14 mạch RLC có c thay đổi đề 1

11 41 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:24

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 14 Câu 1: Mạch điện xoay chiều gồm R,L,C mắc nối tiếp có C thay đổi được, có điện áp hai đầu mạch u = U0cos(ωt + φ) không đổi Cơng suất cực đại C có giá trị: A C = 2L B C = L 2 C C = L D C = L Câu 2: Cho đoạn mạch xoay chiều RLC1- mắc nối tiếp ( cuộn dây cảm ) Biết tần số dòng điện 50 103 (H) , C1 = (F) Muốn dòng điện mạch cực đại phải ghép thêm với tụ 5 5 điện C1 tụ điện có điện dung C2 ghép nào? Hz, R = 40 (Ω), L = A Ghép song song C2 = 3.10 4 (F)  3.10 4 B Ghép nối tiếp C2 = (F)  5.10 4 C Ghép song song C2 = (F)  5.10 4 D Ghép nối tiếp C2 = (F)  Câu 3: Cho mạch điện gồm cuộn dây có điện trở r = 70 Ω độ tự cảm L = 0,7H nối tiếp với tụ điện có điện dung C thay đổi Đặt vào hai đầu mạch điện hiệu điện u = 140cos(100t - π/4)V Khi C = Co u pha với dòng điện i mạch Khi biểu thức hiệu điện gữa hai tụ A uC = 140cos(100t - π/4)V B uC = 70 cos(100t - π/2)V C uC = 70 cos(100t + π/4)V D uC = 140cos(100t - π/2)V Câu 4: Đoạn mạch gồm cuộn dây có điện trở R độ tự cảm L nối tiếp với tụ điện biến đổi có điện dung thay đổi Điện áp xoay chiều hai đầu đoạn mạch u = U cos ωt (V) Khi C = C1 cơng suất mạch P = 200W cường độ dòng điện qua mạch i = I cos(ωt + π /3)(A) Khi C = C2 cơng suất cực đại Cơng suất mạch C = C2 A 400 W B 200 W C 800 W D 600 W Câu 5: Một cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung thay đổi mắc vào nguồn điện xoay chiều có biểu thức u = U0cosωt (V) Thay đổi điện dung tụ điện để công suất toả nhiệt cuộn dây đạt cực đại, điện áp hiệu dụng hai tụ 2Uo, điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là: Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A 3Uo B 3Uo 3U C D 4Uo Câu 6: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 120V, tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở 30 Ω, cuộn cảm có độ tự cảm 0,4/ π (H) tụ điện có điện dung thay đổi Điều chỉnh điện dung tụ điện điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại : A 150 V B 160 V C 100 V D 250 V Câu 7: Cho mạch điện xoay chiều khơng phân nhánh có điện trở hoạt động 15Ω, cuộn cảm có 500 độ tự cảm H tụ điện có điện dung C = (μF) Điện áp hai đầu mạch điện u = 75√2cos 5  100πt (V) ổn định Ghép thêm tụ C’ với C điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm có giá trị lớn (UL)Max Giá trị C’ (UL)Max là: A 103 F; 100V  103 B F; 200V  103 C F; 200V 2 103 D F; 100V 2 Câu 8: Cho mạch điện gồm cuộn dây, điện thở R tụ điện (có điện dung C thay đổi được) nối tiếp Đặt vào hai đầu mạch điện hiệu điện u = 160cos(ωt + π/6) Khi C = Co cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch đạt cực đại Imax = 80cos(ωt + π/2)V Thì A biểu thức hiệu điện hai đầu cuộn dây u1 = A R = 80 Ω ZL = ZC = 20 Ω r=20Ω B R = 60 Ω ZL = ZC = 20 Ω C R = 80 Ω ZL = ZC = 40 Ω D R = 80√2 Ω ZL = ZC = 40 Ω Câu 9: Cho mạch RLC mắc nối tiếp, có điện dung C biến đổi Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện xoay chiều ổn định Điều chỉnh C để UCmax Tìm UCmax? U Z L2  R A UCmax = R B UCmax = U Z L2  R R Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C UCmax = D UCmax = U ZC2  R R U Z L2  R ZL Câu 10: Đặt điện áp u = 120 cos100 πt (V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R = 30 Ω, cuộn cảm có độ tự cảm L = H tụ điện có điện dung thay đổi Khi thay đổi điện dung 5 tụ điện điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại bằng: A 100 V B 120 V C 250 V D 200V Câu 11: Cho mạch điện xoay chiều (RLC) có điện dung C thay đổi R = ZL Điều chỉnh điện dung C để điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện cực đại biểu thức hiệu điện tức thời hai đầu tụ C có dạng u(t) = 400cos100πt (V) Biểu thức điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch có dạng A u(t) = 200 cos(100πt + π/6) (V) B u(t) = 200 cos(100πt - π/6) (V) C u(t) = 200 cos(100πt + π/6) (V) D u(t) = 200 cos(100πt - π/6) (V) Câu 12: Cho mạch điện gồm R, L, C mắc nối tiếp Biết R = 30 Ω, L = 0,4H, C thay đổi Đặt vào hai đầu mạch điện hiệu điện u = 220cos.(100t - π/4)V Khi C = Co hiệu điện hiệu dụng hai tụ đạt giá trị cực đại Khi A Co = 160/π μF B Co = 250μF C Co = 250/π μF D Co = 160μF Câu 13: Một mạch R, L, C mắc nối tiếp, R = 120 Ω, L không đổi, C thay đổi Đặt vào hai đầu mạch nguồn có U, f = 50Hz sau điều chỉnh C đến C = 40/π μF UCmax L có giá trị là: A 0,9/π H B 1/π H C 1,2/π H D 1,4/π H Câu 14: Cho mạch điện gồm cuộn dây có điện trở r = 40 Ω độ tự cảm L = 0,8H nối tiếp với tụ điện có điện dung C thay đổi Đặt vào hai đầu mạch điện hiệu điện u = 100 10 cos.(100t)V Khi C = Co hiệu điện hiệu dụng hai tụ đạt giá trị cực đại Khi cường độ dòng điện I qua mạch A I = 2,5 A B I = 2,5 A C I = 5A D I = 5 A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 15: Đặt điện áp u = U cos100πt (u tính V, t tính s, U khơng đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm H tụ điện có điện dung C thay đổi 5 Điều chỉnh điện dung tụ điện cho điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại U (V) Giá trị R bằng: A 20 Ω B 20 Ω C 50 Ω D 50 Ω Câu 16: Một mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây tụ điện có điện dung thay đổi mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu mạch điện điện áp xoay chiều có tần số điện áp hiệu dụng không đổi, điều chỉnh điện dung tụ cho điện áp hiệu dụng hai tụ có giá trị lớn Khi A Điện áp hai đầu cuộn dây sớm pha π/2 so với điện áp hai tụ B Công suất tiêu thụ mạch lớn C Trong mạch có cộng hưởng điện D Điện áp hai đầu mạch chậm pha π/2 so với điện áp hai đầu cuộn dây Câu 17: Đặt hiệu điện u = U cos ωt (U, ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh Độ tự cảm điện trở giữ không đổi Điều chỉnh C để hiệu điện hiệu dụng tụ đạt cực đại Khi ta có biểu thức : A U R2 = U2+ U L2 + U C2 B U2= U R2 + U L2 + U C2 C U C2 = U2 + U L2 + U R2 D U2= U R2 +(UL-UC)2 Câu 18: Mạch điện xoay chiều nối tiếp gồm cuộn dây có độ tự cảm L, điện trở r tụ điện C Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện xoay chiều có giá trị hiệu dụng 30V Điều chỉnh C để hiệu điện hai tụ đạt giá trị cực đại số 50V Hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn dây có giá trị bao nhiêu? A 30 V B 20 V C 40 V D 50 V Câu 19: Cho đoạn mạch RLC mắc nối tiếp với C thay đổi Khi điều chỉnh C để UCmax = 50V trễ pha π/6 so với uAB Tính UR UL A UR = 25 V; UL = 12,5V B UR = 12,5√3 V; UL = 12,5V C UR = 25V; UL = 12,5 V D UR = 12,5V; UL = 12,5V Câu 20: Một mạch điện gồm điện trở R, cuộn dây cảm L tụ điện có điện dung thay đổi mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có biểu thức u = U.cos ωt (V) Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Khi thay đổi điện dung tụ điện áp hai tụ đạt cực đại và R là: R A ZL = U Ta có quan hệ ZL- B ZL = R C ZL = 2R D ZL = R Câu 21: Mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có L = mạch điện áp u = U coswt (V) Khi C = C1 = 0,  (H) mắc nối tiếp với tụ điện C Đặt vào hai đầu đoạn 2.10 4 (F) UCmax = 100 (V) Khi C = 2,5 C1 cường  độ dòng điện trễ pha π/4 so với điện áp hai đầu đoạn mạch Giá trị U là: A 50 V B 100 V C 100 V D 50 V Câu 22: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos ωt (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở R, cuộn dây cảm L tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp Tụ C có điện dung thay đổi Thay đổi C, ZC = ZC1 cường độ dòng điện trễ pha π/4 so với điện áp hai đầu đoạn mạch, ZC = ZC2 = 6,25ZC1 điện áp hiệu dụng hai tụ đạt giá trị cực đại Tính hệ số cơng suất mạch A 0,6 B 0,7 C 0,8 D 0,9 Câu 23: Cho đoạn mạch điện AB gồm mạch AM mắc nối tiếp với mạch MB Mạch AM chứa cuộn cảm có độ tự cảm L = H; mạch MB gồm điện trở hoạt động R = 40Ω tụ điện có điện dung thay đổi 2 Giữa AB có điện áp xoay chiều u = 200cos100πt(V) ổn định Điều chỉnh C điện áp hiệu dụng hai đầu mạch MB đạt cực đại (UMB)Max Giá trị (UMB)Max A 361 V B 220 V C 255 V D 281 V Câu 24: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số 50Hz vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C thay đổi Điều chỉnh điện dung C đến giá trị L A H 2 104 104 cơng suất tiêu thụ đoạn mạch có giá trị Giá trị 4 2 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B H  C H 3 D H  104 Câu 25: Cho đoạn mạch RLC nối tiếp, C thay đổi Khi C1 = (F) C2 = (F) cơng suất  1,5 mạch có trá trị Hỏi với trá trị C cơng suất mạch cực đại A 10-4/2π(F); B 10-4/π(F); C 2.10-4/3π(F); D 3.10-4/2π(F); 2.10 4 Câu 26: Đặt điện áp xoay chiều u = U cos(100 πt) Vvào đoạn mạch RLC Biết R = 100 Ω, tụ điện có 25 125 điện dung thay đổi Khi điện dung tụ điện C1 = (µF) C2 = (µF) điện áp hiệu 3  dụng tụ có giá trị Để điện áp hiệu dụng điện trở R đạt cực đại giá trị C là: 50 A C = (µF)  200 B C = (µF) 3 20 C C = (µF)  100 D C = (µF) 3 Câu 27: Cho đoạn mạch điện RLC mắc nối tiếp Biết R = 11,7 Ω, cuộn cảm thuần, tụ điện có điện dung C thay đổi Điện áp xoay chiều hai đầu đoạn mạch ổn định Cho C thay đổi, C = C1 = 7488 (F) C = C2 = (F) cơng suất tiêu thụ đoạn mạch Biết cường độ dòng điện 4680 qua mạch C = C1 i1 = 3 cos(120 πt + π/12) (A) Khi C = C3 hệ số cơng suất đoạn mạch có giá trị lớn Lúc này, cường độ dòng điện qua mạch có biểu thức A i3 = cos(120πt) (A) B i3 = 6cos(120πt + π/6) (A) C i3 = 6cos(120πt + π/4) (A) D i3 = cos(120πt + 2π/3) (A) Câu 28: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200 V tần số không đổi vào hai đầu A B đoạn mạch mắc nối thứ tự gồm biến trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C thay đổi Gọi N điểm nối cuộn cảm tụ điện Các giá trị R, L, C hữu hạn khác không Với C = C1 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 điện áp hiệu dụng hai đầu biến trở R có giá trị khơng đổi khác khơng thay đổi giá trị R biến C trở Với C = điện áp hiệu dụng A N A 200 V B 100 V C 100 V D 200 V ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: B công suất mạch : P = U²R/( R+ ( Zʟ- Zc)²) => Pᴍax ( R+ ( Zʟ- Zc)²) Min => Zʟ = Zc => ωL = 1/ωC => C = 1/(L ω² ) Câu 2: A Zʟ = 20Ω, Zc1 = 50Ω Cường độ dòng điện mạch : I= U/Z = U/√( R² + ( Zʟ- Zc)²) => Iᴍax ó ( R²+ ( Zʟ - Zc)²) Min => Zʟ = Zc = 20Ω =>khi ta phải mắc song song C2 với C1 => C = C1+ C2 => 1/Zc = 1/Zc1 + 1/Zc2 => 1/ Zc2 = 1/20 – 1/50= 3/100 => Zc2 = 100/3 3.10 4 => C2 = ( F)  Câu 3: A Zʟ = 70Ω Khi C= Co u pha với i mạch => Khi C= Co xảy cộng hưởng điện => Zʟ= Zc = 70Ω => Iᴍ = U/Z = U/r = √2 (A) => Uc = I.Zc = √2 70 = 70√2 ( V) => Uc Max = 140( V) => Vi u pha với i => φu = φi = -Л/4 => Mà φc = -Л/2 => φuc = φi + φc = -3Л/4 Câu 4: C +) C= C1 ta có: => φ = -π /3 => Zʟ - Zc1 = -R√3 P1 = U²R/( R² + ( Zʟ- Zc1)²) = U²/4R ( R√3 = Zc - Zʟ ) => U²/R = 4P1 = 800 W ( P1 = 200 W ) +) C= C2 cơng suất cực đại => Zʟ= Zc2 => P2 = U²/R = 800 W Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 5: C Pd = U²r/( r² + ( Zʟ- Zc)²) => Pd Max Zʟ = Zc => Uc = Uo = I.Zc= Uo.Zc/√2.√( r² + ( Zʟ- Zc)²)) = Uo.Zc/ r√2 (Vì Zʟ = Zc ) =>Zc= r2√2 = Zʟ (1) =>Ud = I.Zd = Uo√( r²+ Z²ʟ) /√2.√( r² + ( Zʟ- Zc)²) = Uo.√( r²+ Z²ʟ) /r√2 (2) Thế (1) vào (2) ta đc Ud = 3Uo/√2 Câu 6: B R= 30Ω, Zʟ= 40Ω Điện áp đầu cuộn cảm: Uʟ= I.Zʟ = U.Zʟ/√( R²+ ( Zʟ- Zc)²) Ta thấy: Uʟ Max Zʟ= Zc = 40Ω => Uʟ Max = U.Zʟ/R = 120.40/30 = 160 ( V) Câu 7: C R = 15Ω, Zʟ= 40Ω, Zc= 20Ω Uʟ = I.Zʟ= U.Zʟ/√( R²+ ( Zʟ- Zc”)²) => Uʟ Max ó Zʟ= Zc” = 40Ω Khi ta phải ghép nối tiếp nối tiếp C với C’ => Zc” = Zc + Zc’ => Zc’ = Zc” – Zc= 40- 20 = 20Ω 103 => C’ = ( F) 2 => Uʟ Max = U.Zʟ/R = 200 (V) Câu 8: B Khi C= Co Iᴍ Max => Zʟ = Zc0 => Iᴍax = U/(R+r) => √2 = 80√2/(R+r) => R+r= 80 Ω Vì φu1 = π/3 => cuộn dây có r r= 20Ω nên R= 6-Ω Câu 9: A Uc = I.Zc= U.Zc/√( R² + ( Zʟ- Zc)²) = U/√(( R²+ Z²ʟ)/Z²c – 2Zʟ/Zc + 1) Đặt x = 1/Zc Khi ta tìm giá trị nhỏ y= (R² + Z²ʟ)X² -2Zʟ.X +1 Dùng đạo hàm khảo sát hàm số => Uc Max Zc= (R²+ Z²ʟ)/Zʟ => Uc max = (U.√(Z²ʟ+ R²))/R Câu 10: D R= 30 Ω, Zʟ= 40 Ω Áp dụng công thức câu Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 => Uc Max = (U.√( R²+ Z²ʟ))/R = 200 (V) Câu 11: A C thay đổi để Uc Max ta có : Zc = ( R²+ Z²ʟ)/Zʟ = 4Zʟ ( Vì R= Zʟ√3 ) => I = Uc/Zc = 200√2/ 4Zʟ = 50√2/ Zʟ => Z = √(R²+ ( Zʟ- Zc)²)= 2√3 Zʟ => U= I.Z = 100√6 ( V) => U˳= 200√3 ( V) => Tanφ = (Zʟ- Zc)/R = -√3 =>φ= -Л/3 => Ta có φi = π/2 => φu = φi +φ = π/6 Câu 12: D R= 30Ω, Zʟ= 40Ω Khi C thay đổi để Uc Max Zc= (R²+ Z²ʟ) / Zʟ= 62,5 Ω => C= 1/ ω.Zc =160 µF Câu 13: A Zc= 250 Ω Khi C thay đổi để Uc Max Zc= (R²+ Z²ʟ)/Zʟ => 250Zʟ = 120² + Z²ʟ => Zʟ = 160Ω, Zʟ = 90Ω => L = 0,9/π ( H) Câu 14: C Zʟ= 80Ω, r= 40Ω C thay đổi để Uc Max Zc = ( r² + Z²ʟ) /Zʟ = 100Ω => Z =√(r²+ ( Zʟ- Zc )²) = 20√5 Ω => I = U/Z = 100√5 / 20√5 = ( A) Câu 15: A Zʟ = 40Ω Khi C thay đổi để điện áp đầu tụ đạt cực đại Uc Max = U.√( R²+ Z²ʟ) /R Mà Uc Max = U√3 nên => Zʟ/√2 = 20√2 Ω Câu 16: D C thay đổi để Uc Max Zc= (R²+ Z²ʟ)/Zʟ => Zc.Zʟ = R²+ Z²ʟ => 2.Zc.Zʟ= 2(R² + Z²ʟ) => Z²c = ( R²+ ( Zʟ- Zc)²) + (R²+ Z²ʟ) = Z² + Z²d => U vuông pha với Ud => Vẽ giản đồ ta thấy điện áp đầu mạch chậm pha Л/2 so với điện áp đầu cuộn dây Câu 17: C lập luận tương tự 16, C thay đổi làm Uc Max ta có Uʀʟ vng pha với U => U²c = U² + U²ʀʟ = U² + U²ʟ+ U²ʀ Câu 18: C U= 30 V, Uc Max = 50 V Khi C thay đổi làm Uc Max ta có Zc= (r²+ Z²ʟ)/Zʟ Uc Max = U.√( r²+ Z²ʟ) /r (1) (2) Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Vì U= 30 V, Uc Max = 50 V nên từ (2) ta đc : r= 3Zʟ/4 Thế vào (1) ta đc : Zc = 25Zʟ/16 Hiệu điện đầu cuộn dây là: Ud = U.√( r² + Z²ʟ) /√( r²+ ( Zʟ- Zc)²) = 4U/3 = 40 V (hoặc áp dụng công thức 17 ) Câu 19: B C thay đổi để Uc Max ta có U vng pha vơi Uʀʟ Vì Uc trễ pha π/6 so vơi U, dựa vào giản đồ vec tơ : =>U = Uc.cosπ/6 = 25√3 V =>Uʀʟ = Uc.sinπ/6 = 25 V => Uʀ = U.cosπ/3 = 12,5√3 v => Uʟ = √( U²ʀʟ - U²ʀ) = 12,5 V Câu 20: D Khi C thay đổi để Uc Max Uc Max = U.√(R²+ Z²ʟ)/R = U√2 => R√2 = √(R²+ Z²ʟ) => R= Zʟ Câu 21: B C = C2= 2,5C1=> Zc2= Zc1/2,5 cường độ dòng điện trễ pha Л/4 so với điện áp đầu đoạn mạch => R= Zʟ- Zc2= Zʟ- Zc1/2,5= > Zc1=( 2.5Zʟ -2.5R) (1) Khi C= C1 => Uc Max = U.√(R²+ Z²ʟ) / R = 100√5 (2) Và Zc1 = (R² + Zʟ² )/Zʟ (3) Từ (1) ,(2),(3) ta có pt : 1.5Zʟ² -2.5Zʟ.R -R² =0 => Zʟ =2R ,Zʟ =-R/3 Chọn Zʟ =2R vào (2) ta U.R.√5/R =100√5 =>U =100 (V) Câu 22: C Khi Zc= Zc1, tanφ = Л/4 => R= Zʟ- Zc1 => Zc1=Zʟ -R (1) Khi Zc= Zc2 = 6,25 Zc1 điện áp tụ đạt Max => Zc2= 6,25 Zc1= (R²+ Z²ʟ)/ Zʟ (2) Từ (1),(2) ta có pt 5.25Zʟ² -6.25Zʟ.R -R² =0 => Zʟ = 4R/3 ,Zʟ = -R/7 Chọn Zʟ =4R/3 vào (1) =>Zc1 =R/3 => Zc2=25R/12 Tanφ =(Zc2 -Zʟ )/R =0.75 => cosφ =0.8 Câu 23: C Zʟ= 50 Ω, U= 100√2 V Uᴍʙ = Uʀc = I.Zʀc = U.√(R²+ Z²c) / √(R²+ ( Zʟ- Zc)²) = U/√( 1+ ( Z²ʟ- 2Zʟ.Zc)/( R²+ Z²c )) Đặt x=Zc ,y=Zʟ² -2Zʟ.Zc Khảo sát ta (Uᴍʙ)max = Uʀc max =2UR /( (√4R² + Zʟ²) -Zʟ )=255 (V) Câu 24: D Zc1 = 400Ω, Zc2 = 200Ω Khi thay đổi C công suất toàn mạch => Zʟ = ( Zc1+ Zc2)/2 = 300 Ω => L = 3/Л (H) Câu 25: B Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C= C1 C = C2 cơng suất mạch có giá trị => P1= P2 => I1 = I2 => Z1 = Z2 => Zʟ - Zc1 = Zc2 - Zʟ => Zʟ = ( Zc2 + Zc1 )/2 Khi công suất mạch cực đại Zʟ= Zc => Zc = ( Zc2 + Zc1)/2 => 1/C = (1/C2 + 1/C1)/2 => C= 2C1.C2/( C1+ C2) = 10-4/π (F) Câu 26: A Zc1= 400Ω , Zc2 = 240 Ω C= C1 C= C2 điện áp hiệu dụng tụ có giá trị => U1 = U2 => I1.Zc1 = I2.Zc2 => Zc1/ Z1 = Zc2/ Z2 => Z²c1.( R²+ ( Zʟ- Zc2)²) = Z²c2.( R²+ ( Zʟ - Zc1)²) (*) Khi C thay đổi để Uʀ Max Zʟ= Zc Thế vào (*) ta đc: Z²c1.( R²+ ( Zc- Zc2)²) = Z²c2.( R²+ ( Zc – Zc1)²) => 400² ( (100√2)² + ( Zc- 240)²) = 240² ( (100√2)² + ( Zc – 400)²) => Zc= 200 Ω Zc= 100 Ω => C= 50.10-6/Л (F) Câu 27: C Khi C thay đổi P => Zʟ = (Zc1 +Zc2 )/2 =50.7 Ω (trong Zc1=62.4Ω ,Zc2=39 Ω ) Ta có : tan φ1 = (Zc1-Zʟ) /R =1/√3 => φ1 = π/6 =φi –φu =>φu=Π/4 (1) Z1= √R² + (Zʟ -Zc1 )² =23.4 Ω =>Uo=I01.Z1 =70.2√3 (V) Z3 =R =11.7√3 (mạch cộng hưởng ) =>Io3= Uo/Z3 =6 (A) (2) Từ (1),(2) Câu 28: A Khi C= C1 điện áp hiệu dụng đầu biến trở R có giá trị khơng đổi khác khơng thay đổi giá trị R biến trở => Zʟ= Zc1 Khi C= C2 = C1/2 => Zc2= 2Zc1 = 2Zʟ => Uᴀɴ = Uʀʟ= I.Zʀʟ = U.√(R²+ Z²ʟ )/ √( R²+ ( Zʟ- Zc2)²) = U.√(R²+ Z²ʟ) / √(R² + ( Zʟ- 2Zʟ)²) = U = 200 V ... => Z1 = Z2 => Zʟ - Zc1 = Zc2 - Zʟ => Zʟ = ( Zc2 + Zc1 )/2 Khi c ng suất mạch c c đại Zʟ= Zc => Zc = ( Zc2 + Zc1)/2 => 1 /C = (1 /C2 + 1 /C1 )/2 => C= 2C1 .C2 /( C1 + C2 ) = 1 0-4 /π (F) C u 26: A Zc1= 400Ω... ( Z - Zc)²) => Iᴍax ó ( R²+ ( Zʟ - Zc)²) Min => Zʟ = Zc = 20Ω =>khi ta phải m c song song C2 với C1 => C = C1 + C2 => 1/ Zc = 1/ Zc1 + 1/ Zc2 => 1/ Zc2 = 1/ 20 – 1/ 50= 3 /10 0 => Zc2 = 10 0/3 3 .10 4... Zc1= 400Ω , Zc2 = 240 Ω C= C1 C= C2 điện áp hiệu dụng tụ c giá trị => U1 = U2 => I1.Zc1 = I2.Zc2 => Zc1/ Z1 = Zc2/ Z2 => Z c1 .( R²+ ( Z - Zc2)²) = Z c2 .( R²+ ( Zʟ - Zc1)²) (*) Khi C thay đổi để
- Xem thêm -

Xem thêm: 14 mạch RLC có c thay đổi đề 1 , 14 mạch RLC có c thay đổi đề 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay