Đề ôn luyên 60 câu 90p đề 1

12 15 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:24

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 ĐỀ ÔN LUYỆN (Thời gian làm bài: 90 phút) ĐỀ I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu) Câu Cho mạch điện hình Đ1.1 đặt vào hai đầu AB điện áp xoay chiều 0,5 U AB  50 10 cos(100t)(V) , cuộn cảm có độ tự cảm L1, cuộn cảm có độ tự cảm L2  (H) ,  r = 50 Số ampe kế 1A Độ tự cảm L1 nhận giá trị: 0,5 A L1  B L1  (H) (H)   0,5 C L1  D L1  (H) 3(H)   Câu Điều sau nói hệ thức Anh-xtanh lượng khối lượng? A Nếu vật có khối lượng m có lượng nghỉ E = m2C B 1kg chất chứa lượng lớn 25 tỉ kilơốt C Năng lượng nghỉ lượng thông thường hai dạng khác biệt nhau, biến đổi qua lại lẫn D Trong vật lí hạt nhân, khối lượng hạt đo đơn vị MeV Câu Một lắc đơn có khối lượng m = 200g độ dài dày treo l = 2m Góc lệch cực đại dây so với đường thẳng đứng A0 = 10° Cơ vận tốc vật nặng vị trí thấp là: A W = 6,1 J; v = m/s B W = 0,061J; v = 0,78 m/s C W = 2J; v = 2m/s D W = 0,02J; v = 0,078 m/s Câu Chu kì bán rã chất phóng xạ Sr38 T = 20 năm Sau 80 năm, số phần trăm (%) hạt nhân lại chưa phân rã A 25% B 50% C 12,5% D 6,25% Câu Cho mạch chọn sóng gồm hai tụ C1 = 490pF C2 = 10pF mắc nối tiếp, cuộn cảm L = 2,9mH Tần số sóng điện từ mà mạch bắt là: A f = 4,2 MHZ B f = 29,85 MHz C f = 292,6MHz D f = 0,94MHz Câu Một khung dây có N = 100 vòng, đường kính vòng d = 10cm đặt từ trường có cảm ứng từ B = 0,2T, mặt phẳng khung vng góc với vectơ cảm ứng từ B Khung quay với tần số 3000 vòng/phút Lúc t = pháp tuyến n khung vng góc với vectơ cảm ứng từ B Biểu thức suất điện động xuất khung là: A e = 15,7sin(100t)(V)   B e  15,7  sin 100t   (V) 2  C e = 22,14sin(100t)(V)   D e  22,14 sin 100t   (V) 2  Câu Cho biết vạch dãy Lai-man, 21 = 0,12m, ba vạch dãy Banme là: H: 32 = 0,656m; H: 42 = 0,486m; H : 52 = 0,434m Tần số vạch thứ ba dãy Lai-man có giá trị là: A 30,5.1013Hz B 20,25.1014Hz C 31.1014Hz D 19,87.1014Hz Câu Cho mạch điện hình vẽ Đèn ghi (40V - 40W); điện áp hai điểm AN: 103 u AN  120 cos(100t)(V) Cuộn cảm có độ tự cảm L  (H) , tụ điện C  (F) Biểu 10 4 thức cường đô dòng điện là: A i    cos 100t   (A) 4    B i  3cos 100t   (A) 4  C i  cos 100t  0,2 (A) D i  3cos 100t  0,2 (A) Câu Một lò xo có độ dài tự nhiên 20cm, đầu cố định, đầu có treo vật 120g, độ cứng lò xo 40N/m Từ vị trí cân bằng, kéo vật thẳng đứng, xuống tới lò xo dài 26,5cm bng nhẹ Lấy g = 10m/s2 Động vật lúc lò xo dài 25cm là: A 26,5.10-2 J B 16.10-2 J C 16,5.10-3 J D 132.10-3 J Câu 10 Một nguồn điểm S phát dao động truyền dày với tần số f = 50Hz, biên độ 10cm, tốc độ truyền sóng 10 m/s Dây buộc cố định B cách S = 95cm Khi xảy tượng sóng dừng, số nút sóng dãy (khơng kể nút B): A nút B nút C 10 nút D 13 nút Câu 11 Phát biểu sau tính chất sóng điện từ khơng đúng? A Sóng điện từ sóng ngang B Sóng điện từ mang lượng C Sóng điện từ phản xạ, khúc xạ, giao thoa D Tốc độ sóng điện từ gần tốc độ ánh sáng Câu 12 Năng lượng mà sóng âm truyền đơn vị thời gian qua đơn vị diện tích đặt vng góc với phương truyền âm gọi A cường độ âm B mức cường độ âm C lượng âm D độ to âm Câu 13 Phương trình dao động ứng với đồ thị hình Đ1.3 là: A x  3cos 0,5t   (cm)   B x   3cos  5t   (cm) 6    C x  3cos  5t   (cm) 2    D x   3cos  5t   (cm) 2  Câu 14 Khi chiếu chùm sáng đơn sắc từ khơng khí vào thủy tinh A tần số tăng, bước sóng khơng đổi B tần số giảm, bước sóng tăng C Tần số khơng đổi, bước sóng giảm D Tần số khơng đổi, bước sóng tăng Câu 15 Phát biểu sau đúng? A Hạt nhân nguyên tử cấu tạo từ prôtôn B Hạt nhân nguyên tử cấu tạo từ nơtron http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word C Hạt nhân nguyên tử cấu tạo từ prôtôn nơtron D Hạt nhân nguyên tử cấu tạo từ prôtôn, nơtron electron Câu 16 Các đặc tính sau đặc tính sinh lí âm? A Độ cao, âm sắc, lượng B Độ cao, âm sắc, biên độ C Độ cao, âm sắc, độ to D Độ cao, âm sắc, cường độ Câu 17 Quan sát sóng dừng sợi dây đàn hồi, người ta thấy khoảng thời gian sóng truyền hai thời điểm gần mà dây duỗi thẳng 0,2s, khoảng cách sóng truyền hai chỗ đứng yên liền 10cm Tốc độ truyền sóng dây A 22 cm/s B 28 cm/s C 50 cm/s D 60cm/s Câu 18 Gọi Tđ, Tv, Tt chu kì ánh sáng đỏ, vàng, tím So sánh sau đúng? A Tđ < Tv < Tt B Tđ < Tt < Tv C Tđ > Tv > Tt D Tv > Tt> Tđ Câu 19 Kết luận chất tia phóng xạ khơng đúng? A Tia , ,  có chung chất sóng điện từ có bước sóng khác B tia  dòng hạt nhân nguyên tử C Tia  dòng hạt mang điện tích D tia  sóng điện từ Câu 20 Phát biểu sau đúng? A Đồng vị nguyên tử hạt nhân chúng có số khối A B Đồng vị nguyên tử hạt nhân chúng có số prơtơn nhau, số nơtron khác C Đồng vị nguyên tử hạt nhân chúng có số nơtron nhau, số prồtôn khác D Đồng vị nguyên tử hạt nhân chúng có khối lượng Câu 21 Linh kiện hoạt động dựa vào tượng quang dẫn? A Tế bào quang điện B Quang điện trở C Đèn LED D Nhiệt điện trở Câu 22 Ưu điểm sau máy biến áp? A Giúp biến đổi điện áp cường độ dòng điện dễ dàng B Hiệu suất cao C Cấu tạo đơn giản D Hoạt động với dòng điện xoay chiều lẫn chiều Câu 23 Phát biểu sau không đúng? A Khi chiếu chùm ánh sáng Mặt Trời qua cặp hai mơi trường suốt tia tím bị lệch vổ phía mặt phân cách hai mơi trường tia đỏ B Chiết suất chất làm lăng kính ánh sáng đơn sắc khác C Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc qua lăng kính D Khi chiếu chùm ánh sáng Mặt Trời qua mặt phân cách hai mơi trường suốt, tia tím bị lệch phía mặt phân cách hai mơi trường nhiều tia Câu 24 Đồng vị 60 Co 27 chất phóng xạ - với chu kì bán rã T = 5,33 năm, ban đầu lượng Co có khối lượng m0 Sau năm lượng Co bị phân rã phần trăm? A 12,2% B 21,5% C 35.2% D 62,7% Câu 25 Tại điểm A nằm cách nguồn âm N (nguồn điểm) khoảng NA = 1m có mức cường độ âm LA = 90dB Mức cường độ âm điểm B cách N khoảng NB = 10m A 7B B 7db C 80dB D 90dB Câu 26 Những yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ truyền ánh sáng đơn sắc là: A Bản chất môi trường truyền; cường độ sáng http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word B tần số; cường độ sáng C Bản chất môi trường truyền; mầu sắc ánh sáng D cường độ sáng; màu sắc ánh sáng; chất môi trường truyền Câu 27 Một sóng âm có tần số 450Hz lan truyền với tốc độ 360 m/s không khí Độ lệch pha hai điểm cách 1m phương truyền sóng A 0,571 (rad) B 1,5 (rad) C 2,5 (rad) D 3,5 (rad) Câu 28 Kết luận sau nói chiết suất môi trường? A Chiết suất môi trường ánh sáng đơn sắc B Chiết suất môi trường lớn ánh sáng có bước sóng dài C Chiết suất môi trường lớn ánh sáng có bước sóng ngắn D Chiết suất mơi trường nhỏ ánh sáng có tần số lớn x   Câu 29 Cho sóng ngang có phương trình sóng u  4cos2   t   , x tính cm, t  5  tính giây Tốc độ truyền sóng bằng: A 8 (cm/s) B - 8(cm/s) C 5(cm/s) D -3 (cm/s) Câu 30 Cho mạch điện AB hình Đ1.4 Dòng điện có tần số f = 50 (Hz), cường độ hiệu dụng I = 2A, điện áp hiệu dụng hai đầu đoan mạch AB UAB = 50 V, điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch AM UAM = 30 V, điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch NB UNB = 40 V Điện trở R có giá trị là: A 15 2 B 15 30  C D 30 Câu 31 Năng lượng trạng thái dừng ngun tử hiđrơ tính theo cơng thức 13,6 En  ,n = 1,2, 3, Electron nguyên tử trạng thái kích thích n = n2 Nguyên tử phát xạ đây? A 0,101 m; 0,656 m B 0,103 m; 0,120 m; 0,223 m C 0,121 m; 0,656 m; 0,741 m; 0,801m D 0,103 m; 0,121 m; 0,656 m Câu 32 Trên sợi dây đàn hồi căng ngang có sóng dừng điểm M bụng sóng, điểm N nút sóng Biết khoảng MN có bụng sóng MN = 63cm, tần số sóng 20Hz bước sóng tốc độ sóng có giá trị là: A  = 3,26cm; v = 5,2m/s B  = 38cm; v = 6,2cm/s C  = 16cm; v = 72m/s D  = 36cm; v = 7,2m/s Câu 33 Một ống Rơn-ghen phát xạ có bước sóng ngắn 6.10-11m Hiệu điện hai cực ống có giá trị A 21kV B.2,1kV C 33kV D 3,3kV   Câu 34 Một vật dao động điều hoà theo phương trình  = 6cos  2t   (cm) Trong khoảng 10s kể từ 2  thời điểm t = 0, vật có bao nhiều lần qua li độ x = 3cm theo chiều âm trục toạ độ? A 20 lần B 21 lần C 19 lần D 10 lần Câu 35 Theo quan điểm thuyết lượng tử, phát biểu sau không đúng? A Chùm ánh sáng dòng hạt, hạt phôtôn mang lượng http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word B Cường độ chùm ánh sáng tỉ lệ thuận với số phôtôn chùm C Khi ánh sáng truyền lượng phôtôn ánh sáng không đổi, phụ thuộc khoảng cách đến nguồn sáng D Các phơtơn có lượng chúng lan truyền với vận tốc Câu 36 Một kim loại cô lập chiếu sáng ánh sáng có tần số xác định f Đại lượng sau xác định xem có electron bứt hay không? A Cường độ ánh sáng chiếu vào B Thời gian chiếu sáng C Độ dẫn điện kim loại D Bản chất kim loại Câu 37 Cho mạch điện xoay chiều có R, C mắc nối tiếp Biết có điện trở R   i  cos100t(A) , có tụ điện C i  cos 100t   (A) Khi có R, C cường độ dòng điện 2  mạch có biểu thức;   A i  cos 100t   (A) 4    B i  cos 100t   (A) 4      cos 100t   (A) cos 100t   (A) D i  4 4 2   Câu 38 Một lắc dao động tắt dần Cứ sau chu kì biên độ giảm 2% Phần lượng lắc giao động toàn phần là: A 4% B 2% C 6% D 5% Câu 39 Khi có sóng dừng dây nhận xét sau sai? A Vật cản cố định sóng tới sóng phản xạ ngược pha  B Khoảng cách hai nút sóng liên tiếp C Các điểm dây đứng yên dao động với biên độ 2a (a biên độ sóng thành phần) D Các phần tử nằm khoảng hai nút sóng cạnh ln dao động pha với Câu 40 Giới hạn quang điện natri 0,50m Chiếu vào natri tia tử ngoại có bước sóng 0,2m Tốc độ ban đầu (cực đại) êlectron quang điện A 8,15.105m/s B 9,34.105m/s C 6,2.105m/s D 7,4.105m/s C i  II PHẦN RIÊNG (20 CÂU) Thí sinh làm hai phần (phần A phần B) A THEO CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN (10 câu, từ câu 41 đến câu 50) Câu 41 Mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm L tu điện C Khi tăng điện dung tụ điện lên lần chu kì dao động mạch A tăng lên lần B tăng lên lần C giảm lần D giảm lần Câu 42 Trong tượng quang phát quang, ngun tử hấp thụ phơtơn A phát phơtơn có bước sóng ngắn bước sóng phơtơn bị hấp thụ B phát phơtơn có bước sóng bước sóng phơtơn bị hấp thụ C phát phơtơn có bước sóng dài bước sóng phơtơn bị hấp thụ D phát phơtơn có tần số lớn tần số phôtôn bị hấp thụ Câu 43 Tia laZe khơng có đặc điểm đây? A Là tập hợp nhiều ánh sáng đơn sắc B Có đo định hướng cao C Có cường độ lớn D Là chùm ánh sáng kết hợp Câu 44 Chọn phát biểu sai Phản ứng hạt nhân tuân theo http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word A định luật bảo tồn điện tích B định luật bảo toàn lượng C định luật báo toàn động lượng D định luật bảo toàn khối lượng Câu 45 Điều kiện phát sinh quang phổ vạch phát xạ là: A Vật bị nung nóng nhiệt độ 2000°C B Vật rắn, lỏng hay khí có khối lượng riêng lớn bị nung nóng phát C Chiếu ánh sáng trắng qua chất bị nung nóng phát D Chất khí hay áp suất thấp bị kích thích phát sáng phát Câu 46 Chất phóng xạ 210 Po 84 phát tia  biến đổi thành 206 Pb Biết khối lượng hạt mPb = 82 205,9744u; mPo = 209,2828u; m = 4,0026u Năng lượng toả 10g Po phân rã hết A 3,213.1010J B 2,726.1010J C 1,9.1010J D 2,25.1010J Câu 47 Một lăng kính có góc chiết quang A = 6°, chiết suất lăng kính tia đỏ nđ = 1,6444 tia tím nt = 1,6852 Chiếu tia sáng trắng tới mặt bên lăng kính góc tới nhỏ Góc lệch tia ló màu đỏ tia ló màu tím A 0,001rad B 0,0043rad C 0,0152 rad D 0,0025 rad Câu 48 Chọn câu sai A Tất hađrơn có cấu tạo từ hạt quac B Các hạt quac tồn trạng thái tự C Có loại hạt quac u, d, s, c, b, t e 2e D Điện tích hạt quac phản quac bầng ± , ± 3 Câu 49 Siêu âm âm có A cường độ âm lớn B cường độ âm nhỏ C mức cường độ âm lớn D tần số lớn 20kHz Câu 50 Đường kính Hệ Mặt Trời cỡ khoảng A 30 đơn vị thiên văn B 60 đơn vị thiên văn C 130 đơn vị thiên văn D 70 đơn vị thiên văn B THEO CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO (10 câu, từ câu 51 đến câu 60) Câu 51 Một nguồn âm di chuyển phía vách đá với tốc độ 10 m/s phát âm có tần số 1000Hz Một người đứng trước vách đá nghe thấy âm sau phản xạ từ vách đá có tần số: A 1023Hz B 971 Hz C 943Hz D 1030Hz Câu 52 Có ba lắc gồm: lắc đơn; lắc vật lí lắc lò xo Hỏi làm thay đổi khối lượng chúng chu kì dao động điều hoà lắc thay đổi? A Con lắc đơn, lắc lò xo B Con lắc vật lí, lắc đơn C Con lắc lò xo, lắc vật lí D ba lắc Câu 53 Phát biểu sau sai nói momen quán tính vật rắn trục quay xác định? A Momen quán tính vật rắn đặc trưng cho mức quán tính vật chuyển động quay B Momen quán tính vật rắn phụ thuộc hình dáng vật rắn C Momen qn tính vật rắn dương, âm tuỳ thuộc vào trục quay vật D Momen quán tính vật rắn phụ thuộc vào vị trí trục quay Câu 54 Khi cho ánh sáng qua kính lọc sắc màu xanh, kính lọc sắc màu đỏ (xếp khít với kính lọc sắc màu xanh) người quan sát nhìn thấy: A Màu xanh B Màu đỏ C Màu đen D Màu trắng Câu 55 Một bánh xe quay xung quanh trục cố định với tần số 20Hz Trong 2s bánh xe quay góc bằng: http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word A 90(rad) B 35(rad) C 140(rad) D 80(rad) Câu 56 Hiệu ứng Đốp-le tượng A giao thoa sóng âm B thay đổi tốc độ lớn truyền sóng âm máy thu nguồn âm chuyển động, hai chuyển động tương đối so với C Thay đổi tần số dao động nguồn âm máy thu nguồn âm chuyển động, hai chuyển động tương đối so với D Thay đổi tần số âm máy thu máy thu nguồn âm chuyển động, hai chuyển động tương đối so với Câu 57 Một bánh xe có đường kính 50cm quay nhanh dần đều, 4s tốc độ góc tăng từ 120 vòng/phút lên 360 vòng/phút Gia tốc hướng tâm điểm N vành bánh xe sau tăng tốc 2s là: A 157,8 m/s2 B 122,7 cm/s2 C 13,6 m/s2 D 96,2 cm/s2 Câu 58 Một ròng rọc có bán kính 10cm momen quan tính trục quay I = 2.10-2 kg.m2 Ban đầu ròng rọc đứng yên, tác dụng vào ròng rọc lực khơng đổi f = 2N tiếp tuyến với vành ngồi Tốc độ góc ròng rọc thời điểm 6s A 60rad/s B 10rad/s C 4rad/s D 6rad/s Câu 59 Một đĩa tròn đồng chất có đường kính 80cm, khối lượng 3kg quay với tốc độ góc 10 rad/s quang trục thẳng đứng qua tâm đĩa Động đĩa A 8J B.40J C12J D 6,3J Câu 60 Theo tiên đề Anh-xtanh, hệ quy chiếu A bất kì, định luật học có dạng B quán tính, định luật học có dạng C qn tính, định luật vật lí có dạng D bất kì, định luật vật lí có dạng HƯỚNG DẪN CHỌN ĐÁP ÁN Câu A Z  50  50 5 Z2  r Từ Z  r   (L1  L2 )  (L1  L2 )  2 2 2 Thay số vào ta L1  0,5 (H)  Câu B Câu B Cơ lắc li độ cực đại Do đó, chọn gốc vị trí cân ta có : W = mghmax = mgl(1 - cos0) = 0,061J Mặt khác, lắc động vị trí cân : W 2W mv  v   0,78m / s m Câu D m 0e t Sau 80 năm m  e t = 0,0625 = 6,25% m0 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Câu B Ta có : 1   C C1 C 1 1 Thay số ta có f = 29,85MHz 2 LC 2 L C Câu B   2f  100(rad) f Lúc t = vectơ pháp tuyến khung vng góc với cảm ứng từ B nên      Biểu thức từ thông   NBScos 100t   2  e d      NBS100 sin 100t  15,7  sin 100 t   (V) dt 2 2   hc   42  hc hc hc   Câu C Ta có :   E  E1  hc   41  42  21 E  E1   21  E4  E2    41   21 42  0,0968m  21   42 c 3.108  f 41    31.1014 Hz 6  41 0,0968.10 Câu B Điện trở đèn : RĐ = Z2AN  R 2Đ  I U AN Pđm U đm  40  2.102  Z AN  30 2() C  2.402  Z AN  40 2() C U I  AN  (A) Z AN 2 Độ lệch pha i u hai đầu đoạn mạch AN : Z   tan   C      i sớm pha u góc RĐ 4   Biểu thức cường độ dòng điện : i  3cos 100t   (A) 4  mg  3cm k A  l  l0  l0  26,5  20   2cm Câu C l0  Ở vị trí lò xo dài 25cm x = 25 - 20 - = 2cm 1 Wđ = W - Wt = kA  kx  16,5.10 3 J 2 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Câu 10 B Bước sóng :   v 10   0,2m  20cm f 50 Tại B nút, điểm hút thỏa mãn điều kiện cách B: k   95,2  95  k   9,5   Nếu khơng kể nút B tất có nút Câu 11 D Ánh sáng có chất sóng điện từ Câu 12 A Câu 13 C Đỉnh đồ thị ngang vạch 3cm nên biên độ dao động A = 6cm Từ thời điếm t = 0,2s đến t = 0,5s, vật thực chu kì nên : T = 0,4s   = 5 (rad/s) Tại thời điểm ban đầu, vật vị trí cân nên x = li độ vật giảm  nên v <   = (rad) Câu 14 C Khi chiếu chùm sáng đơn sắc từ khơng khí vào thủy tinh, chu kì sóng ánh sáng khơng đổi, tốc độ ánh sáng giảm nên bước sóng giảm Câu 15 C Câu 16 C Câu 17 C Khoảng thời gian hai thời điểm gần mà dây duỗi thẳng : 0,2s T  = 0,2  T = 0,4s  = 10   = 20cm  v   50cm / s T k Câu 19 A - Tia  dòng hạt nguyên tử 42 He - Tia   dòng êlectron, tia   đòng pơzitron - Tia  sóng điện từ Như vậy, tia , ,  khơng chung chất sóng điện từ Câu 20 B Đồng vị nguyên tử mà hạt nhân chúng có số prơtơn, khác số nơtron Câu 21 B Câu 22 D Câu 23 D Áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng n1sini = n2sinr, với nđ < nt suy rđ > rt Khi chiếu chùm ánh sáng Mặt Trời qua mặt phân cách hai môi trường suốt tia tím bị lệch phía mặt phân cách hai mơi trường tia đỏ m Câu 24 A Khối lượng Co lại sau năm m  tO , khối lượng Co bị phân rã thời gian 2T mO - m  Số phần trăm chất phóng xạ bị phân rã năm mO  m  12,2% mO Câu 25 A Với nguồn âm đẳng hướng, cường độ âm tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách: http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word IA I0 I A NB NB2   lg  lg  lg100  IB I B NA NA I0  LA - LB =  LB = 7B Câu 26 C Câu 27 C Độ lệch pha hai điểm phương truyền sóng tính theo công thức : 2d 2fd     2,5(rad)  v Câu 28 C  t x Câu 29 C So sánh phương trình sóng u  Acos2    T  x    x với phương trình u  4cos2  t   (mm)  4cos2   t   (mm)  5   5 Ta suy bước sóng  = 5cm, chu kì sóng T = 1s  tốc độ truyền sóng v = 5cm/s Câu 30 B UNB = UL - UC = 40 U 2AB  U 2R  (U L  U C )  U 2R  U 2AB  (U L  U L )  502  402  302 30  15 Câu 31 D Nguyên tử có khả phát xạ êlectron chuyển từ quỹ đạo n = n = ; n = n = sau n = n = hc hc hc ;E  E  ;E  E1  Áp dụng : E  E1   31  32  21  U R  30V  R  Thay giá trị lượng tính tốn ta có: 31  0,103m; 32  0,656m;  21  0,121m    k  4 Thay k = MN = 63cm   = 36cm v = f = 720cm/s = 7,2m/s hc Câu 33 A eU   Câu 32 D MN  (2k  1) U 6,625.10 34.3.108  2,1.104 V  21kV 19 11 1,6.10 6.10  t    k(s)    12 Câu 34 D x  6cos  t      với k = 1; 2; 3… 2   t    k(s)  12 Những thời điểm vật qua li độ x = 3cm theo chiều âm trục tọa độ ứng với:     v  12 sin  2t     sin  t    2 2   10 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Do lấy họ nghiệm t    k(s) với k = 1; 2… thời điểm vật qua liđộ x = theo chiều 12 âm trục tọa độ Giải bất phương trình t  10s ta tìm có 10 lần Câu 35 D Câu 36 D Câu 37 C Vì giá trị U mà có R C ta có giá trị I0 = 1A (không đổi) suy R = ZC Z  R  (Z L  Z C )  R  (0  Z C )  R (1) U0 (2)   U0  R R I Khi có R, C thì: I  Z U R Thay (1), (2) vào (3) ta có: I    (A) Z R 2 (3) Khi có R thì: I  Z L  ZC    1   u/i    i/u  R 4 Do biểu thức cường độ dòng điện mạch là: Nếu có R C tan u/i  i   cos 100t   (A) 4  W A  Câu 38 A W  kA      0,982  0,96  96% W1  A1   Cơ 4% Câu 39 C Câu 40 B Câu 41 B Chu kì dao động mạch dao động LC T  2 LC Khi C tăng lần T tăng lần Câu 42 C Câu 43 A Câu 44 D Câu 45 D Câu 46 B Phương trình phân rã 210 Po 84    206 Pb Mỗi phân rã tỏa lượng 82 E  (m Po  m   m Pb )c  5,4MeV Số hạt Po có 10g là: m0 N A 10.6,625.1023   0,3155.1023 hạt A 210 Năng lượng tỏa 10g Po phân rã hết là: E = N.E = 2,726.1010J Câu 47 B Vì góc tới góc chiết quang nhỏ nên góc lệch tính công thức: Dđ = (nđ - 1)A; Dt = (nt - 1)A Góc lệch tia đỏ tím:  = Dt - Dđ = (nt - nđ)A = 0,0043rad Câu 48 B Câu 49 D Câu 50 B v 340 f 1000  1030Hz Câu 51 D f '  v  vs 340  10 N Câu 52 C Câu 53 C Momen quán tính vật rắn đại lượng luôn dương Câu 54 C Kính đỏ cho màu đỏ qua; kính xanh cho màu xanh qua Nên ghép hai kính sát ánh sáng trắng bị hấp thụ hồn toàn Do vậy, thấy màu đen 11 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Câu 55 D   2f  2.20  40 rad / s   t  40.2  80 rad Câu 56 D Câu 57 A M FR Câu 58 A     10rad / s I I   0  t  10.6  60rad / s mR  24.102 kg.m 2 Wđ = I2  12J Câu 60 C Câu 59 C I  12 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word ... = 7,2m/s hc Câu 33 A eU   Câu 32 D MN  (2k  1) U 6,625 .10 34.3 .10 8  2 ,1. 104 V  21kV 19 11 1, 6 .10 6 .10  t    k(s)    12 Câu 34 D x  6cos  t      với k = 1; 2; 3… 2... 21  E4  E2    41   21 42  0,0968m  21   42 c 3 .10 8  f 41    31. 1 014 Hz 6  41 0,0968 .10 Câu B Điện trở đèn : RĐ = Z2AN  R 2Đ  I U AN Pđm U đm  40  2 .10 2  Z AN  30 2()... thích n = n2 Nguyên tử phát xạ đây? A 0 ,10 1 m; 0,656 m B 0 ,10 3 m; 0 ,12 0 m; 0,223 m C 0 ,12 1 m; 0,656 m; 0,7 41 m; 0,8 01 m D 0 ,10 3 m; 0 ,12 1 m; 0,656 m Câu 32 Trên sợi dây đàn hồi căng ngang
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề ôn luyên 60 câu 90p đề 1 , Đề ôn luyên 60 câu 90p đề 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay