1230 cau dien xoay chieu 100

102 19 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:24

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 www.dethithpt.com CHƯƠNG: ĐIỆN XOAY CHIỀU (1000+) Câu 1: Đối với dòng điện xoay chiều cách phát biểu sau đúng? A Trong cơng nghiệp, dùng dòng điện xoay chiều để mạ điện B Điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng dây dẫn chu kì khơng C Điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng dây dẫn khoảng thời gian không D Công suất toả nhiệt tức thời có giá trị cực đại lần cơng suất tỏa nhiệt trung bình Câu 2: Trong đại lượng đặc trưng cho dòng điện xoay chiều sau đây, đại lượng có dùng giá trị hiệu dụng: A Hiệu điện B Chu kì C Tần số D Cơng suất Câu 3: Trong đại lượng đặc trưng cho dòng điện xoay chiều sau đây, đại lượng khơng dùng giá trị hiệu dụng: A Hiệu điện B Cường độ dòng điện C Tần số D Cường độ dòng điện Câu 4: Phát biểu sau đúng? A Khái niệm cường độ dòng điện hiệu dụng xây dựng dựa vào tác dụng hóa học dòng điện B Khái niệm cường độ dòng điện hiệu dụng xây dựng dựa vào tác dụng nhiệt dòng điện C Khái niệm cường độ dòng điện hiệu dụng xây dựng dựa vào tác dụng từ dòng điện D Khái niệm cường độ dòng điện hiệu dụng xây dựng dựa vào tác dụng phát quang dòng điện Câu 5: Chọn câu trả lời sai Dòng điện xoay chiều: A gây tác dụng nhiệt điện trở B gây từ trường biến thiên C dùng để mạ điện, đúc điện D bắt buộc phải có cường độ tức thời biến đổi theo thời Câu 6: Trong tác dụng dòng điện xoay chiều, tác dụng khơng phụ thuộc vào chiều dòng điện tác dụng: A Nhiệt B Hoá C Từ D Cả A B Câu 7: Trường hợp dùng đồng thời hai lọai dòng điện xoay chiều dòng điện khơng đổi: A mạ diện, đúc điện B Nạp điện cho acquy C Tinh chế kim lọai điện phân D Bếp điện, đèn dây tóc Câu 8: Cường độ hiệu dụng I dòng điện xoay chiều A Là cường độ dòng điện khơng đổi cho qua điện trở R thời gian t tỏa nhiệt lượng Q = RI2t B Là giá trị trung bình cường độ tức thời dòng điện xoay chiều C Có giá trị lớn tác dụng nhiệt dòng điện xoay chiều lớn D Cả A,B,C Câu 9: Đối với dòng điện xoay chiều, khả cản trở dòng điện tụ điện C A Càng lớn, tần số f lớn B Càng nhỏ, chu kỳ T lớn C Càng nhỏ, cường độ lớn D Càng nhỏ, điện dung tụ C lớn Câu 10: Khi mắc tụ điện vào mạng điện xoay chiều, tần số dòng điện xoay chiều: A Càng nhỏ, dòng điện dễ qua B Càng lớn, dòng điện khó qua C Càng lớn, dòng điện dễ qua D Bằng 0, dòng điện dễ qua Câu 11: Đối với dòng điện xoay chiều, cuộn cảm có tác dụng cản trở dòng điện: A Dòng điện có tần số nhỏ bị cản trở nhiều B Dòng điện có tần số lớn bị cản trở C Hồn tồn D Cản trở dòng điện, dòng điện có tần số lớn bị cản trở nhiều Câu 12: Khi tần số dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chứa tụ điện tăng lên lần dung kháng tụ điện A tăng lên lần B tăng lên lần C giảm lần D giảm lần Câu 13: Khi tần số dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chứa cuộn cảm tăng lên lần cảm kháng cuộn cảm A tăng lên lần B tăng lên lần C giảm lần D giảm lần Câu 14: Cách phát biểu sau không đúng? A Trong đoạn mạch chứa tụ điện, dòng điện biến thiên sớm pha /2 so với hiệu điện B Trong đoạn mạch chứa tụ điện, dòng điện biến thiên nhanh pha /2 so với hiệu điện C Trong đoạn mạch chứa cuộn cảm, dòng điện biến thiên chậm pha /2 so với hiệu điện D Trong đoạn mạch chứa cuộn cảm, dòng điện biến thiên sớm pha /2 so với hiệu điện Câu 15: Cho dòng điện xoay chiều hình sin qua mạch điệnđiện trở hiệu điện tức thời hai đầu điện trở A Chậm pha dòng điện B Nhanh pha dòng điện C Cùng pha với dòng điện D Lệch pha dòng điện π/2 Câu 16: Một điện trở R mắc vào mạch điện xoay chiều tần số 50Hz, muốn dòng điện mạch sớm pha hiệu điện hai đầu đoạn mạch góc /2 A Người ta phải mắc thêm vào mạch tụ điện nối tiếp với điện trở B Người ta phải mắc thêm vào mạch cuộn cảm nối tiếp với điện trở C Người ta phải thay điện trở nói tụ điện D Người ta phải thay điện trở nói cuộn cảm Câu 17: Hệ thức sau thứ nguyên với tần số góc L 1 A B C D RL C LC RC www.dethithpt.com Page Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 www.dethithpt.com Câu 18: Hđt hai đầu đoạn mạch có biểu thức u = 220 cos 100πt (V) Hđt hiệu dụng đoạn mạch là: A 110 V B 110 V C 220 V D 220 V Câu 19: Phát biểu sau sai nói hiệu điện hiệu dụng? A ghi thiết bị sử dụng điện B đo vôn kế xoay chiều C có giá trị giá trị cực đại chia D Được đo vôn kế khung quay Câu 20: Nguồn xoay chiều có hđt u = 100 cos100πt (V) Để thiết bị hoạt động tốt giá trị định mức thiết bị là: A 100V B 100 V C 200 V D 200 V Câu 21: Một dòng điện xoay chiều có cường độ i = 2 cos(100πt + π/2) (A) Chọn câu phát biểu sai: A Cường độ hiệu dụng I = 2A B f = 50Hz C Tại thời điểm t = 0,15s cường độ dòng điện cực đại D φ = π/2 Câu 22: Cường độ dòng điện mạch khơng phân nhánh có dạng i=2 cos100t(A) Nếu dùng ampe kế nhiệt để đo cường độ dòng điện mạch ampe kế giá trị bao nhiêu? A I=4A B I=2,83A C I=2A D I=1,41A Câu 23: Điện áp hai đầu bóng đèn có biểu thức u = 100 cos100t Đèn sáng |u| ≥ 100V Tính tỉ lệ thời gian đèn sáng - tối chu kỳ? A 1/1 B 2/3 C 1/3 D 3/2 Câu 24: Điện áp hai đầu bóng đèn có biểu thức u = 100 cos100t Đèn sáng |u| ≥ 100V tính thời gian đèn sáng chu kỳ? A t = 1/100s B 1/50s C t = 1/150s D 1/75s Câu 25: Điện áp hai đầu bóng đèn có biểu thức u = 100 cos100t Đèn sáng |u| ≥ 100V Tính thời gian đèn sáng phút? A 30s B 35s C 40s D 45s Câu 26: Một bóng đèn điện sáng có |u|  100 V gắn vào mạch điện có giá trị hiệu dụng 200 V, tìm tỉ lệ thời gian tối sáng bóng đèn chu kỳ? A 2:1 B 1:1 C 1:2 D 4:3 Câu 27: Một dòng điện xoay chiều có phương trình i = 2cos( 2ft) A Biết s dòng điện đổi chiều 119 lần, xác định tần số dòng điện? A 60Hz B 50Hz C 59,5Hz D 119Hz Câu 28: Một đèn ống mắc vào mạng điện xoay chiều tần số f = 50(Hz), U = 220(V) Biết đèn sáng hiệu điện hai cực đèn đạt giá trị u  155(V) Trong chu kỳ thời gian đèn sáng là: A (s) 100 B   (s) 100 Câu 29: Đặt điện áp u  U cos  100 t  C (s) 300 D (s) 100  (H) Ở thời điểm điện áp  (V) vào hai đầu cuộn cảm có độ tự cảm 3 2 hai đầu tụ điện 150 V cường độ dòng điện mạch 4A Giá trị cường độ dòng điện hiệu dụng mạch A 4A B A C 2,5 A D A Câu 30: Dùng vôn kế khung quay để đo điện áp xoay chiều vơn kế đo A Không đo B Giá trị tức thời C Giá trị cực đại D Giá trị hiệu dụng Câu 31: Một bóng đèn ống mắc vào mạng điện xoay chiều tần số f = 50 Hz Biết đèn sáng điện áp hai cực đèn đạt giá trị u  110 V Trong s thời gian đèn sáng 4/3s Xác định điện áp hiệu dụng hai đầu bóng đèn A 220V B 220 A C 220 A D 200 A Câu 32: Biểu thức dòng điện mạch có dạng i = 4cos( 8t + /6)A, vào thời điểm t dòng điện 0,7A Hỏi sau 3s dòng điện có giá trị bao nhiêu? A - 0,7A B 0,7A C 0,5A D 0,75A Câu 33: Cho dòng điện có biểu thức i = 2cos( 100t - /3) A Những thời điểm cường độ tức thời có giá trị cực tiểu? A t = - 5/600 + k/100 s( k = 1,2 ) B 5/600 + k/100 s ( k = 0,1,2…) C 1/120 + k/100 s( k = 0,1,2…)D - 1/120 + k/100 s( k = 1,2…) Câu 34: Cường độ dòng điện mạch có biểu thức i = 2 cos( 100t + /6) A Vào thời điểm t cường độ có giá trị 0,5A hỏi sau 0,03s cường độ tức thời bao nhiêu? A 0,5A B 0,4A C - 0,5A D 1A Câu 35: Dòng điện xoay chiều có cường độ i  2cos(100t)(A) chạy qua đoạn mạch điện Số lần dòng điện có độ lớn 1(A) 1(s) A 200 lần B 400 lần C 100 lần D 50 lần www.dethithpt.com Page Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 www.dethithpt.com Câu 36: Cường độ dòng điện tức thời chạy qua đoạn mạch điện xoay chiều i=4cos  20πt  (A) , t đo giây Tại thời điểm t1 dòng điện giảm có cường độ i2 = -2A Hỏi đến thời điểm t =  t1 +0,025  s cường độ dòng điện ? A A; B -2 A; C A; D -2 A; Câu 37: Dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch có biểu thức i  2cos(100 t)( A) , t tính giây (s) Vào thời điểm đó, dòng điện có cường độ tức thời 2 2(A) sau để dòng điện có cường độ tức thời 6(A) ? A (s) 600 B (s) 600 C (s) 300 D (s) 300 Câu 38: Với UR, UL, UC, uR, uL, uC điện áp hiệu dụng tức thời điện trở R, cuộn cảm L tụ điện C, I i cường độ dòng điện hiệu dụng tức thời qua phần tử Biểu thức sau khơng là: U u U u A I  R B i  R C I  L D i  L R R ZL ZL Câu 39: Trong biểu thức sau, biểu thức đúng? A R = uR /i B ZL = uL/i C ZC = uC/i D Đáp án khác Câu 40: Đặt điện áp xoay chiều u=U0cost vào hai đầu đoạn mạch có điện trở Gọi U điện áp hiệu dụng hai đầu mạch; i, I0 I giá trị tức thời, giá trị cực đại giá trị hiệu dụng cường độ dòng điện đoạn mạch Hệ thức sau sai? A U I  0 U I0 B U I   U I0 C u i   U I D u i2   U 02 I02 Câu 41: Đặt điện áp xoay chiều u=U0cost vào hai đầu đoạn mạch có cuộn dây cảm Gọi U điện áp hiệu dụng hai đầu mạch; i, I0 I giá trị tức thời, giá trị cực đại giá trị hiệu dụng cường độ dòng điện đoạn mạch Hệ thức sau sai? u i U I U I u i2  0   A B C ( )2 + ( )2 = D   U I U I0 U I0 U I0 Câu 42: Đặt điện áp xoay chiều u=U0cost vào hai đầu đoạn mạch có tụ điện Gọi U điện áp hiệu dụng hai đầu mạch; i, I0 I giá trị tức thời, giá trị cực đại giá trị hiệu dụng cường độ dòng điện đoạn mạch Hệ thức sau sai? u i U I U I u i2  0   A B C ( )2 + ( )2 = D   U I U I0 U I0 U I0 Câu 43: Hai dòng diện xoay chiều có tần số f1 = 50Hz, f2 = 100Hz Trong khỏang thời gian số lần đổi chiều A Dòng f1 gấp lần dòng f2 B Dòng f1 gấp lần dòng f2 D Dòng f2 gấp lần dòng f1 C Dòng f2 gấp lần dòng f1 Câu 44: Một tụ điện có C = 10-3/2 F mắc vào nguồn xoay chiềuđiện áp u = 120 cos100t V Số Ampe kế mạch bao nhiêu? A 4A B 5A C 6A D 7A Câu 45: Một mạch điện có R, có u = 200cos 100t V; R = 20 Ω Tính cơng suất mạch là? A 1000W B 500W C 1500W D 1200W Câu 46: Trong mạch điện xoay chiềuđiện trở R, hiệu điện u cường độ dòng điện i lệch pha bao nhiêu? A pha B /2 rad C - /2 rad D  rad Câu 47: Một tụ điện có C = 10 F mắc vào mạch điện xoay chiều có tần số 50Hz, tính dung kháng tụ? A 31,8 Ω B 3,18 Ω C 0,318 Ω D 318,3 Ω Câu 48: Một cuộn dây có độ tự cảm L = 1/H, mắc vào dòng điện xoay chiều, phút dòng điện đổi chiều 6000 lần, tính cảm kháng mạch A 100 Ω B 200 Ω C 150 Ω D 50 Ω Câu 49: Một tụ điện có C = 10-3/2 F mắc vào nguồn xoay chiềuđiện áp u = 141,2cos( 100t - /4) v Cường độ dòng điện hiệu dụng mạch có giá trị là? A A B 6A C 5A D 4A Câu 50: Mạch điện có phần tử nhât( R,L C) có biểu thức u là: u = 40 cos100t V, i = 2 cos(100t + /2) A Đó phần tử gì? A C B L D R D Cả ba đáp án Câu 51: Mạch điện có phần tử( R,L C) mắc vào mạng điện có hiệu điện u = 220 cos( 100t)V, có biểu thức i 2 cos100tA phần tử gì? Có giá trị bao nhiêu? A R = 100 Ω B R = 110 Ω C L = 1/ H D khơng có đáp án www.dethithpt.com Page Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 www.dethithpt.com Câu 52: Mạch điện có C, biết C = 10-3 /2F, tần số dao động mạch 50 Hz Nếu gắn đoạn mạch vào mạng điện có hiệu điện u = 20cos( 100t - /6) V Tính cơng suất mạch? A 100 W B 50 W C 40 W D W Câu 53: Một ấm nước có điện trở may so 100 Ω, lắp vào mạng điện 220 V - 50 Hz Tính nhiệt lượng ấm nước tỏa vòng giờ? A 17424J B 17424000J C 1742400J D 174240J Câu 54: Một dòng điện xoay chiều có i = 50cos( 100t - /2) A Tìm thời điểm kể từ thời điểm ban đầu để dòng điện mạch có giá trị 25 A? A 1/200s B 1/400s C 1/300s D 1/600s Câu 55: Dòng điện mạch có biểu thức i = 2cos( 100t + /6) A hiệu điện mạch có biểu thức u = 200 cos( 100t + 2/3) V Mạch điện chứa phần tử gì? A R = 100 Ω B L = 1/H C C = 10-4/F D đáp án khác Câu 56: Dòng điện mạch có biểu thức i = 2cos( 100t + 2/3) A hiệu điện mạch có biểu thức u = 200 cos( 100t + /6) V Mạch điện chứa phần tử gì? Tìm giá trị nó? A R = 100 Ω B L = 1/H C C = 10-4/F D đáp án khác Câu 57: Mạch điện có hiệu điện hiệu dụng U = 200 V, tìm giá trị cường độ dòng điện mắc nối tiếp R1 = 20 Ω R2 = 30 Ω A 4,4A B 4,44A C 4A D 0,4A Câu 58: Mạch điện có hiệu điện U = 200 V, tìm giá trị cường độ dòng điện mắc song song R1 = 20 Ω R2 = 30 Ω? A 1,667A B 16,67A C 166,7A D 0,1667A Câu 59: Mạch điện có R = 20 Ω mắc vào nguồn điệnđiện hiệu dụngU = 200 V Tìm cơng suất mạch? A 2MW B 2W C 200W D 2KW Câu 60: Một mạch điện có phần tử( R L C) chưa biết rõ gì? Nhưng qua khảo sát thấy dòng điện mạch có biểu thức i = cos( 100t + /6) A, hiệu điện có biểu thức u = 50 cos( 100t + 2/3) V Vậy phần tử gì? A R = 25 Ω B C = 10-3/2,5 F C L = 0,25/H D Đáp án khác Câu 61: Một mạch điện có phần tử( R L C) chưa biết rõ gì? Nhưng qua khảo sát thấy dòng điện mạch có biểu thức i = cos( 100t + /6) A, hiệu điện có biểu thức u = 50 cos( 100t + /6) V Vậy phần tử gì? A R = 25 Ω B C = 10-3/2,5 F C L = 0,25/H D Đáp án khác Câu 62: Một dòng điện xoay chiều chạy qua điện trở R=10, nhiệt lượng tỏa 30min 900kJ Cường độ dòng điện cực đại mạch là: A I0=0,22A B I0=0,32A C I0=7,07A D I0=10,0A Câu 63: Điện trở bình nấu nước R = 400Ω Đặt vào hai đầu bình hđt xoay chiều, dòng điện qua bình i = 2 cos100πt(A) Sau phút nước sôi Bỏ qua mát lượng Nhiệt lượng cung cấp làm sôi nước là: A 6400J B 576 kJ C 384 kJ D 768 kJ Câu 64: Hai đầu cuộn cảm L = 2/π(H) có hđt xoay chiều u = 100 cos(100πt - π/2)(V) Pha ban đầu cường độ dòng điện là: A φi = π/2 B φi = C φi = - π/2 D φi = -π Câu 65: Đặt vào hai đầu cuộn cảm L hđt xoay chiều U = 220V, f = 60Hz Dòng điện qua cuộn cảm có cường độ 2,4A Để cho dòng điện qua cuộn cảm có cường độ 7,2A tần số dòng điện phải bằng: A 180Hz B 120Hz C 60Hz D 20Hz Câu 66: Một cuộn dây L cảm nối vào mạng điện xoay chiều 127V, 50Hz Dòng điện cực đại qua 10A Khi đó: A L = 0,04H B L = 0,057H C L = 0,08H D L = 0,114H Câu 67: Mach có R, biểu thức i qua mạch có dạng i= 2cos 100t A, R = 20 Ω, viết biểu thức u? A u = 40 cos( 100t + /2) V B u = 40 cos( 100t + /2) V C u = 40 cos( 100t ) V D u = 40 cos( 100t + ) V Câu 68: Mạch điện có cuộn cảm thuần, L = 1/ H, biểu thức dòng điện mạch có dạng i = 2cos( 100t) A Tính cảm kháng mạch ZLvà viết biểu thức hiệu điện hai đầu mạch điện? A ZL = 100 Ω; u = 200cos( 100t - /2) V B ZL = 100 Ω; u = 200cos( 100t + /2) V C ZL = 100 Ω; u = 200cos( 100t ) V D ZL = 200 Ω; u = 200cos( 100t + /2) V Câu 69: Mạch điện gồm cuộn dây cảm, độ tự cảm L = 1/4H gắn vào mạng điện xoay chiều người ta thấy dòng điện mạch có biểu thức i = cos( 100t - /6) A Hỏi gắn vào mạng điện đoạn mạch có tụ điệnđiện dung 10-3/2F dòng điện mạch có biểu thức là? A i = 25cos( 100t + /2) A B i = 2,5cos( 100t + /6) A C i = 2,5 cos( 100t + 5/6) A D i = 0,25 cos( 100t + 5/6) A Câu 70: Mạch điện có cuộn dây cảm độ tự cảm 0,4/H gắn vào mạng điện xoay chiều có phương trình u=100cos(100t - /2) V Viết phương trình dòng điện qua mạch đó? Và mạng điện ta thay cuộn dây điện trở R = 20 Ω cơng suất tỏa nhiệt mạch bao nhiêu? www.dethithpt.com Page Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 www.dethithpt.com A i = 2,4cos( 100t - ) A; P = 250W B i = 2,5cos( 100t - ) A; P = 250W C i = 2cos( 100t + ) A; P = 250W D i = 2,5cos( 100t - ) A; P = 62,5W Câu 71: Mắc cuộn dây cảm có độ tự cảm L = 1/ H mạch có dòng điện i = cos( 100t + /3) A Còn thay vào điện trở 50 Ω dòng điện mạch có biểu thức gì? A i = 10 cos( 100t + 5/6) A B i = 10 cos( 100t + /6) A C i = 10 cos( 100t - 5/6) A D i = 10 cos( 100t + 5/6) A Câu 72: Đặt vào hai đầu cuộn cảm L = 1/π (H) hđt: u = 200cos(100π t + π/3) (V) Biểu thức cường độ dòng điện mạch là: A i = 2cos (100 πt + π/3) (A) B i = 2cos (100 πt + π/6) (A) C i = 2cos (100 πt - π/6) (A) D i = cos (100 πt - π/3 ) (A) Câu 73: Cho dòng điện i = sin100πt (A) qua ống dây cảm có L = 1/20π(H) hđt hai đầu ống dây có dạng: A u = 20 cos(100πt + π)(V) B u = 20 cos100πt (V) C u = 20 cos(100πt + π/2)(V) D u = 20 cos(100πt – π/2)(V) F, hiệu điện xoay chiều ổn định đặt vào hai đầu mạch u = Uo 7200  cos( t + ) V Tại thời điểm t1 ta có u1 = 60 V i1 = A, thời điểm t2 ta có u2 = - 60 V i2 = - 0,5A Hãy hoàn thiện biểu thức điện áp u     A u = Uo cos( 100t + ) V B u = Uo cos( 120t + ) V C u = Uo cos( 50t + ) V D u = Uo cos( 60t + ) V 4 4 Câu 76: Một hộp kín X chứa phần tử R tụ điệnđiện dung C cuộn cảm có độ tự cảm L Đặt vào đầu hộp X điện áp xoay chiều có phương trình u = Uo cos(2ft) V, với f = 50 Hz thấy điện áp dòng điện mạch thời điểm t1 có giá trị i1 = 1A; u1 = 100 V, thời điểm t2 i2 = A, u2 = 100V Biết tần số điện áp 100Hz cường độ dòng điện hiệu dụng mạch A Hộp X chứa A Điện trở R = 100  B Cuộn cảm có L = H  10-4 100 C Tụ điệnđiện dung C = F D Chứa cuộn cảm có L = H   Câu 77: Dòng điện xoay chiều qua đoạn mạch có biểu thức cường độ i = Io cos( t + ), Tính từ lúc t = , điện lượng T chuyển qua mạch là: Io 2I I A B o C o D   2 Câu 78: Dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch có biểu thức có biểu thức cường độ i = I 0cos  ωt -π/2  , với I0 > Tính từ lúc t = 0(s), điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng dây dẫn đoạn mạch thời gian nửa chu kì dòng điện là: π.I0 π.I0 2I A B C D ω ω ω Câu 75: Mạch điện xoay chiều chứa tụ điện C= Câu 79: Dòng điện xoay chiều qua đoạn mạch có biểu thức i = 2cos(120 πt khoảng thời gian π ) A Điện lượng chuyển qua mạch T kể từ thời điểm t = A 3,25.10-3 c B 4,03.10-3 c C 2,53.10-3 c D 3,05.10-3 C Câu 80: Dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch có biểu thức có biểu thức cường độ i = I 0cos  ωt -π/2  , với I0 > Tính từ lúc t = 0(s), điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng dây dẫn đoạn mạch thời gian nửa chu kì dòng điện là: π.I0 π.I0 2I A B C D ω ω ω Câu 81: (ĐH – 2007) Trong đoạn mạch điện xoay chiều có tụ điện hiệu điện hai đầu đoạn mạch A sớm pha π/2 so với cường độ dòng điện B sớm pha π/4 so với cường độ dòng điện C trễ pha π/2 so với cường độ dòng điện D trễ pha π/4 so với cường độ dòng điện Câu 82: (ĐH – 2007) Dòng điện chạy qua đoạn mạch có biểu thức i = I0sin100πt Trong khoảng thời gian từ đến 0,01s cường độ dòng điện tức thời có giá trị 0,5I0 vào thời điểm A 1/300s 2/300 s B 1/400 s 2/400 s C 1/500 s 3/500 S D 1/600 s 5/600 s www.dethithpt.com Page Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 www.dethithpt.com    Câu 83: (ĐH – 2009) Đặt điện áp u  U cos 100t   (V) vào hai đầu tụ điệnđiện dung  2.10 4 (F) Ở thời điểm điện áp  hai đầu tụ điện 150 V cường độ dòng điện mạch 4A Biểu thức cường độ dòng điện mạch    B i  5cos 100t   (A)        A i  cos 100t   (A)     D i  cos 100t   (A) C i  5cos 100t   (A)    Câu 84: (ĐH – 2009) Đặt điện áp xoay chiều u  U cos 100 t  (V) 3   vào hai đầu cuộn cảm có độ tự cảm L  2 (H) Ở thời điểm điện áp hai đầu cuộn cảm 100 V cường độ dòng điện qua cuộn cảm 2A Biểu thức cường độ dòng điện qua cuộn cảm       C i  2 cos 100t   (A) 6        D i  2 cos 100t   (A) 6   Câu 85: (ĐH - 2010) Tại thời điểm t, điện áp u  200 cos(100t  ) (trong u tính V, t tính s) có giá trị 100 2V giảm Sau thời điểm s , điện áp có giá trị 300 A i  cos 100t   (A) B i  cos 100t   (A) A 100V B 100 3V C 100 2V D 200 V Câu 86: (ĐH - 2010) Đặt điện áp u = U0cost vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điệnđiện dung C mắc nối tiếp Gọi i cường độ dòng điện tức thời đoạn mạch; u1, u2 u3 điện áp tức thời hai đầu điện trở, hai đầu cuộn cảm hai đầu tụ điện Hệ thức A i  u R  ( L  ) C B i  u3C C i  u1 R D i  u2 L Câu 87: (ĐH - 2010) Đặt điện áp u = U0cost vào hai đầu cuộn cảm có độ tự cảm L cường độ dòng điện qua cuộn cảm A i  U0  cos(t  ) L B i   cos(t  ) L U0 C i  U0  cos(t  ) L D i   cos(t  ) L U0 Câu 88: (CD - 2010) Đặt điện áp xoay chiều u=U0cost vào hai đầu đoạn mạch có điện trở Gọi U điện áp hiệu dụng hai đầu mạch; i, I0 I giá trị tức thời, giá trị cực đại giá trị hiệu dụng cường độ dòng điện đoạn mạch Hệ thức sau sai? A U I  0 U I0 B U I   U I0 C u i   U I D u i2   U 02 I02 Câu 89: (CĐ - 2010) Đặt điện áp u = U0cost vào hai đầu cuộn cảm có độ tự cảm L Tại thời điểm điện áp hai đầu cuộn cảm có độ lớn cực đại cường độ dòng điện qua cuộn cảm A U0 2 L B U0 2 L C U0 L D Câu 90: (ĐH - 2011) Đặt điện áp u  U 2cost vào hai đầu tụ điện cường độ dòng điện qua có giá trị hiệu dụng I Tại thời điểm t, điện áp hai đầu tụ điện u cường độ dòng điện qua i Hệ thức liên hệ đại lượng A u i2   U I2 B u i2   U I2 C u i2   U I2 D u i2   U I2 Câu 91: Trong mạch RLC mắc nối tiếp, độ lệch pha dòng điện hiệu điện hai đầu đoạn mạch phụ thuộc A Cường độ dòng điện hiệu dụng mạch B Hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch C Cách chọn gốc tính thời gian D Tính chất mạch điện Câu 92: Trong mạch xoay chiều nối tiếp dòng điện nhanh hay chậm pha so với hiệu điện hai đầu đoạn mạch tuỳ thuộc A R C B L C C L,C ω D R,L,C ω Câu 93: Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp thì: A Độ lệch pha uL u π/2 B uL nhanh pha uR góc π/2 C uc nhanh pha i góc π/2 D Cả A,B,C Câu 94: Một đọan mạch điện xoay chiếu gồm R,L,C cuộn dây cảm mắc nối tiếp thì: A Độ lệch pha i u π/2 B uL sớm pha u góc π/2 C uC trễ pha uR góc π/2 D Cả câu Câu 95: Một mạch RLC nối tiếp, độ lệch pha hđt hai đầu đoạn mạch cường độ dòng điện mạch φ = φu – φi = - π/4: A Mạch có tính dung kháng B Mạch có tính cảm kháng www.dethithpt.com Page Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 www.dethithpt.com C Mạch có tính trở kháng D Mạch cộng hưởng điện Câu 96: Cho mạch điện xoay chiều gồm RLC mắc nối tiếp Hệ số công suất cosφ = khi: A 1/Cω = Lω B P = Pmax D U = UR C R = Câu 97: Phát biểu sau không đúng? Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh điện dung tụ điện thay đổi thỏa mãn điều kiện = / LC: A Cường độ dao động pha với hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch B Cường độ dòng điện hiệu dụng mạch đạt cực đại C Công suất tiêu thụ trung bình mạch đạt cực đại D Hiệu điện hiệu dụng hai đầu điện trở đạt cực đại Câu 98: Phát biểu sau không đúng? Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh điện dung tụ điện thay đổi thỏa mãn điều kiện L= 1/ C A Hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn cảm đạt cực đại B Hiệu điện hiệu dụng hai đầu tụ điện cuộn cảm C Tổng trở mạch đạt giá trị lớn D Hiệu điện hiệu dụng hai đầu điện trở đạt cực đại Câu 99: Trong đoạn mạch RLC, mắc nối tiếp xảy tượng cộng hưởng Tăng dần tần số dòng điện giữ ngun thơng số mạch, kết luận sau không đúng? A Hệ số công suất đoạn mạch giảm B Cường độ hiệu dòng điện giảm C Hiệu điện hiệu dụng tụ điện tăng D Hiệu điện hiệu dụng điện trở giảm Câu 100: Phát biểu sau không đúng? A Trong mạch điện xoay chiều khơng phân nhánh ta tạo hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn cảm lớn hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch B Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh ta tạo hiệu điện hiệu dụng hai đầu tụ điện lớn hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch C Trong mạch điện xoay chiều khơng phân nhánh ta tạo hiệu điện hiệu dụng hai đầu điện trở lớn hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch D Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh ta tạo hiệu điện hiệu dụng hai đầu tụ điện hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn cảm Câu 101: Chọn câu trả lời A dòng điện xoay chiều dùng để mạ điện B Mạch RLC có Z = Zmin 4π2f2LC = C Sơi dây sắt căng ngang lõi sắt ống dây có dòng điện xoay chiều tần số f bị dao động cưỡng tần số f D Nhiệt lượng tỏa điện trở R có dòng điện xoay chiều chạy qua tính cơng thức Q = RIo2 t Câu 102: Dung kháng mạch RLC mắc nối tiếp có giá trị nhỏ cảm kháng Muốn xảy tượng cộng hưởng điện mạch ta phải: A Tăng điện dung tụ điện B Tăng hệ số tự cảm cuộn dây C Giảm điện trở mạch D Giảm tần số dòng điện xoay chiều Câu 103: Khẳng định sau đúng? Khi hiệu điện hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp sớm pha /4 dòng điện mạch thì: A Tần số dòng điện mạch nhỏ giá trị cần xảy tượng cộng hưởng B Ttổng trở mạch hai lần thành phần điện trở R mạch C Hiệu số cảm kháng dung kháng điện trở mạch D Hiệu điện hai đầu điện trở sớm pha /4 so với hiệu điện hai đầu tụ điện Câu 104: Một mạch điện gồm R = 60 Ω, cuộn cảm có độ tự cảm L = 0,4/H tụ điệnđiện dung C = 10-4/F mắc nối tiếp, biết f = 50 Hz tính tổng trở mạch, độ lệch pha u i? A 60 Ω; /4 rad B 60 Ω; /4 rad C 60 Ω; - /4 rad D 60 Ω; - /4 rad Câu 105: Mạch điện gồm cuộn dây có điện trở 30 Ω, L = 0,6/H mắc nối tiếp vào tụ điệnđiện dung C = (100/)F Điện áp hai đầu đoạn mach biến thiên điều hòa với tần số 50Hz Tổng trở đoạn mach? A 50 Ω B 40 Ω D 60 Ω D 45 Ω -3 Câu 106: Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm R = 60 Ω, cuộn cảm L = 0,2/H C =10 /8F mắc nối tiếp Điện áp hai đầu đoạn mạch là: u = 100 cos100t V Tìm độ lệch pha dòng điện hiệu điện mắc vào hai đầu mạch điện? A /4 B - /4 C /6 D - /6 Câu 107: Cho đoạn mạch RC mắc nối tiếp vào nguồn điện xoay chiều Biết R = 30 Ω, điện áp sau: UR = 90V, UC = 150V, tần số dòng điện 50Hz Hãy tìm điện dung tụ: 10-3 A 50F B 50.10-3 F C F D Không đáp án 5 Câu 108: Mạch RLC nối tiếp có R = 30Ω Biết i trễ pha π/3 so với u hai đầu mạch, cuộn dây có ZL= 70Ω Tổng trở Z ZC mạch là: A Z = 60 Ω; ZC =18 Ω B Z = 60 Ω; ZC =12 Ω C Z = 50 Ω; ZC =15 Ω D Z = 70 Ω; ZC =28 Ω www.dethithpt.com Page Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 www.dethithpt.com Câu 109: Mạch RLC mắc nối tiếp hiệu điện hai đầu mạch có biểu thức u = 200cos 100t V Khi thay đổi điện dung C, người ta thấy ứng với hai giá trị C1 = 31,8 F C2 = 10,6 F dòng điện mạch 1A Tính hệ số tự cảm điện trở mạch? A R = 100 Ω; L = 1/H B R = 100 Ω; L = 2/H C R = 100 Ω; L = 2/H D R = 100 Ω ; L = 1/H Câu 110: Cho mạch điện gồm điện trở R, cuộn dây cảm có L = 0,318H tụ điệnđiện dung thay đổi mắc nối tiếp, Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện xoay chiều có giá trị hiệu dụng uAB = 200cos 100t V tần số f = 50Hz Khi C = 63,6 F dòng điện lệch pha /4 so với hiệu điện uAB Tính điện trỏ mạch điện A 40 Ω B 60 Ω C 50 Ω D 100Câu 111: Một cuộn dây có điện trở 40 Ω Độ lệch pha điện áp hai đầu cuộn dây dòng điện qua cuộn dây 45o Tính cảm kháng và tổng trở cuộn dây? A ZL = 50 Ω; Z = 50 Ω B ZL = 49 Ω; Z = 50 Ω C ZL = 40 Ω; Z = 40 Ω C ZL = 30 Ω; Z = 30 Ω Câu 112: Mạch RLC mắc nối tiếp có C = 10-4/ F; L = 1/ H Mạch điện mắc vào dòng điện mạch xoay chiều có f thay đổi Tìm f để dòng điện mạch đạt giá trị cực đại? A 100 Hz B 60 Hz C 50Hz D 120 Hz -4 Câu 113: Mạch RLC mắc nối tiếp có U = 50 V, điện trở R = 40 Ω, C = 10 / F, biết tần số mạch 50 Hz cường độ dòng điện 1A Tìm cảm kháng đó? A 70 130 Ω B 100 Ω C 60 Ω; 140 Ω D khơng có đáp án Câu 114: Mạch điện gồm cuộn dây có điện trở R = 30 Ω, L = 0,4/ H, đặt vào hai đầu mạch hiệu điện xoay chiều có giá trị 50 V cường độ dòng điện mạch 1A Tính tần số dòng điện mạch? A 100 Hz B 50 Hz C 40 Hz D 60Hz Câu 115: Mạch RLC mắc nối tiếp đặt vào hai đầu mạch hiệu điện xoay chiều U = 50 V cường độ dòng điện mạch 2A biết độ lệch pha u i /6 tìm giá trị điện trở mạch điện? A 12,5 Ω B 12,5 Ω C 12,5 Ω D 125 Ω Câu 116: Mạch RLC mắc nối tiếp có L thay đổi mắc vào mạch điện 200V - 50 Hz Khi tượng cộng hưởng xảy cơng suất mạch 100W Tìm điện trở mạch? A 300 Ω B 400 Ω C 500 Ω D 600W Câu 117: Mạch RLC mắc nối tiếp có C thay đổi được mắc vào mạng điện 50 V - 50 Hz, R = 100 Ω, ZL = 50 Ω, tìm C để cơng suất mạch đạt cực đại? A C = 10-4/2F B C = 510-3/F C C = 10-3/5F D Khơng có đáp án Câu 118: Điện trở R = 30Ω cuộn dây mắc nối tiếp với Khi đặt hđt khơng đổi 24V vào hai đầu mạch dòng điện qua 0,6A Khi đặt hđt xoay chiều có f = 50Hz vào hai đầu mạch i lệch pha 450 so với hđt Tính điện trở r L cuộn dây A r = 11Ω; L = 0,17H B r = 13Ω; L = 0,27H C r = 10Ω; L = 0,127H D r = 10Ω; L = 0,87H Câu 119: Khi mắc cuộn dây vào hđt xoay chiều 12V, 50Hz dòng điện qua cuộn dây 0,3A lệch pha so với hđt hai đầu cuộn dây 600 Tổng trở, điện trở độ tự cảm cuộn dây là: A Z = 30Ω;R =10Ω;L = 0,2H B Z = 40Ω;R = 20Ω;L = 0,11H C Z = 50Ω;R =30Ω;L = 0,51H D Z = 48Ω;R = 27Ω;L = 0,31H Câu 120: Mạch gồm R,C nối tiếp: R = 100Ω, tụ điện dung C.Biết f = 50 Hz, tổng trở đoạn mạch Z = 100Điện dung C bằng: A C = 10-4/ 2π(F) B C = 10-4/π(F) C C = 2.10-4/π(F) D C = 10-4/4π(F) -4 Câu 121: Mạch gồm cuộn cảm có L = 1/2π(H) tụ điện có C =10 /3π(F) Biết f = 50Hz Tổng trở đoạn mạch là: A -250Ω B 250Ω C -350Ω D 350Ω Câu 122: Mạch gồm phần tử R,L,C nối tiếp Hđt hai đầu mạch dòng điện mạch u = 50 sin 100πt (V) i = 2 cos (100πt - π/2) (A) Hai phần tử phần tử: A R,C B R,L C L,C D Cả câu sai Câu 123: Giữa hai tụ điệnđiện áp xoay chiều 220V - 50Hz Dòng điện qua tụ điện có cường độ 0,5A Để dòng điện qua tụ điện có cường độ A tần số dòng điện bao nhiêu? A 25 Hz B 100Hz C 300Hz D 500Hz Câu 124: Một đoạn mạch RLC mắc nối tiếp Biết U0L = U0C/2 So với hđt u hai đầu đoạn mạch, cường độ dòng điện i qua mạch sẽ: A pha B sớm pha C trễ pha D vuông pha Câu 125: Mạch R,L,C đặt vào hđt xoay chiều tần số 50Hz hđt lệch pha 600 so với dòng điện mạch Đoạn mạch là: A R nối tiếp L B R nối tiếp C C L nối tiếp C D RLC nối tiếp Câu 126: Trong đọan mạch R,L,C mắc nối tiếp, gọi U0R ,U0L, U0C hiệu điện cực đại hai đầu điện trở, cuộn dây, tụ điện Biết 2U0R = U0L = 2U0C Xác định độ lệch pha cường độ dòng điện hiệu điện A u sớm pha i góc π/4 B u trễ pha i góc π/4 C u sớm pha i góc π/3 D u sớm pha i góc π/3 www.dethithpt.com Page Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 www.dethithpt.com Câu 127: Một cuộn dây có điện trở R, độ tự cảm L ghép nối tiếp với tụ điệnđiện dung C vào nguồn điện có hiệu điện uAB = U cos2t V Ta đo hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn dây, hai đầu tụ điện hai đầu mạch điện nhau: Udây = UC = UAB Khi góc lệch pha hiệu điện tức thời udây uC có giá trị là? A /6 rad B /3 rad C /2 rad D 2/3 rad Câu 128: Mạch RC mắc nối tiếp vào hđt xoay chiều có U = 120V Hđt hai đầu tụ 60V Góc lệch pha u hai đầu mạch so với i là: A π/6 rad B - π/6 rad C π/2 rad D - π/2 rad Câu 129: Một đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở R = 100 Ω, cuộn cảm có độ tự cảm L = 1/H tụ điệnđiện dung C = 10-4 /2F mắc nối tiếp hai điểm có hiệu điện u = 200 cos 100t V Tính cơng suất mạch A 200W B 100 W C 200 W D 100W Câu 130: Đặt vào cuộn dây có điện thở r độ tự cảm L hđt u = Uo cos 100πt (V) Dòng điện qua cuộn dây 10A trễ pha π/3 so với u Biết công suất tiêu hao cuộn dây P = 200W Giá trị Uo bằng: A 20 V B 40 V C 40 V D 80 V Câu 131: Điện trở R = 36Ω nối tiếp với cuộn dây cảm có L = 153mH mắc vào mạng điện 120V, 50Hz Ta có: A UR = 52V UL =86V B UR = 62V UL =58V C UR = 72V UL = 96V D UR = 46V UL =74V Câu 132: Một đoạn mạch xoay chiều gồm phần tử R,L,C mắc nối tiếp Hđt hai đầu mạch dòng điện mạch có biểu C u = 200 cos(100πt - π/4) (V), i = 10 cos(100πt - π/2) (A) Hai phần tử phần tử: A R,C B R,L C L,C D Cả câu sai Câu 133: Điện trở R = 150Ω tụ điện có C = 10-3/3π(F) mắc nối tiếp vào mạng điện U = 150V, f = 50Hz Hđt hai đầu R C là: A UR = 65,7V UL = 120V B UR = 67,5V UL = 200V C UR = 67,5V UL = 150,9V D Một giá trị khác Câu 134: Chọn câu trả lời sai Trong mạch xoay chiều R,L,C nối tiếp, giảm tần số hđt xoay chiều áp vào đầu mạch A ZC tăng, ZL giảm B Z tăng giảm C Vì R khơng đổi nên công suất không đổi D Nếu ZL = ZC có cộng hưởng thứ Câu 135: Mạch RLC nối tiếp Cho U = 200V; R = 40 Ω; L = 0,5/π(H); C = 10-3/9π(F); f = 50Hz Cường độ hiệu dụng mạch là: A 2A B 2,5A C 4A D 5A Câu 136: Một đèn ống hoạt động bình thường dòng điện qua đèn có cường độ 0,8A hiệu điện hai đầu đèn 50V Để sử dụng đèn với mạng điện xoay chiều 120V - 50Hz, người ta mắc nối tiếp với cuộn cảm có điện trở 12,5Ω (còn gọi chấn lưu) Hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn dây nhận giá trị sau đây: A U = 144,5V B U = 104,4V C U = 100V D U = 140,8V Câu 137: Mạch RLC nối tiếp: R = 70,4Ω; L = 0,487H C = 31,8μF Biết I = 0,4A; f = 50Hz Hđt hiệu dụng hai đầu đoạn mạch là: A U = 15,2V B U = 25,2V C U = 35,2V D U = 45,2V Câu 139: Đoạn mạch RLC nối tiếp, cuộn dây có r Biết R = 80Ω, r = 20Ω, L = 2/π(H), tụ C thay đổi Hđt u = 120 sin 100πt(V) C nhận giá trị cường dòng điện chậm pha u góc π/4? Cường độ dòng điện bao nhiêu? A C = 10-4/π(F); I = 0,6 A B C =10-4/4π(F); I = A C C =2.10-4/π(F); I = 0,6A D C = 3.10-4/π(F); I = A Câu 140: Mạch gồm điện trở, cuộn cảm tụ điện nối tiếp Biết hđt hiệu dụng UR = 120V, UC = 100V, UL = 50V Nếu mắc thêm tụ điệnđiện dung giá trị song song với tụ điện nói hđt điện trở bao nhiêu? Coi hđt hai đầu mạch không đổi A 120 V B 130V C 140V D 150V Câu 141: Đoạn mạch RLC nối tiếp, cuộn dây có r Biết R = 80Ω, r = 20Ω; L = 2/π(H), C biến đổi Hiệu điện u = 120 cos100πt (V) Điện dung C nhận giá trị sau cường độ dòng điện chậm pha u góc 450? Cường độ dòng điện bao nhiêu? A C = 10-4/π(F); I = 0,6 (A) B C = 10-4/4π(F); I = (A) C C = 2.10-4/π(F); I = 0,6(A) D C = 3.10-4/2π(F); I = (A) Câu 142: Đoạn mạch r,R,L,C mắc nối tiếp Trong r = 60Ω, C = 10-3/5π(F); L thay đổi Đặt vào hai đầu mạch hđt xoay chiều ổn định u =100 cos100πt (V) Khi cường độ dòng điện qua L có dạng i = cos100πt (A) Điện trở R độ tự cảm cuộn dây L là: A R = 100Ω; L = 1/2π(H) B R = 40Ω; L = 1/2π(H) C R = 80Ω; L = 2/π(H) D R = 80Ω; L = 1/2π(H) Câu 143: Mạch gồm cuộn dây có ZL = 20Ω tụ điện có C = 4.10-4/π(F) mắc nối tiếp Dòng điện qua mạch i = sin(100πt + π/4)(A) Để Z = ZL+ZC ta mắc thêm điện trở R có giá trị là: A Ω www.dethithpt.com B 20 Ω C 25 Ω D 20 Ω Page Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 www.dethithpt.com Câu 144: Mạch R,L,C mắc nối tiếp: cuộn dây cảm có L = 1/π (H), tụ điện có C thay đổi Hđt hai đầu mạch là: u = 120 cos100πt (V) Điều chỉnh điện dung tụ điện đến giá trị Co cho uC hai tụ điện lệch pha π/2 so với u Điện dung Co tụ điện là: A 10-4/π(F) B 10-4/2π(F) C 10-4/4π(F) D 2.10-4/π(F) Câu 145: Mạch R,L,C nối tiếp: cuộn dây cảm L = 0,0318H, R = 10Ω tụ điện C.Đặt vào hai đầu mạch hđt U = 100V; f = 50Hz Giả sử điện dung tụ điện thay đổi Tính C cường độ hiệu dụng xảy cộng hưởng? A C = 10-3/2π(F), I = 15A B C = 10-4/π(F), I = 0,5 A C C = 10-3/π(F), I = 10A D C = 10-2/3π(F), I = 1,8A Câu 146: Mạch RLC nối tiếp: L = 1/π(H), C = 400/π(µF) Đặt vào hai đầu mạch hđt u = 120 cos2πft (V) có tần số f thay đổi Thay đổi f để mạch có cộng hưởng Giá trị f bằng: A 200Hz B 100Hz C 50Hz D 25Hz -4 Câu 147: Mạch RLC mắc nối tiếp R = 20 Ω, cuộn cảm có L = 0,7/H C = 2.10 /F Cường độ dòng điện mạch có biểu thức i = cos100tA Biểu thức hiệu điện là? A u = 40cos( 100t) V B u = 40cos( 100t + //4) V C u = 40cos( 100t - /4) V D u = 40cos( 100t + /2) V Câu 148: Mạch điện xoay chiều AB gồm R = 30 Ω, cuộn cảm có L = 1/(2)H tụ C = 5.10-4/ F mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu A,B đoạn mạch hiệu điện u = 120 cos( 100t + /6) V Biểu thức i là? A i = 2 cos( 100t ) A B i = cos( 100t - /6) A C i = cos( 100t - /6) A D i = 2 cos( 100t + /2) A Câu 149: Mạch RLC mắc nối tiếp có R = 100 Ω, cuộn cảm có L= 1/H tụ C = 10-4/2 F Biểu thức uRL = 200cos 100t V Biểu thức hiệu điện uAB? A u = 100 cos( 100t ) V B u = 200 cos( 100t - /3 ) V C u = 200 cos( 100t ) V D u = 100 cos( 100t - /3) V Câu 150: Mạch RLC mắc nối tiếp với R = 100 Ω, C = 31,8 F, cuộn dây cảm có giá trị L = 2/H Hiệu điện hai đầu đoạn mạch uAB = 200 cos( 100t + /4) Biểu thức dòng điện mạch có dạng? A i = cos(100t) A B i = cos(100t) A C i = cos(100t + /2) A D i = cos(100t + /2) A Câu 151: Một đoạn mạch gồm cuộn dây có r = 10 Ω, độ tự cảm L = 25.10-2/ H mắc nối tiếp với điện trở R = 15 Ω Đặt vào hai đầu mạch hiệu điện xoay chiều có u = 100 cos( 100t) V Viết phương trình dòng điện mạch? A i = 2 cos( 100t + /4) A B i = 2 cos( 100t - /4) A C i = cos( 100t - /4) A D i = cos( 100t + /4) A Câu 152: Mạch điện có LC có L = 2/H, C = 31,8 F mắc nối tiếp, Hiệu điện hai đầu mạch u = 100cos100t V, Biểu thức dòng điện mach là? A i = cos( 100t + /2) cm B i = cos( 100t - /2) cm C i = cos( 100t + /2) cm D i = cos( 100t + /2) cm Câu 153: Mạch RLC mắc nối tiếp hiệu điện hai đầu mạch có biểu thức u = 200cos 100t V Khi thay đổi điện dung C, người ta thấy ứng với hai giá trị C1 = 31,8 F C2 = 10,6 F dòng điện mạch 1A Biểu thức dòng điện C = 31,8 F? A i = 2cos( 100t + /6) A B i = 2cos( 100t - /6) A C i = cos( 100t + /4) A D i = cos( 100t - /6) A Câu 154: Mạch RLC mắc nối tiếp R = 100 Ω, L = 1/H; C = 10-4/2 F, i = cos100t ( A) Câu 155: - Tính tổng trở mạch A Z = 100 Ω B 100 Ω C 200 Ω D 200 Ω Câu 156: - Viết biểu thức hiệu điện hai đầu toàn mạch A u = 200 cos( 100t + /6) V B u = 200 cos( 100t - /6) V C u = 200cos( 100t - /6) V D u = 200cos( 100t - /3) V Câu 157: - Tính hiệu điện hiệu dụng hai đầu dụng cụ R, L, C A UR = 100 V; UL = 100 V; UC = 200V B UR = 100 V; UL = 200V; UC = 200 V C UR = 100 V;UL = 100 V;UC = 200 2V D UR = 100 V; UL = 100 V;UC = 200 V Câu 158: Dòng điện chạy qua đoạn mạch xoay chiều có dạng i=2cos100t (A), hiệu điện hai đầu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng 12V sớm pha /3 so với dòng điện Biểu thức hiệu điện hai đầu đoạn mạch là: A u=12cos100t (V B u=12 cos100t (V) C u=12 cos(100t-/3) (V) D u=12 cos(100t+/3) (V) Câu 159: Đặt vào hai đầu cuộn dây có điện trở r = 100Ω, L = 1/π(H) hđt u = 200 cos(100πt + π/3)(V) Dòng điện mạch là: A i = 2 cos(100πt + π/12)A B i = 2cos(100πt + π/12)A C i = 2 cos(100πt - π/6)A D i= 2 cos(100πt - π/12) A www.dethithpt.com Page 10 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 www.dethithpt.com A 33 113 118 160 B 17 C 8 D Câu 1223: Xét tác dụng tỏa nhiệt thời gian dài dòng điện sau tương đương với dòng điện khơng đổi có cường độ I = I0? A i= I0 cos(ωt + φ) B i=2I0 cos(ωt+φ) C i=I0 cos(ωt + φ) D i=I02 cos(ωt + φ) Câu 1224: Trong trình truyền tải điện xa, cuối nguồn không dùng máy hạ Cần phải tăng điện áp nguồn lên lần để giảm cơng suất hao phí đường dây 100 lần đảm bảo công suất nơi tiêu thụ nhận không đổi Biết điện áp tức thời u pha với dòng điện tức thời i ban đầu độ giảm điện áp đường dây 10% điện áp tải tiêu thụ A 9,1 lần B 10 lần C 10 lần D 9,78 lần Câu 1225: Đoạn mạch AMB chứa trong linh kiện: điện trở thuần, cuộn cảm thuần, tụ điện mắc nối tiếp Điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu mạch có giá trị hiệu dụng khơng đổi U = 120V tần số thay đổi Khi f = f0 thấy UAM = 200V, UMB = 80V Khi tăng f f0 cường độ dòng điện hiệu dụng giảm A Đoạn AM chứa cuộn cảm, đoạn MB chứa điện trở B Đoạn AM chứa tụ điện, đoạn MB chứa cuộn cảm C Đoạn AM chứa cuộn cảm, đoạn MB chứa tụ điện D Đoạn AM chứa tụ điện, đoạn MB chứa điện trở Câu 1226: Một khung dây dẫn quay quanh trục xx’ với tốc độ 150 vòng/phút từ trường có cảm ứng từ B vng góc với trục quay xx’ khung Ở thời điểm từ thơng gửi qua khung dây Wb suất điện động cảm ứng khung dây 15  (V) Từ thông cực đại gửi qua khung dây A 4,5 Wb B  Wb C Wb D Wb Câu 1227: Chọn đáp án nói máy phát điện xoay chiều: A Tốc độ góc rơto phải nhỏ tần số góc dòng điện B Tốc độ góc rơto phải lớn tần số góc dòng điện C Khi rơto phần ứng, Stato phần cảm có cặp cực tần số suất điện động tần số rôto D Khi rôto phần cảm, Stato phần ứng phải dùng tới góp bao gồm vành khuyên chổi quét Câu 1228: Tại điểm M có máy phát điện xoay chiều pha có cơng suất phát điện hiệu điện hiệu dụng hai cực máy phát không đổi Nối hai cực máy phát với trạm tăng áp có hệ số tăng áp k đặt Từ máy tăng áp điện đưa lên dây tải cung cấp cho xưởng khí cách xa điểm M Xưởng khí có máy tiện loại công suất hoạt động Khi hệ số k = xưởng khí có tối đa 120 máy tiện hoạt động Khi hệ số k = xưởng khí có tối đa 125 máy tiện hoạt động Do xẩy cố trạm tăng áp người ta phải nối trực tiếp dây tải điện vào hai cực máy phát điện Khi xưởng khí cho tối đa máy tiện hoạt động Coi có hao phí dây tải điện đáng kể Điện áp dòng điện dây tải điện ln pha A 93 B 112 C 84 D 108 Câu 1229: Gọi tốc độ quay từ trường ω, tốc độ quay rôto động điện ωo Kết luận sau đúng? A ω > ωo B ω  ωo C ω  ωo D ω < ωo Câu 1230: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi vào hai đầu cuộn sơ cấp máy biến áp điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở 100V Nếu giữ nguyên số vòng dây cuộn sơ cấp, giảm số vòng dây cuộn thứ cấp 100 vòng điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở 90V Nếu giữ nguyên số vòng dây cuộn thứ cấp ban đầu, giảm số vòng dây cuộn sơ cấp 100 vòng điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở 112,5V Giá trị U A 40V B 90V C 125V D 30V www.dethithpt.com Page 102
- Xem thêm -

Xem thêm: 1230 cau dien xoay chieu 100 , 1230 cau dien xoay chieu 100

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay