòa có tần số chuyển động vật dao động điều hòa tần số hai dao động phương ( độ lệch pha không đổi theo thời gian) Câu 20: A Dùng cơng thức tính A, x = 5cos(5 πt – π/6) Câu 21: C Câu 22: B Câu 23: B x = 2cos(50 πt – π/3) Câu 24: A x = 4cos(2πt –π/4) Câu 25: B Phương trình dao động tổng hợp vật là: x = x1 + x2= 6cos(5 πt + π/3) cm => a = 15cos(5 πt + π/3) m/s => Gia tốc vật thời điểm t = 1/3 s là: a = 15cos(5 π/3 + π/3) = -15 m/s Câu 26: A Ta nhấn máy tính : Mode + Nhập: A1 => Shift => (-) φ1 => => A2 => Shift => (-) => φ2 sau nhấn = shift => => => = x = 15cos(π t + π/6) Câu 27: D Biên độ dao động tổng hợp vật là: A2 = A12+ A22 + 2A1A2.cos 100 = 36 + 64 + 2.6.8.cos => cos = => = π/2 + k2 π Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 28: C Biên độ dao động tổng hợp vật là: A2 = A12+ A22 + 2A1A2.cos = 82 + 82 + 2.8.8.cos(-π/2) => A = √2 cm Động vật qua li độ x = A/2 là: Wđ = W - Wt = = 96 mJ Câu 29: C Biên độ dao động tổng hợp vật là: A2 = A12+ A22 + 2A1A2.cos = 16 + 36 + 2.4.6.cos0 =100 => A =10 cm k = ω 2m = 20 N/m=> Lực tác dụng cực đại lên vật là: F = kA = 20.0,1 = 2N Câu 30: C x = 8cos(20πt) Wt = = 1,28 cos2 (20 πt) ... -1 cm C Dao động x2 sớm pha dao động x1 mộ góc ( -3 π) D Độ lệch pha dao động tổng hợp bằng (-2 π) Câu 18: Hai dao động phương, tần số, có biên độ 2cm 6cm Biên độ dao động tổng hợp hai dao động 4cm... A Dao động thứ pha với dao động thứ hai B Dao động thứ ngược pha với dao động thứ hai C Dao động thứ vuông pha với dao động thứ hai D Dao động thứ trễ pha so với dao động thứ hai Câu 17: Hai dao. .. góc (- /3) C Dao động thứ hai trễ pha dao động thứ góc π/6 D Dao động thứ hai sớm pha dao động thứ góc (- /3) Câu 16: Hai dao động điều hồ có phương trình: x1 = 2cos(20 πt +2 π /3) cm x2 = 3cos(20
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp dao động điều hòa đề 3 , Tổng hợp dao động điều hòa đề 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay