14 ôn tập dao động và sóng điện từ đề 2

7 21 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:24

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 14 - Ơn tập Dao động sóng điện từ - Đề Câu Sóng vơ tuyến ngắn sóng: A Ít bị nước hấp thụ nên dùng để thông tin nước B Bị phản xạ liên tiếp nhiều lần tầng điện li Mặt đất C Không bị tầng điện li hấp thụ phản xạ D Ban ngày bị tầng điện li hấp thụ mạnh nên không truyền xa Câu Một mạch dao động gồm cuộn cảm L = 2/π mH tụ C = 0,8/π µF Tìm tần số riêng dao động mạch A 20 kHz B 10 kHz C 7,5 kHz D 12,5 kHz Câu Một tụ điện C = 0,2µF Để mạch có tần số dao động riêng 500Hz hệ số tự cảm L phải có giá trị bao nhiêu? Cho π2 = 10 A 0,3H B 0,4H C 0,5H D 0,6H Câu Dao động điện từ tự mạch dao động dòng điện xoay chiều có: A Tần số lớn B Chu kỳ lớn C Cường độ lớn D Hiệu điện lớn Câu Mạch dao động điện từ điều hoà gồm cuộn cảm L tụ điện C, tăng điện dung tụ điện lên lần chu kỳ dao động mạch A tăng lên lần B tăng lên lần C giảm lần D giảm lần Câu Sóng điện từ sóng học khơng có chung tính chất đây? A Phản xạ B Truyền chân không C Khúc xạ D Mang lượng Câu Điều sau sai nói phát thu sóng điện từ? A Để thu sóng điện từ phải mắc phối hợp ăng ten với mạch dao động LC B ăng ten máy thu thu sóng có tần số xác định C Để phát sóng điện từ, phải mắc phối hợp máy phát dao động điều hoà với ăngten D Nếu tần số mạch dao động máy thu điều chỉnh cho có giá trị f, máy thu bắt sóng có tần số f Câu Sóng điện từ trình lan truyền điện từ trường biến thiên, khơng gian Khi nói quan hệ điện trường từ trường điện từ trường kết luận sau đúng? A Véctơ cường độ điện trường cảm ứng từ phương độ lớn B Tại điểm không gian, điện trường từ trường luôn dao động ngược pha C Tại điểm không gian, điện trường từ trường luôn dao động lệch pha π/2 D Điện trường từ trường biến thiên theo thời gian với chu kì Câu Một tụ điệnđiện dung 8nF nạp điện tới điện áp 6V mắc với cuộn cảm L = 2(mH) Cường độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm là: A 12 (mA) B 1,2(A) Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C 0,12(A) D 1,2(mA) Câu 10 Trong mạch dao động LC tự do; cuộn cảm L = 2.10-6 H dòng điện qua tụ có biểu thức: q = 2.10-11cos( 2.107.t ) C Khi điện tích tụ q = √2.10-11 C lượng từ trường mạch bằng: A 8.10-14 J B 2 10-10 J C 10-16 J D 0,5.10-16 J Câu 11 Sóng điện từ chân khơng có tần số f = 150 kHz, bước sóng sóng điện từ là: A λ = 2000 m B λ = 2000 km C λ = 1000 m D λ = 1000 km Câu 12 Mạch chọn sóng đầu vào máy thu vô tuyến điện gồm tụ điện C = 1nF cuộn cảm L = 100 μH (lấy π2 = 10) Bước sóng điện từ mà mạch thu là: A λ = 300m B λ = 600m C λ = 300km D λ = 1000m Câu 13 Một mạch dao động điện từ LC, gồm cuộn dây có lõi sắt từ, ban đầu tụ điện tích lượng điện tích Q0 đó, cho dao động tự Dao động dòng điện mạch dao động tắt dần vì: A xạ sóng điện từ B tỏa nhiệt điện trở dây dẫn C dòng Fucơ lõi cuộn dây D ba nguyên nhân Câu 14 Sơ đồ hệ thống thu gồm A Anten thu, biến điệu, chọn sóng, tách sóng, loa B Anten thu, chọn sóng, tách sóng, khuếch đại âm tần, loa C Anten thu, máy phát dao động cao tần, tách sóng, loa D Anten thu, chọn sóng, khuếch đại cao tần, loa Câu 15 Phát biểu sau đúng? A Một điện tích dao động khơng thể xạ sóng điện từ B Điện từ trường điện tích điểm dao động gây lan truyền khơng gian dạng sóng C Vận tốc sóng điện từ chân khơng nhỏ nhiều so với vận tốc ánh sáng chân không D Tần số sóng điện từ khơng phụ thuộc vào tần số dao động điện tích Câu 16 Một mạch dao động LC lí tưởng, dao động với tần số góc 104 rad/s Điện tích cực đại tụ điện 10-9C Khi cường độ dòng điện mạch 6µA điện tích tụ điện là: A 8.10-10C B 6.10-10C C 10-10C D 2.10-10C Câu 17 Một mạch dao động điện từ gồm tụ điệnđiện dung C cuộn dây có độ tự cảm L Điện trở cuộn dây dây nối khơng đáng kể Biểu thức cường độ dòng điện qua mạch i = 0,4sin2.106t (A) Giá trị lớn điện tích tụ là: A 8.10-6C B 2.10-7C C 4.10-7C D 8.10-7C Câu 18 Muốn tăng tần số dao động riêng mạch LC lên gấp lần thì: A Ta tăng điện dung C lên gấp lần B Ta giảm độ tự cảm L L/16 C Ta giảm độ tự cảm L L/4 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D Ta giảm độ tự cảm L L/2 Câu 19 Một mạch dao động LC có =107rad/s, điện tích cực đại tụ q0 = 4.10-12C Khi điện tích tụ q = 2.10-12C dòng điện mạch có giá trị: A 10-5 A B 10-5 A C 2.10-5 A D 2 10-5 A Câu 20 Mạch dao động lí tưởng LC cung cấp lượng µJ từ nguồn điện chiều có suất điện động V Biết tần số góc mạch dao động 4000 rad/s Xác định độ tự cảm cuộn dây ? A 0,145 H B 0,5 H C 0,15 H D 0,35 H Câu 21 Mạch dao động gồm tụ điệnđiện dung C cuộn dây có độ tự cảm L = 10-4 H Điện trở cuộn dây dây nối không đáng kể Biết biểu thức điện áp hai đầu cuộn dây là: u = 80cos(2.106t - π/2) V, biểu thức dòng điện mạch là: A i = 4sin(2.106t ) (A) B i = 0,4cos(2.106t - π) (A) C i = 0,4cos(2.106t) (A) D i = 40sin(2.106t - π/2) (A) Câu 22 Mạch dao động LC lý tưởng có độ tự cảm L khơng đổi Khi tụ điệnđiện dung C1 tần số dao động riêng mạch f1 = 75MHz Khi ta thay tụ C1 tụ C2 tần số dao động riêng mạch f2 = 100MHz Nếu ta dùng C1 nối tiếp C2 tần số dao động riêng f mạch : A 175MHz B 125MHz C 87,5MHz D 25MHz Câu 23 Mạch dao động gồm cuộn cảm hai tụ điện C1 C2 Nếu mắc hai tụ C1 C2 song song với cuộn cảm L tần số dao động mạch f1 = 24kHz Nếu dùng hai tụ C1 C2 mắc nối tiếp tần số riêng mạch f2 = 50kHz Nếu mắc riêng lẽ tụ C1, C2 với cuộn cảm L tần số dao động riêng mạch A f1 = 40kHz f2 = 50kHz B f1 = 50kHz f2 = 60kHz C f1 = 30kHz f2 = 40kHz D f1 = 20kHz f2 = 30kHz Câu 24 Một mạch dao động điện từ LC gồm cuộn dây cảm có độ tự cảm L khơng đổi tụ điệnđiện dung C thay đổi Biết điện trở dây dẫn không đáng kể mạch có dao động điện từ riêng Khi điện dung có giá trị C1 tần số dao động riêng mạch f1 Khi điện dung có giá trị C2 = 4C1 tần số dao động điện từ riêng mạch A f2 = f1/2 B f2 = 4f1 C f2 = 2f1 D f2 = f1/4 Câu 25 Mạch dao động điện từ gồm cuộn dây cảm có L = 50 mH tụ điện C Biết giá trị cực đại cường độ dòng điện mạch I0 = 0,1 A Tại thời điểm lượng điện trường mạch 1,6 10-4 J cường độ dòng điện tức thời A 0,1 A B 0,04 A C 0,06 A D khơng tính khơng biết điện dung C Câu 26 Sóng sau dùng truyền hình để truyền thơng tin qua vệ tinh nhân tạo Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A Sóng dài B Sóng ngắn C Sóng cực ngắn D Sóng trung Câu 27 Mạch dao động LC lí tưởng gồm tụ điệnđiện dung C, cuộn cảm có độ tự cảm L Trong mạch có dao động điện từ tự Biết hiệu điện cực đại hai tụ điện U0 Năng lượng điện từ mạch bằng: A LC 2 U0 B LC C CU 02 D CL2 Câu 28 Một mạch dao động LC có điện trở khơng gồm cuộn dây cảm (cảm thuần)và tụ điệnđiện dung μF Trong mạch có dao động điện từ tự (riêng) với hiệu điện cực đại hai tụ điện 10V Năng lượng dao động điện từ mạch bằng: A 2,5.10-3 J B 2,5.10-1 J C 2,5.10-4 J D 2,5.10-2 J Câu 29 Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự do, điện tích tụ điện cường độ dòng điện qua cuộn cảm biến thiên điều hòa theo thời gian: A ln ngược pha B với biên độ C pha D với tần số Câu 30 Mạch dao động dùng để chọn sóng máy thu vơ tuyến điện gồm tụ điệnđiện dung C0 cuộn cảm có độ tự cảm L Máy thu sóng điện từ có bước sóng 20 m Để thu sóng điện từ có bước sóng 60 m, phải mắc song song với tụ điện C0 mạch dao động tụ điệnđiện dung: A C = C0 B C = 2C0 C C = 8C0 D C = 4C0 ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: B B Chính bị phạn xạ nhiều lần liên tiếp nên truyền xa đc dùng vô tuyến Câu 2: D +) Tần số: Câu 3: C +) Ta có: Câu 4: A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 DAo động điện từ tự mạch dòng xoay chiều có tần số lớn Câu 5: B +) Ta có chu kì: Như tăng điện dung lên lần chu kì tăng lên lần Câu 6: B +) Sóng điện từ truyền chân khơng sóng khơng truyền chân không Câu 7: B Ăng ten máy thu thu vơ số sóng điện từ với tần số khác nên B sai Câu 8: D Trong sóng điện trường điện trường từ tường biến thiên theo thời gian với chu kì Câu 9: A +) Ta có: Câu 10: A +) Ta có: +) Câu 11: A Ta có bước sóng: Câu 12: B +) Ta có bước sóng: Câu 13: D Dao động điện từ tắt dần xạ sóng điện từ tỏa nhiệt dây dẫn dòng Fuco lõi cuộn dây Câu 14: B +) Sơ đồ hệ thống thu gồm: Anten thu, chọn sóng, tách sóng, khuếch đại âm tần loa Câu 15: B Ta có điện tích điểm dao động gây điện từ trường lan truyền khơng gian dạng sóng Câu 16: A +) Ta có +) q i vng pha nên ta có: Đến thay số vào ta có Câu 17: B +) Ta có: Câu 18: B Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 +)Tần số dao đông mạch: Như muốn tăng tần số dao động riêng lên lần cần giảm độ tự cảm 16 lần Câu 19: B +) Ta có: +) Mặt khác q i vuông pha nên Đến thay số vào ta có Câu 20: B +) Năng lượng: +) Tần số góc: Đến thay số vào ta có L=0,5 H Câu 21: B +) Ta có mạch dao động LC i sớm pha u góc Như ta có pha i rad +) Mặt khác: Câu 22: B +) Ta có: +) Mắc nối tiếp ta có: +) Đến biến đổi tần số theo điện dung ta có Câu 23: C +) Khi mắc nối tiếp: +) Mắc song song: Đến ta có: Câu 24: A +) Tần số: Câu 25: C +) Năng lượng mạch: Câu 26: C Các sóng cực ngắn có lượng lớn nhất, không bị tầng điện li hấp thụ phản xạ, có khả truyền xa theo đường thẳng, dùng thông tin vũ trụ Vơ tuyến truyền hình dùng sóng cực ngắn, khơng truyền xa mặt đất Muốn truyền hình xa, người ta phải làm đài tiếp sóng trung gian, dùng vệ tinh nhân tạo để thu sóng đài phát Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 27: C Ta có: lượng điện từ mạch lượng điện trường cực đại lượng từ trường cực đại Như ta có Câu 28: C +) Năng lượng dao động điện từ mạch: Câu 29: D Trong mạch dao động điện tích cường độ dòng điện qua cuộn cảm biến thiên tần số Câu 30: C +) Ta có mắc song song +) Mặt khác: Vậy cần ghép song song với tụ Co tụđiện dung 8Co ... lượng dao động điện từ mạch bằng: A 2, 5.1 0-3 J B 2, 5.1 0-1 J C 2, 5.1 0-4 J D 2, 5.1 0 -2 J Câu 29 Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự do, điện tích tụ điện cường độ dòng điện qua... trị C1 tần số dao động riêng mạch f1 Khi điện dung có giá trị C2 = 4C1 tần số dao động điện từ riêng mạch A f2 = f1 /2 B f2 = 4f1 C f2 = 2f1 D f2 = f1/4 Câu 25 Mạch dao động điện từ gồm cuộn dây... L /2 Câu 19 Một mạch dao động LC có =107rad/s, điện tích cực đại tụ q0 = 4.1 0-1 2C Khi điện tích tụ q = 2. 1 0-1 2C dòng điện mạch có giá trị: A 1 0-5 A B 1 0-5 A C 2. 1 0-5 A D 2 1 0-5 A Câu 20 Mạch dao
- Xem thêm -

Xem thêm: 14 ôn tập dao động và sóng điện từ đề 2 , 14 ôn tập dao động và sóng điện từ đề 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay