8 hiện tượng phát quang

7 17 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:24

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 - Hiện tượng phát quang Câu 1: Sự phát sáng nguồn không phát quang? A Đèn ống B Ánh trăng C Đèn LED D Con đom đóm Câu 2: Chọn câu A Tia hồng ngoại gây tượng phát quang với số chất khí B Bước sóng ánh sáng lân quang nhỏ bước sóng ánh sáng kính thích C Ánh sáng lân quang tắt sau tắt nguồn sáng kích thích D Phát quang tượng xảy hấp thụ ánh sáng Câu 3: Một chất phát quang có khả phát ánh sáng màu vàng lục kích thích phát sáng Hỏi chiếu vào chất ánh sáng đơn sắc chất phát quang A Đỏ B Lục C Vàng D Da cam Câu 4: Ánh sáng phát quang chất có tần số 6.10 14 Hz Hỏi xạ có tần số gây phát quang cho chất đó? A 5.1014Hz B 7.1014Hz C 6.1014Hz D 9.1013Hz Câu 5: Cột mốc, biển báo giao thông không sử dụng chất phát quang màu tím mà dùng màu đỏ vì: A Màu tím gây chói mắt B Khơng có chất phát quang màu tím C Phần lớn đèn phương tiện giao thơng khơng thể gây phát quang màu tím D Màu đỏ dễ phân biệt đêm tối Câu 6: Cột mốc, biển báo giao thông không sử dụng chất phản quang mà dùng chất phát quang vì: A Chất phát quang phát theo hướng chất phản quang theo hướng phản xạ gây lóa mắt người điều khiển phương tiện giao thông B Chất phản quang đắt tiền dễ hư hỏng điều kiện môi trường C Chất phát quang phát ánh sáng có cường độ lớn nên dễ quan sát D Chất phát quang phát ánh sáng có nhiều màu nên dễ quan sát Câu 7: Phát biểu so sánh tượng quang phát quang tượng phản quang: A Đều có hấp thụ photon có lượng lớn phát photon có lượng nhỏ B Đều q trình tự phóng photon C Đều có hấp thụ photon D Quang phát quang có hấp thụ photon phản quang phản xạ photon mà không hấp thụ Câu 8: Trong tượng quang phát quang ln có hấp thụ hoàn toàn photon và: A Làm bật electron khỏi bề mặt chất Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B Giải phóng electron liên kết thành electron tự C Giải phóng photon có lượng lớn D Giải phóng photon có lượng nhỏ Câu 9: Một chất có khả phát xạ có bước sóng 0,5µm bị chiếu sáng xạ 0,3µm Hãy tính phần lượng photon trình A 2,65.10-19 J B 26,5.10-19 J C 2,65.10-18J D 265.10-19 J Câu 10: Một chất có khả phát xạ có bước sóng 0,5µm bị chiếu sáng xạ 0,3µm Biết công suất chùm sáng phát quang 0,1 cơng suất chùm sáng kích thích Hãy tính tỷ lệ số photon bật số photon chiếu tới A 0,667 B 0,001667 C 0,1667 D Câu 11: Một chất có khả phát xạ có bước sóng 0,5µm bị chiếu sáng xạ 0,3µm Gọi P0 cơng suất chùm sáng kích thích biết 600 photon chiếu tới có photon bật Cơng suất chùm sáng phát P theo P0 A 0,1 P0 B 0,01P0 C 0,001P0 D 100P0 Câu 12: Chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,30μm vào chất thấy chất phát ánh sáng có bước sóng 0,50μm Cho công suất chùm sáng phát quang 1,5% cơng suất chùm sáng kích thích Hãy tính xem trung bình phơtơn ánh sáng phát quang ứng với phơtơn ánh sáng kích thích A 60 B 40 C 120 D 80 Câu 13: Một chất có khả phát xạ có bước sóng 0,5µm bị chiếu sáng xạ 0,3µm Biết công suất chùm sáng phát quang 0,01 cơng suất chùm sáng kích thích cơng suất chùm sáng kích thích 1W Hãy tính số photon mà chất phát 10s A 2,516.1017 B 2,516.1015 C 1,51.1019 D 1,546.1015 Câu 14: Nguồn sáng X có cơng suất P 1phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 400nm Nguồn sáng Y có cơng suất P2 phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 600nm Trong khoảng thời gian, tỉ số số phôtôn mà nguồn sáng X phát so với số phôtôn mà nguồn sáng Y phát 5/4 Tỉ số P1/P2 A 8/15 B 6/5 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C 5/6 D 15/8 Câu 15: Một chất phát quang kích thích ánh sáng có bước sóng 0,26 μm phát ánh sáng có bước sóng 0,52 μm Giả sử cơng suất chùm sáng phát quang 20% công suất chùm sáng kích thích Tỉ số số phơtơn ánh sáng phát quang số phơtơn ánh sáng kích thích khoảng thời gian là: A 2/5 B 4/5 C 1/5 D 1/10 Câu 16: Chất lỏng fluorexein hấp thụ ánh sáng kích thích có bước sóng λ = 0,48μm phát ánh sáng có bước sóng λ’ = 0,64μm Biết hiệu suất phát quang 50%, số phơtơn ánh sánh kích thích chiếu đến 1s 2011.109 ( hạt ) Số phôtôn chùm sáng phát quang phát 1s là: A 2,4132.1012 B 1,34.1012 C 2,4108.1011 D 1,356.1011 Câu 17: Dung dịch Fluorêxêin hấp thụ ánh sáng có bước sóng 0,49µm phát ánh sáng có bước sóng 0,52µm, người ta gọi hiệu suất phát quang tỉ số lượng ánh sáng phát quang lượng ánh sáng hấp thụ Biết hiệu suất phát quang dung dịch Fluorêxêin 75% Số phần trăm phôtôn bị hấp thụ dẫn đến phát quang dung dịch là: A 82,7% B 79,6% C 75,0% D 66,8% Câu 18: Chọn phát biểu A Hiện tượng số chất có khả hấp thụ ánh sáng có bước sóng để phát ánh sáng có bước sóng khác gọi phát quang( λp> λk) B Huỳnh quang tượng mà ánh sáng phát quang tắt ngừng ánh sáng kích thích Nó thường xảy với chất lỏng chất khí C Lân quang tượng mà ánh sáng phát quang kéo dài vài giây, đến hàng (tùy theo chất) sau tắt ánh sáng kích thích Nó thường xảy với vật rắn D Cả ba ý Câu 19: Một chất có khả phát quang ánh sáng màu đỏ màu lục Nếu dùng tia tử ngoại để kích thích phát quang chất ánh sáng phát quang có màu nào? A Màu lam B Màu đỏ C Màu vàng D Màu lục Câu 20: Ánh sáng kích thích có bước sóng λ= 0,5 µm chiếu vào chất phát quang tạo ánh sáng phát quang có bước sóng sau đây? A 0,4 µm B 0,45 µm Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C 0,55 µm D 0,43 µm Câu 21: Ánh sáng kích thích có bước sóng λ = 0,5 µm chiếu vào chất phát quang tạo ánh sáng phát quang có bước sóng sau đây? A 0,4 µm B 0,55 µm C 0,65 µm D 0,53 µm Câu 22: Sự phát sáng sau phát quang? A Ánh trăng B Đèn Led C đom đóm D Đèn ống Câu 23: Một chất có khả phát ánh sáng tím bị kích thích Hỏi chiếu vào chất xạ gây tượng phát quang A Tia vàng B Tia đỏ C Tia lục D Tử ngoại Câu 24: Một ánh sáng phát quang có tần số 6.10 14 Hz Hỏi xạ có tần số không gây tượng phát quang? A 5.1014 Hz B 6.1014 Hz C 6,5.1014 Hz D 6,4.1014 Hz Câu 25: Ta thường thấy cột mốc bên đường sơn chất phát quang màu đỏ thay màu tím vì? A Màu đỏ dễ phát quang B Màu đỏ đẹp C Màu đỏ tốn D Dễ phân biệt với màu khác Câu 26: Trọng tượng quang phát quang ln có hấp thụ hồn tồn photơn A Giải phóng tơn có lượng nhỏ B Làm bật e khỏi bề mặt kim loại C Giải phóng phơ ton có lượng lớn D Giải phóng tơn có tần số lớn Câu 27: Một chất có khả phát phơ tơn có bước sóng 0,5 µm bị chiếu sáng xạ 0,35 µm Tìm lượng bị trình trên: A 1,69.10-19 J B 1,25 10-19 C 2,99.10-20 J D 8.10-20 J Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 28: Một chất có khả phát xạ có bước sóng 0,5  m bị chiếu sáng bỏi xạ 0,3  m Biết công suất chùm sáng phát quang 0,1 công suất chùm sáng kích thích Hãy tìm tỉ lệ số phô tôn bật phô ton chiếu tới? A 0,667 B 0,001667 C 0,1667 D 1,67 Câu 29: Một chất có khả xạ có bước sóng 0,5  m bị chiếu sáng xạ 0,3  m Gọi P0 công suất chùm sáng kích thích biết 40 photon chiếu tới có photon bật Cơng suất chùm sáng phát theo P0 là: A 0,234P0 B 0,01P0 C 0,0417P0 D 0.543P0 Câu 30: Nếu ánh sáng kích thích ánh sáng màu lam ánh sáng huỳnh quang ánh sáng sau đây? A Đỏ B Lục C Lam D Chàm ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: B Câu 2: D Câu 3: B chất phát quang có khả phát ánh sáng màu vàng lục => ánh sáng chiếu vào có bước sóng nhỏ bước sóng ánh sáng phát quang => Ánh sáng đơn sắc màu lục Câu 4: B Điều kiện chất phát quang là:f(chiếu vào) > f(phát quang) = 6.10 14 Hz => f = 7.1014Hz Câu 5: C Câu 6: C Câu 7: D Câu 8: B Câu 9: A Phần lượng photon trình là: E = E1 - E2 = h.c.(1/λ1 - 1/λ2) = 6,625.10-34.3.108.(1/(0,3.10-6) – 1/(0,5.10-6)) = 2,65.10-19 J Câu 10: C +)Ppq = Npq.h.c/λpq +)Pkt = Nkt.h.c/λkt mà Ppq = 0,1.Pkt => Npq/Nkt = 0,1.λpq/λkt = 0,1.0,5/0,3 = 0,1667 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 11: C +)Po = 600.h.c/λkt +) P = 1.h.c/λpq P/Po = λkt/(600.λpq) = 0,3/(0,5.600) = 0,001P0 Câu 12: B Ta có: Ppq = 1,5%.Pkt Npq.h.c/λpq = 1,5%.Nkt.h.c/λkt => Npq/Nkt = 1,5%.λpq/λkt = 1,5%.0,5/0,3 = 1/40 Câu 13: A ta có: Ppq = 0,01 W = Npq.h.c/λpq => Npq = 0,01.0,5.10-6/(6,625.10-34.3.108) = 2,516.1016 => số photon mà chất phát 10s N = 10.Npq = 2,516.1017 Câu 14: D P = N.h.c/λ => P1/P2 = (N1/N2).(λ2/λ1) = (5/4).(600/400) = 15/8 Câu 15: A P = N.h.c/λ => Npq/Nkt = 20%.λpq/λkt = 20%.0,52/0,26 = 2/5 Câu 16: B P = N.h.c/λ => Npq/Nkt = 50%.λpq/λkt = 50%.0,64/0,48 = 2/3 => Npq = Nkt.2/3 = 1,34.1012 Câu 17: B P = N.h.c/λ => Npq/Nht = 75%.λpq/λht = 75%.0,52/0,49 = 79,6% Câu 18: D Câu 19: A Nếu dùng tia tử ngoại để kích thích phát quang chất ánh sáng phát quang có :Màu lam ( λpq > λkt) Câu 20: C λpq > λkt = 0,5 µm => λ = 0,55 µm Câu 21: A λpq > λkt = 0,5 µm => chiếu vào chất phát quang tạo ánh sáng phát quang có bước sóng λ = 0,4 µm Câu 22: A Câu 23: D Câu 24: A Điều kiện: f < fpq = 6.10 14 Hz => f = 5.1014 Hz Câu 25: A Câu 26: A Câu 27: A Năng lượng bị trình là: E = h.c.(1/λ1 - 1/λ2) = 6,625.10-34.3.108.(1/(0,35.10-6) – 1/(0,5.10-6)) = 1,69.10-19 J Câu 28: C Công suất chùm ánh sáng kích thích Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Công suất chùm ánh sáng phát quang Khi = 0,1667 Câu 29: C Cơng suất chùm ánh sáng kích thích Cơng suất chùm ánh sáng phát quang Khi Câu 30: D = 0,041 ... đến phát quang dung dịch là: A 82,7% B 79,6% C 75,0% D 66,8% Câu 18: Chọn phát biểu A Hiện tượng số chất có khả hấp thụ ánh sáng có bước sóng để phát ánh sáng có bước sóng khác gọi phát quang( ... phát quang( λp> λk) B Huỳnh quang tượng mà ánh sáng phát quang tắt ngừng ánh sáng kích thích Nó thường xảy với chất lỏng chất khí C Lân quang tượng mà ánh sáng phát quang kéo dài vài giây, đến... thích phát quang chất ánh sáng phát quang có :Màu lam ( λpq > λkt) Câu 20: C λpq > λkt = 0,5 µm => λ = 0,55 µm Câu 21: A λpq > λkt = 0,5 µm => chiếu vào chất phát quang tạo ánh sáng phát quang
- Xem thêm -

Xem thêm: 8 hiện tượng phát quang , 8 hiện tượng phát quang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay